Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất phù hợp trong khẩu phần của thỏ lai (new zealand x địa phương) nuôi thịt ở đồng bằng sông cửu long

Xác định mức năng lượng thích hợp trong khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bò lai f1 (droughtmaster x sind) nuôi thịt

Xác định mức năng lượng thích hợp trong khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bò lai f1 (droughtmaster x sind) nuôi thịt
... dân t i Hà N i lai (Droughtmaster x Lai Sind) nh ng ñư c sinh t b gi ng Droughtmaster (tinh ñ c gi ng Droughtmaster) ph i v i n n Lai Sind lai (Droughtmaster x Lai Sind) có màu ... cho nhóm c n thi t Xu t phát t nh ng lý ti n hành ñ tài: X c ñ nh m c lư ng thích h p kh u ph n th c ăn h n h p hoàn ch nh cho lai F1 (Droughtmaster x lai Sind) nuôi th t” 1.2 M c tiêu ... li u cho vi c x y d ng tiêu chu n ăn c a nhóm lai F1 (Droughtmaster x Lai Sind) nuôi th t t i Vi t Nam 1.3.2 Ý nghĩa th c ti n D a k t qu thu ñư c c a ñ tài s chăn nuôi s ñưa ñư c ch ñ nuôi...
 • 81
 • 274
 • 0

Nghiên cứu xác định giống đậu tương phù hợp trồng xen pdf

Nghiên cứu xác định giống đậu tương phù hợp trồng xen pdf
... 37,9 161,7 VN-6 xen 23,0 45,4 163,0 20,8 39,9 167,7 VN-9 xen 24,2 49,9 146,7 19,0 37,9 160,7 DT84 xen 23,7 43,9 155,6 15,9 29,5 168,7 DT-12 xen 20,1 43,3 159,2 16,6 35,1 165,3 DT96 xen 22,6 42,3 ... xen v VN-9 trng xen So vi bn thõn mi ging, T-12 trng xen cú thu nhp v giỏ tr gia tng vt trng thun cao nht (44,45%), tip theo l VN-9 trng xen (vt VN-9 thun 30,26%) H s nng sut (HS S) ca trng xen ... 0,7179 1,1772 VN-6 xen 0,5440 0,6844 1,2284 0,5107 0,7177 1,2284 VN-9 xen 0,5527 0,6936 1,2463 0,4872 0,7204 1,2077 DT84 xen 0,4979 0,6844 1,1823 0,4399 0,7158 1,1557 DT-12 xen 0,5301 0,6899 1,2200...
 • 7
 • 194
 • 0

Xác định nhu cầu dinh dưỡng phù hợp trong khẩu phần ăn nuôi đà điểu lấy thịt giai đoạn 8 14 tháng tuổi bằng phương pháp in vitro gas production

Xác định nhu cầu dinh dưỡng phù hợp trong khẩu phần ăn nuôi đà điểu lấy thịt giai đoạn 8 14 tháng tuổi bằng phương pháp in vitro gas production
... NGUYỄN VĂN QUYẾT XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƢỠNG PHÙ HỢP TRONG KHẨU PHẦN ĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU LẤY THỊT GIAI ĐOẠN - 14 THÁNG TUỔI BẰNG PHƢƠNG PHÁP IN VITRO GAS PRODUCTION Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: ... chi phí thức ăn giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tiến hành đề tài: Xác định nhu cầu dinh dưỡng phù hợp phần ăn nuôi đà điểu lấy thịt giai đoạn - 14 tháng tuổi phương pháp in vitro gas production ... 24 đà điểu nuôi thịt giai đoạn – 12 tháng tuổi thí nghiệm (mổ thịt lấy dịch manh tràng lúc 12 tháng tuổi) 24 (hai lô, lô 12 con) đà điểu nuôi thịt giai đoạn 14 tháng tuổi thí nghiệm + Khẩu phần...
 • 106
 • 125
 • 0

Nghiên cứu sử dụng cây Mai dương (Mimosa pigra L.) trong khẩu phần củathịt pot

Nghiên cứu sử dụng cây Mai dương (Mimosa pigra L.) trong khẩu phần của dê thịt pot
... lơng para cao thân non Mai dương, th b sung Mai dương vào kh u ph n làm tăng lư ng ăn vào (P>0,05) đ c bi t r t thích ăn Mai dương, u th hi n tính ngon mi ng c a Mai dương kh u ph n M c ăn ... hố h c c a Mai dương c lơng para Cây Mai dương thí nghi m đư c s d ng ngun treo cho ăn K t qu cho th y ph n ăn nh ng chét, hoa, thân non m t trái non n m ph n thân non Ph n khơng ăn ... m, cao nh t kh u ph n thay th 45% Mai dương (45 MD) 626,79 g / / ngày, k ti p kh u ph n thay th 30% Mai dương (30 MD) v i 619,47 g, kh u ph n thay th 15% Mai dương (15 MD) 609,71 g cu i th p nh...
 • 4
 • 318
 • 3

Xác định mức năng lượng trao đổi trong thức ăn của gà ri giống bố mẹ

Xác định mức năng lượng trao đổi trong thức ăn của gà ri giống bố mẹ
... in faece FE, Năng lư ng tiêu hoá (Digestible energy,DE, 77,78% ) Năng lư ng nư c ti u ( Urine energy - UE, Năng lư ng trao ñ i (Metabolizable energy,ME,72,22% ) Năng lư ng cho tăng nhi t ( Heat ... Nuôi ri ng tr ng tiêu t n 2,19kg mái tiêu t n 2,39kg th c ăn cho m t kg tăng tr ng Như v y, tr ng tiêu t n th c ăn cho m t kg tăng tr ng th p mái, nghĩa tr ng có HQSDTA t t mái ... tăng > %, nên cho ăn lư ng th c ăn cao nh t t l ñ ñ t 35%; t l ñ tăng > – % cho ăn lư ng th c ăn cao nh t vào lúc t l ñ ñ t 45%; t l ñ tăng > 1- % cho ăn lư ng th c ăn cao nh t t l ñ...
 • 88
 • 298
 • 1

nghiên cứu khả năng sử dụng cây mai dương (mimosa pigra l ) trong khẩu phần củathịt

nghiên cứu khả năng sử dụng cây mai dương (mimosa pigra l ) trong khẩu phần của dê thịt
... Nghiên cứu khả sử dụng Mai dương (Mimosa pigra) phần thịt ” Mục tiêu đề tài gồm: ( 1)- Xác định thành phần dinh dưỡng chủ yếu Mai dương để l m thức ăn gia súc ( 2)- Xác định tỉ l tiêu hóa phần ... hạt Mai dương rụng (Lonsdale ctv, 199 5) Ở Thái Lan Việt Nam Mai dương sử dụng l m chất đốt (Robert, 198 2) Ở Việt Nam sử dụng hàng rào sống (Miller, 199 2) Người dân địa phương chặt Mai dương l m ... định tỉ l tiêu hóa phần mai dương thịt ( 3)- Khảo sát khả tăng trọng thịt sử dụng Mai dương mức độ khác l m thức ăn ( 4)- Hiệu kinh tế thức ăn mai dương ( 5)- Hiệu đóng góp mặt xã hội...
 • 79
 • 310
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MÔ HÌNH KI NH TẾ-SI NH HỌC ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ KI NH TẾ-KỸ THUẬT CỦA TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thể mô h nh Để xây dựng mô h nh kinh tế-sinh học trại SXG, đợt sản xuất trại để tạo lên năm sản xuất trại M ục đích cuối việc vận h nh trại SXG thu lợi nhuận cao điều ki n đ nh sở đáp ứng nhu cầu ... mang t nh mùa vụ năm Việc sử dụng bể ương chịu nh hưởng trực tiếp mô h nh sinh học- kỹ thuật nh hưởng trực tiếp tới mô h nh sản xuất h nh kinh tế Mô h nh sản xuất: mô số lượng tôm giống thu ... tốt công tác tập huấn cập nh t giá trị tham số chủ yếu mô h nh Từ khóa: Tôm xanh, trại sản xuất giống, h nh kinh tế-sinh học, Đồng sông Cửu Long GIỚI THIỆU Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện...
 • 14
 • 231
 • 1

Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo đồng bằng sông Cửu Long

Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long
... tài Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học ứng dụng xử nước thải sau biogas trại chăn nuôi heo đồng sông Cửu Long thực phòng thí nghiệm Vi sinh vật môi trường thuộc Vi n ... chọn vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học Nhận di n vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học dựa vào đặc điểm hình thái, đặc tính sinh lý, sinh hóa Để nhận di n vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh ... suất xử nước thải chăn nuôi heo sau biogas chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học thể tích 100 lít 121 4.9 Hiệu xử nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas vi khuẩn tổng hợp chất...
 • 229
 • 348
 • 0

Xác định axit amin thiết yếu (lyzine) trong khẩu phần thức ăn nuôilai Thái Hòa - Ai Cập giai đoạn sinh sản.

Xác định axit amin thiết yếu (lyzine) trong khẩu phần thức ăn nuôi gà lai Thái Hòa - Ai Cập giai đoạn sinh sản.
... 4.1 Kết luận lai Thái Hoà -Ai Cập giai đoạn sinh sản nuôi theo NT II có tiêu kinh tế kỹ thuật đạt hiệu cao so với NT I NT III lai Thái Hoà -Ai Cập giai đoạn sinh sản có tỷ lệ nuôi sống: 94,81% ... xuất Ai Cập qua hệ cho biết Ai Cập nuôi sống giai đoạn sinh sản: 91,19%) Bảng Năng suất trứng tỷ lệ nuôi sống lai Thái Hoà - Ai Cập Tuần đẻ NT I Năng suất trứng (quả/mái) 1-4 6,93 5-8 ... tương đương (P>0,05) 3.3 Tỷ lệ đẻ lai Thái Hoà - Ai Cập Bảng Tỷ lệ đẻ lai Thái Hoà - Ai Cập (%) Tuần đẻ 1-4 5-8 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 NT I 24,73 72,20 82,11 74,97...
 • 11
 • 140
 • 0

Nghiên cứu sử dụng lá cây Chè Đại (trichathera gigantea) bổ sung vào khẩu phần ăn cho lợn rừng lai F1 (♂rừng x ♀địa phương) nuôi tại huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang.

