Khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông cửu long từ 1975 đến nay

Khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long từ 1975 đến nay.

Khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long từ 1975 đến nay.
... nghệ thuật truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến 16 Chương NHÌN CHUNG VỀ TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ 1975 ĐẾN NAY 1.1.Vài nét lịch sử, xã hội văn hóa vùng đồng sông Cửu Long 1.1.1 ... hạn chế truyện ngắn ĐBSCL từ 1975 đến 2.1 Ý kiến bàn đóng góp truyện ngắn ĐBSCL từ 1975 đến 2.1.1 Những đóng góp nội dung truyện ngắn ĐBSCL Trong Truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ năm 1975 đến Thành ... Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án có ba chương: Chương 1: Nhìn chung truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến Chương 2: Những cảm hứng truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến Chương 3:...
 • 212
 • 504
 • 2

Khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long từ 1975 đến nay

Khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long từ 1975 đến nay
... nghệ thuật truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến 16 Chương NHÌN CHUNG VỀ TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ 1975 ĐẾN NAY 1.1.Vài nét lịch sử, xã hội văn hóa vùng đồng sông Cửu Long 1.1.1 ... hạn chế truyện ngắn ĐBSCL từ 1975 đến 2.1 Ý kiến bàn đóng góp truyện ngắn ĐBSCL từ 1975 đến 2.1.1 Những đóng góp nội dung truyện ngắn ĐBSCL Trong Truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ năm 1975 đến Thành ... Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án có ba chương: Chương 1: Nhìn chung truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến Chương 2: Những cảm hứng truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến Chương 3:...
 • 212
 • 349
 • 3

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông cửu long từ 1975 đến nay

tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng anh khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông cửu long từ 1975 đến nay
... famous before 1975 such as Doan Gioi, Anh Duc, Nguyen Quang Sang, Trang The Hy, Tran Kim Trac They wrote the short stories which were known nationwide to the readers before 1975 After 1975, they ... 2 Mekong Delta after 1975 (Through the Collection of short stories in the Mekong Delta 1975 – 1995 and the Collections of 18 writers in the Mekong Delta) (Tran Manh Hung) ; The world of characters ... The Hy (Nguyen Thi Mai Thao) ; Writer Nguyen Thanh – a literature addict (Nguyen Ngoc Tu) ; The world of short stories by Bich Ngan (Huynh Phan Anh) ; A literature lesson from endless fields...
 • 24
 • 627
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông cửu long từ 1975 đến nay

tóm tắt luận án tiến sĩ khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông cửu long từ 1975 đến nay
... truyện ngắn ĐBSCL sau 1975 Mục đích nghiên cứu Khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến nay, luận án làm rõ quan niệm truyện ngắn ĐBSCL vận động đặc điểm chủ yếu thể loại ... cảm hứng truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến (Từ trang 38 đến trang 98) Chương 3: Một số phương diện nghệ thuật truyện ngắn đồng sông Cửu Long từ 1975 đến (Từ trang 99 đến trang 188) Chương ... riêng truyện ngắn ĐBSCL từ 1975 đến Chọn vấn đề Khảo sát truyện ngắn ĐBSCL từ 1975 đến nay, tiếp cận với đối tượng rộng chưa ổn định Vì vậy, luận án khảo sát vấn đề định hình mà luận án cho chủ...
 • 24
 • 269
 • 0

Khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông cửu long từ 1975 đến nay

Khảo sát đặc điểm truyện ngắn đồng bằng sông cửu long từ 1975 đến nay
... nghệ thuật truyện ngắn đồng sơng Cửu Long từ 1975 đến 15 Chương KHÁI QT VỀ TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG TỪ 1975 ĐẾN NAY 1.1 Khái qt lịch sử, xã hội văn hóa vùng đồng sơng Cửu Long 1.1.1 ... hạn chế truyện ngắn ĐBSCL từ 1975 đến 2.1 Ý kiến bàn đóng góp truyện ngắn ĐBSCL từ 1975 đến 2.1.1 Những đóng góp nội dung truyện ngắn ĐBSCL Trong Truyện ngắn đồng sơng Cửu Long từ năm 1975 đến Thành ... Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận án có ba chương: Chương 1: Khái qt truyện ngắn đồng sơng Cửu Long từ 1975 đến Chương 2: Những cảm hứng truyện ngắn đồng sơng Cửu Long từ 1975 đến Chương 3: Một...
 • 218
 • 59
 • 0

Đặc điểm thơ tình Đồng bằng sông Cửu Long sau 1975

Đặc điểm thơ tình Đồng bằng sông Cửu Long sau 1975
... tình sau 1975 Chương 2: Đặc điểm nội dung thơ tình Đồng sông Cửu Long Chương 3: Đặc điểm nghệ thuật thơ tình Đồng sông Cửu Long Chương THƠ TÌNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG DÒNG MẠCH THƠ TÌNH SAU ... Nam sau 1975 .9 1.2 Thơ tình Đồng sông Cửu Long 23 1.2.1 Quan niệm thơ tình Đồng sông Cửu Long 25 1.2.2 Những thành tựu bật thơ tình Đồng sông Cửu Long 28 Chương Đặc điểm nội dung thơ ... văn Đặc điểm thơ tình Đồng sông Cửu Long sau 1975 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn chủ yếu khảo sát thơ tình ĐBSCL giai đoạn sau 1975 qua tuyển tập Thơ tình sông Cửu Long thơ tình nhà thơ ĐBSCL...
 • 158
 • 377
 • 5

vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông cửu long từ 1996 đến nay

vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông cửu long từ 1996 đến nay
... vấn đề đáng lưu tâm cho phát triển kinh tế đồng sông Cửu Long nói riêng Việt Nam nói chung CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TỪ 1996 ĐẾN NAY 1.1 Khái quát tình hình ruộng đất ... kinh tế trang trại đồng sông Cửu Long từ 1996 đến 2.2.1 Những đặc điểm kinh tế trang trại đồng sông Cửu Long Sự phát triển kinh tế trang trại đồng sông Cửu Long thực nở rộ từ năm 1996 đặc điểm kinh ... Huyên, Vấn đề ruộng đất Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2002 Võ Văn Sen, Vấn đề ruộng đất đồng sông Cửu Long Việt Nam, NXB Trường Đại học Tổng hợp Tp HCM, 1989 Đặng Thị Thùy Trang, Vấn đề ruộng đất...
 • 42
 • 1,175
 • 8

Khảo sát nguồn lợi tôm ở Đồng Bằng Sông Cừu Long

 Khảo sát nguồn lợi tôm ở Đồng Bằng Sông Cừu Long
... tượ ng khai thác quan trọ ng vùng cửa sô ng, ven biể n đồng sô ng Cửu Long IV- KẾ T LUẬ N - Nguồn lợ i tô m vùng ven biể n đồng sô ng Cửu long đa ng thành phần loài, nhóm tô m Penaeidea có ý nghóa ... Metapenaeus brevicornis, Parapenaeopsis cultrirostris Ngoài khảo sát đặ c tính phâ n bố tô m họ Penaeidae vùng ven biể n đồng sô ng Cửu Long khu vự c lâ n cậ n vùng Ấ n Độ -Tâ y Thái Bình Dương ... Ghi : * : Thủy vự c bò phèn 10 Bảng 4: Khảo sát đặ c điể m phâ n bố theo độ sâ u thành phần giống loài tô m họ Penaeidae thu đượ c vùng đồng sô ng Cửu Long TT Thành phần giống loài Phâ n bố biể...
 • 11
 • 476
 • 1

Khảo sát nguồn lợi tôm ở đồng bằng sông cửu long

Khảo sát nguồn lợi tôm ở đồng bằng sông cửu long
... TRÙNG TÔM CÀNG XANH THEO HỆ THỐNG NƯỚC XANH CẢI TIẾN 7.1 Xây dựng trang bò phương tiện trại giống 7.2 Nuôi tôm bố mẹ 7.3 Xử lý nước 7.4 Nuôi tảo 7.5 Chọn tôm trứng cho tôm nở 7.6 Cho nở trứng ... độ tảo khác nhau, nguồn tôm mẹ tự nhiên Bảng 16 Kết ương ấu trùng với mật độ tảo khác nhau, nguồn tôm mẹ nhân tạo Bảng 17 Kết ương ấu trùng với mật độ tảo khác nhau, nguồn tôm mẹ tự nhiên Bảng ... nguồn tôm mẹ nhân tạo Bảng 11 Biến động yếu tố môi trường nước thí nghiệm ương nuôi ấu trùng với mật độ khác nhau, nguồn tôm mẹ tự nhiên Bảng 12 Kết ương ấu trùng với mật độ khác nhau, nguồn tôm...
 • 38
 • 351
 • 2

Luận văn thạc sĩ " Thành ngữ trong truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long " pot

Luận văn thạc sĩ
... TRONG TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG …………………………………… 91 3.1 Đặc điểm cấu tạo ngữ nghĩa thành ngữ truyện ngắn đồng sông Cửu Long 91 3.1.1 Đặc điểm cấu tạo thành ngữ truyện ngắn đồng ... ….………………….……………………………………….……… 51 Chương VIỆC VẬN DỤNG THÀNH NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG …… .….…………… 52 2.1 Tình hình xu hướng vận dụng thành ngữ truyện ngắn đồng sông Cửu Long ……………………………………………………………… ... sát thành ngữ tuyển tập truyện ngắn ĐBSCL, thấy vốn thành ngữ nằm hai khuôn hình: thành ngữ ẩn dụ thành ngữ so sánh a/ Thành ngữ ẩn dụ Trong vốn thành ngữ tuyển tập truyện ngắn ĐBSCL, loại thành...
 • 36
 • 211
 • 1

Đặc điểm văn hóa đồng bằng sông cửu long

Đặc điểm văn hóa đồng bằng sông cửu long
... tưởng cục địa phương, cho mặt văn hóa, đóng góp ĐBSCL không nhỏ Văn hóa ăn, văn hóa ở, văn hóa cư xử, văn hóa tín ngưỡng Nam Bộ có đặc trưng không lẫn với vùng đất nước Nhưng nhiều đánh giá khác ... tưởng cục địa phương, cho mặt văn hóa, đóng góp ĐBSCL không nhỏ Văn hóa ăn, văn hóa ở, văn hóa cư xử, văn hóa tín ngưỡng Nam Bộ có đặc trưng không lẫn với vùng đất nước Nhưng nhiều đánh giá khác ... nhiên, phân chia rạch ròi vùng văn hóa nước, vào đặc điểm văn hóa khu biệt định, tạm gọi vùng địa văn hóa Nam Bộ để làm tiêu chí xem xét Cái giàu, đẹp ĐBSCL Từ sông nuôi sống 200 loài thủy sản...
 • 30
 • 263
 • 0

Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010.pdf

Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010.pdf
... CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2010 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài: Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) vùng châu thổ hạ lưu sông ... đó: nông thôn % nông thôn TS Long An Trong đó: nông thôn % nông thôn TS Tiền Giang Trong đó: nông thôn % nông thôn TS Bến Tre Trong đó: nông thôn % nông thôn TS Đồng Tháp Trong đó: nông thôn % nông ... nông thôn % nông thôn TS Sóc Trăng Trong đó: nông thôn % nông thôn TS 10 Bạc Liêu Trong đó: nông thôn % nông thôn TS 11 Cà Mau Trong đó: nông thôn % nông thôn TS 12 Vónh Long Trong đó: nông thôn...
 • 174
 • 449
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm dân cư đồng bằng sông hồngdac diem truyen ngan cua nguyen thi thu hue sau 1975điều tra thành phần loài sâu bao lepidoptera psychidae và khảo sát một số biện pháp phòng trị sâu bao pteroma plagiophleps hampson gây hại trên cây dừa nước nypa fruticans wurmb ở đồng bằng sông cửu longdong bang song cuu long co gi diem gi dac bietđặc điểm chế độ khí tượng thủy văn vùng đồng bằng sông cửu longphần i đặc điểm một số giống lúa có gạo phẩm chất cao ở đồng bằng song cửu longđặc điểm nguồn lợi thuỷ sản vùng đồng bằng sông cửu longgiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cp chứng khoán ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu longtuyến điểm đồng bằng sông cửu longluận văn phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh cần thơ phòng giao dịch ninh kiềunghiên cứu đặc tính địa chất công trình của đất loại sét yếu phân bố ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông cửu long phục vụ xử lý nền đườngphân lập và xác định một số đặc tính sinh học của virus viêm gan vịt cường độc lưu hành trên đàn vịt tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu longngan hang phat trien nha dong bang song cuu long chi nhanh tien giangphan tich hoat dong tin dung ngan han cua ngan hang phat trien nha dong bang song cuu long chi nhanh tien giang3phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh tiền giangTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayđồ án động cơ đốt trong của phạm văn tuấnbài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Lien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa