tiet 46 on HK i

DE CUONG ON HK I

DE CUONG ON HK I
... morning A on/ in B at/in C in /on D in/at I wish I …………….a billionaire now A be B were C have been D am I ask him ……………………………… A what name he is B what is his name C what his name is D what is his ... went D going 18 This shirt is made …………………cotton A of B from C by D with 19 We will be there …………… o’clock early …………the morning A on/ in B at/in C in /on D in/at 20 I wish I …………….a billionaire now ... morning A on/ in B at/in C in /on D in/at 12 I wish I …………….a billionaire now A be B were C have been D am 13 I ask him ……………………………… A what name he is B what is his name C what his name is D what is...
 • 8
 • 188
 • 0

tiet 46 on tap sinh 10 nangcao

tiet 46 on tap sinh 10 nangcao
... (protein đơn bào), axit amin không thay , chất xúc tác sinh học, gôm sinh học Sinh trưởng cuả vi sinh vật gì? Nêu đặc điểm sinh trưởng? 7 .Sinh trưởng VSV thực chất ST QT VSV: tăng số lượng tế ... chung vi sinh vật:Kích thước nhó, hấp thụ, chuyển TrườngTHPT Ngô Quyền Tổ Hoá -Sinh GV: Đinh Lan Hương Trình bày đặc điểm ứng dụng qt tổng hợp phân giải vi sinh vật? Giáo án Sinh học 10 nâng cao ... enzim Nêu yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật? Yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật: a Các yếu tố hoá học: - Các chất dinh dưỡng:C,N.S,P.O - Các yếu tố sinh trưởng:là chất hữu quan...
 • 3
 • 270
 • 0

đề KT 1 tiết LS 9 HK I

đề KT 1 tiết LS 9 HK I
... quốc qia Đông Nam Á theo đường l i hòa bình trung lập ? A Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a B Th i lan, Philip-pin C Cam-pu-chia,Lào D Sin-ga-po, Mi-an-ma Năm là”Năm châu Phi” ? A 19 45 B 19 60 C 19 62 D 19 78 ... 19 78 Trong th i gian 19 85 - 19 91 Liên xô có kiện quan trọng : A khủng hoảng dầu mỏ B tiến hành công c i tổ C chế độ XHCN sụp đổ Cộng đồng quốc gia độc lập (SNG) đ i II Cho biết tên g i tổ chức : ... DCND B lâm vào khủng hoảng kinh tế, trị C xây dưng CNXH đạt thành tựu lớn D Chống ngo i xâm Liên xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm : A 19 45 B 19 57 C 19 61 D 19 91 Ăng-gô-la, Mô-zăm-bích trước...
 • 2
 • 196
 • 0

36BT + 8 ĐỀ ÔN HK I-T 7.@

36BT + 8 ĐỀ ÔN HK I-T 7.@
... a c e a+e e−c = Hoặc = = = = = = b d f b±dm f b d f b+f f −d (Giả sử tỉ số có nghóa) Tính chất 1: Nếu k/ Số vô tỉ số viết dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn Căn bậc hai số a không âm số ... Hàm số đồ thò : a/ Nếu hai đại lượng X Y b/ Nếu hai đại lượng X Y k liên hệ với công thức Y = k.X liên hệ với công thức Y = (k ≠ 0), ta nói Y tỉ lệ thuận với X theo hệ X (Hoặc X.Y = k (k ≠ 0)),...
 • 2
 • 170
 • 0

108 BT+ 7 ĐỀ ÔN HK I - T 9.@

108 BT+ 7 ĐỀ ÔN HK I - T 9.@
... th¼ng tiÕp xóc v i ®êng trßn ®ã T nh ch t: TiÕp tun cđa ®êng trßn th× vu«ng gãc v i b¸n kÝnh t i ®Çu m t cđa b¸n kÝnh (tiÕp i m) 3.DÊu hiƯu nhhËn bi t tiÕp tun: §êng th¼ng vu«ng gãc t i ®Çu m t ... cïng t p nghiƯm Ii.ph¬ng ph¸p gi I hƯ ph¬ng tr×nh: Gi i hƯ ph¬ng tr×nh b»ng ph¬ng ph¸p thÕ: a) Quy t c thÕ: + Bíc 1: T m t ph¬ng tr×nh cđa hƯ ®· cho, ta biĨu diƠn m t Èn theo Èn kia, r i thay ... kÝnh cđa m t ®êng trßn lµ tiÕp tun cđa ®êng trßn ®ã B i T p t ng hỵp häc kú I: B i Cho tam gi¸c ABC (AB = AC ) kỴ ®êng cao AH c t ®êng trßn t m O ngo i tiÕp tam gi¸c t i D a/ Chứng minh: AD lµ...
 • 23
 • 179
 • 0

1 tiết TV 9 - HK I (10-11)

1 tiết TV 9 - HK I (10-11)
... Trọng số 1, 5 0,25 C2 (1, 0) C4 (1, 0) 7,0 1, 0 1, 0 10 ,0 Duy Nghĩa, 27 .11 .10 GVBM Kiều Hùng Nguyễn Văn Lộc ờng thcs nguyễn văn tr i Kiểm tra i tiết ngữ văn Tuần 15 Học kì I Tên Phần văn học số Kiểm ... đ i th i gian nào? A 19 76 B 19 77 C 19 78 D 19 79 Lặng lẽ Sa Pa đợc viết theo thể lo i nào? A Truyện ngắn B H i kí C Tiểu thuyết D Tuỳ bút Nhận định th i độ ng i mà thơ ánh trăng đặt ra? A Th i độ ... án 10 11 12 11 A 12 D Hớng dẫn chấm kiểm tra văn học số HKI lớp Năm học 200 6-2 007 I trắc nghiệm: HS làm câu ghi 0.25 đ Câu Đáp án A D C B B C C A D 10 D Ii tự luận: Câu 1: - Chép hai khổ đầu...
 • 4
 • 73
 • 0

DE CUONG ON HK I-ANH 10 (nh10-11)

DE CUONG ON HK I-ANH 10 (nh10-11)
... history A hotel B subject C garden D dancing A study B enjoy C weather D holiday A conversation B information C geography A language B problem C arrive 10 A decide B semester C finish D traffic ... A dumb is a person whom cannot speak A B C D 10 He decided to buy a computer in spite of he didn’t have much money A B C D 11 They intend to make a two – weeks excursion next month A B C D 12 ... D was closing 100 Mai _ her dictionary A lost B had lost C has lost D was lost 101 The earth the sun once every 365 days A circles B circle C has circled D circled 102 Up to the...
 • 9
 • 236
 • 0

ON HK I

ON HK I
... here without … a permission b persuasion c protection d decision 3/ Choose the word that has the underlined letter (s) pronounced differently from the rest a multiply b subtract c instruction ... a tin of beans is no good without a tin opener! But with practice and good advice you can have a fantastic holiday Answer the following questions: 1/ Why are camping holiday very popular with ... Saturday, I participated in the local charity society to visit Nguyen Dinh Chieu Special School for the Blind A: (3) B: Well, they were having a music lesson A: Really?...
 • 5
 • 136
 • 0

On HK I - hot

On HK I - hot
... lived America .1969 What is TV to day? I m interested .badminton I often play it Sunday evening 10.Marie Curie was born Poland 1867 11 He studied Oxford University 12 He died April ... in each gap with one suitable word ( 2ms ) Tim goes to junior high school in California He( )……… Hoa’s penpal His mother works …( )……… home She takes( )……… of the family Three mornings a week, ... after-school activities are sports.Thereis a music and drama society Members of this group practice playing musical instruments or rehearse for a play Some students try to help the community They learn...
 • 3
 • 170
 • 0

Đề ôn HK I Anh 11 số 4

Đề ôn HK I Anh 11 số 4
... (29) its origin to the Miss America pageant, first held in Atlantic City, New Jersey, in 1921, under the title "Inter-City Beauty" contest The following year the title was (30) as Miss America ... the Johnson hope painting and decorating the new nursery A having been finished B having finished C to have finished D to have been finished Câu 19:A shop selling shoes is called a A shoe ... 26:The children are divided groups to talk about the weather A by B in C with D into Câu 27:This competition is held to .funds to help the poor A rise B increase C grow D raise VI/ Chọn từ...
 • 3
 • 260
 • 0

Đề ôn HK I Anh 11 số 7

Đề ôn HK I Anh 11 số 7
... closest in meaning to ‘ _.’ A Miss White thanked Jack for visiting her B Miss White thanked Jack for visit her C Miss White thanks Jack for visiting her D Miss White thanked Jack to visit her ... A to be recognized B to recognize C being recognized D recognizing Câu 35: the instruction, he snatched up the fire extinguisher A Read B Having read C Reading D Having reading Câu 36: The ... modernizing D modernizing Câu 24: The teacher encouraged me _ harder A to study B study C studying D studied Câu 25: “It was nice of you to visit me Thank you” Miss White said to Jack is closest...
 • 3
 • 183
 • 0

Đề ôn HK I Anh 11 số 8

Đề ôn HK I Anh 11 số 8
... last time Jack went swimming was years ago B It took five years for Jack to go swimming C It took Jack five years to go swimming D Five years is the time Jack went swimming Câu 31: After having ... ago, the main industries were shipbuilding and coalmining, but now the chemical and soap industries are important I moved to London ten years ago but I often return to Newcastle I miss the people, ... Newcastle ? A Its main industry now is shipbuilding B It is next to Gateshead C It has a catheral and a university D The people are friendly ̉ BANG LÀ M BÀ I : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 a...
 • 4
 • 199
 • 0

Đề ôn HK I Anh 10 số 2

Đề ôn HK I Anh 10 số 2
... so I will help you with everything you want B I have nothing important to at the weekend so that I will help you with everything you want C Due to I have nothing important to at the weekend, I ... without it - The End ANSWER KEY ENGLISH 10 (BASIC) Name: Class: 10/ ( D Test Code: Basic (Mã Đề Số) 004 11 A B C ( 21 A B ( D 31 A B C ( D 12 A B C ( 22 A B ( D 32 A B ( D D 13 A B C ( 23 ... study In 1849, after her graduation from medical school, she decided to continue her education in Paris She wanted to be a surgeon, but a serious eye infection forced her to give up the idea After...
 • 4
 • 172
 • 0

Xem thêm