Thống Kê Y Học Năm 2

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - Phân tích hiệu ứng điều phối Lê Đông Nhật Nam

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - Phân tích hiệu ứng điều phối Lê Đông Nhật Nam
... vai trò điều phối quan hệ biến X Y M biến nhị phân, liên tục, thứ hạng hay rời rạc 1.2 Phân tích hiệu ứng điều phối ? Phân tích hiệu ứng điều phối (Moderation, hay Moderating effect analysis) bao ... đ y: Nhận diện y u tố điều phối M, hay nói cách khác, chứng minh M g y hiệu ứng điều phối có ý nghĩa quan hệ đại lượng X Y Khảo sát quy luật điều phối: mô tả thay đổi độ mạnh, hướng ý nghĩa thống ... hiệu ứng điều phối Ở diễn giải: Y u tố M g y hiệu ứng điều phối ý nghĩa (p=0,0005), hiệu ứng điều phối M làm giảm hiệu ứng X (b= -1 ,41777 :...
 • 37
 • 305
 • 1

KHÁI NIỆM về THỐNG Y HỌC và CÁCH SẮP XẾP & TỔ CHỨC SỐ LIỆU pdf

KHÁI NIỆM về THỐNG KÊ Y HỌC và CÁCH SẮP XẾP & TỔ CHỨC SỐ LIỆU pdf
... lớn IV PHÂN PHỐI TẦN SỐ (Frequency Distribution) Phân nhóm số liệu: số liệu tổ chức, xếp cách phân vào nhiều nhóm (Khoảng cách lớp – KCL) Cách tính số KCL Số KCL tập hợp số liệu thường không nên ... 0,0351 1,0000 1,0000 Lưu ý: T y theo nhu cầu mà chọn cột (tần số, tần số tương đối, tần số dồn, tần số tương đối dồn) để trình b y Thông thường trình b y tần số tần số tương đối (tính %) bảng Lập ... tần số KCL Tần số 10 – 19 20 – 29 19 30 – 39 10 40 – 49 13 50 – 59 60 – 69 22 43 27 70 – 79 57 Lập bảng phân phối tần số, tần số dồn, tần số tương đối, tần số tương đối dồn KCL Tần số Tần số dồn...
 • 12
 • 416
 • 2

Thống Y học

Thống kê Y học
... tế, hiểu sai hay nhập nhằng độ lệch chuẩn sai số chuẩn nên báo y học trình b y thiếu thống Lúc tác giả trình b y độ lệch chuẩn, lại có cung cấp sai số chuẩn Đ y vấn đề gian lận khoa học, mà đơn ... SE ? Xin nhắc lại nguyên lí mục đích đằng sau thống học ước tính thông số quần thể (population) Trong thực tế thông số n y, mà dựa vào ước tính từ hay nhiều mẫu để suy luận cho giá trị quần ... cách hoán chuyển tốt chuyển giá trị phương sai cho có đơn vị với số trung bình cách l y số bậc hai, độ lệch chuẩn (kí hiệu s) Nhóm A: s A = = 1.41 Nhóm B: sB = 16.7 = 4.08 Đến đ y, th y nhóm B có...
 • 8
 • 117
 • 2

Bài giảng EPI I NFO thống Y học

Bài giảng EPI I NFO thống kê Y học
... phiên b n Epi Info m i tr ng DOS tr c y i Vi t nam, Epi Info c ng c s d ng ph bi n r t nhi u n m qua Phiên n Epi Info 6.04V phiên b n ti ng Vi t Tr ng i h c Y t công c ng phát tri n i s tr giúp c ... h c n y, sinh viên có th : d ng Epi Info d ng c s li u t ch c câu l nh Epi Info ng trình khác làm s ch b s li u Thao tác v i c s d li u Epi Info: mã hoá l i, t o thêm bi n Gi i thi u Tuy ã có ... v i d li u ã nh p: t o bi n m i, mã hoá l i bi n Liên k t c t p d li u Epi Info v i Gi i thi u Nhân viên nh p d li u, m t hay nhi u lý ó, có th s su t nh p ho c d li u l i: Có th ch vi t tay...
 • 98
 • 243
 • 0

Thống y học Medical statistics

Thống kê y học Medical statistics
... BẢN Thống gì? Thống khoa học thu thập, tổng kết, trình b y lí giải số liệu, dùng chúng để kiểm định giả thuyết Trong vài thập niên qua, thống đóng vai trò trung tâm ng y tăng điều tra y ... (x-x)2=Σ x2-(Σ x)2/n Σ (y- y)2=Σ y2 -(Σ y) 2/n Trong thí dụ N= Σ x =535 x = 66,835 Σ x2 = 35983,5 46 TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH Σ y= 24,2 y = 3,0025 Σ y2 = 72,7980 Σ xy=58,0 × 2,75 + 70,0 × ... lặp (without replication) có quan sát Ba loại quy hoạch trình b y riêng 39 Căn thống y học -Ðỗ Văn Dũng Quy hoạch cân đối có lặp Bảng 8.2 trình b y kết thực nghiệm chủng chuột chủng gồm chuột...
 • 161
 • 561
 • 1

Giáo trình tin học, bộ môn thống kế y học tin học đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giáo trình tin học, bộ môn thống kế y học tin học đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch
... Drive, nh y nút OK 41 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Bộ môn Thống Y Học - Tin Học II.4 Tìm tập tin hay thư mục (Search): 42 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Bộ môn Thống Y Học - Tin Học Font ... Bộ môn Thống Y Học - Tin Học CÁC LỆNH DOS CƠ BẢN TẠO KHỞI ĐỘNG Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch SET Tên= SET SET Tên= Tên: COMSPEC, PATH SET Tên= BIẾN MÔI TRƯỜNG Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch ... mục có ng y cập nhật ng y với ng y and Not older than: Chỉ tìm tập tin có ng y cập nhật cách ng y không số ng y tháng 50 Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Bộ môn Thống Y Học - Tin Học File size:...
 • 92
 • 269
 • 0

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MedCalc TRONG THỐNG Y HỌC

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MedCalc TRONG THỐNG KÊ Y HỌC
... pháp thống y học Thống y học đƣợc thực qua thuật toán thống (test thống kê) với công thức tính toán phức tạp Các phần mềm thống ch y m y vi tính công cụ hữu ích để thực test thống ... mẫu Thống so sánh sử dụng test thống t y theo kiểu mô hình nghiên cứu Việc lựa chọn test thống phải dựa vào điều kiện chặt chẽ Phần lần lƣợt giới thiệu test thống thƣờng đƣợc sử dụng ... Gioi: 1=nam; 2=nu 25 Chƣơng THỐNG KÊ SUY DIỄN Thống suy diễn phƣơng pháp suy luận thống theo kiểu qui nạp Từ kết nghiên cứu mẫu xác định (thống mô tả), suy luận áp dụng cho quần thể lớn Ví...
 • 76
 • 411
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - ANOVA ĐƠN BIẾN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - ANOVA ĐƠN BIẾN
... thuyết hơn, đề tài trở nên hấp dẫn thay so sánh nhóm) Hầu hết luận văn y học VN có sử dụng ANOVA Đã có nhiều tài liệu viết ANOVA Việt Nam, chí th y cô tiếng, nhiên muốn soạn tài liệu hướng dẫn ... pháp chung ANOVA sau: Phân tích phương sai + [số lượng biến số độc lập] y u tố + (loại thiết kế nghiên cứu) biến số độc lập : ANOVA y u tố (hay ANOVA đơn biến, tiếng Anh: one way ANOVA) biến số ... nhóm 1.4 Quy trình làm ANOVA SPSS Phân tích ANOVA gồm có bước sau: Kiểm tra giả định Thực phân tích ANOVA Sử dụng chức Explore SPSS Sử dụng chức Compare means SPSS Phân tích khuynh hướng Phân...
 • 42
 • 271
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - ANOVA HỖN HỢP

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - ANOVA HỖN HỢP
... F 1-2 F 1-3 F2 F 2-1 F 2-2 F 2-3 F3 F 3-1 F 3-2 F 3-3 Ma trận đa biến F*T lần ANOVA đơn biến Y= bo+b1*F+Er lần ANOVA cho phép đo lặp lại Y= b’o+b2*T+Er 2.1 Quy trình ANOVA hỗn hợp Quy trình ANOVA hỗn hợp ... nhiên, phần bất định F1 F 1-1 F 1-2 F 1-3 F2 F 2-1 F 2-2 F 2-3 F3 F 3-1 F 3-2 F 3-3 Ma trận đa biến F*T 1.5 ANOVA hỗn hợp tương tác y u tố Trường hợp thứ thiết kế ANOVA hỗn hợp, có hiệu ứng tương tác T ... huyết áp" "Tiền sản giật" Y1 Tình trạng bệnh lý Y2 Y3 F1 F 1-1 F 1-2 F 1-3 F2 F 2-1 F 2-2 F 2-3 F3 F 3-1 F 3-2 F 3-3 T (Thời điểm) 1) Đặt tên cho biến số Y thời điểm khảo sát, biến Y tương ứng với giá trị...
 • 67
 • 243
 • 2

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - ANOVA ĐƠN BIẾN CHO PHÉP ĐO LẶP LẠI

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - ANOVA ĐƠN BIẾN CHO PHÉP ĐO LẶP LẠI
... pháp thống cho phép giải toán phân tích phương sai cho phép đo lặp lại (ANOVA for repeated measure) hay gọi ANOVA đối tượng (within subject) Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thực ANOVA cho phép ... khuynh hướng biểu đồ sau có dạng sau: 44 Diễn đạt văn khoa học Phương pháp thống kê: Dữ liệu phân tích phần mềm IBM -SPSS 22 Chúng sử dụng phân tích phương sai y u tố cho phép đo lặp lại với F-test ... (dF) k-1 Mean of square (MS) MSM MSM/MSR SSB n-1 MSB MSB/MSR SSR SST (k-1)*(n-1) N-1 MSR Kiểm tra giả định Thực phân tích ANOVA cho phép đo lặp lại Tỉ số F Sử dụng chức Explore SPSS Sử dụng chức...
 • 46
 • 314
 • 1

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - BIỂU ĐỒ ROC, KHẢO SÁT TESH CHẨN ĐOÁN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - BIỂU ĐỒ ROC, KHẢO SÁT TESH CHẨN ĐOÁN
... Hanley-McNeil Tài liệu trình b y theo hình thức đơn giản đến mức tối đa để bạn sử dụng Quy ước trình b y Trong tài liệu làm quen với nhân vật Bác sĩ Nguyễn Văn Thái Bác sĩ Thái cao thủ thống y học giang ... kiến thức chuyên sâu lý thuyết thống Tuy nhiên BS Thái lại bận rộn nên không đủ thời gian vào cách thực chi tiết Anh ta hay trình b y lý thuyết t y sử dụng nhiều công thức toán học nên không ... việc n y, ta sử dụng phương pháp Hanley-McNeil (1987) 1 1.2 Giới thiệu Trong nghiên cứu y học, biểu đồ ROC phương pháp phân tích trực quan cho liên hệ độ nh y tỉ lệ dương tính giả test chẩn đoán, ...
 • 28
 • 365
 • 1

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - HỒI QUI logistic CHO BIẾN SỐ NHỊ PHÂN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - HỒI QUI logistic CHO BIẾN SỐ NHỊ PHÂN
... học Phương pháp thống Dữ liệu phân tích phần mềm IBM -SPSS 22 Phương pháp hồi quy logistic đơn biến áp dụng để khảo sát tỉ số nguy biến số độc lập biến cố tử vong Chúng đưa mô hình hồi quy ... hình hồi quy logistic cho phép dự báo xác suất x y kiện xác định tỉ số nguy cho nhiều biến số độc lập Hồi quy logistic mạnh test χ2 phức tạp hơn, không nên lạm dụng Quy trình phân tích hồi quy logistic ... xuất biến chứng, tử vong… Tài liệu giới hạn việc áp dụng cho biến số nhị phân Dĩ nhiên mô hình logistic áp dụng cho biến số nhiều giá trị (ví dụ bảng xếp loại, thang điểm) Tại mô hình hồi quy logistic...
 • 45
 • 309
 • 4

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN
... tung OY giá trị bo, với hệ số góc b1 (nếu có y u tố dự báo b1 hệ số dự báo) bo X Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản có biến số, gọi hồi quy đơn biến : Y = bo + bx + ε Mô hình hồi quy tuyến tính ... pearson) dẫn nguồn gốc chung mô hình hồi quy tuyến tính 2 2.1 Quy trình phân tích hồi quy đa biến SPSS Mục tiêu: Lọc biến số độc lập có quan hệ mạnh với biến số Y Thăm dò biến số Thăm dò mô hình hồi ... 3 3.9 Đa cộng tuyến cách phát Vấn đề đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến (Multi collinearity) x y có quan hệ tuyến tính mạnh y u tố dự báo (biến số X) mô hình Điều không tốt, theo lý thuyết y u tố...
 • 63
 • 356
 • 1

Tài liệu hướng dẫn thống y học sử dụng SPSS - KIỂM ĐỊNH mann whitney

Tài liệu hướng dẫn thống kê y học sử dụng SPSS - KIỂM ĐỊNH mann whitney
... dụng test t để so sánh biến số n y, thay vào ta sử dụng phương pháp phi tham số kiểm định Mann- Whitney U hay gọi test tổng thứ hạng Wilcoxon Mann, Henry B.; Whitney, Donald R (1947) "On a Test of ... ra, công dụng, ý nghĩa loại kiểm định hoàn toàn khác nhau, dựa giả thuyết khác Test Mann- Whitney chí thông dụng Trong đời có lần so sánh test t, số lần dùng test Mann- Whitney phải đến 8-9 , luận ... tục (Thứ hạng) Định lượng liên tục Đặc tính phân phối Giá trị cá biệt Phân phối không chuẩn Có Không Mann- Whitney U Test t cho mẫu độc lập Ứng dụng kiểm định U Mann- Whitney Thay cho test T student...
 • 21
 • 400
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thống kê y tế năm 2012niên giám thống kê y tế năm 2011niên giám thống kê y tế năm 2010niên giám thống kê y tế năm 2012niên giám thống kê y tế năm 2008niên giám thống kê y tế năm 2009thống kê y tế năm 2013kế hoạch an toàn giao thông trong trường học năm 2012kế hoạch an toàn giao thông trường tiểu học năm 2015thống kê y họcđề thi nghề phổ thông môn tin học năm 2012thống kê đất đai năm 2010thống kê đất đai năm 2011thống kê đất đai năm 2012thống kê đất đai năm 2013111Nghi quyet DHCD 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungbctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen EnglishThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch tmhMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016đề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA