TIET 41 on tap chuong 3

Tiết 49: Ôn tập chương 3

Tiết 49: Ôn tập chương 3
... Bài 20 (SGK/tr 23) Bảng tần số Giá trị (x) Tần số (n) 20 25 30 35 40 45 50 N = 31 n 10 20 25 30 35 40 45 50 x n 10 n 50 40 45 35 x 20 25 30 35 40 45 50 n 30 25 20 10 x 20 25 30 35 40 45 50 x 10 ... (x) 20 25 30 35 40 45 50 Tần số (n) N = 31 Các tích 20 75 210 31 5 240 180 50 Tổng:1090 X = 1090 ≈ 35 31 Đáp án: b Giá trị (x) Tần số (n) n c 10 20 25 30 7 35 40 45 50 N = 31 d 20 25 30 35 40 20.1 ... 25 30 7 35 40 45 50 N = 31 d 20 25 30 35 40 20.1 + 25 .3 + 30 .7 + 35 .9 + 40.6 + 45.4 + 50.1 X= ≈ 35 31 Mo =35 45 50 (tạ/ha) x Bài (Phiếu học tập) : Hai vận động viên thi bắn súng Số điểm đạt hai...
 • 16
 • 237
 • 0

Tiet 49 On tap chuong 3

Tiet 49 On tap chuong 3
... Bài 20 (SGK/tr 23) Bảng tần số Giá trị (x) Tần số (n) 20 25 30 35 40 45 50 N = 31 n 10 20 25 30 35 40 45 50 x n 10 n 50 40 45 35 x 20 25 30 35 40 45 50 n 30 25 20 10 x 20 25 30 35 40 45 50 x 10 ... (x) 20 25 30 35 40 45 50 Tần số (n) N = 31 Các tích 20 75 210 31 5 240 180 50 Tổng:1090 X = 1090 ≈ 35 31 Đáp án: b Giá trị (x) Tần số (n) n c 10 20 25 30 7 35 40 45 50 N = 31 d 20 25 30 35 40 20.1 ... số (n) n c 10 20 25 30 7 35 40 45 50 N = 31 d 20 25 30 35 40 20.1 + 25 .3 + 30 .7 + 35 .9 + 40.6 + 45.4 + 50.1 X= ≈ 35 31 Mo =35 45 50 (tạ/ha) x Bài (Phiếu học tập): Hai vận động viên thi bắn súng...
 • 16
 • 179
 • 0

Gián án Tuần 22 - Tiết 41. Luyện tập chương 3

Gián án Tuần 22 - Tiết 41. Luyện tập chương 3
... Trong 32 g FexOy có 32 22, 4 = 9,6 (g) o o - GV: Nhận xét - GV: YC HS làm tập 4/1 03 - GV: Hướng dẫn HS làm tập 5/1 03 Ta có tỉ số : x 22, 4 9,6 0,4 = ÷ = = y 56 16 0,6 Công thức oxit sắt là: Fe2O3 ... Phương trình hoá học Fe2O3 + 3CO t 3CO2 + 2Fe → 1mol mol mol Số mol Fe2O3 = 32 = 0,2 160 Suy số mol CO2 0,6 mol → CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,6mol 0,6 mol Khối lượng CaCO3 = 0,6 x 100 = 60 (g) ... CaCO3 + H2O t H2 + O2 H2O  → - HS: Làm vào tập - HS: Làm BT A nguyên tố Na, có lớp e Tính chất hoá học đặc trưng tính kimloại Tính kim loại Na mạnh Mg Li Tính kim loại Na yếu K - HS: Làm 5/103...
 • 2
 • 284
 • 0

Hình học lớp 9, tiết 55 ôn tập chương 3 môn toán.

Hình học lớp 9, tiết 55 ôn tập chương 3 môn toán.
... thuyết : *Xem lại cách tính diện tích hình viên phân; hình vành khăn * Học kỹ định nghĩa, định lí phần ‘‘Tóm tắt kiến thức cần nhớ ’’ •Bài tập: Làm tập 92; 93; 94; 95/104; 105 sgk .Cho tam giác ... CD ) = π.CD = = Diện tích hình tròn đường kính CD B A Squạt BOC = O B H C S∆ BOC = Svp = Squạt - S∆ BOC= πR n πR 120 πR = = 36 0 36 0 1 R R2 BC.OH = R = 2 πR R  π − 3  R − =   12   •Lý ... Hình vuông a = R ( a cạnh;R bán kính đường tròn ngoại tiếp) C = 2πR S = πR2 l(n) π.R.n = 180 Squạt = π.R n l.R = 36 0 E M n N I K p A m DO C 600 B t a) AOB = sđ AmB = 600 b) ACB = sđ AmB = 30 0...
 • 9
 • 1,042
 • 8

Tiết 55: ÔN TẬP CHƯƠNG 3

Tiết 55: ÔN TẬP CHƯƠNG 3
... liªn quan ®Õn ®­êng trßn Cung chøa gãc TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III ¤n tËp vỊ c¸c gãc víi ®­êng trßn TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III * Bµi tËp 88 (Sgk Tr1 03- H66: a, b, c, d,e) H·y nªu tªn mçi gãc c¸c ... TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III * Bµi tËp 89 (Sgk Tr104- H67) · TrongSd AOB = Sd AmB = 600 ®o lµ 600 AmB cã sè a) h×nh 67 cung ¼ H·y: · ¼ a) VÏ gãc ë t©m1ch¾n cung AmB TÝnh b) Sd ACB = Sd AmB = 30 0 ... nưa hiƯu sè ®o cđa hai cung bÞ ch¾n TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III ¤n tËp vỊ c¸c gãc víi ®­êng trßn ¤n tËp vỊ c¸c ®¹i l­ỵng cã liªn quan ®Õn ®­êng trßn TiÕt 55: ¤n tËp ch­¬ng III C«ng thøc tÝnh c¸c...
 • 14
 • 201
 • 0

Tiết 55 - Ôn tập chương 3

Tiết 55 - Ôn tập chương 3
... với ACB Ôn tập Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài tập 88 Sgk trang 1 03 Bài tập 89 Sgk trang 104 F E H C O D G t’ A m t B Ôn tập Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài tập 88 Sgk trang 1 03: Bài tập 89 ... Gãc cã ®Ønh ë bªn ngoµi ®­êng trßn · » BMD = ( Sd BD − Sd » ) AC Ôn tập Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài tập 88 Sgk trang 1 03 Bài tập 89 Sgk trang 104 Trong hình 67, cung AmB có số đo 600 Hãy ... Ôn tập Chương III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN Bài tập 88 Sgk trang 1 03 B x B O O A A B A · ABx C a) · AOB: O b) Gãc ë t©m · ABC : :Gãc...
 • 6
 • 1,945
 • 2

tiết 56 - ôn tập chương 3 - hinh học

tiết 56 - ôn tập chương 3 - hinh học
... C Híng dÉn vỊ nhµ - N¾m ch¾c hai néi dung lý thut võa «n tËp - Hoµn thiƯn c¸c bµi tËp ®· ch÷a vµo vë bµi tËp - Lµm c¸c bµi tËp 93, 94 , c¸c bt cßn l¹i SGK “ trang 104, 105 - TiÕt sau kiĨm tra ... 1,5 S1 = π R − π r = 1, 25π (cm ) 2 1,5 80π R 80π r 5π S2 = − = (cm ) 36 0 36 0 18 π 1,52 π 2 S3 = − 4.( ) = (1 − )cm 4 * Bµi 5- Bµi tËp 95 (Sgk Tr105) C¸c ®êng cao h¹ tõ A vµ B cđa tam gi¸c ABC ... tÝch hình trßn S = π R2 DiƯn tÝch hình qu¹t trßn π R 2n hay S = lR S = π Rn 180 36 0 II/ Bµi tËp: F C + Bµi : 89-sgk-104 ? Trong h×nh 67, cung AmB cã sè ®o lµ 60 H·y P D ? O a/ VÏ gãc ë t©m ch¾n...
 • 18
 • 236
 • 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 3 HÌNH(TIẾT 56)

ÔN TẬP CHƯƠNG 3 HÌNH(TIẾT 56)
... A/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT 1/ Chu vi (O;R) là: O R C= Suy ra: πR C R= 2π Trắc nghiệm Chu vi đường tròn có bán kính 6cm là? a/ 3 (cm) b/ 6π(cm) c/ 12π(cm) d/ 36 π(cm) A/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT 2/ ... Diện tích miền gạch sọc là? tròn n độ: A n O R πR n Sq = 36 0 B lR Sq = A 3cm O a / Sq = π c / Sq = 20π 60° B 3 b / Sq = π d / Sq = 20 A/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT 5/ Diện tích hình viên phân – Diện tích ... là? có chu vi 6π cm là?a / 2π (cm ) a / 3 (cm ) 2 b / b4/π 6π (cm ) (cm ) 2 c / c8/π 9π (cm ) (cm ) 2 d / d16π (cm ) ) / 12π (cm A/ ÔN TẬP LÝ THUYẾT 3/ Độ dài cung tròn n độ là: A n O R Suy...
 • 9
 • 171
 • 0

Giải bài ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2: Bài 40,41,42, 43,44,45, 46 trang 27

Giải bài ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2: Bài 40,41,42, 43,44,45, 46 trang 27
... đơn vị thứ thu hoạch 420 + 420 15% = 4 83 thóc Đơn vị thứ hai thu hoạch 30 0 + 30 0.12% = 33 6 thóc Bài tiếp theo: Giải 1,2 ,3 trang 30 ,31 Đại số tập 2: Hàm số y = ax² (a ≠ 0) ... được: -3y = 1- 3- √5 ⇔ y = (-1+ 3+ √5) /3 Vậy nghiệm hệ phương trình là: b) Điều kiện x≠-1 y≠-1 Đặt ẩn phụ: u Giải hệ ta có: Hệ cho trở thành Bài 42 trang 27 SGK Toán tập Ôn tập chương Giải hệ ... phải làm 3, 5 ngày xong công việc nên ta cos phương trình 1 /3 : 2/y = 7/2 Ta có hệ: Giải hệ này, ta x = 28 (ngày); y = 21(ngày) Chú ý: Ta đặt hệ: Bài 46 trang 27 SGK Toán tập Ôn tập chương Năm...
 • 7
 • 5,008
 • 10

ôn tâp chương 3 .Đại số 7- tiết 49

ôn tâp chương 3 .Đại số 7- tiết 49
... ÔN TẬP CHƯƠNG III Tiết 49: I Lí thuyết: Bảng thống kê ban đầu: Bảng “tần số giá trị dấu hiệu: Biểu đồ: Số trung bình cộng: - Công thức tính số trung bình cộng: X= x1.n1 ... có tần số là: AA B C D Cả A C Câu3: Giá trị có tần số là: A 12 B C D D Bài tập2: Điều tra số gia đình thôn ta thu bảng sau: 2 4 3 a Dấu hiệu gì? Số giá trị bao nhiêu? b Lập bảng “tần số nhận ... Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu ÔN TẬP CHƯƠNG III Tiết 49: I Lí thuyết: Bảng thống kê ban đầu: Bảng “tần số giá trị dấu hiệu: Biểu đồ: Số trung bình cộng: II Bài tập: *Dặn dò: Ôn lại...
 • 5
 • 106
 • 0

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.

TIẾT 40: ÔN TẬP CHƯƠNG I.
... I.- Ôn tập chương I: 1.- Các môi trường nuôi cấy vi sinh vật ( VSV ): - Môi trường tự nhiên môi trường chứa chất tự nhiên không xác đònh số lượng, thành phần ... thành N – axêtyl glucôzamin c.- Phân giải lipit: Vi sinh vật tiết enzim lipaza để phân giải lipit (mỡ) thành axt béo glixêrol II.- Bài tập: Bài 1: Xác đònh môi trường với nội dung phù hợp tương ... – P  Đihiđrôxiaxêtôn – P  A.piruvic  Axêtyl – CoA  Glixêrol Các axit béo Lipit 4.- Đặc điểm trình phân giải vi sinh vật: a.- Phân giải axit nuclêic prôtêin: Vi sinh vật tiết enzim nuclêaza...
 • 14
 • 307
 • 0

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)

Hình 7 Tiết 14 Ôn tập chương I (t1)
... Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I i n vào chổ trống ( ) a)Hai góc đ i đỉnh hai góc có cạnh góc tia đ i cạch góc b) Hai đường thẳng vuông góc v i hai đường thẳng cát tạo thành góc vuông ... Vẽ đoạn thẳng AB d i 28mm - Trên AB lấy i m M cho AM = 14mm - Qua M vẽ đường thẳng d ⊥ AB - d trung trực AB M • B Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 57/ 104SGK: Cho hình vẽ (h39), có a//b ... b//c) => O2 = 480 Vì tia OC nằm hai tia OA OB nên ta có x = O1 + O2 = 380 + 480 = 860 Vậy số đo x góc AOB 860 O c Hình học: Tiết 14: Ôn tập chương I B i tập 55/103 SGK: Vẽ l i hình 38 (tr103- SGK)...
 • 5
 • 1,400
 • 15

tiết 74 : Ôn tập chương

tiết 74 : Ôn tập chương
... Cách tìm: Đếm mẫu số liệu I/ Lý thuyết Tiết 7 4: Ôn tập chương *Tần suất - Khái niệm: Là tỉ số tần số kích thước mẫu - Cách tìm: chia tần số cho kích thước mẫu I/ Lý thuyết Tiết 7 4: Ôn tập chương ... thuyết Tiết 7 4: Ôn tập chương *Số trung v : - Kí hiệu: Me - ý nghĩa: Đặc trưng mẫu số liệu, dùng làm đại diện mẫu số liệu - Cách tính: b 1: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ( không tăng) ... chuẩn tổ x = 8, (điểm) s 1,43 (điểm) Nhận xét: Điểm thi em học sinh tổ so với tổ Tiết 7 4: Ôn tập chương I/ Lý thuyết II/ Bài tập Bài tập 2: Trong chạy tập thể để vận động tiền ủng hộ người nghèo.Thời...
 • 25
 • 289
 • 0

Tiet 20 ON TAP CHUONG I

Tiet 20 ON TAP CHUONG I
... : Giá trị tuyệt đ i : -Kh i niệm : Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x ……………………… khoảng cách từ i m t i i m trục số ………………………… -Giá trj tuyệt đ i số hữu tỉ x xác định : x = -V i - x x ≥ ………………………………… ... Căn bậc hai số a không âm ……………………………………… Kí hiệu : Căn bậc hai dương a …… a − a …………………………………… bậc hai âm a h) N… Z … Q ……R ⊂ ⊂ ⊂ i) Trục số g i trục số thực ……………………………………… i m biểu diễn số ... cộng v i số : 3) Tính chất nhân v i số : a.1 = a a+0= a ……………………………… ……………………………… ( ) ( ) •Tính chất phân ph i phép nhân v i phép cộng : a ( b + c ) = a b + a c I ÔN TẬP LÝ THUYẾT : Giá trị tuyệt...
 • 12
 • 556
 • 2

Xem thêm