nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp gia nhiệt bằng khí nóng đến độ bền kéo của sản phẩm nhựa dạng lưới

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHƯƠNG PHÁP GIA NHIỆT BẰNG KHÍ NÓNG đến độ bền kéo của sản PHẨM NHỰA DẠNG lưới

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHƯƠNG PHÁP GIA NHIỆT BẰNG KHÍ NÓNG đến độ bền kéo của sản PHẨM NHỰA DẠNG lưới
... phun ảnh hưởng nhiệt độ khuôn đến chất lượng sản phẩm: cụ thể khảo sát độ bền kéo mẫu ép nhựa - Giới thiệu phương pháp gia nhiệt cho khuôn phun ép khí nóng - Giới thiệu kết cấu khuôn cho chịu kéo ... loại nguyên liệu phun ép, mà chế độ nhiệt khác Đối với nhựa nhiệt dẻo nhiệt độ khuôn thấp nhiệt độ nhựa lỏng Đối với nhựa nhiệt rắn nhiệt độ khuôn cao nhiệt độ nhựa lỏng  Vùng tạo hình khuôn ... hình 3D dạng khung dây sản phẩm 3.2.2 Yêu cầu kỹ thuật  Yêu cầu lưới tạo hình đồng  Không có bavia ảnh hưởng đến thí nghiệm thử độ bền kéo sản phẩm  Bề dày sản phẩm xác để thể rõ ảnh hưởng bề...
 • 117
 • 75
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHƯƠNG PHÁP GIA NHIỆT BẰNG KHÍ NÓNG đến sự XUẤT HIỆN ĐƯỜNG hàn của sản PHẨM NHỰA THÀNH MỎNG

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHƯƠNG PHÁP GIA NHIỆT BẰNG KHÍ NÓNG đến sự XUẤT HIỆN ĐƯỜNG hàn của sản PHẨM NHỰA THÀNH MỎNG
... 42 3.3 Ph ng pháp gia nhi t cho khuôn phun ép khí 44 3.3.1 Khái quát v ph ng pháp gia nhi t cho khuôn ép 44 3.3.2 Đ c m c a ph ng pháp gia nhi t khí (dùng heater) 45 ... i ph h i n c vƠ c i thi n t c đ gia nhi t c a chu kỳ gia nhi t nhanh cho công ngh ép phun v i ph n c th ng pháp gia nhi t ng pháp gia nhi t n Do đó, ph ng pháp gia nhi t h i ng đ ợc sử d ng cho ... Qua nghiên cứu tr c đơy, vi c ki m soát vƠ u n nhi t đ khuôn lƠ h t sức c n thi t đ đ t đ ợc ch t l ợng s n ph m t t nh t Chính v y tác gi ch n đ tƠi Nghiên cứu nh h ph ng pháp gia nhi t khí nóng...
 • 94
 • 27
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHƯƠNG PHÁP GIA NHIỆT BẰNG KHÍ NÓNG đến KHẢ NĂNG điền đầy LÒNG KHUÔN sản PHẨM NHỰA DẠNG THÀNH MỎNG

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của PHƯƠNG PHÁP GIA NHIỆT BẰNG KHÍ NÓNG đến KHẢ NĂNG điền đầy LÒNG KHUÔN sản PHẨM NHỰA DẠNG THÀNH MỎNG
... đích nghiên c u: M c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên cứu nh hưởng phương pháp gia nhiệt khí nóng đến khả điền đầy lòng khuôn sản phẩm nhựa dạng thành mỏng là: - ng d ng lỦ thuy t truy n nhi t nghiên ... tác gi chọn đ tàiμ Nghiên cứu nh hưởng phương pháp gia nhiệt khí nóng đến khả điền đầy lòng khuôn sản phẩm nhựa dạng thành mỏng 1.3 Tình hình nghiên c u Development of Gas-Assisted Dynamic ... hưởng phương pháp gia nhiệt khí nóng đến khả điền đầy lòng khuôn sản phẩm nhựa dạng thành mỏng th c hi n nh ng ph ơng pháp nghiên c u sauμ - Nghiên c u lỦ thuy t :nghiên c u lỦ thuy t v công ngh...
 • 103
 • 284
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng dạm dạng viên nén đến sinh trưởng,phát triển năng suất giống ngô NK66 trên đất phù sa sông hồng gia lâm,hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng dạm dạng viên nén đến sinh trưởng,phát triển năng suất giống ngô NK66 trên đất phù sa sông hồng gia lâm,hà nội
... nh ng nghiên c u v phân bón viên nén chưa nghiên c u c th v lư ng ñ m d ng viên nén thích h p cho ngô nói chung ngô lai ñơn NK66 ñ cho su t cao, n ñ nh phù h p v i t ng vùng sinh thái ð nghiên ... sinh lý c a gi ng ngô NK66 qua hai thí nghi m ñư c th hi n b ng 4.1 b ng 4.2 B ng 4.1: Th i gian sinh trư ng c a gi ng ngô NK66, v ñông năm 2009 Giai ño n Th i gian Th i gian Th i gian Th i gian ... viên nén) có th i gian t gieo ñ n chín sinh lý tương ñương v i công th c (ñ/c) 105 ngày B ng 4.2: Th i gian sinh trư ng c a gi ng ngô NK66 v xuân năm 2010 Giai ño n Th i gian Th i gian Th i gian...
 • 153
 • 497
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm All-zym đến khả năng sinh trưởng của đàn gà thịt Mía x Lương Phượng nuôi tại trại gà khoa Chăn nuôi thú y.

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm All-zym đến khả năng sinh trưởng của đàn gà thịt Mía x Lương Phượng nuôi tại trại gà khoa Chăn nuôi thú y.
... tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm All-zym đến khả sinh trưởng đàn thịt Mía x Lương Phượng nuôi trại khoa Chăn nuôi Thú y” * Mục đích đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng All-zym đến khả sinh trưởng ... tốt nghiệp: "Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm All-zym đến khả sinh trưởng đàn thịt Mía x Lương Phượng nuôi trại khoa Chăn nuôi thú y" Do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, kiến ... 2.3.3.1 Nội dung - Nghiên cứu ảnh hưởng All-zym đến khả sinh trưởng thịt Mía x Lương Phượng - Nghiên cứu ảnh hưởng All-zym đến hiệu sử dụng thức ăn thịt Mía x Lương Phượng 2.3.3.2 Chỉ tiêu...
 • 65
 • 439
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vườn sinh thái đến khả năng sinh trưởng của đàn gà thịt CP707 từ 1 đến 42 ngày tuổi theo phương thức nuôi nhốt chuồng kín.

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vườn sinh thái đến khả năng sinh trưởng của đàn gà thịt CP707 từ 1 đến 42 ngày tuổi theo phương thức nuôi nhốt chuồng kín.
... thành phố Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài tốt nghiệp: "Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm vườn sinh thái đến khả sinh trưởng đàn thịt CP707 từ đến 42 ngày tuổi theo phương thức nuôi nhốt chuồng ... chế phẩm Vườn Sinh Thái chăn nuôi thịt CP 707 từ đến 42 ngày tuổi theo phương thức nuôi nhốt chuồng kín” 20 * Mục đích đề tài - Xác định ảnh hưởng chế phẩm Vườn sinh thái đến tỷ lệ nuôi sống ... vàng 19 PHẦN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm Vườn Sinh Thái chăn nuôi thịt CP 707 từ đến 42 ngày tuổi theo phương thức nuôi nhốt chuồng kín” 2 .1 Đặt...
 • 68
 • 86
 • 0

ðÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM EMINA ðẾN DÒNG KHOAI TÂY CIP – 9 TẠI HẢI DƯƠNG

ðÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM EMINA ðẾN DÒNG KHOAI TÂY CIP – 9 TẠI HẢI DƯƠNG
... t phát t ý nghĩa th c t ñó ti n hành ñ tài: "ðánh giá sinh trư ng phát tri n, su t c a m t s dòng khoai tây nh p n i nghiên c u nh hư ng c a ch ph m EMINA ñ n dòng khoai tây CIP t i H i Dương ... ñ tài nghiên c u thu c chương trình công ngh sinh h c ph c v nông nghi p giai ño n 198 6 - 199 0 chương trình công ngh sinh h c năm 199 1- 199 5, 199 6- 199 8 (Ph m Văn To n, 2002) [23] Năm 199 7, m t ... 13 ,98 35 26.325.744 Châu Á 9. 193 .486 17,30 09 1 59. 055. 291 9. 548.147 18,2 898 174.633.866 Châu Âu 6.1 09. 4 89 17,7154 108.232.274 6.140.183 21,2046 130.200.365 Châu M 1.5 89. 455 24 ,99 25 39. 724.5 29 1.634.329...
 • 126
 • 105
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại sắt, đồng, kẽm, selen đến khả năng sản xuất của gà lương phượng sinh sản giai đoạn 38 72 tuần tuổi

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại sắt, đồng, kẽm, selen đến khả năng sản xuất của gà lương phượng sinh sản giai đoạn 38 72 tuần tuổi
... NGUYỄN THỊ THU HIỀN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM PHỨC KIM LOẠI SẮT, ĐỒNG, KẼM, SELEN ĐẾN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ LƯƠNG PHƯỢNG SINH SẢN GIAI ĐOẠN 38 -72 TUẦN TUỔI Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã ... 38 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm phức kim loại đến khả sản xuất lương phượng sinh sản 38 3.1.1 Tỷ lệ nuôi sống qua tuần tuổi ... phẩm phức kim loại đến khả sản xuất Lương Phượng sinh sản: + Tỷ lệ nuôi sống, tỷ lệ đẻ đàn giai đoạn 38 - 72 tuần tuổi; + Hiệu sử dụng thức ăn suất trứng; + Các tiêu ấp nở; - Nghiên cứu...
 • 80
 • 63
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.1 Mục đích đề tài - Xác định ảnh hưởng củaliều lượng dạng phân đạm đến số tiêu ... Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến hiệu kinh ... lượng dạng phân đạm đến tính chất hóa học đất 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị...
 • 78
 • 504
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội
... chế phẩm EM dâu đốn sát vụ Đông tờng ĐHNNI- nội 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nồng độ EM thích hợp cho dâu đốn sát vụ xuân - ảnh hởng đến sinh trởng, phát triển suất dâu vụ Đông - Đánh giá ảnh ... x 100 24 Phần IV Kết nghiên cứu thảo luận Để nghiên cứu ảnh hỏng chế phẩm EM đến sinh trởng, phát triển, suất, phẩm chất dâu đốn sát vụ xuân hè tiến hành nghiên cứu chế phẩm EM dạng EM1 với nồng ... Micoorgamisms) đến sinh trởng, phát triển, suất phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông trờng ĐHNNI - nội 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu xác định hiệu chế phẩm vi sinh EM dâu, đồng thời...
 • 50
 • 393
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm VIGO đến năng suất, chất lượng giống ngô ngọt CPS 211 trên đất bạc màu huyện hiệp hoà bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm VIGO đến năng suất, chất lượng giống ngô ngọt CPS 211 trên đất bạc màu huyện hiệp hoà bắc giang
... đích nghiên cứu - Đánh giá mức độ ảnh hởng chế phẩm Vigo đến suất, chất lợng giống ngô CPS2 11 đất bạc m u Bắc Giang - Xác định nồng độ thích hợp chế phẩm Vigo giống ngô CPS2 11 đất bạc m u Bắc Giang ... Tính chất vật lý v h m lợng chất dinh dỡng chế phẩm Vigo 4.3 36 Kết nghiên cứu hiệu lực chế phẩm Vigo tới suất, chất lợng giống ngô CPS2 11 đất bạc m u bắc giang 37 4.3.1 ảnh hởng chế phẩm Vigo đến ... l cần thiêt Trên sở đợc phân công khoa sau Đại học, tiến h nh thực đề t i: Nghiên cứu ảnh hởng chế phẩm Vigo đến suất, chất lợng giống ngô CPS 211 đất bạc m u huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang" 1.2 Mục...
 • 82
 • 404
 • 1

NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA CHế PHẩM BóN Lá DH1 ĐếN SINH TRƯởNG CủA CÂY DÂU, NĂNG SUấT Và CHấT LƯợNG Lá DÂU

NGHIÊN CứU ảNH HƯởNG CủA CHế PHẩM BóN Lá DH1 ĐếN SINH TRƯởNG CủA CÂY DÂU, NĂNG SUấT Và CHấT LƯợNG Lá DÂU
... số giống dâu khác để có kết luận đầy đủ v khuyến cáo sử dụng chế phẩm DH1 cho sản xuất đại tr vùng trồng dâu Chế phẩm DH1 có tác dụng tăng khả sinh trởng dâu, từ tăng suất dâu từ 13,9% đến 37,9% ... trồng dâu Kết bảng 3a; 3b cho thấy, nh tiêu sinh trởng dâu, DH1 có tác động tốt đến yếu tố cấu thnh suất v từ lm tăng suất dâu Nhìn chung, công thức phun chế phẩm cho kết yếu tố cấu thnh suất v suất ... Các tiêu sinh trởng dâu: Tốc độ tăng trởng mầm dâu, tốc độ 600 Trn Th Ngc, Nguyn Hng Hnh Các yếu tố cấu thnh suất v suất dâu: Khối lợng 100 cm2 lá, số 100 g, suất dâu/ ô thí nghiệm, suất dâu/ ha...
 • 8
 • 329
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến hàm lượng dễ tiêu của các kim loại nặng cu, zn, pb trong đất bị ô nhiễm

