đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tư duy sáng tạo của sinh viên trong học tập môn thiết kế trang phục i tại trường cao đẳng công thương tp hcm

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG DUY SÁNG tạo của SINH VIÊN TRONG học tập môn THIẾT kế TRANG PHỤC 1 tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG tư DUY SÁNG tạo của SINH VIÊN TRONG học tập môn THIẾT kế TRANG PHỤC 1 tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... giáoă viên vƠă sinh viên ngành Công ngh ă mayă t iă Tr ng Cao đ ng Công th Đ iăt 4.2 ngăthƠnhăph ăH ăChí Minh ngănghiênăc u Kh ănĕngăt duy sáng t oăc a sinh viên trong h căt p môn Thi tăk trang ph ... uăt pătrungăvào sinh viên chuyên ngƠnhă Công ngh ă mayă khóaă 2 013 -2 015 3ă l p:ă CCQ1 313 A, CCQ1 313 B, CCQ1 313 C vƠăcánăb ,ăgiáo viên tr căti păthamăgiaăgi ngăd yă môn Thi tăk trang ph căIăt ... t gi i pháp nh m nâng cao kh nĕngăt duy sáng t o, ng d ng c th cho môn h c Thi t k trang ph c I t iătr 1. 2 ng Cao đ ng công th ngăTP.HCM M TăS ăKHÁIăNI MăC ăB N 1. 2 .1 Gi i pháp Gi i pháp (solution)...
 • 154
 • 170
 • 0

Luận văn thạc sĩ đề tài Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học cho môn Thiết kế trang phục 2 tại trường Đại học SPKT TPHCM

Luận văn thạc sĩ đề tài Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học cho môn Thiết kế trang phục 2 tại trường Đại học SPKT TPHCM
... 1.4 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC 20 1.4.1 Đặc trưng Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học 20 1.4 .2 Điều kiện áp dụng phương pháp dạy học ... 3: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC CHO MÔN THIẾT KẾ TRANG PHỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 92 Trang viii 3.1 TỔ CHỨC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY ... dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn Thiết kế trang phục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 2. 2 Khách thể nghiên cứu PPDH theo hướng tích cực hóa người học môn Thiết kế trang phục...
 • 216
 • 548
 • 6

Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn thiết kế trang phục 2 tại truờng đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM

Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn thiết kế trang phục 2 tại truờng đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM
... phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học môn Thiết kế trang phục Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP.HCM 2. 2 Khách thể nghiên cứu PPDH theo hướng tích cực hóa người học môn Thiết kế trang ... trạng dạy học môn Thiết kế trang phục Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP.HCM - Tổ chức dạy học theo hướng tích cực hóa người học cho môn Thiết kế trang phục Trường Đại học phạm Kỹ thuật TP.HCM ... 3: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA NGƯỜI HỌC CHO MÔN THIẾT KẾ TRANG PHỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 84 Trang viii 3.1 TỔ CHỨC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY...
 • 203
 • 275
 • 0

tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực duy sáng tạo cho sinh viên của các trường cao đẳng, đại học khối nông lâm ngư khi dạy phần nhiệt học trong chương trình vật lí đại cương

tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên của các trường cao đẳng, đại học khối nông lâm ngư khi dạy phần nhiệt học trong chương trình vật lí đại cương
... cao đẳng, đại học khối ngành nông lâm ngư Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy lực sáng tạo cho sinh viên trường cao đẳng, đại học khối Nông Lâm Ngư Xây dựng tiến trình dạy ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THU HẰNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC KHỐI NÔNG ... - Ngư dạy phần "Nhiệt học" chương trình Vật lí đại cương " III Mục đích nghiên cứu Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy lực sáng tạo cho sinh viên trường cao đẳng, đại học khối Nông...
 • 151
 • 378
 • 2

kỹ năng viết tiếng anh và kỹ năng duy phê phán của sinh viên năm thứ nhất trong hệ thống trường đại học công nghệ giao thông vận tải tại ba tỉnh của việt nam cơ sở cho hoạt động chức năng viết

kỹ năng viết tiếng anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên năm thứ nhất trong hệ thống trường đại học công nghệ giao thông vận tải tại ba tỉnh của việt nam cơ sở cho hoạt động chức năng viết
... viết Kỹ phê phán Hoạt động chức viết tiếng Anh Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xác định kỹ viết kỹ viết tiếng Anh kỹ phê phán sinh viên năm thứ đại học Đại học Công nghệ Giao ... tập sinh viên Do đề tài "Kỹ viết tiếng anh kỹ phê phán cho sinh viên hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tỉnh Việt Nam: sở đề xuất hoạt động chức viết" lựa chọn Cấu chúc ... LUẬN VÀ ĐỀ SUẤT Tóm tắt Nghiên cứu nhằm đánh giá kỹ viết tiếng Anh kỹ phê phán of sinh viên năm thứ đại học Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tỉnh Việt Nam với đề xuất hoạt động chức viết...
 • 24
 • 254
 • 0

