Tiếp xúc ngôn ngữ ê đê việt ở tỉnh đak lăk trên bình diện từ vựng ngữ nghĩa

tiếp xúc ngôn ngữ ê đê việt tỉnh dak lăk trên bình diện từ vựng ngữ nghĩa

tiếp xúc ngôn ngữ ê đê  việt ở tỉnh dak lăk trên bình diện từ vựng  ngữ nghĩa
... Ê ê Việt Nam), Phú n (20.905 người), Dak Nơng (5.271 người), Khánh Hòa (3.396 người) Người Ê ê có phân chia thành nhiều nhóm khác Ê ê Kpă, Ê ê Adham, Ê ê Krung, Ê ê Drao, Ê ê Blơ, Ê ê ... ngơn ngữ tất yếu xảy tượng tiếp xúc ngơn ngữ dân tộc Tiếp xúc ngơn ngữ diễn tất bình diện khác ngơn ngữ từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp Riêng bình diện từ vựng - ngữ nghĩa, tiếp xúc giúp ngơn ngữ làm ... ngơn ngữ hai dân tộc Một hệ tiếp xúc ngơn ngữ Ê ê Việt tượng vay mượn từ vựng lẫn hai ngơn ngữ 39 Chương TỪ VỰNG TIẾNG Ê Ê VAY MƯỢN TIẾNG VIỆT 2.1 Khảo sát thống kê lớp từ ngữ tiếng Ê ê vay...
 • 155
 • 791
 • 1

Báo cáo khoa học Vay mượn, chuyển di, chuyển mã, hoà mã và thích ứng Thực tiễn tiếp xúc ngôn ngữ tiếng Việt châu Úc

Báo cáo khoa học Vay mượn, chuyển di, chuyển mã, hoà mã và thích ứng Thực tiễn tiếp xúc ngôn ngữ tiếng Việt ở châu Úc
... ng ngư i l n s d ng nhi u 4.4.2 Thích ng chuy n hoà Thích ng (integration) hình th c ng x ho t ng, c bi t vay mư n chuy n b i c nh ti p xúc ngôn ng Thích ng t o tính liên t c gi a y ... nhà, xét bình di n s d ng t hi n tư ng vay mư n, ch n mã, chuy n n thích ng? Hai là: có th k t lu n v b n s c xã h i th hi n qua s tương tác ngôn ng c ng ng ngôn ng g c Vi t dư i góc nhìn c a ... hi n t ơng vay mu n t ti ng Anh vào ngôn ng ngu n c i, c bi t c ng ng vùng ô th (Haugen 1950; Myers-Scotton & Jake 2000) M c vay mư n t ti ng Anh vào ngôn ng ngu n tuỳ thu c trư c h t vào i u ki...
 • 16
 • 263
 • 1

Một số vấn đề về chuẩn mực hoá ngôn ngữ Tiếp nhận từ của ngoại ngữ trong quá trình tiếp xúc ngôn ngữ ppt

Một số vấn đề về chuẩn mực hoá ngôn ngữ Tiếp nhận từ của ngoại ngữ trong quá trình tiếp xúc ngôn ngữ ppt
... dụ từ đồng hoá lại gốc từ ressort tiếng Pháp… Hiện tượng đồng hoá thực đáng ý cần ý – nói sau – tiêu chuẩn mà theo từ vốn ngoại ngữ coi đồng hoá Thứ hai trường hợp, từ gọi từ ngoại, vốn tự ngoại ... thức, từ mượn giống từ ngoại Và người ngữ nhận hình thức ngoại từ ngoại từ mượn qua đặc điểm âm, hay cách dùng, từ khả hành chức chúng ngữ Chính đối lập hình thức nội dung vừa nói xung đột ngữ ngoại ... ngoại ngữ tập trung từ mượn làm thành vấn đề Có thể phát biểu vấn đề sau: nội dung hay không ngoại mà hình thức lại ngoại? Trước vấn đề ấy, cách xử lí người ngữ chấp nhận, hoan nghênh hình thức ngoại, ...
 • 4
 • 92
 • 0

Tiếp xúc ngôn ngữ giữa tiếng khmer với tiếng việt (trường hợp tỉnh trà vinh)

Tiếp xúc ngôn ngữ giữa tiếng khmer với tiếng việt (trường hợp tỉnh trà vinh)
... KHMER, VIỆT 73 2.1 SỰ TIẾP XÚC GIÁN TIẾP GIỮA NGÔN NGỮ KHMER VÀ VIỆT 73 2.2 SỰ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP GIỮA NGÔN NGỮ KHMER VÀ VIỆT 75 2.3 ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VIỆT, KHMER THỜI KỲ MỚI TIẾP XÚC ... thuyết tiếp xúc ngôn ngữ vấn đề tiếp xúc ngôn ngữ Việt Nam (trường hợp TP Hồ Chí Minh)" (Tiếp xúc ngôn ngữ Việt Nam, 2005); "Tiếp xúc ngôn ngữ việc vận dụng tiêu chuẩn đặc trưng ngôn ngữ nghiên ... Nguyễn Thị Huệ TIẾP XÚC NGÔN NGỮ GIỮA TIẾNG KHMER VỚI TIẾNG VIỆT (TRƯỜNG HỢP TỈNH TRÀ VINH) Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu Mã số: 62.22.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG...
 • 263
 • 386
 • 0

Tiếp nhận từ của ngoại ngữ trong quá trình tiếp xúc ngôn ngữ pptx

Tiếp nhận từ của ngoại ngữ trong quá trình tiếp xúc ngôn ngữ pptx
... thức, từ mượn giống từ ngoại Và người ngữ nhận hình thức ngoại từ ngoại từ mượn qua đặc điểm âm, hay cách dùng, từ khả hành chức chúng ngữ Chính đối lập hình thức nội dung vừa nói xung đột ngữ ngoại ... khác quan trọng chỗ: từ ngoại người ngữ dùng với ý thức nguồn gốc chức nó; cho nên, đây, coi xung đột ngữ ngoại ngữ Giữa hai thái cực – từ đống hoá từ ngoại #8211; trường hợp từ mượn Đây trường ... ngoại, nội dung không ngoại, cách xử lí hành động mượn từ từ xuất ngữ hành động từ mượn Như vậy, hành động mượn từ giải pháp có ý thức người ngữ trường hợp xung đột ngữ ngoại ngữ ...
 • 3
 • 132
 • 0

Bước đầu thiết kế ngữ pháp tiếng việt bậc tiểu học trên phương diện dạy bản ngữ luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 02 40 pdf

Bước đầu thiết kế ngữ pháp tiếng việt ở bậc tiểu học trên phương diện dạy bản ngữ  luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 02 40 pdf
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ THANH LOAN BƯỚC ĐẦU THIẾT KẾ NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT BẬC TIỂU HỌC TRÊN PHƯƠNG DIỆN DẠY BẢN NGỮ LUẬN ... TỪ NGỮ TIỂU HỌC 27 2.1 Thiết kế tri thức kĩ dạy tiếng tiểu học 27 2.1.1 Vai trò tiếng ngữ pháp tiếng Việt 27 2.1.2 Dạy tiếng bậc tiểu học 29 2.1.3 Thiết kế tri ... việc đổi sách ngữ pháp vô cần thiết 1.6 Yêu cầu dạy ngữ pháp bậc tiểu học Ngữ pháp phận quan trọng môn tiếng Việt tiểu học Do đó, lấy mục tiêu đặt môn tiếng Việt yêu cầu dạy ngữ pháp Theo định...
 • 96
 • 180
 • 2

Vai trò và tác động của cộng đồng dân tộc ê đê trong đời sống chính trị hiện nay tỉnh đắk lắk

Vai trò và tác động của cộng đồng dân tộc ê đê trong đời sống chính trị hiện nay ở tỉnh đắk lắk
... thuang, xo xat gifta dong bao vai can bo, cong an, giua dong bao E Be va dong bao Kinh Chucrng VAI TRO VA TAC DQNG CUA DAN TOC E DE TRONG DOI SONG CHINH TRI HIEN NAY O TINH DAK LAK I H $ THONG ... xay dung ddi sdng van hoa d co s d 21 Trong he thong can bo a ca sd, ngudi nghi huu thudng cd vai trd quan Ngoai vai trd ddi vdi xa hoi, ngudi nghi huu cd vai trd khong nho he thdng ddng toe Chung ... toe la rit sau sic Hien nay, cac budn lang, ngoai he thdng hanh phap, cac gia lang va hoi ddng gia lang vai trd hda giai cua xa hoi budn lang cd mot vai trd dac biet quan trong he thdng cac trudng...
 • 34
 • 93
 • 0

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay
... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK 3.1.1 Giữ gìn phát ... khái niệm sắc văn hóa dân tộc sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; biểu đặc thù sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; nhân ... TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 KHÁI QUÁT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM Ở...
 • 27
 • 452
 • 1

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam tỉnh đắk lắk hiện nay

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam ở tỉnh đắk lắk hiện nay
... thù sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; nhân tố tác động việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk ... việc giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG 130 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK ... DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK 1.1 QUAN NIỆM VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC VIỆT NAM 1.1.1 Quan niệm văn hóa sắc văn hóa dân tộc Về khái niệm văn hóa Văn hóa lựa chọn...
 • 224
 • 435
 • 1

LẬP BẢN ĐỒ PHÂN CẤP THÍCH NGHI CÂY TẾCH (Tectona grandis L. f.) ĐỂ LÀM GIÀU RỪNG KHỘP TỈNH ĐẮK LẮK

LẬP BẢN ĐỒ PHÂN CẤP THÍCH NGHI CÂY TẾCH (Tectona grandis L. f.) ĐỂ LÀM GIÀU RỪNG KHỘP Ở TỈNH ĐẮK LẮK
... biểu cấp suất xác định được cấp suất của rừng ô thử nghi ̣m Xem các ô cấp suất I (rất tốt) là thích nghi, cấp II (Tốt) là thích nghi nghi tốt, cấp III (Trung bình) là thích nghi ... thích nghi cho từng tổ đồ để xác định cấp thích nghi Do đó có sở và hợp nhân tố được chồng ghép ArcGIS Từ khách quan; là phương pháp kết hợp lập được bản đồ phân cấp thích nghi ... của 64 ô thử nghi ̣m làm giàu rừng khộp 3.1 Mức độ thích hợp và phân cấp thích nghi Cấp thích nghi/ Mã số tếch làm giàu rừng khộp Sử dụng các phương trình phân chia cấp suất tếch...
 • 11
 • 100
 • 0

Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân nghèo tỉnh Đak lak.doc

Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân nghèo ở tỉnh Đak lak.doc
... III Những giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát triển sản xuất hộ nông dân nghèo Đắc Lắc I-/ Quan điểm chung 1-/ Phát triển sản xuất hộ nông dân nghèo tỉnh Đắc Lắc nhiệm vụ kinh tế xã hội trớc ... đói giảm nghèo phải đứng sở phát triển sản xuất hộ nông dân, ngời nghèo phận cộng đồng xã hội, có kinh tế cộng đồng phát triển kinh tế hộ nông dân có điều kiện để phát triển, nớc ta nông nghiệp ... tiễn nghèo đói giải vấn đề nghèo đói Chơng II: Thực trạng sản xuất đời sống cán nông dân nghèo Đắc Lắc Chơng III: Những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm tiếp tục phát triển sản xuất hộ nông dân nghèo...
 • 49
 • 704
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tiếp xúc ngôn ngữ ở việt namtiếp xúc ngôn ngữ hán việttiếp xúc ngôn ngữ ở đông nam ávấn đề tiếp xúc ngôn ngữtiếng poọng sự tiếp xúc ngôn ngữ đầu tiên giữa việt và tháiquá trình tiếp xúc ngôn ngữ văn hóa hán việt và sự hình thành lớp từ ngữ hán việttiếp xúc ngôn ngữlý thuyết tiếp xúc ngôn ngữtiếp xúc ngôn ngữ là gìkhái niệm tiếp xúc ngôn ngữluận văn tiếp xúc ngôn ngữtiếp xúc ngôn ngữ là qui luật khách quan của mọi ngôn ngữđặc điểm do tiếp xúc ngôn ngữcà phê ở tỉnh đăk lăkđề thi hsg tỉnh đăk lăk năm 19992000Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấm