ĐỀ THI KSCL học THÊM lớp 11 lần 1

De thi HSG cap truong lop 11 lan 1

De thi HSG cap truong lop 11 lan 1
... dạng abcde S = abcde = 10 4. a + 10 3. b + 10 2. c + 10 . d + e 1, 0 Mỗi số a có 4! cách chọn bcde -> Mỗi số a { 1, 1,2,3,4} xuất 4! lần a = (1 + + + + 4).24 = 264 Tơng tự Vậy S = 1( 1,0 đ) 2(2,0 đ) ... e = 264 264 .11 1 11 = 14 66652 2! +) Viết đợc PT đờng thẳng qua tâm I đờng tròn (C) x = + 7t từ suy I (1+ 7t;2-t) y = t +) (C) tiếp xúc với d IM=R IM2=R2 R2=50t2 +) (C) có dạng (x -1- 7t)2+(y-2+t)2=50t2 ... ( -1; 0) +) Xét f(t) = 2t + t ( -1; 0) có bảng biến thi n Và PT (1) có nghiệm đờng thẳng y = 2m +1 (song song trùng 0x )cắt f(t) ( -1; 0) +) ĐS: m ( ;1) +) GiảI loại nghiệm ĐS: x = 2 (1, 0 đ) 1( 1,0...
 • 4
 • 141
 • 0

đề thi KSCL đầu năm lớp 11 - đề 1

đề thi KSCL đầu năm lớp 11 - đề 1
... developing city C No tourists visit London D There are not many museums in London Trang – MÑ 411 – K 11 28 In London, there are _ A no universities B more men than women C many students coming ... question last time Can you understand the question THE END ! Trang – MÑ 411 – K 11 ... 10 He didn’t work hard last term, he lost his job If 11 It is raining now, so I will not go for a walk If it _ 12 Jack London...
 • 3
 • 765
 • 29

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 9 – LẦN 1 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG ANH - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 9 – LẦN 1 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TIẾNG ANH - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHÚC YÊN
... thêm PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP LẦN NĂM HỌC 2 010 -2 011 Môn Tiếng Anh C B A A D A B D C 10 A 11 B 12 A 13 C 14 A 15 D 16 C 17 D 18 .D 19 B 20 C 21 B ... 15 D 16 C 17 D 18 .D 19 B 20 C 21 B 22 D 23 D 24 D 25 C 26 D 27 A 28 C 29 B 30 D 31 A 32 D 33 B 34 A 35 D 36 B 37 C 38 A 39 D 40 B ... D.there 29 A less B more C many D a few 30 A interesting B uninterested C interest D interested V.Choose the correct answer (marked A, B, C or D) to each of the following questions 31 _,...
 • 3
 • 541
 • 4

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 9 – LẦN 1 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN NGỮ VĂN - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHÚC YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP 9 – LẦN 1 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN NGỮ VĂN - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PHÚC YÊN
... PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH LỚP LẦN NĂM HỌC 2 010 -2 011 Môn Ngữ văn Câu (2,0 điểm) a Câu văn trích văn Phong cách Hồ Chí Minh Lê Anh Trà (1, 0 điểm) ... kiệt tác văn học thiên tài Nguyễn Du Thang điểm: - 5-6 điểm: đáp ứng yêu cầu nêu trên, văn viết có cảm xúc, diễn đạt sáng - 3-4 điểm: đáp ứng yêu cầu nêu trên, diễn đạt tương đối tốt, có vài sai ... cần nêu nội dung sau: Giới thiệu Nguyễn Du (17 65 -1 8 20) - Cuộc đời: Tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên Quê Nghi Xuân- Hà Tĩnh Gia đình có truyền thống văn chương, nhiều đời làm quan Cuộc đời gắn...
 • 3
 • 408
 • 0

10 đề thi Hóa học HKII lớp 11 cực hay

10 đề thi Hóa học HKII lớp 11 cực hay
... kết tủa? Câu 5: Từ Metan chất vô cần thi t, điều kiện coi có đủ, viết sơ đồ phương trình điều chế vinyl axetat ĐỀ SỐ 3: Câu 1: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết chất khí nhãn: (1) etan; ... 3: Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất nhãn sau: (1) CH3COOH; (2) CH2=CH-COOH; (3) CH3-CH2-OH; (4) CH2=CH-CH2-OH Câu 4: Tính pH dung dịch axit axetic 0,1M biết K a= 1,75 .10- 5 axit axetic điện ... ứng ĐỀ SỐ 6: Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện: Butan  etilen  ancol etylic  axit axetic  etyl axetat → → → → Câu 2: Nhận biết chất lỏng nhãn sau phương pháp hóa học: ...
 • 6
 • 699
 • 5

Đề thihọclớp 11

Đề thi lý học kì lớp 11
... ĐÁP ÁN THI KỲ II MÔN VẬT LÝ 11 NC - NĂM HỌC 2009­2010 Câu (2,0đ) Viết định luật khúc xạ: n sini = n0 sin450 ; : 1,5sini ... = 12,5cm < 25cm => mắt bị tật cận thị; 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Khi khắc phục tật phải đeo kính phân kì; Câu 0,5đ 0,5đ 0,5đ b) fk = - OCV = -25cm = - 0,25m Nếu có lập luận Vật ∞ c) Lập luận Vật có...
 • 2
 • 160
 • 0

Đề thi KSCL học sinh lớp 4 cuối năm

Đề thi KSCL học sinh lớp 4 cuối năm
... KỲ CUỐI HỌC KỲ II Lớp: Trường: TH Tân Dân Môn : TOÁN - LỚP Năm học: 2010 - 2011 Ngày kiểm tra: ./ ./ 2011 Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Giá trị chữ số số 45 6701 ... toán Chiều rộng HCN là: 24 : ( 5-2) x =16 (m) Chiều dài HCN là:16 + 24 = 40 (m) Diện tích HCN là: 16 x 40 = 640 (m2) Đ/S: 640 m2 Bài : điểm : Giải toán Tuổi anh là: 45 : x = 18 (tuổi) Tuổi em ... nêu vai trò Biển Đông nước ta Câu 4: Nêu số hoạt động sản suất chủ yếu người dân đồng Nam Bộ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ- LỊCH SỬ- KHỐI BỐN CUỐI HỌC KỲ - NĂM HỌC 2010-2011 I.PHẦN LỊCH SỬ: điểm...
 • 7
 • 6
 • 0

Đề khảo sát chất lượng lớp 11 lần 1

Đề khảo sát chất lượng lớp 11 lần 1
... sinh 11 ¤ Đáp án đề thi:số 1[ 1] d 2[ 1] c 3[ 1] a 4[ 1] a 5[ 1] d 6[ 1] c 7[ 1] b 8[ 1] a 9[ 1] d 10 [ 1] b 11 [ 1] c 12 [ 1] d 13 [ 1] c 14 [ 1] a 15 [ 1] d 16 [ 1] d 17 [ 1] c 18 [ 1] b 19 [ 1] b 20[ 1] b ... 4[ 1] c 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] b 8[ 1] c 9[ 1] d 10 [ 1] b 11 [ 1] c 12 [ 1] c 13 [ 1] d 14 [ 1] b 15 [ 1] a 16 [ 1] d 17 [ 1] b 18 [ 1] c 19 [ 1] a 20[ 1] b 21[ 1] c 22[ 1] a 23[ 1] d 24[ 1] c 25[ 1] a ... 1] a 49[ 1] b 50[ 1] c ¤ Đáp án đề thi:số 1[ 1] d 2[ 1] a 3[ 1] a 4[ 1] b 5[ 1] c 6[ 1] c 7[ 1] a 8[ 1] c 9[ 1] b 10 [ 1] a 11 [ 1] b 12 [ 1] c 13 [ 1] a 14 [ 1] b 15 [ 1] b 16 [ 1] c 17 [ 1] a 18 [ 1] a...
 • 20
 • 465
 • 1

Đề thi đại học môn Toán 2009 (Lần 1) - THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Đề thi đại học môn Toán 2009 (Lần 1) - THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa
... y + z +3 = ñi m A(3,1 ,1), B(7,3,9), C(2,2,2) Tìm ñi m M ∈ ( P) cho MA + 2MB + 3MC nh nh t Câu VII.b (1,0 ñi m) 1999 Tính t ng: S = C 2009 − C 2009 + C 2009 − C 2009 + − C 2009 ...
 • 2
 • 250
 • 0

Đề thi thử môn toán lớp 9 lần 1

Đề thi thử môn toán lớp 9 lần 1
... 42 TËp hỵp ®Ị thi vµo líp 10 Trêng THCS NghÜa B×nh Tỉ Khoa häc - Tù nhiªn §Ị sè 48 Bµi 1: 1/ Cho biĨu thøc  m −m−3   m +1 m 1 m  − : − −  ÷ ÷  m 1 m 1  m 1 m +1 m 1     a) ... tròn ∆AMN ĐỀ SỐ 36 Câu 1: a) Tính A = 12 + 75 − 48 Gi¸o viªn :Vâ Trung Dòng 30 TËp hỵp ®Ị thi vµo líp 10 Trêng THCS NghÜa B×nh Tỉ Khoa häc - Tù nhiªn b) Giải phương trình: 19 4 5x + 30x – 19 7 5 = Câu ... hai: x2 + mx + n = (1) Biết n ≤ m − (*) CMR: a) PT (1) có nghiệm x1, x2 2 b) x1 + x2 ≥ 1, ∀ m, n thỏa mãn (*) ĐỀ SỐ 37 Gi¸o viªn :Vâ Trung Dòng 31 TËp hỵp ®Ị thi vµo líp 10 Trêng THCS NghÜa...
 • 90
 • 288
 • 0

Tuyển tập 20 năm đề thi olympic tiếng anh lớp 11 part 1

Tuyển tập 20 năm đề thi olympic tiếng anh lớp 11 part 1
... in your tea 10 .1 think he's not serious becoming a teacher He just plays the idea 11 His aunt just died, so he will come 12 first, a lot of money they couldn't make who was the plan 13 Nowadays, ... again, finding something fresh to read every time 10 Whatever the image, you'll always find the text right along side, building your understanding of the subject 20 DE THI NAM 200 1 PART ONE: PHONOLOGY ... tunnel made in 19 30 was the longest ever made The supporters of the tunnel wanted to hire a onderful engineer 10 The estimated cost of the tunnel was prohibitive in 19 30 DE THI NAM 200 0 PART ONE:...
 • 140
 • 4,567
 • 5

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH LỚP 11 TEST 1

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH LỚP 11 TEST 1
... of course, and I’m due to start in a month By the way, before I start work, I’m thinking of inviting a few old (10 ) _ around since we like a good gossip and I’m looking forward to it a more ... experience c extent d extension a getting b doing c going d thinking a that b who c whom d where a blue b red c yellow d turquoise 10 a boys b employees c travellers d friends IV Tìm sửa lỗi ... see everything, but I hopefully I’ll have the chance to pay a return visit before long It was a great (6)...
 • 2
 • 410
 • 3

đề thi toán tuổi thơ lớp 5 lần 1

đề thi toán tuổi thơ lớp 5 lần 1
... Vì 50 % tuổi anh 37 ,5% tuổi em tuổi nên 10 0% tuổi anh 75% tuổi em 14 tuổi Ta có sơ đồ: 10 0% tuổi anh 65 %tuổi anh 75% tuổi em tuổi 14 tuổi Vậy hiệu (10 0% - 62 ,5% ) = 37 ,5% tuổi anh là: 14 = 12 (tuổi) ... 6 ,5 điểm Bài (1 điểm) ì 0,4 ì 0 ,1 25 ì 2 ,5 + 0, 652 4 + 0,3476 10 ì 12 ,5 ì 2 ,5 ì ì (8 ì 0 ,1 25) ì (0,4 ì 2 ,5) + (0, 652 4 + 0,3476) = 10 ì (12 ,5 ì 8) ì (2 ,5 ì 4) 1 + = 10 ì 10 0 ì 10 = = 0,0002 10 000 ... anh là: 14 = 12 (tuổi) Tuổi anh là: 12 : 37 ,5 ì 10 0 = 32 (Tuổi) 75% tuổi em là: 32 14 = 18 (Tuổi) Tuổi em là: 18 : 75 ì 10 0 = 24 (Tuổi) Đáp số: Anh: 32 tuổi Em: 24 tuổi Bài (2 điểm) Độ dài...
 • 3
 • 709
 • 7

Đề thi Tin học Olympic 30/4 lần thứ 20 năm 2014 (lớp 11)

Đề thi Tin học Olympic 30/4 lần thứ 20 năm 2014 (lớp 11)
... thành phố Q thích hợp (1  Q  N, Q  P) để nâng cấp thành đơn vị hành ngang tầm thủ đô (xem thủ đô thứ hai) Nếu dự án thực từ thành phố bất kỳ, chặng đường không L mile để đến hai thủ đô P Q Giới ... - L Yêu cầu: Xác định giá trị lớn M Dữ liệu: Được cho file CAPITAL.INP có cấu trúc sau:  Dòng thứ ghi số nguyên N (3  N  10000) số P  N-1 dòng tiếp theo, dòng ghi ba số nguyên I, J, D với...
 • 3
 • 3,009
 • 85

Xem thêm