Nghiên cứu sử dụng lá cây Chè Đại (trichathera gigantea) bổ sung vào khẩu phần ăn cho lợn rừng lai F1 (♂rừng x ♀địa phương) nuôi tại huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang.
... tốt Xuất phát từ tình hình trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu sử dụng Chè Đại (trichathera gigantea) bổ sung vào phần ăn cho lợn rừng lai F1 ( rừng x ♀địa phương) nuôi huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên ... cứu đề tài: Nghiên cứu sử dụng Chè Đại (trichathera gigantea) bổ sung vào phần ăn cho lợn rừng lai F1 ( rừng x ♀địa phương) nuôi huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang” Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 ... tài - X c định tỷ lệ bổ sung thích hợp Chè Đại phần nuôi lợn rừng lai F1 ( rừng x ♀địa phương) nuôi thịt - Đánh giá mức độ ảnh hưởng việc bổ sung Chè Đại đến khả sinh trưởng lợn rừng lai F1 (♂rừng...
 • 63
 • 181
 • 0

Giải pháp phân phối trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển thủy sản quốc tế Đồng Bằng Sông Cửu Long.doc

Giải pháp phân phối trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển thủy sản quốc tế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.doc
... hình hoạt động kinh doanh công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Quốc ... 2.3.3 Giải pháp phân phối hoạt động kinh doanh công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế Trong kinh tế thị trường nay, công ty kinh doanh ngành hàng phục vụ cho thủy sản có xu hướng cung cấp sản ... DOANH CÁ Hình 3: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế 2.1.3 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh năm 2009 & 2010 Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc...
 • 39
 • 458
 • 0

Luận văn thạc sĩ về đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Luận văn thạc sĩ về đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
... c p xó, ph ng, th tr n (g i chung l ngõn sỏch xó) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Ngân sách nh nớc Ngân sách địa phơng Ngân sách huyện Ngân sách x phờng S 1.3: H th ng ngõn sỏch c a Vi t Nam ... thnh ba c p: Ngõn sỏch liờn bang; Ngõn sỏch bang; Ngõn sỏch a phng Ngân sách liên bang Ngân sách nh nớc Ngân sách bang Ngân sách địa phơng S 1.1: H th ng ngõn sỏch c a M ; c; Cana a C ng ho Phỏp ... c khu, khu tr c thu c thnh ph ); xó (xó dõn t c, th tr n) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Khu tự trị, Th nh phố thuộc tỉnh) Ngân sách nh nớc Th nh phố thuộc khu (Châu tự trị) Huyện (huyện...
 • 163
 • 1,024
 • 4

tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long

tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long
... đoan,… ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp đến hệ sinh thái vùng ngành thủy sản Ảnh hưởng nhiệt độ biến đổi lượng mưa: Các yếu tố khí hậu tác động cách tổng hợp lên ngành thủy sản Khi khí hậu nóng ... nói riêng khiến cho ngành thủy sản đứng trước nguy phát triển không bền vững ảnh hưởng lợi vốn có khẳng định ngành từ nhiều năm Tác động xấu biến đổi khí hậu( BĐKH) ngành thủy sản ĐBSCL lớn, đòi ... lên, yếu tố biến động nhiệt độ, lượng mưa, nước biển dâng lên tác động mạnh mẽ đến ngành thủy sản mà cụ thể vùng nuôi trồng thủy sản gặp nhiều bất lợi Tác động tăng nhiệt độ thủy sản, tiêu biểu...
 • 16
 • 884
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông cửu longdua vao bang 22 1 ve do bieu do duong the hien toc do tang dan so san luong luong thuc va binh quan dau nguoi o dong bang song hongphần ii kỹ thuật canh tác lúa cao sản ngắn ngày ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longcần phải có các phương pháp phân tích đủ chính xác và thích hợp để xác định hàm lượng chất phụ gia có trong thực phẩmxác định định mức bán hàng phù hợp với quy mô thực tế của lực lượng bán hànglàm thế nào để xác định giá bán nhà phù hợpxác định hàm lượng chất hữu cơ trong đấtdanh mục các chất phụ gia trong thực phẩmxac dinh muc dau tu toi uu trong san xuat nong nghiepxác định mức đầu tư tối ưu trong sản xuất tôm súhệ thống bài tập về xác định công thức chất vô cơ trong chương trình hoá học thcsđộ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong khẩu phần của cá da trơnxác định mục tiêu và những yêu cầu bắt buộc của kênhxác định kích thước khối phủ bên trong và bên ngoàiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá học