BAI LUYEN SO 4 IOE LỚP 4

Bài luyện số 4 : Sự điện ly ppsx

Bài luyện số 4 : Sự điện ly ppsx
... CaSO4 + Na2CO3 http://www.foxitsoftware.com For evaluation only B Ag2SO4 + NaCl C CaCO3 + Na2SO4 D Ag2SO4 + BaCl2 12 Phản ứng sau không tạo hai muối? A NO2 + NaOH dư B CO2 + NaOH dư C Fe3O4 + ... 0,0 24 mol A g đến 3, 94 g B 0,985 g đến 3, 94 g C 0,985 g đến 3,152 g D đáp số khác 14 Hòa tan 16,8 gam muối NaHCO3 vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thu kết tủa X Khối lượng kết tủa X thu : A 39 ,4 ... Na2CO3 + CaCl2 D Na2CO3 + H2SO4 16 Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,03 mol HCl vào dung dịch chứa 0,02 mol (NH4)2CO3 Lượng khí CO2 thu (đktc) : A 0 ,44 8 l B 0,2 24 l C 0,336 l D 0,112 l 17 Thêm...
 • 2
 • 170
 • 0

BAI KT SO 4 AV LOP 8

BAI KT SO 4 AV LOP 8
... sentences so that the second sentence means exactly the same as the sentence before it.( 1,5ms) 1.She gives me some books I…………………………………… 2.May I turn on the TV? Would you mind if…………………………? 3.Traveling ... go on a picnic to Ao Vua Soon after we (2)….at Ao Vua,it started to rain heavily We must wait for three hours on the bus untill the rain( 3)………We got out of the to have lunch because all of us ... on a picnic to Ao Vua Soon after we (2)arrived at Ao Vua,it started to rain heavily We must wait for three hours on the bus untill the rain (3)stopped.We got out of the to have lunch because all...
 • 3
 • 120
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 4

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 4
... class We are very interested in it 2/ This is the house We often stey in this house in the summer 3/ That was the time He managed the enterprise at that time 4/ I never for gat the park We ... Is she going to write a poem ? 9/ Has Tom finished the work ? 10 / Did the teacher give some exercises? * Reported speech : 1/ “Must you go now ?” ,said Mr Brown 2/ He asked me ” why didn’t you ... to class yesreday ?” 3/ The teacher asked “which book are you taking , John ?” 4/ Mary asked me :” Can you tell me why you are so sad ?” 5/ Jane said to John “ who will come to the pictures with...
 • 3
 • 163
 • 0

Bài KT số 4 lớp 10 NC cực hay

Bài KT số 4 lớp 10 NC cực hay
... lµ B 128,0 C 42 ,2 D 64, 0 74, 2 Cho chất: FeS, CuS, Fe(NO3)2, K2Cr2O7, Br2, Fe(OH)2, Fe Số chất tác dụng với dung dòch HCl tạo sản phẩm khí là: B C D Trong c«ng nghiƯp, ®Ĩ s¶n xt H2SO4 ®Ỉc, ngêi ... 6,72 lÝt clo (®ktc) t¸c dơng víi 22 ,4 gam Fe nung nãng råi lÊy chÊt r¾n thu ®ỵc hoµ vµo níc vµ khy ®Ịu th× khèi lỵng mi dung dÞch thu ®ỵc lµ B 25 ,40 gam C 48 ,75 gam D 32,50 gam 38 ,10 gam Hấp thụ ... SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M Hỏi dung dịch thu có chứa chất tan nào? C NaHSO3, Na2CO3 Na2CO3, NaOH B Na2SO3 D NaHSO3 o Cho 13 ,44 lÝt khÝ Cl2 (®ktc) qua 2,5 lÝt dung dÞch KOH ë 100 C...
 • 2
 • 231
 • 0

bai KT số 4 kì 2 lớp 9

bai KT số 4 kì 2 lớp 9
... nguyên chất có 650 ml rượu 40 là: a 22 5 ml, b 25 9 ml, c .26 0 ml, d.360 ml Cho Na tác dung với rượu êtylic , chất tạo thành : a H2, CH3CH2ONa , b H2, NaOH, c NaOH, H2O, d CH3CH2ONa, NaOH II Tự luận ... chất hữu A có nguyên tố , tỉ khối A so với hiđrô 22 Hợp chất A : a C2H6, b C3H8, c.C3H6, d C4H6 Để nhận biết lọ nhẵn riêng biệt gồm CO2, CH4, C2H4 ta dùng thuốc thư : a Nước vôi trong, b Dung ... 92 tác dụng với Na dư ( Drượu = 0,8 g/ml) Tính : c Thể tích khối lượng rượu nguyên chất tham gia phản ứng d Thể tích khí H2 thu đktc?(D H2O= 1g/ml (biết : H=1, S= 32, O=16, Fe=56, Na =23 , C= 12) ...
 • 5
 • 228
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 3

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 3
... you 8/ An economic crisis often ( follow) the war 9/ You (witness) many things by the time you die 10/ So far you (make) no mistakes on this exercise * Choose the best answer : 1/ Helen ! ... turn off 2/ My teacher suggest home work more carefully a to b to make c doing d making 3/ It is essential that she harder a will study b studies c studied d study 4/ What are you looking ... her exercises a so b however c moreover d and 9/ Is he an actor - a musician ? a therefore b or c so d but 10/ The talk was boring - a lot of people fell asleep a or b yet c so d as * Preposition...
 • 3
 • 227
 • 0

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 5

bai luyen thi ki 2 lop 9 so 5
... I’m sorry I didn’t finish my homework last night I wish What a pity I broke the vase I wish I can’t go hiking with them I wish I’m sorry I don’t ... summer He (join) us if he finished his work The pupils (learn) their lesson when he came Where’s your father? He (plant) some trees in the garden III.Wish Mary goes to bed late Her mother wishes ... wish I don’t know anything about cars I wish 10 I don’t know many people in the town I wish IV.Write the second sentence so that it has a similar meaning...
 • 2
 • 173
 • 0

skkn đổi mới phương pháp dạy-học các dạng bài luyện từ và câu lớp 4 thcs cẩm châu cẩm thủy

skkn đổi mới phương pháp dạy-học các dạng bài luyện từ và câu lớp 4 thcs cẩm châu cẩm thủy
... vốn từ (hệ thống hoá vốn từ luyện tập sử dụng từ) , tích cực hoá vốn từ Tác dụng phân môn luyện từ câu Xuất phát từ nhiệm vụ phân môn Luyện từ câu trình bày trên, giúp học sinh phân biệt câu từ, ... dạng tập Luyện từ câu Đề xuất số biện pháp thực dạy học sinh dạng III Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận (đọc tài liệu ) - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp điều ... hiểu cấu tạo từ, khái niệm từ câu Những kĩ mà học sinh cần đạt Luyện từ câu: Biết dùng từ, câu nói viết, nói đúng, dễ hiểu sử dụng câu văn hay, nhận từ câu văn hoá để loại khỏi vốn từ, học nắm...
 • 23
 • 838
 • 0

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 12 (ĐỀ LUYỆN SỐ 4) potx

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH LỚP 12 (ĐỀ LUYỆN SỐ 4) potx
... opinion on the topic SỞ GD & ĐT NGHỆ AN Kè THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU NĂM HỌC 2008-2009 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MễN TIẾNG ANH- KHỐI 12 SECTION A – PHONETICS I Choose the word ... (define) of what this actually means Is it about having sensations like hunger and pain, or is it more about the ability to be aware that you are experiencing something? 11 12 13 14 10 15 SECTION ... (13)………….of mind ‘Size is also ( 14) ………… for women They want something that will fit in a handbag,’ said Mr Tanner, ‘The tiny phones coming in are having a very big (15)………… This year’s models are only...
 • 9
 • 639
 • 24

Đề thi tự luyện tiếng Anh IOE lớp 4

Đề thi tự luyện tiếng Anh IOE lớp 4
... nói lớp d chơi đàn ghi ta e lớp học f ăn nhà hàng g bò h mặt trăng i bơi j số 15 1………2……… 3………… 4 …… 5…………6………7………8……….9………10…… Vòng 19: Bài 1: Reoder the words to make sentences pink cake This ... blue gift 10 yellow sofa a hộp thi c b chim cánh cụt c xe đạp màu vàng d ngựa e cầu vồng f xe màu xanh g dù màu xanh h kéo màu vàng i ghế sơ pha j q 1………2……… 3………… 4 …… 5…………6………7………8……….9………10…… ... kangaroos 10 blue spoon a chuột b q màu xanh c xe tơ màu vàng d bò e lợn f giường màu đỏ g thú túi h sọt rác i voi j muỗng màu xanh nước biển 1………2……… 3………… 4 …… 5…… 6………7………8……….9………10…… Bài 2:...
 • 35
 • 671
 • 3

BÀI KTRA SỐ 4 LỚP 10 CƠ BẢN

BÀI KTRA SỐ 4 LỚP 10 CƠ BẢN
... Sunfuric đặc? A H2SO4 + Na2SO3  Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O B 4H2SO4 + Fe3O4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O C H2SO4 + Fe(OH)2  Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O D Cả Avà C II PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Hoàn thành ... SO2 ? A H2SO4 đậm đặc đun nóng B H2SO4 loãng, nhiệt độ 100 oC C H2SO4 đậm đặc, nhiệt độ thường D H2SO4 loãng, nhiệt độ thường Câu 4: Dãy chất sau gồm chất có tính oxi hoá: A O3, H2SO4, F2 B O2, ... TÊN:………………………… LỚP 10B ĐỀ KIỂM TRA TIẾT SỐ MÔN HÓA – KHỐI 10 – HỌC KÌ II Thời gian làm bài: 45 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) (Khoanh tròn vào đáp án ) Câu 1: Ion X2- có cấu hình electron lớp 3s23p6...
 • 8
 • 195
 • 0

Bai KT so 4 LOP 8.doc

Bai KT so 4 LOP 8.doc
... 4- I was going to school ………………… it started raining A until B soon C when D while II/ Give the correct form or tense of the verbs ... …………………… 2- Mr Nam always (smoke) in the room …………………… 3- I don’t know how (play) the game …………………… 4- We (buy) this house for ten years …………………… III/ Change these sentences into the passive voice ... ->…………………………………………………………………………………… 3- People grow sugar canes in the field ->…………………………………………………………………………………… 4- They hold the rice-cooking festival every year ->…………………………………………………………………………………… IV/ Change...
 • 2
 • 138
 • 0

bai luyen tu va cau lop 4

bai luyen tu va cau lop 4
... thỏng nm 2011 Tun 30: Luyn t v cõu Cõu cm I Nhn xột: Nhng cõu sau dựng lm gỡ? - Ch, mốo cú b lụng mi p lm sao! - A! Con mốo ny khụn tht! Cõu trờn dựng lm gỡ? Th ng y thỏng nm 2011 Tun 30: Luyn ... Tun 30: Luyn t v cõu Cõu cm III Luyn tp: * Bi 1( tr 121) Chuyn cỏc cõu k sau thnh cõu cm: a) Con mốo ny bt chut gii b) Tri rột c) Bn Ngõn chm hc d) Bn Giang hc gii Th 7, ng y thỏng nm 2011 Tun ... Ch, cu y gii tht! - Tri, cu tht l gii! - Bn gii quỏ! - Bn siờu tht! - Bn tht tuyt vi! - Th 7, ng y thỏng nm 2011 Tun 30: Luyn t v cõu Cõu cm III Luyn tp: *Bi 2( tr121) t cõu cm cho cỏc tỡnh...
 • 17
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế nhà máy cơ khíChuyển đổiLâm sàng phụ khoa và giải phẫu bệnh phàn 1chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ phần 1chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ phần 2Con đường mới ta điNghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt NamĐào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh BìnhHoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần FOCOCEV quảng namPháp điển hóa – Nghiên cứu lý luận, phân tích, so sánh các mô hình pháp điển hóa điển hình trên thế giới và kiến nghị đối với Việt Nam (tt)Quyền bào chữa của người bị buộc tội là người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (tt)Chuyên đề tổ hợp và xác suấtBài ca ngất ngưỡng nguyễn công trứThiết kế nhà máy nhiệt điện công suất 300MW, nối với hệ thống và khử khí nước cấp trong nhà máy nhiệt điệnGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum.Phát triển sản xuất cây vụ đông ở tỉnh Thái Bình (Luận án tiến sĩ)Giáo trình miễn dịchChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Cataloge dung cu co khi