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến hàm lượng dễ tiêu của các kim loại nặng cu, zn, pb trong đất bị ô nhiễm
... trăm hàm lư ng d tiêu c a KLN Cu, Pb, Zn so v i t ng s c a CT4 4.10 53 Xu hư ng tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu ñ t ô nhi m KLN ng p nư c nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t 4.9 51 T l ph n trăm hàm ... tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu sau b sung ch ph m VSV l n c a ñ t ô nhi m KLN không ng p nư c (CT3) 4.15 64 Xu hư ng tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu sau b sung ch ph m VSV l n c a ñ t ô nhi ... m vi sinh v t ñ n s thay ñ i c a pHH2O ñ t ô nhi m KLN ng p nư c 4.7 42 50 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t ñ n s thay ñ i hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu ñ t ô nhi m ng p nư c Trư ng ð i h c Nông...
 • 110
 • 316
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến khả năng tích luỹ kim loại nặng cu pb zn của hướng dương và mương đứng

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến khả năng tích luỹ kim loại nặng cu pb zn của hướng dương và mương đứng
... tài: Nghiên c u nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t ñ n kh tích lũy kim lo i n ng Cu, Pb, Zn c a Hư ng dương Mương ñ ng” M c tiêu nghiên c u Nghiên c u nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t ñ n kh tích ... lũy kim lo i n ng Cu, Pb, Zn c a Hư ng dương Mương ñ ng làm s cho bi n pháp sinh h c x lý ñ t ô nhi m kim lo i n ng Yêu c u ð nh lư ng ñư c lư ng kim lo i n ng Cu, Pb, Zn tích lũy Hư ng dương Mương ... c có kh tích lũy Cu, Zn, Pb l n, ñ c bi t tích lũy Zn Pb Vì v y ñ t nông nghi p b ô nhi m Cu, Zn, Pb ng p nư c có th tr ng D a Nư c ñ làm gi m thi u n ng ñ kim lo i ñ t Nghiên c u ch Mương ð...
 • 129
 • 429
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) và chất cao canxi (hi CA++) trên giống chè phúc vân tiên tại phú hộ phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EM) và chất cao canxi (hi CA++) trên giống chè phúc vân tiên tại phú hộ phú thọ
... hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ n ch t lư ng chè c a gi ng Phúc Vân Tiên 4.1.4 56 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t h u hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ n su t c a gi ng Phúc Vân Tiên ... ng chè Phúc Vân Tiên 4.1.2 51 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t h u hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ n y u t c u thành su t su t chè c a gi ng Phúc Vân Tiên 4.1.3 nh hư ng c a ch ph m vi sinh ... ch ph m vi sinh v t h u hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ n y u t c u thành su t su t c a gi ng Phúc Vân Tiên 4.3 54 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t h u hi u (EM) ch t cao canxi (Hi- Ca++) ñ...
 • 114
 • 342
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa thuần bc 15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển năng suất giống lúa thuần bc15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm em boklash đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa chất thải và một số chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi gàluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhnghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột lá sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của gà broiler lương phượng nuôi tại trại gà giống gia cầm thịnh đán – thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với sản phẩm cá cơm săn trong phương pháp sấy hồng ngoại kết hợp với sấy lạnhphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ lắc đến sinh khối của các chủng vi khuẩnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của ph môi trường nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến sinh khối của các chủng vi khuẩnphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng nuôi cấyphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của độ phphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ lắcBộ 1100 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện lý thuyết đáp ánGiaymoihop _DHCD_SHIPhieu dang ky phat bieuDHCD2010Quychedaihoi _SHI2010TO TRINH DHCD VE TAI CO CAUĐề tài Vi xử lí đồ hoạTăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhLuận văn Chế độ tổng thống MỹCÁC THIẾT BỊ ĐỐT NỐNG BẰNG CẢM ỨNG VÀ ĐIỆN MÔITHÀNH PHẦN LOÀI THÚ NHỎ (BỘ RODENTIA VÀ BỘ INSECTIVORA) Ở VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY2 bao cao tong ket,kết quả hoạt động đoàn năm 2015Nghiên cứu hình thái của chấn thương bụng trên những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ qua giám định y phápMột số vấn đề về nội dung và phư¬ơng dạy học các hệ thống số ở trư¬ờng trung học cơ sởPrepare 6 teacher bookptscthanhhoa giaychungnhandangkydoanhnghiep lan6 signedQuy che to chuc DHCD 2016BC Ban Kiem soat (2)Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016Bao cao tai chinh rieng 6 thang nam 2013 (da soat xet)Bao cao Tai Chinh Rieng Quy I nam 2013