slide tài sản tài chính

slide Tài chính doanh nghiệp chương 6: Quản lý tài sản ngắn hạn

slide Tài chính doanh nghiệp chương 6: Quản lý tài sản ngắn hạn
...  Có lo i chính: - Tiền - Ph i thu ng n h n - Hàng tồn kho I Khái ni m phân lo i TSNH  Quản tài sản ngắn hạn: Là trình tổ chức, điều hành vi c hình thành sử dụng tài s n ng n h n doanh nghi ... Ch ng 6: Qu n tài s n ng n h n I II III • Khái ni m phân lo i TSNH • Qu n hàng tồn kho • Qu n tiền mặt I Khái ni m phân lo i TSNH  Khái niệm: Tài s n ng n h n tài s n có thời ... III Qu n tiền  Mô hình Baumol quản ngân quỹ - T ng tự mô hình EOQ qu n hàng tồn kho - Hai lo i chi phí: Chi phí c hội Chi phí giao dịch 21 III Qu n tiền  Mô hình Baumol quản ngân...
 • 28
 • 475
 • 5

slide Tài chính doanh nghiệp chương 7: Quản lý tài sản dài hạn

slide Tài chính doanh nghiệp chương 7: Quản lý tài sản dài hạn
... Ch ng 7: Đ u t dài h n DN I II • Xác định yếu tố đ ợc sử dụng thẩm định tài dự án • Các tiêu thẩm định hi u tài dự án I Xác định yếu tố đ ợc sử dụng TĐTCDA ... doanh lợi (PI)  Công thức: Trong đó: PI = Chỉ số doanh lợi CFt = Dòng tiền năm thứ t CF0 = Dòng tiền năm (vốn bỏ ra) i = Lãi su t chiết kh u n= Vòng đời dự án 24 II Các tiêu thẩm định hi u tài ... nh t 25 II Các tiêu thẩm định hi u tài dự án Chỉ tiêu sinh lời (PI) u điểm Nh ợc điểm • Có quan h chặt chẽ với NPV • D hiểu d di n đ t • Giúp ích cho nhà quản ngân sách bị h n chế • Có thể so...
 • 27
 • 622
 • 5

SLIDE tài chính doanh nghiệp Chuong 6 - Quản lý tài sản ngân hàng trong doanh nghiệp

SLIDE tài chính doanh nghiệp Chuong 6 - Quản lý tài sản ngân hàng trong doanh nghiệp
... tồn kho tối ưu cho doanh nghiệp 6. 2 Quản hàng tồn kho (8)  Điểm đặt hàng mới: thời điểm mà hàng nhập vào kho doanh nghiệp lượng tồn kho đợt nhập trước vừa hết 6. 3 Quản tiền mặt (1) Tiền ... cầu tiêu thụ hàng hóa khách hàng D/Q: Số lần đặt hàng kỳ 6. 2 Quản hàng tồn kho (6) => Tổng chi phí tồn kho: TC = C1 x Q/2 + C2 x D/Q 6. 2 Quản hàng tồn kho (6) Về mặt toán học, để TC TC’ ... ?  Khi doanh nghiệp nên nhập kho hàng hóa ? 6. 2 Quản hàng tồn kho (2) Các mô hình quản tồn kho áp dụng phổ biến:  Mô hình EOQ  Mô hình JIT  Mô hình ABC 6. 2 Quản hàng tồn kho (3)...
 • 24
 • 135
 • 0

slide Tài chính doanh nghiệp chương 1: Tổng quan

slide Tài chính doanh nghiệp chương 1: Tổng quan
... doanh nghiệp Chương 5: Chi phí vốn doanh nghiệp Chương 6: Quản lý tài sản ngắn hạn Chương 7: Quản lý đầu tư dài hạn Chương 1: Tổng quan Tài doanh nghiệp I II III IV • Các vấn đề doanh nghiệp ... liên quan Tạp chí chuyên ngành Website chuyên ngành Bản tin chuyên ngành Nội dung Chương 1: Tổng quan Tài doanh nghiệp Chương 2: Báo cáo tài Chương 3: Phân tích tài Chương 4: Quản lý nguồn vốn doanh ... Doanh nghiệp tư nhân I Các vấn đề doanh nghiệp Mục tiêu doanh nghiệp gì?  Tại mục tiêu doanh nghiệp tối đa hóa lợi ích cho toàn xã hội?  II Khái niệm Tài doanh nghiệp Khái niệm: TCDN hiểu quan...
 • 26
 • 693
 • 4

slide Tài chính doanh nghiệp chương 2: Báo cáo tài chính

slide Tài chính doanh nghiệp chương 2: Báo cáo tài chính
... quan báo cáo tài  Phân bi t Báo cáo th ờng niên, Báo cáo tài B n cáo b ch  Có lo i báo cáo tài chính: - B ng cân đối kế toán - Báo cáo kết qu kinh doanh - Báo cáo l u chuyển tiền t (Báo cáo ... 2: Báo cáo tài I • Tổng quan báo cáo tài II • B ng cân đối kế toán III • Báo cáo kết qu kinh doanh IV • Thuế GTGT, TTĐB IV • Báo cáo l u chuyển tiền t , báo cáo ngân quỹ I Tổng quan báo cáo tài ... III Báo cáo kết qu kinh doanh  Định nghĩa: Báo cáo kết qu kinh doanh báo cáo tài ph n ánh cách tổng quát tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ xác định 12 III Báo cáo kết qu kinh doanh...
 • 70
 • 238
 • 0

slide Tài chính doanh nghiệp chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp

slide Tài chính doanh nghiệp chương 3: Phân tích tài chính doanh nghiệp
... Ch ng 3: Phân tích tài doanh nghi p I II III • Tổng quan phân tích tài DN • Phân tích tỷ số tài Phân tích Dupont I Tổng quan phân tích tài doanh nghi p  Khái ni m: Phân tích tài (PTTC) ... Tổng quan phân tích tài doanh nghi p  Quy trình phân tích tài Xử lý thông tin Dự báo định Xác định mục đích thu thập thông tin I Tổng quan phân tích tài doanh nghi p  Thông tin phân tích tài -Thông ... pháp phân tích tách đoạn (Dupont): Tách tiêu tổng hợp thành tiêu cấu thành có mối quan h nhân I Tổng quan phân tích tài doanh nghi p  Nội dung phân tích tài doanh nghi p Phân tích báo cáo tài Phân...
 • 46
 • 559
 • 11

slide Tài chính doanh nghiệp chương 4: Nguồn vốn doanh nghiệp

slide Tài chính doanh nghiệp chương 4: Nguồn vốn doanh nghiệp
... tài trợ TSNH, ngu n dài h n tài trợ TSDH u điểm: Chi phí v n trung bình Nh ợc điểm: Nguy c kh toán tiềm ẩn Chính sách tài trợ b o thủ, sử dụng ngu n dài h n để tài trợ phần TSNH u điểm: Cân tài ... TSDH Ngu n dài h n Chính sách tài trợ m nh d n, sử dụng ngu n ngắn h n để tài trợ phần TSDH u điểm: Chi phí v n thấp Nh ợc điểm: Áp lực tr nợ lớn, nguy c kh toán lớn Chính sách tài trợ trung hòa, ... tr chi phí I Tổng quan ngu n v n doanh nghi p  Các yếu t nh h ởng đến lựa chọn ngu n v n Chính sách thuế Trạng thái kinh tế Ngành kinh doanh Lựa chọn nguồn vốn Thái độ chủ DN Chiến lược phát...
 • 32
 • 348
 • 6

slide Tài chính doanh nghiệp chương 5: Chi phí vốn

slide Tài chính doanh nghiệp chương 5: Chi phí vốn
... Ch ng 5: Chi phí v n I • Khái ni m ý nghĩa chi phí v n II • Chi phí v n c a nợ vay III • Chi phí v n c a VCSH IV • Chi phí v n bình quân IV • Chi phí v n cận biên I Khái ni m ý nghĩa chi phí v ... chịu chi phí phát hành 2,5% so với giá bán chi phí cổ phiếu u tiên c a doanh nghi p A bao nhiêu? III Chi phí v n ch sở hữu Chi phí c a lợi nhuận không chia  Định nghĩa: Chi phí lợi nhuận không chia ... x 0.28 Chi phí nợ vay tr ớc thuế = 7.5 / 50 = 15% Chi phí nợ vay sau thuế = (7.5 – 2.1)/50 = 10.8% = 15% x (1 – 28%) III Chi phí v n ch sở hữu Chi phí cổ phiếu u tiên  Định nghĩa: Chi phí c a...
 • 31
 • 280
 • 2

slide tài chính doanh nghiệp chương 3

slide tài chính doanh nghiệp chương 3
... gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh Giá trị TSCĐ chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm chu kỳ kinh doanh Toàn giá trị TSCĐ bù đắp sau nhiều chu kỳ kinh doanh 2 PHÂN LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Theo mục ... SẢN CỐ ĐỊNH Theo mục đích sử dụng - Mục đích kinh doanh: bao gồm tất tài sản dùng để phục vụ cho mục đích kinh doanh DN - Mục đích phúc lợi, nghiệp an ninh quốc phòng • Theo hình thái biểu - ... I/ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DN KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM TSCĐ Khái niệm Đối tượng lao động Tư liệu sản xuất Tư liệu lao động Sức lao động Tài sản Công cụ cố định dụng cụ TSCĐ tài sản có giá...
 • 55
 • 371
 • 1

slide tài chính tiền tệ Chương 3 ppt

slide tài chính tiền tệ Chương 3 ppt
... Nội dung 3. 1 Những vấn đề chung NSNN 3. 2 Thu NSNN 3. 3 Chi NSNN 3. 4 Bội chi NSNN 3. 1 Những vấn đề chung NSNN 3. 1.1 Khái niệm NSNN 3. 1.2 Đặc điểm NSNN 3. 1 .3 Vai trò NSNN 3. 1.1 Khái niệm ... đảm bảo công xã hội 3. 2 Thu NSNN 3. 2.1 Khái niệm thu NSNN 3. 2.2 Phân loại thu NSNN 3. 2 .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN 3. 2.4 Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN 3. 2.1 Khái niệm thu ... 3. 2 .3 Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN     Nguyên tắc ổn định lâu dài Nguyên tắc đảm bảo công Nguyên tắc rõ ràng chắn Nguyên tắc đơn giản 3. 3 Chi NSNN 3. 3.1 Khái niệm chi NSNN 3. 3.2...
 • 24
 • 201
 • 0

SLIDE - TÀI CHÍNH CÔNG - CHƯƠNG 4: TIÊU CHÍ doc

SLIDE - TÀI CHÍNH CÔNG - CHƯƠNG 4: TIÊU CHÍ doc
... chọn - Tiêu chí phải cung cấp đầy đủ thông tin, đặc biệt thông tin quan trọng thông tin mà có công cụ khác - Tiêu chí phải đảm bảo tính hợp pháp - Tiêu chí phải đảm bảo tính thời điểm - Tiêu chí ... Chương 4: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH Khái niệm vai trò tiêu chí phân tích sách Yêu cầu thiết lập tiêu chí phân tích Thiết lập tiêu chí phân tích Các loại tiêu chí thường sử ... ứng yêu cầu sau đây: - Tiêu chí phải rõ ràng Tiêu chí có rõ ràng việc so sánh mới đảm bảo xác, nội dung phân tích định lượng; - Tiêu chí phải quán điều hòa giá trị khác - Tiêu chí phải đảm bảo tính...
 • 183
 • 109
 • 0

SLIDE - TÀI CHÍNH CÔNG - CHƯƠNG 5: NỘI DUNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH pdf

SLIDE - TÀI CHÍNH CÔNG - CHƯƠNG 5: NỘI DUNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH pdf
... Chương 5: Nội dung phân tích sách Phân tích lựa chọn vấn đề sách Phân tích hoạch định sách Phân tích thực thi sách Phân tích trì sách Phân tích đánh giá hiệu thực thi sách Phân tích tính ... án sách để phân tích đánh giá 2.2.2 Nội dung phân tích hoạch định sách Phân tích dự báo hiệu lực, hiệu sách Nội dung phân tích mang tính tổng hợp cao nên nhà phân tích cần ý Trên sở kết phân ... 2 .Phân tích hoạch định sách 2.1 Phân tích tính thời ban hành sách 2.2 Phân tích qui trình hoạch định sách 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định sách 2.1 .Phân tích tính thời ban hành sách...
 • 42
 • 260
 • 1

slide tài chính doanh nghiệp nhà nước cho ngành tài chính ngân hàng

slide tài chính doanh nghiệp nhà nước cho ngành tài chính ngân hàng
... niệm DNNN • Doanh nghiệp Nhà nước tổ chức kinh tế Nhà nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hay hoạt động công ích nhằm thực mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước giao • ... tại: CT Nhà nước, CT CP Nhà nước, CTTNHH Nhà nước MTV, HTV, DN có cổ phần, vốn góp NN • Về tư cách pháp lý trách nhiệm tài sản: Cói tư cách pháp nhân, có tài sản riêng chịu trách nhiệm tài sản ... (Luật DNNN 2003) Đặc điểm DNNN • Về sở hữu: Vốn DNNN thuộc sở hữu Nhà nước thuộc Nhà nước • Về quyền định quyền chi phối cới DN: Nhà nước có toàn quyền định đoạt DNNN quyền định đoạt với điều lệ...
 • 7
 • 266
 • 2

slide tài chính tiền tệ

slide tài chính tiền tệ
... Tài hệ thống tài Hệ thống Tài (1a) Tài Nhà Nước (2a) (2b) X1 Tài dân cư (4b) X2 Thị trường Tài X4 X3 (1b) Tài tiền tệ 18 19 Tài doanh nghiệp (3b) (3a) Tài tiền tệ Tài TGTC (4a) 20 Chương 1: Tài ... ngược lại Tài tiền tệ Bản chất tiền lương giá sức lao động 5 Chương 1: Tài hệ thống tài 1.4 Tiền đề đời, tồn phát triển tài Kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển  tiền đề tiên Tài tiền tệ janvier ... nhà nước  tiền đề định hướng - Bao gồm: * Phân phối lần đầu * Phân phối lại Tài tiền tệ Tài tiền tệ Chương 1: Tài hệ thống tài Chức vai trò tài - Xét tính chất dòng chu chuyển tiền tệ phân thành...
 • 7
 • 112
 • 0

Slide tài chính học đầy đủ

Slide tài chính học đầy đủ
... nghiên cứu: Tài phát triển Ch­¬ng 2: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1.1 ... doanh Tài giúp người tìm nghề thú vị có thu nhập cao Có hiểu biết tài thực tốt trách nhiệm công dân Tài lĩnh vực nghiên cứu đầy khó khăn lý thú Phương pháp học Chương TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ... trường tài  Các định chế tài trung gian  Cơ sở hạ tầng pháp lý- kỹ thuật  Các tổ chức giám sát điều hành hệ thống tài Các yếu tố cấu thành HTTC HỆ THỐNG TÀI CHÍNH Thị trường tài Các định chế tài...
 • 280
 • 469
 • 0

Xem thêm