Bài giảng kế toán quản trị

Bài giảng kế toán quản trị

Bài giảng kế toán quản trị
... nhận thức đầy đủ kế toán quản trị Những điểm khác kế toán tài kế toán quản trị bảng 1.1 Bảng 1.1 So sánh kế toán tài kế toán quản trị Các lĩnh vực so sánh Kế toán tài Kế toán quản trị Những người ... quản trị nội doanh nghiệp đê định” Để nhận thức đầy đủ kế toán quản trị, so sánh kế toán quản trị với kế toán tài So sánh kế toán quản trị kế toán tài chính: Phần giúp bạn phân biệt kế toán quản ... TRONG BÀI VÀ CÁCH HỌC TỪNG PHẦN CỦA BÀI: Kế toán quản trị gì? Phần giúp bạn nhận biết cách khái quát kế toán quản trị: Một cách khái quát, định nghĩa kế toán quản trị sau: Kế toán quản trị hệ...
 • 228
 • 1,047
 • 11

Bài giảng kế toán quản trị

Bài giảng kế toán quản trị
... hiệu hoạt động Kế toán quản trị & Kế toán tài Hệ thống kế toán Hệ thống kế toán (thu thập liệu kế tóan (thu thập liệu kế tóan tài quản trị) tài quản trị) Kế toán quản trị Kế toán quản trị Thông tin ... kế toán quản trị kế toán tài Nắm nội dung kế toán quản trị Nắm nhân tố thúc đẩy phát triển kế toán quản trị Nắm đạo đức hành nghề kế toán quản trị Kế toán quản trị gì? Kế toán quản trị phận hệ ... Kế toán tài Kế toán tài Các báo cáo tài Các báo cáo tài báo cáo hàng năm báo cáo hàng năm khác công bố khác công bố Người sử dụng bên tổ chức Kế toán quản trị & Kế toán tài Kế toán quản trị Kế...
 • 18
 • 496
 • 3

Bài giảng kế toán quản trị1

Bài giảng kế toán quản trị1
... hiệu hoạt động Kế toán quản trị & Kế toán tài Hệ thống kế toán Hệ thống kế toán (thu thập liệu kế tóan (thu thập liệu kế tóan tài quản trị) tài quản trị) Kế toán quản trị Kế toán quản trị Thông ... kế toán quản trị kế toán tài Nắm nội dung kế toán quản trị Nắm nhân tố thúc đẩy phát triển kế toán quản trị Nắm đạo đức hành nghề kế toán quản trị Kế toán quản trị gì? Kế toán quản trị phận hệ ... Kế toán tài Kế toán tài Các báo cáo tài Các báo cáo tài báo cáo hàng năm báo cáo hàng năm khác công bố khác công bố Người sử dụng bên tổ chức Kế toán quản trị & Kế toán tài Kế toán quản trị Kế...
 • 18
 • 317
 • 4

Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 9

Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 9
... nhanh đảm bảo tính khoa học, xác, hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý chiếm lónh lợi cạnh tranh - Thể toàn diện thông tin kế toán cho đònh quản trò THÔNG TIN THÍCH HP QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH NGẮN HẠN ... (A2) A2 -Đònh phí quản trò (A6) (A3) (A6) –(A3) -Đònh phí bắt buộc (A4) (A4) (A5) A5 X? I.Thu nhập : -Chi phí hội III.Kết so sánh 11 VÍ DỤ 21 • Căn vào số liệu ví dụ 8, Một nhà quản lý cho ngưng ... [1.600sp] I.Chi phí sản xuất : -Biến phí -Đònh phí quản trò -Đònh phí bắt buộc -Chi phí hội -Chi phí mua II.Kết so sánh 18 PHẦN GIẢI VÍ DỤ 22 19 THÔNG TIN THÍCH HP QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH NGẮN HẠN...
 • 36
 • 279
 • 0

Tài liệu Bài giảng kế toán quản trị 5

Tài liệu Bài giảng kế toán quản trị 5
... $97.200 36.000 180.000 9 .50 0 189 .50 0 18.000 171 .50 0 0.6 $102.900 19.000 95. 000 7 .50 0 102 .50 0 9 .50 0 93.000 0.6 $55 .800 19 Cả năm 101.000 50 5.000 7 .50 0 51 2 .50 0 7.000 50 5 .50 0 0.6 $303.300 Cơng ty ... q ( $55 .800) Tổng cộng $ 25. 800 23.700 $23.700 48.600 $49 .50 0 $72.300 $48.600 51 . 450 100. 050 Ghi chú: 50 % chi phí mua hàng q trả qúy, Phần lại trả q sau 20 $51 . 450 27.900 $79. 350 Cả năm $ 25. 800 ... Tổng hoạt động tài Số dư tiền mặt cuối kỳ Cả Năm $42 .50 0 $42 .50 0 $40.000 $40.000 $40 .50 0 230.000 272 .50 0 480.000 52 0.000 740.000 52 0.000 780.000 56 0 .50 0 1.970.000 2.012 .50 0 49 .50 0 84.000 68.000...
 • 35
 • 337
 • 2

Bài giảng Bài giảng kế toán quản trị 7

Bài giảng Bài giảng kế toán quản trị 7
... hệ thống kế tốn trách nhiệm (Responsibility Accounting)  Kế tốn trách nhiệm gì?  Mục tiêu kế tốn trách nhiệm gì? LỢI ÍCH & CHI PHÍ CỦA VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ  CÁC LỢI ÍCH:  Các nhà quản lý ... TRONG HỆ THỐNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM: CƠNG TY Z ẢNH HƯỞNG VỀ THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM  Hệ thống kế tốn trách nhiệm ảnh hưởng lớn đến hành vi nhà quản lý  Những ... lược dài hạn  Quản lý hiệu  Huấn luyện nhà quản lý  Thúc đẩy nổ lực, tăng hài lòng cơng việc  Cung cấp sở cho việc đánh giá hiệu quản lý LỢI ÍCH & CHI PHÍ CỦA VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ  CÁC CHI...
 • 30
 • 414
 • 1

Bài soạn Bài giảng kế toán quản trị 10

Bài soạn Bài giảng kế toán quản trị 10
... 0.00 100 .00 0.00 100 .00 10. 00 100 .00 10. 00 100 .00 10. 00 110. 00 11.00 100 .00 10. 00 121.00 12 .10 100.00 10. 00 133 .10 13.31 100 .00 10. 00 146.41 14.64 Cộng 50.00 61.05 10 LÃI ĐƠN & LÃI GHÉP Gọi: r ... vay 100 triệu đồng với lãi suất đơn 10% /năm thời hạn năm Ông A trả vốn lẫn lãi sau năm Hỏi ông phải trả bao nhiêu? Lãi đơn Lãi ghép Năm Vốn gốc Lãi Vốn gốc Lãi 100 .00 0.00 100 .00 0.00 100 .00 10. 00 ... suất Lợi nhuận ròng sau thuế = 6-7 Tiền chi trả vốn gốc 10 Dòng tiền sau thuế (CFAT) = 8+4-9 28 VAI TRÒ CỦA KẾ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG ƯỚC LƯỢNG DÒNG TIỀN  Ước lượng dòng tiền (cash-flow)...
 • 30
 • 242
 • 2

Tài liệu Bài giảng kế toán quản trị tại CFVG pdf

Tài liệu Bài giảng kế toán quản trị tại CFVG pdf
... Xu hướng kế toán quản trị quản lý dựa hoạt động, tập trung vào việc tăng giá trị sử dụng cho khách hàng lợi nhuận cuối Những người làm kế toán quản trị thường gọi financial controller ... chương trình đào tạo kế toán CPA, CIA CMA, CMA chương trình chuyên đào tạo kế toán QT Chương trình CPA biết tới nhiều ngành kế toán tài Việt Nam, CIA chương trình đào tạo kiểm toán nội Qui trình ... lợi o Các kiểm soát viên tài (chịu trách nhiệm kế toán quản trị) sử dụng nhiều hệ thống khác nhau, cách phân loại khác để phát triển thông tin chi phí • Chi phí: Là giá trị tiền hay tương đương...
 • 9
 • 346
 • 3

Tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 6 pptx

Tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 6 pptx
... ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHÁI NIỆM – SỰ PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM – ẢNH HƯỞNG THÁI ĐỘ NGƯỜI QUẢN LÝ Kế toán trách nhiệm hệ thống thừa nhận phận (thành ... phạm vi quản lý phải xác đònh, đánh giá, báo cáo cho tổ chức để thông qua cấp quản lý cao sử dụng thông tin đánh giá thành phận tổ chức ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ SỰ PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN ... TÀI CHÍNH TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM : Báo cáo thành tài báo cáo phản ảnh kết thực tiêu tài trung tâm trách nhiệm khoảng thời gian đònh Báo cáo thành tài báo cáo so sánh tiêu thưc tế với tiêu dự toán...
 • 14
 • 823
 • 6

Tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 3 pdf

Tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 3 pdf
... 684.560 8 23. 956 2.465.106 Đònh phí SXKD 36 7.500 37 9.500 37 9.500 37 9.500 1.506.000 - Đònh phí sản xuất 32 9.000 32 9.000 32 9.000 32 9.000 1 .31 6.000 - Đònh phí bán hàng 20.000 32 .000 32 .000 32 .000 116.000 ... MUA VÀ THANH TOÁN NVL DỰ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP DỰ TOÁN DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG DỰ TOÁN KQKD THU CHI DỰ TOÁN TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG MẪU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ... 281.894 159.080 215.010 281.560 35 0.456 1.006.106 6.000 12.270 14.016 11.016 43. 302 1 53. 080 202.740 267.544 33 9.440 962.804 9.Thuế thu nhập DN 61. 232 81.096 107.018 135 .776 38 5.122 10.Lợi nhuận sau...
 • 33
 • 500
 • 1

Tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 4 ppt

Tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 4 ppt
... 2.000 3.000.000 (Biến phí SX) 4. 250.000 1.000.000 1.000.000 2.250.000 Đònh phí phận 2 .47 0.000 46 0.000 510.000 1.500.000 (Đònh phí SX) 2.230.000 42 0.000 41 0.000 1 .40 0.000 Đònh phí chung 1.500.000 ... phí 4. Đònh phí phận 5.Số dư phận 6.Đònh phí chung phân bổ 7.LN sau phân bổ đònh phí chung Kế toán phụ trách Ngày tháng năm Giám đốc 13 Bộ phận… (sản phẩm, khu vực) Số tiền Tỷ lệ VÍ DỤ Theo tài liệu ... cáo phận : Báo cáo phận báo cáo kết kinh doanh theo mối quan hệ so sánh doanh thu với chi phí theo mô hình ứng xử kết hợp với phân cấp quản lý phận cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh doanh...
 • 18
 • 357
 • 3

Tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 5 docx

Tài liệu Bài giảng Kế toán quản trị. Bài 5 docx
... tiêu Dự toán Thực tế - Sản lượng sản xuất (sp) 50 .000 45. 000 - Số lượng NVL tiêu hao (kg) 450 .000 [9] 450 .000 [10] - Đơn giá NVL (đ/kg) 5. 000 4 .50 0 - Tổng chi phí NVL (tr.đồng) 2. 250 2.0 25 2.Phân ... PHẬN QUẢN LÝ DN 10 VÍ DỤ Công ty BC có số liệu sau : Một nhà quản lý cho tiết kiệm đònh mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2 25. tr.đồng có hợp lý không với số liệu chi phí nguyên vật liệu trực ... BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DN Chi phí Quản lý DN thực tế Biến phí QLDN dự toán theo mức hoạt động thực tế + Đònh phí QLDN dự toán Chi phí Quản lý DN tiêu chuẩn...
 • 15
 • 366
 • 2

Tài liệu Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 10 doc

Tài liệu Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 10 doc
... 20.000.000 5 .100 .000 14.900.000 14.900.000 14.900.000 4.300.000 10. 600.000 10. 600.000 10. 600.000 3.500.000 7 .100 .000 7 .100 .000 7 .100 .000 2.700.000 4.400.000 4.400.000 9.400.000 5 .100 .000 4.300.000 ... triệu, thời gian sử dụng thiết bò năm • • Tỷ lệ sinh lời giản đơn [100 tr – [40tr + {(210tr - 10tr)/2}] / (210tr – 10tr) ] % = 10% • Công ty X nghiên cứu cải tiến số công đoạn lao động thủ công ... 30.000.000 3,791 113.730.000 -Giá trò tận dụng Dòng tiền chi 10. 000.000 0,621 6. 210. 000 -Vốn đầu tư ban đầu Hiện giá thuần(NPV) (100 .000.000) 1,000 (100 .000.000) 19.940.000 12 PHƯƠNG PHÁP HIỆN GIÁ THUẦN...
 • 25
 • 764
 • 1

Tài liệu Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 7 ppt

Tài liệu Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 7 ppt
... đổi 29 Trình bày nội dung chương trình kế toán quản trò anh chò học, cho ví dụ minh họa (2 đ) Công ty A có tài liệu ước tính kinh doanh sản phẩm A nhà quản lý Nguyễn Văn A sau : Đơn giá bán 1.000 ... chi phí)% - Tỷ trọng đònh phí = (Đònh phí : Tổng chi phí)% - Kết cấu chi phí gắn liền với đặc điểm doanh nghiệp, biểu kết cấu tài sản kết cấu chi phí có tỷ lệ đònh phí lớn hơn, lợi nhuận nhạy cảm ... điểm hòa vốn, độ lớn đòn bẩy kinh doanh giảm dần VÍ DỤ 11 Căn vào số liệu ví dụ : Xác đònh số dư đảm phí, tỷ lệ số dư đảm phí, kết cấu chi phí, độ lớn đòn bẩy kinh doanh sản phẩm tòan công ty Nếu...
 • 31
 • 652
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kế toán quản trị:bài giảng kế toán quản trị đại học thương mạibài giảng kế toán quản trị chi phívideo bài giảng kế toán quản trịslide bài giảng kế toán quản trịbài giảng kế toán quản trị chương 2bài giảng kế toán quản trị phần 2bài giảng kế toán quản trị 2bài giảng kế toán quản trị 1slide bài giảng kế toán quản trị chi phíslide bài giảng kế toán quản trị chương chi phislide bài giảng kế toán quản trị chương 6bài tập kế toán quản trị haycách giải bài tập kế toán quản trịphương pháp giải bài tập kế toán quản trịchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây