BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH mô HÌNH hồi QUY đa BIẾN

Phân tích hình hồi qui đa biến ppt

Phân tích mô hình hồi qui đa biến ppt
...  … hình hồi qui hai biến  Hàm hồi qui tổng thể (population regression function – PRF) có dạng: E(Y/Xi) = f(Xi) Nếu PRF có biến độc lập gọi hàm hồi qui đơn (hồi qui hai biến) , có từ biến ... i2 31 Giả định hình hồi qui đa biến (6) Giả định 6: Các sai số u cặp độc lập với Cov(ui, ui’) = E(uiui’) = 0, i  i’ 32 Giả định hình hồi qui đa biến (7) Giả định: Không có biến độc lập số, ... cho biến không đưa vào hình (biến không rõ, số liệu, 16 ảnh hưởng nhỏ …) hình hồi qui hai biến  Trong thực tế, ta thường phải ước lượng hệ số hồi quy tổng thể từ hệ số hồi quy mẫu  Hàm hồi...
 • 54
 • 448
 • 0

BCKH phân tích hình hồi quy kiểm định trên eview

BCKH phân tích mô hình hồi quy kiểm định trên eview
... (df bậc tự do, tức thông số hồi quy m hình phụ không tính số C bước 2) Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) Xét hình hồi quy gốc có dạng: Yi = a + bXi + Ui Giả sử hình xảy tượng tự tương quan ... thiết OLS Ta có giả thiết kiểm định sau: H : 1  2  3   p  (mô hình Ui không tồn hình hồi quy gốc không xảy tượng tự tương quan) Bước 1: Ước lượng hình hồi quy gốc để tính phần dư ... thuyết kinh tế cách xây dựng hình kinh tế (mà có khả kiểm định được) chạy hình để kiểm tra hình xem chúng đưa kết chấp nhận hay phủ định lý thuyết kinh tế Và Eview công cụ “chuyên gia”...
 • 45
 • 1,091
 • 4

Đề tài: Phân tích hình hồi quy kiểm định trên Eview doc

Đề tài: Phân tích mô hình hồi quy kiểm định trên Eview doc
... (df bậc tự do, tức thông số hồi quy m hình phụ không tính số C bước 2) Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) Xét hình hồi quy gốc có dạng: Yi = a + bXi + Ui Giả sử hình xảy tượng tự tương quan ... thiết OLS Ta có giả thiết kiểm định sau: H : 1  2  3   p  (mô hình Ui không tồn hình hồi quy gốc không xảy tượng tự tương quan) Bước 1: Ước lượng hình hồi quy gốc để tính phần dư ... thuyết kinh tế cách xây dựng hình kinh tế (mà có khả kiểm định được) chạy hình để kiểm tra hình xem chúng đưa kết chấp nhận hay phủ định lý thuyết kinh tế Và Eview công cụ “chuyên gia”...
 • 45
 • 517
 • 0

Bài giảng chuẩn đoán hình hồi quy lê việt phú

Bài giảng chuẩn đoán mô hình hồi quy  lê việt phú
... thuyết hồi quy tuyến tính đa biến giả định Các bước chuẩn đoán hình nghiên cứu thực nghiệm Ví dụ thực tế / 23 Ôn tập lý thuyết hồi quy tuyến tính đa biến giả định Giả sử muốn ước lượng hình ... thích hình (R ) tăng lên (yˆ −y¯ )2 ESS RSS R = TSS = − TSS = i (yi −y¯i )2 tối đa hóa R¯2 i i i Xu hướng chọn lọc điều chỉnh liệu cho hình có kết ý muốn / 23 Các bước chuẩn đoán hình ... nghiệm Thống kê tả liệu Chạy thử hình hồi quy đơn giản mở rộng Kiểm tra tính tương quan biến giải thích Phát xử lý nghi vấn cấu trúc hàm Hậu hồi quy: rà soát vấn đề xảy lựa chọn hình phù hợp...
 • 23
 • 235
 • 0

slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng hình hồi quy 2 biến

slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng mô hình hồi quy 2 biến
... quốc Anh (19501966) (bảng 3. 33) hình nghòch đảo thích hợp với số liệu bảng sau: Yt = -1, 428 2 + 8, 72 43( 1/Xt) β 1= -1, 428 2 nghóa cận tỉ lệ thay đổi tiền lương xấp xỉ -1, 43, tức tỷ lệ thất nghiệp ... vượt 1, 43% Hệ số góc hệ số co giãn dạng hàm hình phương trình hệ số góc hệ số co tuyến tính Y= β + β 2X 2 β 2( X/Y) tuyến tính log lnY=β 1+β 2lnX β 2( Y/X) 2 log- lin lnY= β 1+β 2X β 2Y β 2X lin-log ... (3. 24 ) Đặt Y = RGDP hồi qui Y theo t ta kết quả: Yi = 2 933 ,054 + 97,6806 t Trong g/đ 19 72- 1991, bình quân, GDP thực tăng với tốc độ tuyệt đối khoảng 97,68 tỉ USD/năm  hình lin-log Xét mô...
 • 38
 • 2,297
 • 0

bài giảng kinh tế lượng chương 2 hình hồi quy 2 biến

bài giảng kinh tế lượng chương 2 mô hình hồi quy 2 biến
... 14. 621 8 14.00 52 12. 94 72 12. 3363 14. 527 6 11.1478 13 .21 92 14 .22 80 15.14 42 133.7406 Xi *2 11.7 923 15.3039 14. 823 6 14.4907 13. 421 7 15.3039 12. 6405 13.6078 14.4907 15.3039 141.1791 Cho kt qu hi quy gia Y ... 11 1 /2/ 2013 Vớ d ỏp dng T s liu ó cho ca vớ d trc , yờu cu c lng hm hi quy E1 E ln X i U i PRF : ln Yi Vớ d ỏp dng n E2 Ư X i* n.X *.Y * i n ƯX *2 i 1,11 42 Yi 29 42 38 30 29 41 23 36 42 48 cng ... Yi* k1Yi X i* k2 X i Khi ú Ngoi : k1 E2 k2 k12V E se( E1* ) V E k1 E1 * E2 k12V * i E1* V *2 V E E1 E X i Y* E * E *X * Yi i 0,6 72 Vn i n v tớnh hm hi quy Trong hm hi quy hai bin ,...
 • 12
 • 206
 • 0

Bài giảng hình hồi quy hai biến

Bài giảng Mô hình hồi quy hai biến
... biến tuyến tính => hình hồi quy tuyến tính hai biến Hàm hồi quy tổng thể mẫu  Tuyến tính hồi quy hình hồi quy tuyến tính tham số Y = a + bx Y = a + bx2 Y = a + b(1/x)  hình hồi quy ... hồi quy tổng thể mẫu Trong quan hệ hồi quy , biến phụ thuộc giải thích nhiều biến độc lập Nếu nghiên cứu biến phụ thuộc bị ảnh hưởng biến độc lập => hình hồi quy hai biến Nếu mối quan hệ hai ... tuyến tính biến số Y =a + bx Y=a2 +bx Y =a + b3x  Tuyến tính hình hồi quy tuyến tính dựa vào tham số, không dựa vào biến số 1.1 Hàm hồi quy tổng thể (PRF) • Mối liên hệ biến phụ thuộc biến giải...
 • 60
 • 296
 • 0

bài tập kinh tế lượng - chương i - hình hồi quy 2 biến

bài tập kinh tế lượng - chương i - mô hình hồi quy 2 biến
... b) Giá trị Yi có ý nghĩa c) hình h i quy khác v i hình toán kinh tế thông thường 1.9 Gi i thích ý nghĩa hệ số góc số hình h i quy sau ? a) Yi = β1 + β + Ui Xi β U c) Yi = β o X i e i e) ... statistic) Prob 22 5 .29 17 12. 03068 6. 422 213 6. 520 385 78.05636 a) Viết hàm h i quy tổng thể, h i quy mẫu gi i thích ý nghĩa kinh tế hệ số nhận b) Tìm ước lượng i m cho lượng bán giá 17USD c) Giá bán có ... Dùng kiểm định thu hẹp hàm h i quy để đánh giá việc đưa thêm biến giả có cần thiết hay không so v i hình biến biến gi i thích n i chương 1; B i 1.13 j) Một ngư i cho bình gas có giá cao...
 • 21
 • 3,414
 • 3

BÀI 7: LỰA CHỌN HÌNH HỒI QUY potx

BÀI 7: LỰA CHỌN MÔ HÌNH HỒI QUY potx
... phân tích hình Y = α + γ TG + γ1TG1 + γ TG + γ 3TG + u (7.15) 110 Bài 7: Lựa chọn hình hồi quy hình coi hình gộp chung bốn hình tương ứng với quy luật bốn mùa Bốn hình bốn mùa ... thuyết hình hồi quy tuyến tính cổ điển • Có khả dự báo tốt: hình tốt hình có khả cung cấp kết dự báo sát với thực tế tốt 7.2 Cách tiếp cận lựa chọn hình Để lựa chọn hình hồi quy thích ... xây dựng hình Tuy nhiên, hình sử dụng rộng rãi cho nhiều nghiên cứu khác có cấu trúc số liệu phù hợp 111 Bài 7: Lựa chọn hình hồi quy Ơơ[ 7.12 Hồi quy tuyến tính khúc hình hồi quy tuyến...
 • 24
 • 346
 • 0

Bài tập kinh tế lượng hình hồi quy 2 biến hình hồi quy bội

Bài tập kinh tế lượng Mô hình hồi quy 2 biến và mô hình hồi quy bội
... từ hình U hình R không bỏ biến K 12 Lê Kha K45B TC-NH Chương II & III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội (Hoặc) Nếu từ hình R hình U nên thêm biến K vào Câu 3: Dạng hồi quy ... ).tα Lê Kha K45B TC-NH n 2 Chương II & III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội 60, 32 2, 558 .2, 306 < Y0 < 60, 32 + 2, 558 .2, 306 54, 421 < Y0 < 66 ,21 8 Phần hai: Bài tập tổng hợp chương II Câu ... III: hình hồi quy biến hình hồi quy bội Khoảng tin cậy đối xứng β : µ β − tα n 2 ( ) ( ) µ µ µ se β < β < β + se β tα n − 2 10,7 720 - 2, 11 *2, 1599< β ...
 • 25
 • 333
 • 2

Bài giảng phân tích phỏng crystal ball

Bài giảng phân tích mô phỏng crystal ball
... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍ TÍCH MÔ PHỎ PHỎNG VỚ VỚI CRYSTAL BALL Tin học ứng dụng – Crystal Ball 25 Tin học ứng dụng – Crystal Ball 26 Làm quen với Cystal Ball 13 Tin học ứng dụng quản trị Bài tập thực ... ứng dụng – Crystal Ball 23 Cách Crystal Ball sử dụng Monte Carlo Crystal Ball triển khai Monte Carlo theo quy trình lặp bước: Đối với ô giả thuyết, Crystal Ball phát số theo phân phối xác ... dụng quản trị 1- Tổng quan Crystal Ball Crystal Ball chương trình phân tích rủi ro dự báo với giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng Crystal Ball sử dụng đồ thị phân tích minh họa báo cáo nhằm...
 • 14
 • 115
 • 1

Bài tập phân tích hình toán kinh tế lê anh đức

Bài tập phân tích mô hình toán kinh tế  lê anh đức
... cực đại lợi nhuận 22 Cho hình kinh tế: Y = C + I + G0 (G0 > 0) Khoa Toán kinh tế - www.mfe.edu.vn Biên soạn: LÊ ANH ĐỨC Bài tập chương PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ C = a + b(Y – T0) (a > ... lợi ích tăng đơn vị? 27 Cho hình cân kinh tế: Y = C + I0 + G0 Khoa Toán kinh tế - www.mfe.edu.vn Biên soạn: LÊ ANH ĐỨC Bài tập chương PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ C = C0 + b(Y-T) T = T0 + ... giải thích ý nghĩa chúng Khoa Toán kinh tế - www.mfe.edu.vn Biên soạn: LÊ ANH ĐỨC Bài tập chương PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 11 Một trung tâm thương mại nhận thấy doanh thu trung tâm phụ thuộc...
 • 6
 • 404
 • 4

Phân tích hình bán hàng đa cấp amway

Phân tích mô hình bán hàng đa cấp amway
... cách thức phân chia lợi nhuận Phân theo cấu tổ chức, có hình: 4.1 .Mô hình Nhị phân - hình Ma Trận - hình nhị phân dạng hình ma trận hình ma trận dạng đơn giản hình Nhị phân cho ... gia bán hàng đa cấp hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng lợi ích kinh tế khác từ kết qủa tiếp thị bán hàng người tham gia bán hàng đa cấp mạng lưới tổ chức mạng lưới doanh nghiệp bán hàng đa cấp ... ngày cao Nhà Phân Phối người tiêu dùng hình bán hàng đa cấp amway Cơ cấu tổ chức cách thức phân chia lợi nhuận 11 Amway tổ chức theo hình bậc thang ly khai: Phần trăm (%) hoa hồng phân chia...
 • 15
 • 3,793
 • 12

Phân tích hình bán hàng đa cấp MLM Armway

Phân tích mô hình bán hàng đa cấp MLM Armway
... cách thức phân chia lợi nhuận Phân theo cấu tổ chức, có hình: 4.1 .Mô hình Nhị phân - hình Ma Trận - hình nhị phân dạng hình ma trận hình ma trận dạng đơn giản hình Nhị phân cho ... gia bán hàng đa cấp hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng lợi ích kinh tế khác từ kết qủa tiếp thị bán hàng người tham gia bán hàng đa cấp mạng lưới tổ chức mạng lưới doanh nghiệp bán hàng đa cấp ... Bán hàng đa cấp (Multilevel Marketing MLM) hình thức kinh doanh kết hợp tiếp thị trực tiếp (direct marketing) với việc nhượng quyền kinh doanh Bán hàng đa cấp phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng...
 • 15
 • 765
 • 2

hình hồi quy hai biến và một vài tư tưởng cơ bản

Mô hình hồi quy hai biến và một vài tư tưởng cơ bản
... tố đại diện cho tất biến hịnh; _Ngay biết biến bị loại khỏi hình biến ,khi ta xây dung hình hồi quy bội ,nhng số liệu cho biến _Ngoài biến giảI thích hình có số biến khác nhng ảnh ... vi Ba môn trang bị kiến thức sở để học sinh nhà kinh tế đI vào chuyên ngành hẹp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 .Mô hình hồi quy hai biến vài t tởng bản: ... muốn có hình dơn giản đợc Nếu giảI thích hành vi biến Y số nhỏ biến giảI thích nh ta tờng minh biến khác biến bị loại khỏi hình ta ding yếu tố U i để thay cho tất biến 1.5.Hàm hồi quy mẫu...
 • 18
 • 1,722
 • 1

Xem thêm