Trắc nghiệm Sinh lý Y2

Trắc nghiệm sinh tim mạch

Trắc nghiệm sinh lý tim mạch
... Nhëp tim C Kh nàng co ca tim D Lỉu lỉåüng tim Lưu hành nội 13 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l E Vë trê tim läưng ngỉûc 66 Van âäüng mảch ch âọng lục bàõt âáưu pha no ca chu chuøn tim ... Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim gim o 72 Cáu no sau âáy âụng no D Khi hêt vo nhëp tim khäng thay âäøi nhỉng thåí nhëp tim gim E Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim khäng thay âäøi ... cn bë suy tim Lưu hành nội Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l 41 Sỉû kêch thêch phọ giao cm gàûp : A Phn xả màõt- tim áún nhn cáưu thäng qua dáy X vãư hnh no B Phn xả tim- tim nhàòm...
 • 30
 • 5,204
 • 67

Đề trắc nghiệm Sinh thực vật (Sinh học 11 cơ bản: 4 bài đầu)

Đề trắc nghiệm Sinh lý thực vật (Sinh học 11 cơ bản: 4 bài đầu)
... Điền số: 22, 30, 0, 0, 49 0, 80, 60, 200 vào chỗ trống bảng (1 điểm) Tên Thường xuân Thược dược Đoạn Mặt Trên Dưới Trên Dưới Trên Dưới Số lượng khí khổng/mm2 Thoát nước (mg/24h) 160 500 600 18 Điền ... A Na B Mo C Co D Si 14 Có nguyên tố đại lượng? A B 16 C D 15 Khối lượng tối đa nguyên tố vi lượng 1kg chất khô là? A...
 • 3
 • 1,631
 • 31

Trắc nghiệm sinh bệnh

Trắc nghiệm sinh lý bệnh
... gây bệnh B Phơng pháp phát bệnh C.Vì bị bệnh, bệnh diễn biến D.Phơng pháp xử trí bệnh E.Phơng pháp phòng bệnh Câu Vị trí môn Sinh bệnh A.Học với môn y sở khác B Học sau môn sinh học, hóa sinh ... đứng trớc ý Câu Sinh bệnh A.Môn học chức B Môn học chế C.Môn học quy luật hoạt động thể bị bệnh D.Môn học trang bị luận E.Môn học chế bệnh sinh Câu Sinh bệnh trang bị cho sinh viên A.Các ... trình bệnh sinh đặc trng 5.Cùng bệnh , cách kết thúc Câu Bệnh sinh 1.Cùng bệnh nguyên gây hai trình bệnh sinh 10 Đ S Đ S Đ S Đ S khác 2.Nhiều trờng hợp, bệnh nguyên đợc loại trừ nhng bệnh sinh...
 • 90
 • 10,504
 • 56

câu hỏi trắc nghiệm sinh chương thận

câu hỏi trắc nghiệm sinh lý chương thận
... mäüt cå quan sn sinh häưng cáưu tỉì tã bo gäúc C Tháûn âạp ỉïng våïi tiãút häưng D Tháûn tảo häưng E Tháûn tçnh trảng thiãúu oxy bàng cạch bi erythropoietin, thục âáøy sỉû sn sinh cáưu ca tu ... ạp, täø chỉïc cảnh cáưu tháûn se gim tiãút Renin YHDP 08 - 14 YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l Nephron: A 80% nàòm åí vng vo tháûn , 20% nàòm å vng ty tháûn B Gäưm cọ pháưn: tiãøu cáưu ... Cho táút c cạc thnh pháưn mạu âi qua trỉì albumin YHDP 08 - 14 YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l D Co kêch thỉåïc läù lc gim dáưn tỉì phêa bao Bowman vo lng mao mảch E Ca cáu trãn âãưu sai...
 • 31
 • 1,423
 • 10

câu hỏi trắc nghiệm sinh phần hô hấp

câu hỏi trắc nghiệm sinh lý phần hô hấp
... hä háúp l do: A Mng hä háúp dy lãn B Tàng khong chãút sinh l C Diãûn trao âäøi gim xúng D Trn dëch phãú nang YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l E Gim phán bäú mảch mạu åí phãú nang Cháút surfactant: ... 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l no sau âáy: A V no B Receptor nháûn cm họa hc C Vng dỉåïi âäưi D Nhán dáy X åí hnh no E Tiãøu no 18 YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l 47 Khi hä háúp bçnh ... YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l A 1, 6, 2, 5, 3, B 4, 2, 3, 1, 6, C 6, 1, 3, 4, 5, D 4, 1, 3, 6, 2, E 4, 1, 3, 2, 5, Cáúu...
 • 31
 • 1,828
 • 5

Trắc nghiệm sinh phần tiêu hóa

Trắc nghiệm sinh lý phần tiêu hóa
... Pepsin, chymosin, trypsin YHDP 08-14 TN Sinh E Chymotrypsin, procarboxypeptidase, pepsin 69 Háúp thu sàõt åí rüt non theo cå chãú: YHDP 08-14 TN Sinh 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... dãù dng E Táút c thỉïc àn åí rüt non âãưu âỉåüc phán gii thnh dảng cọ thãø háúp YHDP 08-14 TN Sinh thu âỉåüc 53 Háúp thu fructose åí rüt theo cå chãú: A Váûn chuøn têch cỉûc B Váûn chuøn têch ... âãưu âụng 58 Háúp thu acid amin åí rüt non theo cå chãú: A Váûn chuøn têch cỉûc YHDP 08-14 TN Sinh B ÁØm bo C Khúch tạn dãù dng D Kẹo theo cháút tan E Khúch tạn thủ âäüng 59 Háúp thu Na+ åí...
 • 18
 • 786
 • 0

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C8 ppsx

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C8 ppsx
... hoá chất nguyên sinh C Trạng thái keo nguên sinh chất D Quan điểm khác Hoạt động sinh lý thiếu nớc định nhất? A Quang hợp B Hô hấp C Vận chuyển vật chất D Cân nớc Với thực vật đoãn sinh đặc trng ... Quang hợp giảm D Sản sinh chất độc 13 Đặc tính định cho chống chịu với nhiệt độ hạ thấp? A Tăng ABA lạnh B Cấu trúc màng bền vững C Trao đổi chất không đảo lộn D Hoạt động sinh lý ổn định 14 Lúc ... Xử lý nguyên tố vi lợng C Xử lý chất ức chế sinh trởng D Chọn giống chống chịu lạnh 16 Trên đất mặn, chết chủ yếu do: A Thiếu dinh dỡng B Gây hạn sinh lý C Các ion gây độc D Rối loạn trao đổi...
 • 8
 • 774
 • 11

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C1 pot

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C1 pot
... thống thẩm thấu sinh học vì: A Chất nguyên sinh màng bán thấm B Dịch bào sản phẩm trao đổi chất C Màng sinh chất có tính thấm chọn lọc D Có ý kiến khác 23 Xác định co nguyên sinh tế bào ý nghĩa ... hoá sinh B Điều hòa nhiệt C Quyết định tính chống chịu D Quan điểm khác 17 Vai trò quan trọng nước tự là: A Cấu tạo nên chất nguyên sinh B Tạo nên màng thủy hóa keo C Tham gia hoạt động sinh ... Dầu dự trữ chất nguyên sinh B Photpholipit màng tế bào C Axit béo chât nguyên sinh D Sáp + suberin thành tế bào 15 Đặc tính quan trọng phân tử nước định cấu trúc chất nguyên sinh là: A Trung hòa...
 • 12
 • 626
 • 7

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vatC2 potx

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vatC2 potx
... chất nguyên sinh tăng B Độ nhớt nớc tăng C Hô hấp giảm D Lông hút bị chết 21 Nhiệt độ cao (>40oC), không lấy đợc nớc do: A Độ nhớt chất nguyên sinh giảm B Độ nhớt nớc giảm C Chất nguyên sinh rễ biến ... nghiêm trọng đến suất kinh tế? A Giảm hoạt động sinh lý B Khí khổng đóng C Vận chuyển vật chất ngừng trệ D Giảm khả thụ phấn thụ tinh 18 Chỉ tiêu sinh lý sử dụng để xác định nhu cầu nớc trồng: ... 4 Trờng hợp không gây nên hạn sinh lý: A Đất ngập úng` B Nhiệt độ đất hạ thấp C Đất phèn mặn D Dùng thuốc sâu liều Biện pháp ý nghĩa khắc phục hạn sinh lý: A Tới nớc lên B Tháo nớc thêm...
 • 10
 • 402
 • 7

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C3 pdf

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C3 pdf
... C3 so với C4: A Bằng B Nhỏ C Lớn D ý kiến khác 22 Nhiệt độ ảnh hưởng đến pha quang hợp? A Pha sáng B Pha tối C A+B D Pha sáng > pha tối 23 Điểm bù CO2 quang hợp: A TVC3=TVC4 B TVC3>TVC4 C TVC3...
 • 16
 • 434
 • 7

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C4 ppsx

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C4 ppsx
... nhiệt độ từ đến 40oC, hô hấp tăng chủ yếu do: A Độ nhớt giảm B Tốc độ phản ứng hoá sinh tăng C Ty thể linh hoạt D Sinh trởng mạnh 12 Hô hấp yếm khí gây tác hại gì? A Thiếu lợng B Thiếu sản phẩm ... vi sinh vật C Giảm bay nớc D Giảm phân huỷ chất hữu 16 Biện pháp điều chỉnh thành phần khí bảo quản nhằm mục đích là: A Điều hoà chất lợng nông phẩm B Điều hoà số lợng C Điều hoà hoạt động vi sinh ... đâu? A Tế bào chất B Màng C Màng D Khoang ty thể Khi oxi hoá hết phân tử gam glucoza, lợng sản sinh tối đa là: A 30ATP B 32ATP C 36ATP D 38ATP Khi so sánh cờng độ hô hấp quan, trờng hợp không...
 • 9
 • 343
 • 6

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C5 pot

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C5 pot
... không liên quan đến chức vận chuyển tế bào rây? A Không nhân B Không ty thể C Không chất nguyên sinh thực D Không lục lạp Vai trò tế bào kèm hệ thống vận chuyển chất đồng hoá: A Cung cấp lượng ... già 16 Cơ quan đóng vai trò nơi chứa chất đồng hoá chủ yếu nhất? A Chồi non B Lá non C Cơ quan sinh sản D Cơ quan dự trữ 17 Biện pháp kỹ thuật ý nghĩa việc điều chỉnh dòng vận chuyển chất hữu ... B Tưới nước hợp lý C Bón phân hợp lý D Mật độ hợp lý 18 Loại gọi nguồn đích thực? A Lá mầm B Lá sinh C Lá trưởng thành D Lá già 19 Chỉ tiêu thuộc sức chứa? A Cường độ quang hợp B Năng suất kinh...
 • 7
 • 318
 • 5

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C6 doc

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C6 doc
... khoáng B Hoạt động vi sinh vật đất C Sự tích điện rễ D Tốc độ khuếch tán ion Trong trình hút khoáng oxi ảnh hởng chủ yếu đến trình nào? A Sự sinh trởng rễ B Hoạt động vi sinh vật đất C Hoạt động ... B Tỷ lệ nguyên tố thích hợp C Đúng giai đoạn sinh trởng D Thỏa mãn nhu cầu sinh lý 25 Nitơ tham gia vào hợp chất có ý nghĩa cấu trúc chất nguyên sinh? A PhytohocmonB Phytochrom C Enym D ARN 26 ... tố nào? A Zn C B B Cu D Mo 23 Vai trò quan trọng cố định đạm sinh học là: A Thay phân N vô B Tăng hiệu kinh tế C Bổ sung nguồn đạm sinh học cho D Chống ô nhiễm môi trờng 24 Tiêu chí tiên xây dựng...
 • 10
 • 544
 • 5

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C7 doc

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C7 doc
... tương quan ức chế? A Rễ C Rễ thân B Rễ chồi D Rễ hoa 21 Nguyên nhân gây nên tương quan sinh trư ởng? A Hocmon C Sinh sản B Dinh dưỡng D ý kiến khác 22 Cơ quan tiếp nhận nhiệt độ xuân hóa? A Rễ C ... Etylen (ABA) hình thành chủ yếu ở: A Cơ quan non B Cơ quan trưởng thành C Cơ quan chín D Cơ quan sinh sản 7.Đặc trưng điều chỉnh thuộc vai trò auxin (Giberelin, Xytokinin)? A Hình thành rễ B Hình ... thế: A Tăng số lượng tế bào B Tăng kích thước TB C Tăng thể tích TB D Tăng khối lượng chất nguyên sinh 15 Trong giai đoạn dãn tế bào, trình ý nghĩa nhiều: A Tăng kích thước tế bào B Tăng kích thước...
 • 15
 • 839
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ôn thi trắc nghiệm sinh lýtrắc nghiệm sinh lý sinh dục namtrắc nghiệm sinh lý nội tiếttrắc nghiệm sinh lý thậntrắc nghiệm sinh lý tiêu hóatrăc nghiệm sinh lý hô hấptrắc nghiệm sinh lý tim mạchtrắc nghiệm sinh lý máucau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 5cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 7cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 3cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 2cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong4cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 6cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 1Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu bắc nam hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dângQuản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giớiNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soiGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộiBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)– Chiến trường thời Tống – Lý– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc201725 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà Mauso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)6.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)