Nghiên cứu tính chất của zeolite 4a bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

nghiên cứu tính chất của zeolite 4a bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

nghiên cứu tính chất của zeolite 4a bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... tử nhiễu x Kỹ thuật nhiễu x tia X (thường viết gọn nhiễu x tia X) sử dụng để phân tích cấu trúc chất rắn, vật liệu 28 2.2 Các phương pháp nhiễu x tia X (XRD) Phương pháp nhiễm x tia X (XRD) ... thể tính toán cấu trúc x c từ phép nhiễu x tia X Nhiễu x tia X tượng chùm tia X nhiễu x mặt tinh thể chất rắn tính tuần hoàn cấu trúc tinh thể tạo nên cực đại cực tiểu nhiễu x Nhiễu x đặc tính ... Phương pháp nhiễu x bột 35 2.3.1 Phương pháp Debye-Sherrer 37 2.3.2 Phương pháp nhiễu x kế 40 Chương KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ZEOLITE 4A BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU X TIA X...
 • 85
 • 298
 • 0

nghiên cứu trạng thái của fe trong zeolite mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x và huỳnh quang tia x

nghiên cứu trạng thái của fe trong zeolite mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x và huỳnh quang tia x
... huỳnh quang tia X nhiễu x tia X Huỳnh quang tia X để phân tích hàm lượng nguyên tố có mẫu phân tích từ x c định hàm lượng Fe trao đổi ion vào mordenite, nhiễu x tia X để x c định cấu trúc mordenite ... Việt XRF X- Ray fluorescence Huỳnh quang tia X XRD X- Ray Diffraction Nhiễu x tia X WDXRF Wavelength Dispersive X- Ray Fluorescence Huỳnh quang tia X phân tán bước sóng EDXRF Energy dispersive X- ray ... trúc mordenite sau trao đổi ion với Fe Chương 1: TIA X VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẰNG TIA X 1.1 Tia X tính chất tia X: 1.1.1 Tia X nguyên lý phát tia X: Tia X x điện từ nhà vật lý học người Đức...
 • 58
 • 356
 • 2

nghiên cứu cấu trúc của màng wo3 bằng phương pháp quang phổ tia x và phổ raman

nghiên cứu cấu trúc của màng wo3 bằng phương pháp quang phổ tia x và phổ raman
... tơi ch t o màng WO3 t bia g m WO3 b ng phương pháp phún x magnetron RF Sau s d ng ph XRD ph Raman đ kh o sát c u trúc c a màng WO3, đ c bi t nghiên c u c u trúc c a màng WO3 ph thu c vào đ dày ... 2.1 X c đ nh c u trúc màng b ng phương pháp nhi u x tia X Do đ c trưng bư c sóng ng n c Ao nên phương pháp nhi u x tia X đư c s d ng r ng rãi vi c nghiên c u c u trúc tinh th Chi u m t chùm tia ... dùng phương pháp phún x DC đ t o l p đ ITO màng WO3 đư c ph đ th y tinh đ ITO b ng phương pháp phún x RF 1.2.3 Phún x magnetron RF Phương pháp phún x RF có nhi u m khác bi t so v i phún x DC Phương...
 • 91
 • 297
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của sắt (fe) đến tính chất của mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

Nghiên cứu ảnh hưởng của sắt (fe) đến tính chất của mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... 2.2.2.3 Ph xi  x0 x x x x ( yn  y0 )  n i y0  i yn xn  x0 xn  x0 xn  x0 (2.11) Phép phơn tích ph nhi u x tia X ng pháp nhi u x b t Debye ậ Scherrer đ ợc sử dụng r ng rƣi đ x c đ nh cấu ... ng pháp nhi u x tia X. ” ng c a 1.1 Lý ch n đ tƠi Nghiên c u kh hấp thụ c a sắt( Fe) vƠo khung m ng tinh th c a Mordenite c s lý thuy t c a nhi u x tia X vƠ ph ng pháp huỳnh quang tia X 1.2 Tính ... 4.11.Ph nhi u x tia X c a m u M2 .67 Hình 4.12.Ph nhi u x tia X c a m u M3 .68 Hình 4.13.Ph nhi u x tia X c a m u M4 .69 xiii Hình 4.14.Ph nhi u x tia X c a sắt oxalate ...
 • 89
 • 89
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của sắt (fe) đến tính chất của mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

Nghiên cứu ảnh hưởng của sắt (fe) đến tính chất của mordenite bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... thuyết nhiễu x XRD - Nghiên cứu tìm hiểu vật liệu Mordenite - Nghiên cứu tìm hiểu chế kết tinh Mordenite - Nghiên cứu ảnh hƣởng sắt( Fe) đến tính chất Mordenite phƣơng pháp nhiễu x tia X kết ... Hình 4.11.Phổ nhiễu x tia X mẫu M2 .67 Hình 4.12.Phổ nhiễu x tia X mẫu M3 .68 Hình 4.13.Phổ nhiễu x tia X mẫu M4 .69 xiii Hình 4.14.Phổ nhiễu x tia X sắt oxalate ... điều kiện khác qua phƣơng pháp nhiễu x tia X kết hợp với phƣơng pháp huỳnh quang tia X 1.9 Phƣơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết áp dụng phƣơng pháp nhiễu x tia X xác định kích thƣớc tinh...
 • 22
 • 195
 • 0

Nghiên cứu và xác định đo độ cứng của thép cacbon nhiệt luyện bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

Nghiên cứu và xác định đo độ cứng của thép cacbon nhiệt luyện bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... AB xn  x0 (2.4) Cư ng độ phông ybi t i xi tính từ biểu thứcμ ybi  y0  xi  x0 x x x x ( yn  y0 )  n i y0  i yn xn  x0 xn  x0 xn  x0 (2.5) 1.2.4 X c định s cho gi n đồ nhi u x : X c ... nhi u x tia X ng pháp đo nhi u x tia X: [9] ng pháp đo kiểu  c định : Hình B3.1μ Phương pháp đo kiểu  c định  Trong phương pháp đo kiểu  c định  gá mẫu thử lên mâm gá máy đo nhiễu x d ng ... phẳng chứa tia X tới tia X nhiễu x vuông góc với hướng cần đo độ cứng, sau điều chỉnh máy để hai tia X tới tia X nhiễu x sát l i gần ( đỉnh mẫu đo) , cho hai tia X tới tia X nhiễu x quay hai phía,...
 • 110
 • 187
 • 0

Xác định các tham số ảnh hưởng đến sự hình thành tinh thể và kinh thước của ZEOLITE bằng phương pháp nhiễu xạ tia x

Xác định các tham số ảnh hưởng đến sự hình thành tinh thể và kinh thước của ZEOLITE bằng phương pháp nhiễu xạ tia x
... (2.17) c Hình 2.14 Hình nh nhi u x tia X c a tinh th CuSO phim b Ghi ph nhi u x b ng ng đ m tia X Ghi ph nhi u x tia X b ng ph ng pháp ion hóa cho phép đo c ng đ tia X v i đ x c cao Tia X qua m ... ybi t i xi b t kǶ đ ybi  y0  (2.12) c tính từ bi u th cμ xi  x0 x x x x ( yn  y0 )  n i y0  i yn xn  x0 xn  x0 xn  x0 27 (2.13) 2.2.2.3 Các ph ng pháp ghi ph nhi u x tia X a Ghi ph ... sóng x c đ nh c Phép phân tích ph nhi u x tia X X c đ nh cấu trúc m ng tinh th Ph ng pháp nhi u x b t Debye ậ Scherrer đ c sử d ng r ng rƣi đ x c đ nh c u trúc tinh th Ta dùng chùm tia X song...
 • 94
 • 232
 • 0

Nghiên cứu và xác định độ cứng của thép Cacbon nhiệt luyện bằng phương pháp nhiễu xạ tia X

Nghiên cứu và xác định độ cứng của thép Cacbon nhiệt luyện bằng phương pháp nhiễu xạ tia X
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯƠNG CÔNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ X C ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA THÉP CACBON NHIỆT LUYỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU X TIA X ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯƠNG CÔNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU VÀ X C ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA THÉP CACBON NHIỆT LUYỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỄU X TIA X ... phương pháp tuyến mẫu đo tia tới X  : góc phân giác tia tới tia nhiễu x X o : góc tạo phương pháp tuyến họ mặt phẳng nhiễu x tia tới X  : góc tạo tia tới X phương ngang  : góc tạo tia nhiễu...
 • 22
 • 235
 • 0

Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn - Phân tích cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X

Kĩ thuật phân tích vật liệu rắn - Phân tích cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X
...  Tia X  Sự nhiễu x tia X tinh thể chất rắn  Các phương pháp nhiễu x Cấu trúc tinh thể  Mạng đảo Cấu trúc tinh thể Tinh thể x p tuần hoàn không gian nguyên tử phân tử Tinh thể = Mạng tinh ... 2.   Lê Công Dưỡng Kỹ thuật phân tích cấu trúc tia Rontghen Chương I : Kỹ thuật Rontghen Chương II : Phân tích cấu trúc đơn tinh thể Chương III : Phân tích cấu trúc đa tinh thể  3.      Lê khắc ... Nhiễu x tia X kỹ thuật mạnh để đồng vật thể kết tinh Phương pháp cho thông tin khác * Kích thước hạt vật liệu đa tinh thể * Mức độ đònh hướng ưu tiên hạt Bài giảng gồm phần  Tinh thể chất rắn...
 • 37
 • 510
 • 1

cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X ( XRD )

cấu trúc tinh thể bằng phương pháp nhiễu xạ tia X ( XRD )
... lên thể sống, gây hại cho sức khỏe GIỚI THIỆU VỀ TIA X • Cách tạo tia X: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHIỄU X TIA X Nhiễu x đơn tinh thể a) Phương pháp laue b) Phương pháp đơn tinh thể quay Nhiễu ... quay Nhiễu x đa tinh thể c) Phương pháp nhiễu x bột a) Phương pháp laue + Kết cho ảnh nhiễu x gồm loạt vết đặc trưng cho tính đối x ng tinh thể + Ngày phương pháp ghi ảnh nhiễu x phim không ... thiệu tia X Các phương pháp phân tích tinh thể tia X Máy nhiễu x tia X Ứng dụng Ưu, nhược điểm GIỚI THIỆU VỀ TIA X + Năm 1985 Rontghen phát hện tia X + Năm 1912 Ông giải thíc tượng nhiễu x tia X...
 • 22
 • 442
 • 2

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng

nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất của nano đồng bằng phương pháp khử hóa học có sự hỗ trợ của nhiệt vi sóng
... hợp nano Cu phương pháp khử hóa học hỗ trợ nhiệt vi sóng dung môi glycerin, chất khử hydrazine hydrat, chất bảo vệ PVP - Nghiên cứu tính chất hóa lý vật liệu nano Cu phương pháp phân tích hóa ... âm, phương pháp khử nhiệt, khử điện hóa Ngoài nano Cu tổng hợp phương pháp: khử hóa học, phương pháp polyol, phương pháp bốc bay Nghiên cứu chế tạo thành công dung dịch nano Cu, làm rõ tính chất ... chế tạo nano đồng bao gồm phân hủy nhiệt [8, 9], khử hóa học [6, 14, 18], nhiệt vi sóng [10], phương pháp xạ [3], phương pháp polyol [10], phương pháp vi nhũ [7], phương pháp khử nhiệt khử sóng...
 • 65
 • 636
 • 3

Nghiên cứu phản ứng của ion amoni bằng phương pháp lý thuyết hóa học lượng tử

Nghiên cứu phản ứng của ion amoni bằng phương pháp lý thuyết hóa học lượng tử
... [32]: Einteraction =Ecoulomb + Epolarization + Eexchange repulsion/charge transfer (II.14) 35 Lê Minh Thành Luận văn thạc sĩ khoa học Hoá học N L M p =1 l =1 m =1 repu E int eraction = Vpelec ... văn thạc sĩ khoa học Hoá học Chng II Tng quan h cht nghiờn cu v phng phỏp nghiờn cu II.1 Tng quan v h cht nghiờn cu Nm chu trỡnh nit t nhiờn, ion amoni NH + ch yu hỡnh thnh t ngun amonic NH3 b proton ... b v ny Do ú chỳng tụi bc u nghiờn cu cỏc phn ng ca ion amoni NH + mụi trng nc H ion amoni NH + nc cú th cú rt nhiu cu t, ú thnh phn ch yu l ion NH + v cỏc tỏc nhõn oxi hoỏ, m i din l oxi ho tan...
 • 99
 • 331
 • 0

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF potx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF potx
... Vol 12, No.03 - 2009 Bài viết trình bày việc nghiên cứu chế tạo màng mỏng Al2O3 phương pháp phún xạ magnetron rf chuyển pha xử lý nhiệt sau Màng phún xạ phản ứng từ bia nhôm kim loại môi trường ... suất màng mỏng thực với phương pháp khác ta thấy có phù hợp tốt Chiết suất màng cao màng bốc bay phản ứng thấp phương pháp FCVA Technique Bulk (bảng 01) Bảng 1.Chiết suất màng Al2O3 với phương pháp ... 1.Chiết suất màng Al2O3 với phương pháp tạo màng khác [26 ] Phương pháp Chiết suất 550 nm Phương pháp Chiết suất 550 nm Bốc bay 1.5 Phún xạ phản ứng 1.68 Phún xạ chùm ion 1.65 Hai chùm tia ion 1.62...
 • 11
 • 397
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG TiO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON RF" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Phổ truyền qua màng TiO2 tạo từ phương pháp phún xạ magnetron rf (1) phún xạ magnetron dc (2) Khi so sánh phổ truyền qua màng TiO2 tạo từ phương pháp, ta nhận thấy độ truyền qua màng tương đương ... NGHIỆM Màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ rf, từ bia gốm TiO2 (độ tinh khiết khoảng 99%), bia gốm chế tạo từ bột TiO2 tinh khiết nung tới nhiệt độ 14000C vòng Việc chế tạo bia gốm TiO2 trình bày báo ... đương cao khoảng 90% Nhưng tính chiết suất màng bước sóng 550 nm, màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ rf có chiết suất 2.48 màng TiO2 tạo phương pháp phún xạ dc có chiết suất thấp khoảng 2.42 Kết...
 • 7
 • 338
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướinghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửcác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caocác phép đo nghiên cứu tính chất của vật liệuchƣơng 5 nghiên cứu tính chất của một số hợp chất thiếu lantan laxcaymno3  x y lt 1ứng dụng mới nhất nghiên cứu lượng chì có trong son bằng phương pháp sắc kí lỏngbài tập sắt và hợp chất của sắt giải bằng phương pháp quy đổithực trạng vấn đề nghiên cứu và tổ chức dạy học bằng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđun ở môn hóa học hiện naynghiên cứu thành phần của nanô bạc băbgf phương pháp phân tích nhiệt tgaxac dinh vang bang phuong phap huynh quang tia xxac dinh nguyen to sat bang phuong phap huynh quang tia xnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu cấu tạo và tính chất của nanô bạc bằng phổ uv visnghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