Bai tap casio phan tu on thi cuc hay

Bai tap TN gioi tu on thi TN va DH co keys

Bai tap TN gioi tu on thi TN va DH co keys
... questions, some of which were difficult to answer A.at B.in C.to D .on 58.She often has to apologize…………………her coming late A.for B.to C .on D.about 59.I felt hot so I took………………my jacket A .on B.of ... search for a new vaccine took priority……………….all other medical researches A.of B.above C.over D .on 34.Pandas,polar bears and many other wild animals are………………….stake of extintion A.in B .on C.into D.at ... threatened…………………extinction A.by B.of C.with D.to 36.You might pick…………… a book and read a few pages before going to sleep A.up B.down C.into D .on 37.A comic book tells stories ………………pictures A.across...
 • 3
 • 689
 • 34

bai tap TN tong hop on thi DH (hay)

bai tap TN tong hop on thi DH (hay)
... gồm: A 33 prôton 27 nơtron ; B 27 prôton 60 nơtron C 27 prôton 33 nơtron ; D 33 prôton 27 nơtron 60 15 Hạt nhân 27 Co có khối lợng 55,940u Biết khối lợng prôton 1,0073u khối lợng nơtron 60 1,0087u ... nơtron A prôton Z B Hạt nhân nguyên tử A X đợc cấu tạo gồm Z prôton A nơtron Z C Hạt nhân nguyên tử A X đợc cấu tạo gồm Z prôton (A - Z) nơtron Z D Hạt nhân nguyên tử A X đợc cấu tạo gồm Z nơtron ... Trong thí nghiệm ngời ta chiếu chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh lăng kính có góc chiết quang A = 80 theo phơng vuông góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang Đặt ảnh E song song...
 • 29
 • 89
 • 0

Tổng hợp bài tập về Hidrocacbon trong ôn thi ĐHCĐ hay

Tổng hợp bài tập về Hidrocacbon trong ôn thi ĐHCĐ hay
... Bïi §×nh C¬ng 39 Hỗn hợp khí X gồm ankin B H có tỉ khối so với CH 0,6 Nung hỗn hợp X có xúc tác Ni để phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với CH Cho hỗn hợp Y qua dung dịch ... (mol) D Một kết khác 41 Một hỗn hợp gồm 0,12 mol C2H2 0,18 mol H2 Cho A qua Ni nung núng, phản ứng không hoàn toàn thu hỗn hợp khí B Cho B qua dung dịch Br2 dư, thu hỗn hợp khí thóat X Đốt cháy hoàn ... điều kiện thích hợp X cho sản phẩm nhất, Y cho hai sản phẩm có công thức phân tử C2H4Cl2 Công thức phân tử X Y là: A C2H6, C2H4 B C2H4, C2H6 C C2H4, C2H2 D C2H2, C2H6 63 Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,5mol...
 • 5
 • 1,884
 • 87

Bài tập xác suất dùng ôn thi ĐH 2009 đã phân loại rất hay

Bài tập xác suất dùng ôn thi ĐH 2009 đã phân loại rất hay
... sinh A thi đạt môn thứ 0,8, thi đạt môn thứ khả thi đạt môn 0,8 nếâu thi không đạt môn thứ khả thi đạt môn thứ 0,6, thi đạt môn đầu khả thi đạt môn 0,8, thi không đạt hai môn đầu khả thi đạt môn ... ; có môn môn thi trước đạt khả thi đạt môn 0,7 Tính xác suất để thí sinh thi a/ đạt môn b/ không đạt môn c/ đạt có môn Bài 36 : Có xạ thủ loại tám xạ thủ loại 2, xác suất bắn trúng đích loại xạ ... Nếu dự án A không thắng thầu khả thắng thầu dự án B 50% a Tìm xác suất Công ty thắng thầu dự án b Tìm xác suất Công ty thắng thầu dự án PHÂN LOẠI BÀI TẬP XÁC SUẤT c Tìm xác suất Công ty thắng...
 • 14
 • 577
 • 12

bài tập tiếng anh ôn thi tuyển lớp 10 - phần 1

bài tập tiếng anh ôn thi tuyển lớp 10 - phần 1
... same thing everyday A B C D 10 The students in this class were made learn very hard A B C D 11 Dien Bien Phu is the place which our army won a resounding victory in 19 54 A B C D 11 Thi tuyển 10 12 ... her ten years ago A I haven’t seen her since 10 years B I didn’t see her for 10 years C I haven’t seen her for 10 years D I didn’t seen her since 10 years 50 Cars cause pollution However, people ... song which sung at Christmas Eve D “Ring a bell” is a song which was sung on Christmas Eve 10 Thi tuyển 10 V Choose the sentence that has the same meaning with the sentence printed before : 46...
 • 20
 • 522
 • 5

bài tập tiếng anh ôn thi tuyển lớp 10 - phần 2

bài tập tiếng anh ôn thi tuyển lớp 10 - phần 2
... clean (29 ) _ are eager to work hard so as to refresh this (30) area 23 A voluntary B volunteers C volunteering D volunteer 24 A in B to C into D onto 25 A or B and C because D though 26 ... children - is - Thi tuyen 10 living - on A Vietnamese girl named Lan is living with the Smith family in the American state of Michigan Mr Smith (1) a farmer, and Mrs Smith works part-time at ... / and / become / part / our / daily life Thi tuyen 10 21 2- It / be / long / time / since / I / last / hear / you 3-Liz / wish / she / go / Ha Noi / her parents...
 • 22
 • 441
 • 2

bài tập tiếng anh ôn thi tuyển lớp 10 - phần 3

bài tập tiếng anh ôn thi tuyển lớp 10 - phần 3
... (35 ) _ them for a long time They have never been to England and they can’t speak English 31 A ago B before C last D after 32 A because B that C so D when 33 A were B are C is D have been 34 ... ………………………………………………… De thi tuyen sinh 10 32 It’s nearly twenty years since my father saw his brother My father ……………………………………………………… 33 Richard can cook well Richard is ……………………………………………………………… 34 Sue is ... people think that they are always able to see smoke, but it can also be (40) 36 A waste B save C safe D stone 37 A it B that C which D where 38 A wrapped B organized C collected D picked 39 A...
 • 21
 • 518
 • 0

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 2

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 2
... Tớnh tng S = 100a 21 00 + 99a1 .29 9 + + a 99 + ỏp s: S = 20 1 20 12 2013 Bi Chng minh 12 C1 + 22 C2 + + 20 122 C2013 + 20 1 32 C2013 = 20 13 .20 14 .22 011 20 13 20 13 Bi 10 Cho hp X = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, ... log2 S: x = S: (0; 0) ) (4 x ổ9 1ử ữ S: ỗ ; ữ ỗ 2 2ữ ữ ố ứ ) S: S = (1 ;2 ỳỷ - 2x+1 Ê x Bi Gii phng trỡnh: log (x + 1) + = log2 - x + log (3 + x ) ( ) 2 log (-xy - 2x + y + 2) + log ù x2 - 2x ... trin nh thc Niu2 n Cn 3Cn ) 2n ( ỏp s: C18 - ) n ổ ữ - x2 ữ Bi Tỡm s hng khụng cha x khai trin ỗ ỗ ữ ỗ3 ữ ỗ x ố ứ (x 0) bit rng: n C1 +1 + C2n+1 + + C2n+1 = 22 8 - 2n ỏp s: C14 (2) 12 n ộ1 ự Bi...
 • 6
 • 309
 • 4

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 3

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 3
... 12 Đáp số: I = p + x + x2 - 1 Bài tập Tính: I = ò (x + 1) - 2x2 dx Bài tập Tính: I = ò p Bài tập Tính: I = ò Bài tập Tính: I = ò p Bài tập Tính: I = ò - - x2 dx 3x (x + sin x) dx + sin 2x + (2 ... năm 2014 PHẦN XÁC SUẤT Bài tập Một hộp đựng viên bi đỏ, bi xanh bi vàng Chọn viên bi từ hộp Hỏi có cách chọn mà viên bi chọn ko đủ màu? Đáp số: 25 13 cách Bài tập Từ tập hợp A = {0,1, 2, 3, 4, 5, ... – THPT Phan Chu Trinh Tài liệu ôn thi ĐH – CĐ năm 2014 ìx (x + 2)(2x + y) = ï ï Bài tập Giải hệ phương trình: í ïx + 4x + y = ï ï ỵ ì ï ïx + y + + = ï ï x y Bài tập Giải hệ phương trình: ï í ï...
 • 4
 • 295
 • 1

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 1

bài tập theo chuyên đề ôn thi đh môn toán phần 1
... ln - ln 16 S: I = p 15 S: I = S: I = 8p -2 15 S: I = ( ũ 10 6 15 p Bi 10 Tớnh tớch phõn: I = ũ cos x (1 - sin x) dx p Bi 11 Tớnh tớch phõn: I = ũ ln (1 + cos x) sin 2xdx p Bi 12 Tớnh tớch phõn: ... s: (x - 2) + (y + 1) = 16 2 Bi Tỡm hp im biu din s phc z tha iu kin z - i = z - + 3i ỏp s: x + y - = Bi Cho s phc z = 1- i Tớnh z2 013 1+ i ỏp s: z2 013 = 210 06 (1 - i) ( ) Bi 10 Tỡm s phc z tha ... x -1 ù = ù ù x -1 2-y ù ợ Page of 10 ỏp s: PP hm s (1; 0) ỏp s: (1; -1) , (-2;2) ỏp s: PP hm s (2 ;1) , (5; -2) ỡ4x + 4xy + y2 + 2x + y - = ù ù Bi Gii h: ù ù8 - 2x + y2 - ù ù ợ 1 ữ ỏp s: 0 ;1 ,...
 • 10
 • 325
 • 0

Hệ thống bài tập giải tích 12 (ôn thi ĐH) phần 1

Hệ thống bài tập giải tích 12 (ôn thi ĐH) phần 1
... tính I 11 = sin 11 xdx (1 x ) n dx Bài3 : Cho In = 1) Thi t lập hệ thức liên hệ In In - 2) Tính In Bài4 : Cho In = x n xdx 1) Thi t lập hệ thức liên hệ In In - 2) Tính In Bài5 : Tính tích phân ... 2) x -1 x +1 x dx 1- x 6) x + dx 5) dx x +1 x 4) x2 dx x ( x + 2) 7) dx x +1+ 3 x +1 8) 9) x dx 10 ) 11 ) dx 3x + x 17 x +1+ 2 ( x + 1) x + dx x +1+ x +1 4x x dx dx II) tích phân : 1) Dùng ... x + dx x 10 ) + b dx x4 + x4 + x3 11 ) x ( x + a )( x + b ) dx 13 ) 14 ) dx 12 ) x e x dx (2 x e x ) dx x -x 15 ) e +e 17 ) 4sin x + cosx dx 14 18 ) x -1 dx x +1 19) 16 ) 2dx x 1+ x e x +...
 • 24
 • 324
 • 0

lý thuyết và bài tập hình không gian ôn thi đại học cực hay

lý thuyết và bài tập hình không gian ôn thi đại học cực hay
... http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN II TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC Câu 1.CĐ 2008 Câu 2.CĐ 2009 ……………………………………………………………………………………………… ... CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN I MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ……………………………………………………………………………………………… ... http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu H T V CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ……………………………………………………………………………………………… BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875...
 • 21
 • 548
 • 0

Bài tập viết lại câu ôn thi HSG Phần I

Bài tập viết lại câu ôn thi HSG Phần I
... continued his story, even though no one was listening He went on with his story, even though no one was listening 78 If I were left alone, I d finish the job quickly If you stopped interrupting me, I d ... say anything to him 41 The heavy rain made it impossible for us to go camping We were unable to go camping due to the heavy rain 42 Lan didn’t begin to read until she was eight It’s was until Lan ... written best-sellers 45 I d rather not to see him tomorrow I don’t have any desire to see him tomorrow 46 It looks like rain to me I think it’s going to rain 47 The people who were there didn’t...
 • 11
 • 1,111
 • 0

Bài tập tích phân trong đề thi tốt nghiệp đại học cao đẳng từ 2003 2014 môn toán

Bài tập tích phân trong đề thi tốt nghiệp  đại học cao đẳng từ 2003 2014 môn toán
... Bài tập tích phân kỳ thi Tốt nghiệp - Đại học cao đẳng (Từ 2003 đến 2014) p 10 I = ò x(1 + sin x)dx (D12) p + x sin x dx (B11) cos ... = ò ln( x - x)dx (D04) 2 39 I = ò | x - x | dx (D03) “Ngủ dậy muộn phí ngày, tuổi niên mà không học phí đời ” Name: ……………………………………………… class…………………… Year ……… Tổng hợp: Đặng Trung Hiếu - THPT Long...
 • 2
 • 399
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lý 12 ôn thi đại họcbài tập hệ phương trình ôn thi đại họcbài tập hình không gian ôn thi đại họcbài tập hệ phương trình ôn thi đại học 2013bài tập hóa hữu cơ ôn thi đại họcbài tập lý thuyết hóa ôn thi đại họcbài tập hóa vô cơ ôn thi đại họcbài tập sóng ánh sáng ôn thi đại họccác bài tập về lượng giác ôn thi đại họcbài tập về lượng giác ôn thi đại họcbài tập điện xoay chiều ôn thi đại họcbài tập pp phần tử hữu hạnbài tập toán lượng giác ôn thi đại họccác dạng bài tập sinh học 12 ôn thi đại họcbài tập sinh học 12 ôn thi đại họcBAO CAO BAN KIEM SOATTăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhCÁC THIẾT BỊ ĐỐT NỐNG BẰNG CẢM ỨNG VÀ ĐIỆN MÔI2 bao cao tong ket,kết quả hoạt động đoàn năm 2015Địa danh có thành tố gốc tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang (trên cứ liệu 4 huyện chiêm hóa, lâm bình, nà hang, sơn dương)tìm hiểu ẩn dụ tiếng việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhậnCompact FCE for schools student bookCompact FCE work bookptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa qdbonhiemchucdanhgiamdoccongtydoivoiongphamhungphuong signedptscthanhhoa giaychungnhandangkydoanhnghiep lan6 signedThe bieu quyet DHCD 2016Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016BCTC rieng quy 3 2014 truoc kiem toanBCTChop nhat 9 thang daunam2014bao cao tai chinh hop nhat truoc kiem toan 2014Bao cao Tai Chinh Rieng Quy I nam 2013Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat Quy I nam 2013BCTC rieng quy III 2011 (truoc kiem toan) TMTBCTC hop nhat TMT quy 3 2011 (truoc kiem toan)