Nghiên cứu đo tuổi carbon phóng xạ mẫu địa chất bằng đetectơ nhấp nháy lỏng

Nghiên cứu đo tuooit carbon phóng xạ mẫu địa chất bằng Detecto nhấp nháy lỏng

Nghiên cứu đo tuooit carbon phóng xạ mẫu địa chất bằng Detecto nhấp nháy lỏng
... TUỔI CARBON PHÓNG XẠ 2.1 Nghiên cứu qui trình phân tích đo tuổi 14 C mẫu địa chất sử dụng hệ đo Tri-carb 2770TR/SL Quá trình thực xác định tuổi carbon phóng xạ mẫu địa chất hệ đo nhấp nháy lỏng ... với hệ đo detector nhấp nháy lỏng Detector chế tạo người làm thí nghiệm đo tuổi 14C trình bày kĩ 1.4.2 Detector nhấp nháy lỏng Trong kĩ thuật xạ hạt nhân detector nhấp nháy lỏng, chất đo detector ... nháy Sơ đồ nguyên lí hệ đo carbon phóng xạ detector nhấp nhày lỏng hình 1.2 2 Hình 1.2 Sơ đồ cấu trúc hệ đo 14C detector nhấp nháy lỏng Mẫu đo có chứa detector nhấp nháy lỏng Ống nhân quang điện...
 • 61
 • 511
 • 1

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử

Luận án tiến sỹ Nghiên cứu hạ thấp độ biến động và giới hạn phát hiện vàng và platin trong một số mẫu địa chất bằng phương pháp phân tích quang phổ nguyên tử
... boa quang ph6 phat x~ h'Oquang; phuong pMp di~n bOa; phuong pMp ehie't - triie Lu~n an tom tilt quang; phuong phap ha'p th1,1nguyen tli'; phuong nung luy~n-ha'p th1,1nguyen tli'; phuong phap quang ... phan tich tie'p platin tren 10 graphite d giai h~n phat hi~n co ppt; phan tich h~t kim thu dtt...
 • 27
 • 1,243
 • 15

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên phục vụ điều tra đánh giá môi trường và dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam

tóm tắt  luận án tiến sĩ Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên phục vụ điều tra đánh giá môi trường và dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam
... phóng xạ tự nhiên nêu sở quan trọng cho việc điều tra đánh giá môi trường dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam III.3 ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN TRÊN MỘT SỐ MỎ, ĐIỂM KHOÁNG ... nhỏ Chương IV ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ DỰ BÁO TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN PHÓNG XẠ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM IV.1 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN IV.1.1 ... hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam Sơ đồ mức độ ảnh hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam xây dựng sở sau: * Đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc...
 • 27
 • 265
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên phục vụ điều tra đánh giá môi trường và dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên phục vụ điều tra đánh giá môi trường và dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam
... PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN VÀ DỰ BÁO TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN PHÓNG XẠ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM IV.1 Đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên IV.2 Dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt ... III.3 Nghiên cứu đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên số mỏ, điểm khoáng hóa phóng xạ vùng Tây Bắc Việt Nam III.4 Phông phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam Chương IV: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ... đặc điểm trường phóng xạ tự nhiên, nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất để đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ tự nhiên sức khỏe người dự báo triển vọng khoáng sản phóng xạ vùng Tây Bắc Việt...
 • 138
 • 209
 • 0

nghiên cứu điều trị lệch khúc xạ ở trẻ em bằng laser excimer theo phương pháp lasik

nghiên cứu điều trị lệch khúc xạ ở trẻ em bằng laser excimer theo phương pháp lasik
... lực trẻ nhìn trộm từ mắt tốt phía chỗ bịt kín 16 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ LỆCH KHÚC XẠ TRẺ EM Điều trị tật khúc xạ nói chung điều trị lệch khúc xạ nói riêng dựa vào hai phương pháp là: điều ... phương pháp LASIK nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân trẻ em bị lệch khúc xạ hai mắt Đánh giá kết phẫu thuật điều trị lệch khúc xạ trẻ em lasser excimer theo phương pháp LASIK ... báo cáo điều tra Vries [41] thấy lệch khúc xạ viễn thị lại gặp nhiều hơn, 64 trẻ bị lệch khúc xạ thỡ cú 45 trẻ lệch khúc xạ viễn thị, 13 trẻ lệch khúc xạ cận thị có trường hợp lệch khúc xạ hai...
 • 141
 • 207
 • 0

Nghiên cứu thiết kế mô phỏng cảm biến giọt chất lỏng dựa trên nguyên lý FPM

Nghiên cứu thiết kế mô phỏng cảm biến giọt chất lỏng dựa trên nguyên lý FPM
... 38 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Trong bài luận văn này, cảm biến hoạt động nguyên sóng FPM đƣợc đƣa nghiên cứu thiết kế và thành công MEMS Trên sở kết nghiên cứu đánh giá cảm biến này, bài nghiên ... điểm giọt hình thành[1] Trong luận văn này, nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu thiết kế thiết bị đo sử dụng nguyên FPM từ nghiên cứu cấu trúc, hoạt động cảm biến sóng cho vòi phun đƣợc nghiên ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Hoàng Hữu Chung NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CẢM BIẾN GIỌT CHẤT LỎNG DỰA TRÊN NGUYÊN LÝ FPM Ngành:Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông Chuyên ngành: Kỹ...
 • 42
 • 159
 • 0

Nghiên cứu một số đặc trưng của tương tác bức xạ Gamma mềm với vật chất và ứng dụng trong phân tích nguyên tố bằng Đêtectơ nhấp nháy

Nghiên cứu một số đặc trưng của tương tác bức xạ Gamma mềm với vật chất và ứng dụng trong phân tích nguyên tố bằng Đêtectơ nhấp nháy
... chuan boa cac phd cua hire xa gamma true tie'p va hire xa gamma tan xa nhu sau: Phd ciia hire xa gamma tan xa va hu'c xa gamma true tie'p dugc chuan ve cucmg Trong phd gamma true tie'p la'y sd de'm ... hire xa gamma tcri va gamma tan xa Nang lugng ciia hire xa gamma tan xa Compton khong phu thugc vao cha't tan xa ma chi phu thugc vao gdc tan xa Trong qua trinh tan xa Compton hue xa gamma tan ... ciia hue xa gamma tan xa Rayleigh lim va nd chie'm uu the 'trong chiim hire xa gamma tan xa Khi nang lucmg ciia hire 48 \a gamma khc')ng ddi, dcmg gi)p ciia tan xa Rayleigh ehiim hire xa gamma tan...
 • 70
 • 185
 • 0

Phân tích hàm lượng vài nguyên tố trong mẫu địa chất bằng phương pháp kích hoạt neutron và huỳnh quang tia x

Phân tích hàm lượng vài nguyên tố trong mẫu địa chất bằng phương pháp kích hoạt neutron và huỳnh quang tia x
... LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài: PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG VÀI NGUYÊN TỐ TRONG MẪU ĐỊA CHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KÍCH HOẠT NEUTRON VÀ HUỲNH QUANG TIA X SVTH : TRỊNH QUANG THÀNH CBHD : TS HUỲNH ... bày nguyên phương pháp phân tích kích hoạt neutron phương pháp phân tích huỳnh quang tia X 2 Chương : Thực nghiệm x c định hàm lượng đa nguyên tố mẫu địa chất: trình bày thiết bị phương pháp ... phƣơng pháp 45 MỞ ĐẦU Hiện có nhiều phương pháp phân tích hàm lượng phương pháp kích hoạt neutron (NAA - Neutron Activation Analysis), phương pháp huỳnh quang tia X (XRF), phương pháp phân tích...
 • 53
 • 135
 • 0

Nghiên cứu đo liều bức xạ Anpha trong mẫu gốm cổ

Nghiên cứu đo liều bức xạ Anpha trong mẫu gốm cổ
... xác định liều xạ anpha mẫu gốm nhiệm vụ thiếu đo tuổi mẫu gốm cổ phương pháp nhiệt huỳnh quang 1.2.3 Phân bố nguyên tố phóng xạ liều xạ anpha mẫu gốm cổ Trong đất đá có nguyên tố phóng xạ urani, ... XÁC ĐỊNH LIỀU BỨC XẠ ANPHA TRONG MẪU GỐM Quá trình thực nghiệm tiến hành qua giai đo n sau: - Gia công chế tạo mẫu đo - Xây dựng cấu hình phép đo hệ đo RGD-3A - Đo xạ nhiệt huỳnh quang mẫu LiF:Mg,Cu,P ... pháp gia công chế tạo mẫu đo mẫu gốm - Xây dựng cấu hình phép đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang hệ đo RGD-3A - Xử lí tín hiệu, tính liều xạ anpha mẫu gốm đề xuất giải pháp nghiên cứu thời gian tới CHƯƠNG...
 • 69
 • 400
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên
... Bq/l -4 6- Huyện Phong Thổ Nớc suối: 1.090 Thị xó Lai Châu Huyện Tam Đờng NBL 5-8 NBL 9-7 NBLg 8-2 NBL1 1-6 NBL 2-4 NBL 1-4 NBL 3-3 NBL0204 NBL0 9-0 1 NBL0601 NBL0309 NBL0614 1.680 NNX 1-1 2 NNX 1-8 NNX 1-5 ... h Ba Vỡ Phc h Phu Sa Phỡn Phc h Ye Yen Sun Phc h Nm Xe - Tam ng Phc h Pu Sam Cỏp Cng phúng x dao ng khong (àR/h) 1 2-3 2 3 0-7 0 1 5-2 7 6-1 8 7-2 0 6-1 3 1 7-3 6 1 7-5 0 2 0-4 0 2 0-4 0 1 0-2 5 1 5-5 7 2 5-5 3 7-3 3 ... Hp F-4 8-2 7-D (5654 II) B 1032008 223954 Hp F-4 8-2 7-D (5654 II) C 1033227 223009 Mng Hum F-4 8-2 8-C (5754 III) D 1033227 222403 Bn Ko La F-4 8-4 0-A (5753 IV) E 1034446 222403 Bn Ko La F-4 8-4 0-A (5753...
 • 103
 • 555
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - địa chất-khoáng sản ba vùng- phong thổ, nông sơn, hàm tân tỷ lệ 1-50.

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - địa chất-khoáng sản ba vùng- phong thổ, nông sơn, hàm tân tỷ lệ 1-50.
... mch xõm tỏn dy v dng t b ri Hm lng qung gm: t him TR2O3 = 0, 3-1 2%; BaSO4 = 2 0-7 0%; CaF2 = 1 0-6 0% Qung t him - barit - fluorit - uran - thori õy cú ngun gc nhit dch, ngun gc nhit dch cacbonatit ... mt ct ti õy gm: ỏ bazan, bazan olivin, bazan hnh nhõn v andezitrachyt Chỳng c chia lm phn: - Phn di l bazan hnh nhõn, bazan olivin v cỏc lp tuf ca chỳng - Phn trờn ch yu l bazan dng mu xỏm en, ... Cai i ụtụ n Sa Pa Tam ng) Ngoi cỏc tuyn ng chớnh cũn cú cỏc tuyn ng Phong Th-Dao San, Phong Th-Then Sin-Tam ng, Phong Th-Mng So, dc sụng Nm Na, Sỡn H nhng vic i li vựng nghiờn cu cũn gp nhiu...
 • 60
 • 306
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - địa hoá môi trường ba vùng- phong thổ, nông sơn và hàm tân tỷ lệ 1-50

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - địa hoá môi trường ba vùng- phong thổ, nông sơn và hàm tân tỷ lệ 1-50
... CHUYÊN ĐỀ ĐỊA HOÁ MÔI TRƯỜNG BA VÙNG: PHONG THỔ, NÔNG SƠN VÀ HÀM TÂN TỶ LỆ 1:50.000 Thuộc Đề tài:" Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ ba huyện Phong Thổ (Lai Châu), Nông Sơn (Quảng Nam), Hàm ... đoàn Địa chất Biển Trung tâm Địa hoá Môi trường Biển việc xây dựng báo cáo chuyên đề địa hoá môi trường lập sơ đồ địa hoá môi trường vùng: Hàm Tân, Phong Thổ, Nông Sơn tỷ lệ 1/50.000 Dưới đạo ông ... Thổ, Nông Sơn Hàm Tân tỷ lệ 1:50.000 Mục tiêu: có sơ đồ đặc điểm địa hoá môi trường ba vùng: Phong Thổ, Nông Sơn Hàm Tân tỷ lệ 1/50.000 Nhiệm vụ - Nghiên cứu đặc điểm môi trường địa hoá: pH, Eh,...
 • 157
 • 373
 • 0

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - kết quả thu thập xử lý tổng hợp môi trường phóng xạ - phụ lục

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - kết quả thu thập xử lý tổng hợp môi trường phóng xạ - phụ lục
... gi ó thu thp y cỏc ngun ti liu a cht- khoỏng sn, mụi trng phúng x thuc vùng Nông Sơn- Phong Th - Hàm Tân phục vụ cho việc tham khảo tiếp cận cỏc thông tin có thu c cỏc vùng nghiên cứu đề tài ... Sơn (Phú Thọ), Tứ Lệ (Sơn La), Phong Thổ (Lai Châu) Trang 5-1 9; 8 1-1 97; 20 5-2 06 Sơ đồ Địa chất phóng xạ dải Thanh Sơn -Tú Lệ Phong Thổ (1/200.000) Bản vẽ số Sơ đồ phóng xạ mặt đất dải Thanh Sơn ... chọn, xử tổng hợp tài liệu thành lập Bản đồ liều chiếu cho vùng Nông Sơn- Phong Th - Hàm Tân làm rõ thêm mối liên hệ chặt chẽ cỏc yếu tố địa chất, khoỏng sản có ích chứa chất phóng xạ, quặng phóng...
 • 63
 • 460
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng khí máu và nguy cơ tử vong trong suy hô hấp cấp do viêm phổi ở trẻ emnghiên cứu xác định liều bức xạ bêta hằng năm trong mẫu gốm bằng vật liệu lif mg cu pnghien cứu phuong pháp dự phòng cấu trúc và nâng cao độ tin cậy cho hệ thống máy chunghiên cứu đồ gá cơ khínghiên cứu đồ điển mỹ thuật trung quốcnghiên cứu đo đạc thuỷ vănmức độ hấp thu phóng xạđề tài nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hộiviện nghiên cứu khoa học bảo hiểm xã hộiđối tượng nghiên cứu của tâm lý học xã hộivideo nghiên cứu sét hòn trong phòng thí nghiệmviện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hộiphân tích carbon phóng xạtiến hành nghiên cứu các quy trình xử lý mẫu sinh vật chỉ thịphương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế xã hộichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học