Xây dựng mô hình liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng công thương TP HCM và doanh nghiệp sản xuất giấy bột giấy

Xây dựng mô hình liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng công thương TP HCM và doanh nghiệp sản xuất giấy bột giấy
... tài nghiên cứu: Xây ếựng hình liên k t đào tạo Trường Cao Đẳng Công Thương TP. HCM Doanh nghiệp sản xuất Giấy & Bột giấy nhằm tìm hình liên k t đƠoăt o phù h păchoănhƠătr doanh nghi p đ ... i thi u v tr ng Cao đẳng Công Th 2.2.1 Ngành bậcăđƠoăt o t iătr ng TP. HCM .32 ng Cao đẳng Công Th 2.2.2. hình đƠoăt o h t iătr ng TP. HCM 33 ng Cao đẳng Công Th ng TP. HCM 33 2.3 K t qu ... ăthỏaămƣnăs liên ngăvƠ doanh nghi pălƠăr tăkh ăthi Tácăgi ăTr ngăTh ăNhậtăL ă13 v iănghiênăcứu Xây dựng hình kết hợp đào tạo ngành Công Nghệ May tr ờng Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi doanh...
 • 168
 • 182
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN DUY SÁNG TẠO DUY PHÊ PHÁN CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hc cọ thãø ạp måïi âãø - Analysis (phán têch): phán chia kiãún thỉïc thnh cạc bäü pháûn cáúu thnh, phán têch mäúi quan hãû giỉỵa cạc bäü pháûn thäng qua viãûc phán loải, âäúi chiãúu, so sạnh, v ... âoạn cạc tỉåíng h s gàûp bi hc Trong hoảt âäüng ny, sinh viãn khäng phi lo ngải vãư viãûc sỉía läùi ca tháưy giạo, váûy, gọp pháưn gii quút khọ khàn m âa säú sinh viãn chụng ta màõc phi l h ... viãûc ny sinh nhiãưu tỉåíng khạc TheoMiles [4], viãút tỉû âi âäi våïi cå häüi phạt triãøn tỉ sạng tảo båíi vç mäüt ngỉåìi hc bàõt âáưu viãút vãư mäüt ch âãư no âọ, âang thỉûc hiãûn viãûc tỉ phán...
 • 9
 • 316
 • 1

Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng ổn định điện áp cho hệ thống điện 220kv miền nam việt nam

Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng ổn định điện áp cho hệ thống điện 220kv miền nam việt nam
... TOÁN, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CHO HỆ THỐNG ĐIỆN 220KV MIỀN NAM 4.1 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG T ong hệ thống điện hi ph tải tăng độ ự t ữ ổn đinh ... hảo - Ph l c Chương TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM VÀ HỆ THỐNG ĐIỆNMIỀN NAM VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM 1.1.1 Phụ tải điện Hệ thống điện Quốc gi với t ung t m ph tải ... o ổn định điện p cho hệ thống điện V i n N m Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: + Khả ổn định điện p củ hệ thống điện V i n Nam + C c giải ph p nh m n ng c o độ ổn định điện...
 • 26
 • 400
 • 2

Tính toán, phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng vận hành an toàn lưới điện công ty truyền tải điện 2 đến năm 2015

Tính toán, phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng vận hành an toàn lưới điện công ty truyền tải điện 2 đến năm 2015
... độ vận hành lưới điện công ty truyền tải điện đến năm 20 + Đề xuất giải pháp nâng cao vận hành an toàn cho hệ thống lưới điện công ty truyền tải điện - Đối tượng nghiên cứu: Lưới điện truyền tải ... tế - Đề xuất giải pháp nâng cao khả vận hành an toàn lưới điện công ty truyền tải điện Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Tính toán phân tích chế độ vận hành lưới điện, từ đưa giải pháp phù ... dây truyền tải vận hành giới hạn an toàn Bởi cần phải có tính toán đánh giá đề xuất giải pháp hợp lý nhằm nâng cao tính an toàn vận hành hệ thống điện mở rộng khả truyền tải lưới điện công ty truyền...
 • 26
 • 307
 • 0

Đánh giá hiệu quả xử lý nước cấp và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng xử lý nước cho Trung tâm xử lý nước Khu công nghiệp Suối Dầu

Đánh giá hiệu quả xử lý nước cấp và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng xử lý nước cho Trung tâm xử lý nước Khu công nghiệp Suối Dầu
... trƣờng muốn vận dụng vào thực tế em thực đề tài: "Đánh giá hiệu xử nước cấp đề xuất giải pháp nâng cao khả xử nước cho trung tâm xử nước cấp KCN Suối Dầu " Nhằm mục đích nắm bắt kiến thức, ... tiến nâng cao trình xử dây chuyền công nghệ xử nƣớc cấp cho Trung tâm cấp nƣớc Mục đích đề tài Đánh giá hiệu xử nƣớc cấp trung tâm xử nƣớc cấp KCN Suối Dầu Nội dung nghiên cứu Khảo ... xử nƣớc cấp trung tâm cấp nƣớc KCN Suối Dầu Tìm hiểu phƣơng pháp xử nƣớc cấp Phân tích tiêu môi trƣờng cho mẫu nƣớc cấp trƣớc sau xử Đánh giá chất lƣợng nƣớc sau xử Đề xuất giải pháp...
 • 92
 • 174
 • 1

Phân tích tìm hiểu thực trạngđề xuất giải pháp nâng cao khả năng nhận biết biện pháp so sánh trong phân môn luyện từ và câu của học sinh lớp 3

Phân tích tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng nhận biết biện pháp so sánh trong phân môn luyện từ và câu của học sinh lớp 3
... 28/8/20 13 Môn Luyện từ Tiết 01 Tên dạy Ôn từ vật so sánh 11/9/20 13 câu Luyện từ 03 So sánh Dấu chấm 25/9/20 13 câu Luyện từ 05 So sánh 09/10/20 13 câu Luyện từ 07 Ôn từ hoạt động, trạng 30 /11/20 13 câu ... câu Luyện từ 10 thái So sánh So sánh Dấu chấm 13/ 11/20 13 câu Luyện từ 12 Ôn từ hoạt động trạng 04/12/20 13 câu Luyện từ 15 thái so sánh Từ ngữ dân tộc .Luyện câu Đo lường thu thập liệu: tập so sánh ... việc học tập phân môn Luyện từ câu nói riêng môn Tiếng Việt nói chung * Trước thực trạng trên, tâm sâu vào tìm hiểu nguyên nhân, từ đề biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng phân môn Luyện từ...
 • 38
 • 164
 • 0

Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công tyTNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI.docx

Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công tyTNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI.docx
... vọng nhà đầu tư 50 Chuyên đề tốt nghiệp :Phân tích - nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 2.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 9) 2.2.2.1 Phân tích kết kinh doanh Công ty ... Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI Phần III : Một số biện pháp để tăng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI Nhân dịp em xin chân thành ... nghĩa vụ với nhà nước Ngoài cần phân biệt khác mối quan hệ hiệu kinh doanh kết kinh doanh Chuyên đề tốt nghiệp :Phân tích - nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Kết hoạt động sản xuất kinh doanh số tuyệt...
 • 74
 • 802
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên sư phạm mầm nonkế hoạch ctđt gồm những kiểu khác nhau với hướng dẫn về nguồn phương tiện tổ c hức nhằm khuyến khích sự năng động và sáng tạo của sinh viên và giáo viênphần iii định hướng phát triển và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng phần mềm microsoft project 2007đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dụcđế án phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao chất lương phục vụ buồngnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải công ty cổ phần giấy hoàng văn thụ tỉnh thái nguyênchuyen đề đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động quảng cáođề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vthk liên tỉnh của trung tâm tân đạtphân tích và đề xuất giải pháp nâng cao kết quả hoạt động thu chi bhxh tại cơ quan bhxh thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nộitìm hiểu quy trình giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại fruit and green pdfbáo cáo thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng y tế thôn bảnmục tiêu quan điểm đề xuất giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiền giang đến năm 2010đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại vpbank tphcmđề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ5 Bao cao HDQT cho DHCD 2016 final6 Bao cao BKS nam 2016 Phytopharma final7 Du thao Dieu le Cty CP Duoc TW2 trinh DHCD05 Quy che to chuc bieu quyet bau cu DHCD 2015 (2)07 Bao cao HDQT 2010 - 2015 Phuong huong 2015-2020 final07 Bao cao HDQT 2010 - 2015 Phuong huong 2015-2020 final5.Bao cao BKS nam 2014 phytopharma - 16.4.2014bien ban DHCD thuong nien 2013 - post website2. Chuong trinh lam viec DHCD 2013 - final4.The le lam viec-bieu quyet DHDCD TN2013Đại hội cổ đông 6.Bao_Cao_BKS_2012Microsoft Word - Bao Cao BKS 2010-chinh thucĐại hội cổ đông 1.danh muc tai lieu6.Giay xac nhan-uy quyen tham du_DTW2Đại hội cổ đông BC Duoc2009-HN-15.Bao cao BKS 2014 SHI7 TT_ThulaoHDQT-BKS_2013_SHI8.TTphanpholoinhuan2012 SHI10.TT HDQT, BKS 2014_SHICổ đông và nhà đầu tư 14.Quychebaucu 2014