Bài giảng hóa lý

Bài giảng hóa 1

Bài giảng hóa lý 1
... 3 1 PA + PB = 300 2 ÁP S : 450 mmHg 15 0 mmHg Bài trang 18 0 a./ xe tan ol = xmethanol 10 0 / 46 = 0, 41 100 / 46 + 10 0 / 32 = − 0, 41 = 0,59 l Pe tan ol = Peotan ol * xe tan ol = 44,5 * 0, 41 = 18 ,2mmHg ... dung d ch Bài gi i: Page 24 BÀI GI NG HĨA LÝ CM = 10 .d C % 10 .1, 145.20 = = 2,34 M M 98 CN = 2xCM = 4,68(N) Cm = 20 .10 00 = 2,55mol / kg 98 (10 0 − 20) x H 2O 20 / 98 = 0,044 (20 / 98) + (80 / 18 ) = ... tưởng Bài t p trang 18 0 Page 29 BÀI GI NG HĨA LÝ x glycerin = 10 / 92 = 0,02 (10 / 92) + (90 / 18 ) Pdd = Ponư c * xlnư c Pdd =23,7x (1- 0,02) = 23,2 mmHg Bài t p trang 18 0 Trư ng h p P = PA +...
 • 49
 • 1,163
 • 4

Bài giảng hóa 1

Bài giảng hóa lý 1
... GT1 T1 H ( 1 ) T2 T1 10 Bi ging mụn Húa - Thỏng 08.2005 õy xột mt khong nhit tng i hp nờn H xem nh l khụng thay i Hon ton tng t nh trờn, ỏp dng cho hm F ta cú kt qu: FT2 T2 FT1 T1 U ... biu din trờn hỡnh 6 .13 t0C 12 0 80 40 H2O b3 n3 Q2 n2 20 T2 Q1 n1 40 60 %C4H9OH T3 T1 80 10 0 C4H9OH Hỡnh 6 .13 Gin a nhit (T-x) ca h butanol nc Ta xột quỏ trỡnh a nhit ca h Q1 Tng nhit ca h t: ... thng c chia thnh 10 0% nh sau: 15 Bi ging mụn Húa - Thỏng 08.2005 Trờn trc to ch cn biu din cho mt cu t vỡ thnh phn ca cu t cũn li c xỏc nh theo cụng thc: xA + xB = hay y1 + y2 = 10 0% Khi im biu...
 • 70
 • 669
 • 11

BAI GIANG HÓA 2

BAI GIANG HÓA LÝ 2
... tiếp: a) (COOC2H5 )2 + NaOH  NaCOO-COOC2H5 + C2H5OH NaCOO-COOC2H5 + NaOH  NaCOO-COONa + C2H5OH N2O5 = N2O3 + O2 (chậm) N2O5 + N2O3 = 4NO2 (nhanh) NO2 + F2 = NO2 F (chậm) NO2 F + F = NO2F2 (nhanh) ... khử O2 catot thực phản ứng nối tiếp: O2 + e  O 22 O2- + H+  HO2 HO2 + e  HO24 HO2- + H+  H2O2 H2O2 + e  OH- + OH OH + e  OHNếu cộng tất giai đoạn ta có phương trình: O2 + 4e + 4H+  2H2O c) ... có xúc tác: 2SO2 + O2 = 2SO3 xúc tác platin ? = 1,36 2H2O2 = 2H2O + O2 xúc tác platin ? = 1 ,28 Trường hợp ? > trường hợp phản ứng nhạy cảm với nhiệt độ, ví dụ: (COOK )2 + Br2 = 2CO2 + 2KBr có ?...
 • 36
 • 173
 • 0

bài giảng hóa polymer GV nguyễn huy tùng

bài giảng hóa lý polymer GV nguyễn huy tùng
... kéo duỗi cuộn đại phân tử làm chúng dịch chuyển tương nhau, với chuyển động nhiệt có xu hướng làm đại phân tử cuộn lại Kết đại phân tử duỗi phần bắt đầu chuyển động chậm chạp mà không thay đổi mức ... Polymer Science đăng công trình nghiên cứu khoa học polyme khái niệm ngành khoa học polyme.Những thuyết thực nghiệm Paul Flory bật giai đoạn này, ông nhận giải Nolben Hoá học 1974 đóng góp lâu ... tương tác nội phân tử phân tử, nghĩa vào thành phần hóa học cấu tạo mạch + Khi mạch có nhóm phân cực số vị trí không gian lợi lượng Như việc chuyển sang vị trí khó khăn phải vượt qua hàng rào lớn...
 • 83
 • 533
 • 5

Bài giảng Hoá Polymer

Bài giảng Hoá lý Polymer
... LOẠI COPOLYMER: Copolymer mạch thẳng (Block copolymer ) Block copolymer loại polymer mà phân tử chúng chứa monomer mắc xích luân phiên Phản ứng tạo block copolymer: – Copolymer ghép ( graft copolymer) ... Các trạng thái vật polymer Trạng thái tổ hợp Polymer có trạng thái vật giống hợp chất thấp phân tử: kết tinh, lỏng thủy tinh Song polymer tồn trạng thái đàn hồi cao Polymer trạng thái đàn ... polymer xảy trình xâp nhập dung môi vào polymer làm cho thể tích polymer tăng dần, gọi trương Nếu polymer trương không giới hạn dung môi xảy trình hòa tan polymer dung môi Quá trình hòa tan polymer...
 • 34
 • 264
 • 0

Bài giảng hóa chương 1 hấp thụ

Bài giảng hóa lý  chương 1 hấp thụ
... bP Hấp phụ vật hấp phụ hóa học V = kP Hấp phụ vật hấp phụ hóa học V =1) f Pi n (n > k Hấp phụ vật hấp phụ hóa học V = k T log kP P C 1 P = + ⋅ V(P0 − P) VmC VmC P0 Hấp phụ hóa học Hấp ... rắn 1. 4 Hiện tượng thấm ướt 1. 5 Giới thiệu số chất hấp phụ 1. 1 Sự hấp phụ khí lên chất rắn 1. 1 .1 Hấp phụ H Nhờ đâu? I Ệ Hút N Rắn khí T Tập trung Ư Ợ N Chất bị hấp phụ G Chất hấp phụ 1. 1 Sự hấp ... Nội dung Số tiết Chương 1: Hiện tượng bề mặt – Hấp phụ 10 Chương 2: Hóa keo Chương 3: Động hóa học 15 Chương : Điện hóa học 15 4 .1 Chương 4: Tính chất dung dịch điện ly 4.2 Chương 5: Sự vận chuyển...
 • 82
 • 456
 • 2

Bài giảng hóa chương 6 pin – điện cực

Bài giảng hóa lý  chương 6 pin – điện cực
... Thế điện cực 6. 1 Pin điện hóa 6. 1.2 Thế điện cực Định nghĩa Thế điện cực điện cực đại lượng biểu diễn khác biệt điện cực so với điện cực chuẩn Ký hiệu: φ 6. 1 Pin điện hóa 6. 1.2 Thế điện cực Điện ... Điện cực loại Điện cực Điện cực loại Điện cực khí Điện cực hỗn hống Điện cực oxh-kh Điện cực Ag - AgCl 6. 3 Các loại điện cực Mạch điện hóa 6. 3.1 Phân loại điện cực Nội dung cần nắm điện cực ... M)/Ag(+) 6. 1 Pin điện hóa 6. 1.1 Khái niệm pin điện hóa Một vài mô hình Pin điện hóa 6. 1 Pin điện hóa 6. 1.1 Khái niệm pin điện hóa Zn(s) | Zn2+(aq) || Cu2+(aq) | Cu(s) 1.103 V Ecell = 6. 1 Pin điện hóa...
 • 86
 • 900
 • 1

Bài giảng hóa chương 2 hóa keo

Bài giảng hóa lý chương 2 hóa keo
... Nội dung 2. 1 Khái niệm hệ 2. 2 Phân loại 2. 3 Cấu tạo keo 2. 4 Phương pháp điều chế hệ keo 2. 5 Tính chất hệ keo 2. 6 Sự keo tụ 2. 7 Một số hệ phân tán thô 2. 1 Khái niệm hệ phân tán ... Cl- Bài tập Bài Viết công thức cấu tạo Mixen keo cho Na2SO4 tác dụng với BaCl2 trường hợp: Dư Na2SO4 Dư BaCl2 Phương trình điều chế keo: Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl Ký hiệu keo: {mBaSO4.nSO 42- .(2n-x)Na+}.xNa+ ... {mBaSO4.nSO 42- .(2n-x)Na+}.xNa+ {mBaSO4.nBa2+.(2n-x)Cl-}.xCl- Bài tập Bài Cho phản ứng: 2H3AsO3 + 3H2S = As2S3↓ + 6H2O Viết công thức cấu tạo mixen keo biết H2S dư? Khi đặt hệ keo vào điện trường hạt keo...
 • 39
 • 317
 • 0

Bài giảng hóa chương 3 động hóa học

Bài giảng hóa lý chương 3  động hóa học
... 77) 3. 3 Động học phản ứng đơn giản 3. 3.1 Phản ứng chiều bậc Bài tập Câu hỏi trắc nghiệm 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 3. 3 Động học phản ứng đơn giản 3. 3.1 Phản ứng chiều bậc Bài ... W =− = kC A dt 3. 3 Động học phản ứng đơn giản 3. 3.1 Phản ứng chiều bậc Phương trình động học phản ứng bậc 1: C0 ln A = kt CA o C A = C A e -kt 3. 3 Động học phản ứng đơn giản 3. 3.1 Phản ứng chiều ...  CA: nồng độ thời điểm t 3. 3 Động học phản ứng đơn giản 3. 3.1 Phản ứng chiều bậc Ví dụ CH3COCH3  C2H4 + CO + H2 N2O5  N2O4 + ½ O2 3. 3 Động học phản ứng đơn giản 3. 3.1 Phản ứng chiều bậc Theo...
 • 161
 • 1,838
 • 0

slide bài giảng hóa polyme

slide bài giảng  hóa lý polyme
... under license Polyme gì? 30 Polyme gì? 31 Polyme gì? 32 Polyme gì? 33 Polyme gì? 34 Polyme gì? 35 Polyme gì? 36 Polyme gì? 37 Polyme gì? 38 Polyme gì? 39 Polyme gì? 40 Polyme gì? 41 Polyme gì? 42 ... xích khác nhau) 13 Polyme gì? Copolyme đặn Copolyme khối Copolyme ngẫu nhiên Copolyme ghép 14 Polyme gì? 15 Polyme gì? 16 Polyme gì? 17 Polyme gì? 18 Polyme gì? Hình dạng phân tử polyme (a) mạch ... atatic R 21 Polyme gì? 22 Polyme gì? Phân loại polyme a) Phân loại theo phương pháp tổng hợp + Polyme tự nhiên + Polyme trùng hợp + Polyme trùng ngưng b) Phân loại theo cấu tạo hoá học + Polyme mạch...
 • 42
 • 151
 • 0

giáo trình bài giảng hóa polymer

giáo trình bài giảng  hóa lý polymer
... (váût liãûu Polymer xäúp) III.Phán loải Polymer: Cọ thãø phán loải Polymer theo mäüt säú chè tiãu sau: - Theo thnh pháưn cọ thãø chia lm loải: Polymer hỉỵu cå (organic Polymer) , Polymer vä cå ... thnh loải: Polymer mảch thàóng, Polymer mảch nhạnh v Polymer khäng gian + Polymer mảch thàóng: l nhỉỵng Polymer m cạc âải phán tỉí l nhỉỵng dy di våïi âäü báït âäúi xỉïng cao A A A A + Polymer mảch ... chia thnh loải: + Polymer âäưng nháút (Homopolymer): L nhỉỵng Polymer chè chỉïa mäüt loải Monomer âải phán tỉí Vê dủ: CH CH CH n + Copolymer (hồûc mixed Polymer) : l nhỉỵng Polymer cọ chỉïa tỉì...
 • 114
 • 131
 • 0

bài giảng hóa 2 động hóa học

bài giảng hóa lý 2  động hóa học
... ẢNH HƯỞNG CỦA XÚC TÁC S2O 32- + H2O2 + H+ H2O2 + II- + IO- + H+ S2O 32- + I2 KHOA CÔNG NGHỆ HÓA I- S 4O 62- + H2O IO- + H2O I2 + H2O S 4O 62- + I- TRẦN MINH HẢI HOA LÝ CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY ... phản ứng: Na2SO3 + O2 = Na2SO4 Chất xúc tác có tính chọn lọc H3C H3C KHOA CÔNG NGHỆ HÓA H2 C H2 C Al2O3 OH 350 0C Cu OH 20 0 0C H2C CH2 + H2O H3C CHO + H2 TRẦN MINH HẢI HOA LÝ CAO ĐẲNG ... V2ndstep = k x [N2O2] x [O2] Công thức này không thuận tiện tính toán vì khó đo nồng độ N 2O2 NO (k) N2O2 (k) Vf = kf x [NO ]2 Vr = kr x [N2O2] KHOA CÔNG NGHỆ HÓA TRẦN MINH HẢI HOA LÝ CAO ĐẲNG...
 • 70
 • 228
 • 0

bài giảng hóa đầy đủ

bài giảng hóa lý đầy đủ
... dụng 4.3.2 Xác định độ phân ly α số phân ly chất điện ly yếu BÀI TẬP Thuyết: - Độ điện ly chất điện ly: - Khi có α ta xác định K: 40 Bài tập 1/ Độ dẫn điện đương lượng dung dịch NH3 0,01M 9,8 ... ứng thuận nghịch Trạng thái CB Pứ TN Tốc độ PƯHH Hằng số CB (KC = KCB) Có kiến thức nắm ĐHH Động hóa học Phản ứng bậc Phản ứng bậc hai Ảnh hưởng nhiệt độ với Vpư Năng lượng kích hoạt PƯ m nắ c ... phản ứng: Lấy ln hai vế ta có: Biểu thức biểu diễn phụ thuộc hs tốc độ phản ứng với lượng hoạt hóa Ea: 19 XÚC TÁC Chất xúc tác phải thoả mãn được tiêu chỉ Chất xúc tác làm tăng...
 • 65
 • 295
 • 0

bài giảng hóa 2 động học

bài giảng hóa lý 2  động học
... HĨA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM 24 12 17 January 20 15 Bài tập Xét phản ứng: k1 N2O5  NO2  O2   Có chế sau: k2   N 2O5  NO2  NO3  k3 k4 NO2  NO3  NO  O2  NO2  k5 NO  NO3  NO2 ... phân biệt động hóa học hình thức động hóa học thuyết Ðộng hóa học hình thức chủ yếu thiết lập phương trình liên hệ nồng độ chất phản ứng với số tốc độ thời gian phản ứng Động hóa học thuyết ... 4( khí)  2O2( khí)  CO2( khí)  H 2O( khí) 2C8 H18( khí)  25 O2( khí)  16CO2( khí)  18H 2O( khí) KHOA HĨA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM 17 January 20 15 Cách thức nghiên cứu KHOA HĨA HỌC VÀ CƠNG...
 • 76
 • 117
 • 0

Xem thêm