Bài giảng Marketing căn bản

Bài giảng Marketing căn bản Free

Bài giảng Marketing căn bản Free
... tế Marketing quốc tế 15 Phân loại Marketing Marketing kinh doanh Marketing công nghiệp Marketing thương mại Marketing dịch vụ Marketing phi kinh doanh Marketing trị Marketing ngoại giao Marketing ... có Marketing : To Marketing + ing 14 Phân loại Marketing Căn vào lĩnh vực ứng dụng Marketing kinh doanh Marketing phi kinh doanh Căn vào phạm vi ứng dụng Marketing doanh nghiệp tổ chức Marketing ... sách Marketing Chương 1: đại Cương Về Marketing 1.1 Sự đời phát triển Marketing Khái niệm phân loại Marketing Chức năng, vai trò Marketing 1.2 Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu 1.3 Marketing...
 • 122
 • 981
 • 5

Bài giảng Marketing căn bản (1)

Bài giảng Marketing căn bản (1)
... cuối môn: 70% Tài liệu học tập tham khảo  Tài liệu đọc bắt buộc: Marketing – Nhóm giảng viên môn biên sọan – 2005; Bài giảng giảng viên  Tài liệu tham khảo: Nguyên lý tiếp thò – TS Nguyễn Đình ... niệm bán hàng Thò trường Khách hàng Marketing hỗn hợp Lợi nhuận thông qua thỏa mãn Khái niệm marketing 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MARKETING Thò trường Nhu cầu Mong ... đổi thỏa mãn mục tiêu cá nhân tổ chức.” (AMA – American Marketing Association) 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch ĐỊNH NGHĨA VỀ MARKETING Marketing qui trình hoạt động nắm bắt, quản trò, thỏa...
 • 20
 • 646
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (2)

Bài giảng Marketing căn bản (2)
... MÔI TRƯỜNG MARKETING Pháp luật Tự nhiên Kỷ thuật Công Nghệ 9/3/2003 Nhà cung ứng Nội công ty Đối thủ cạnh tranh Trung gian marketing Công chúng Khách hàng Nhân Văn ... doanh nghiệp chuyên hoạt động lãnh vực kho bải, vận tải  Tổ chức cung cấp dòch vụ marketing: Quảng cáo, Nghiên cứu marketing, Tổ chức hội chợ triển lãm, …  Tổ chức cung cấp dòch vụ tài – tín dụng: ... đến sản phẩm - Cách tân hay thận trọng - Tập trung hay phân quyền - Mối quan hệ qua lại cá nhân Marketing Mục tiêu chung - Doanh thu - Thò phần - Lợi nhuận - Phát triển thương hiệu 9/3/2003 Cơ...
 • 15
 • 415
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (3)

Bài giảng Marketing căn bản (3)
... MÔ HÌNH HÀNH VI TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TÁC NHÂN KÍCH THÍCH Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Chiêu thò 9/3/2003 Môi trường Kinh tế Luật pháp Chính trò Công ... -Mua sắm truyền thông -Thể thao -Thành tích – Đòa vò 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch QUAN ĐIỂM -Bản thân/Gia đình -Xã hội -Chính trò -Công việc -Kinh tế -Giáo dục -Tương lai -Văn hoá 10 TIẾN TRÌNH ... đình 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch 15 Mô hình hành vi tiêu dùng tổ chức TÁC NHÂN KÍCH THÍCH Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Chiêu thò Môi trường TỔ CHỨC TIÊU DÙNG Trung Tâm Mua Kinh tế Công...
 • 18
 • 468
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (4)

Bài giảng Marketing căn bản (4)
... Marketing Hoa kỳ (American Markerting Association) Nghiên cứu Marketing (Marketing research) trình thu thập, ghi chép, phân tích xử lý thông tin thò trường vấn đề có liên quan đến hoạt động Marketing ... marketing cho mục tiêu đònh chiến lược Nghiên cứu marketing cho mục tiêu đo lường họat động marketing HỆ THỐNG MARKETING Biến nguyên nhân Biến kết Marketing mix Phản ứng hành vi Nhận biết (Awareness) ... trò  Đo lường đánh giá hoạt động marketing cách khách quan, xác kòp thời 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch Vai trò nghiên cứu marketing QUẢN TRỊ VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING Phân tích tình  Phân...
 • 27
 • 382
 • 2

Bài giảng Marketing căn bản (5)

Bài giảng Marketing căn bản (5)
... chiến lược phân khúc Marketing mix Tòan thò trường A Đại trà Marketing mix Marketing mix Marketing mix Phân đọan Phân đọan Phân đọan B Đa khúc Phân đọan Phân đọan Phân đọan Marketing mix C Tập ... M1 M2 M3 P1 P2 P3 9/3/2003 Chiến lược marketing khác biệt  Đòi hỏi nguồn lực lớn Thông thường có vài công ty lớn có khả theo đuổi chiến lược Chiến lược marketing đồng  Chỉ thích hợp cho sản ... hiệu định hướng cho hoạt động marketing truyền thơng nhằm xác lập đặc tính thương hiệu vào tâm trí khách hàng mục tiêu Thị trường mục tiêu Sản phẩm Dịch vụ Truyền thơng marketing Định vị Nhãn hàng...
 • 30
 • 373
 • 2

Bài giảng Marketing căn bản (6).

Bài giảng Marketing căn bản (6).
... Ý tưởng sản phẩm R&D Marketing Phát triển khái niệm SP R&D Marketing Thử nghiệm sản phẩm Marketing, Tài Phân tích kinh doanh Sản xuất, bán hàng & marketing 9/3/2003 R&D & Marketing Khoa Thương ... thương mại hóa 12 Làm để tạo sản phẩm có chất lượng cảm nhận cao?   Sự kết hợp marketing kỷ thuật, sản xuất  Marketing: Xác định thuộc tính, lợi ích sản phẩm cần phát triển  Kỷ thuật sản xuất: ... nghiên cứu tạp chí thời đại quảng cáo (Advertising Age) dựa thất bại 75 sản phẩm tiêu dùng (Pratical Marketing Research - Jeffrey L Pope –American Management Association)       Mơ hồ việc xác...
 • 27
 • 439
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (7)

Bài giảng Marketing căn bản (7)
... NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH GIÁ Nhân tố bên  Mục tiêu marketing  Chiến lược marketing  Vòng đời sản phẩm  Chi phí 9/3/2003 Các đònh giá Khoa Thương Mại – Du Lòch ... Administration cost Chi phí quảng cáo truyền thông Advertising and Media Khuyến Promotions Nghiên cứu marketing Marketing research Lợi nhuận trước thuế EBIT (earning before tax) Thuế Tax Khoa Thương Mại ... hoàn trả vốn đầu tư  Mục tiêu dẫn đầu chất lượng 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch Chiến lược marketing Cạnh tranh dựa giá P1 P2 Đường cầu P2 P1 Sản phẩm di biệt Sản phẩm không di biệt Q1 Q2...
 • 26
 • 451
 • 1

Bài giảng Marketing căn bản (8)

Bài giảng Marketing căn bản (8)
...  Sự hợp tác truyền thông 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch LỰA CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI  Căn vào mục tiêu marketing  Xâm nhập thò trường: để sản phẩm có mặt phạm vi thò trường lớn, bao quát thò ... Khoa Thương Mại – Du Lòch CÁC VẤN ĐỀ PHÂN PHỐI     Lựa chọn cấu trúc kênh phân phối  Mục tiêu marketing  Dạng thò trường  Đặc trưng sản phẩm  Hành vi thái độ tiêu dùng Mật độ phủ kênh bán ... kênh có tầng trung gian phân phối 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch LỰA CHỌN KÊNH PHÂN PHỐI  Căn vào đặc điểm thò trường  Loại thò trường: Thò trường tiêu dùng cá nhân hay thò trường tiêu...
 • 10
 • 385
 • 2

Bài giảng Marketing căn bản (9)

Bài giảng Marketing căn bản (9)
... phần lại ngân sách marketing Xác đònh theo xu hướng tăng giảm hoạt động xúc tiến Xác đònh theo phần trăm doanh thu Xác đònh theo cạnh tranh Xác đònh theo mục tiêu - nhiệm vụ marketing phải thực ... người tiêu dùng: Phát hàng mẫu miễn phí 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING  Các hoạt động chìm (Below-the-line activities)  Khuyến thương mại (trade promotion): ...  Cung ứng dòch vụ sau bán 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG KHÁC  Marketing trực tiếp: Là hoạt động truyền thông theo phương pháp tương tác trực tiếp đến người tiêu...
 • 16
 • 404
 • 0

bài giảng marketing căn bản

bài giảng marketing căn bản
... tra Marketing Chng 11: Marketing quc t Chng Khỏi nim v Marketing S i v phỏt trin ca Marketing Vai trũ v chc nng ca Marketing DN Qun tr Marketing MC TIấU - Cỏc nh ngha v Marketing - Bn cht ca Marketing ... CHC NNG KHC TI CHNH - K TON Marketing NHN S Marketing TH TRNG Marketing NGHIấN CU PHT TRIN Marketing SN XUT 1.4.QUN TR MARKETING Th no l qun tr Marketing? Qun tr Marketing l quỏ trỡnh phõn tớch, ... chc nng ca Marketing - Mi quan h ca chc nng Marketing vi cỏc chc nng khỏc doanh nghip - Cỏc quan im qun tr Marketing - Nhng c bn Qun tr Marketing 1.1 KHI NIM V MARKETING KHAI NIấM Marketing l...
 • 198
 • 391
 • 6

Bài giảng marketing căn bản

Bài giảng marketing căn bản
... I: Bản chất Marketing 1.1 Quá trình hình thành phát triển Marketing 1.1.1 Marketing cổ điển (Marketing truyền thống) 1.1.2 Marketing đại (từ sau chiến tranh TG II đến nay) 1.2 Các khái niệm Marketing ... 3.4 Tổ chức hoạt động Marketing 3.4.1 Cơ cấu phòng Marketing 3.4.2 Nhiệm vụ phòng Marketing 3.4.3 Kiểm tra đánh giá hiệu hoạt động Marketing Chương IV: Ứng dụng Marketing 4.1 Marketing dịch vụ 4.1.1 ... nỗ lực Marketing Chương II: Nghiên cứu hội Marketing 2.1 Hệ thống thông tin Marketing nghiên cứu Marketing 2.1.1 Hệ thống thông tin 2.1.2 Nghiên cứu Marketing 2.2 Phân tích môi trường Marketing...
 • 78
 • 317
 • 2

Bài giảng marketing căn bản

Bài giảng marketing căn bản
... phát triển Marketing Vai trò chức Marketing thực tiễn kinh doanh Thành phần Marketing hỗn hợp Nội dung hoạt động Marketing hệ thống Marketing Sự đời phát triển Marketing Nguồn gốc đời  Do tiến ... được nhu cầu xã hội” Marketing hoạt động mang tính sáng tạo Marketing hoạt động trao đổi tự nguyện Marketing hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu người Marketing trình quản lý Marketing mối dây ... ty - Hội chứng “cận thị” kinh doanh 23 23 Marketing hỗn hợp – Marketing Mix Marketing hỗn hợp gì?  Sự phối hợp hoạt động  Sắp xếp thành phần Marketing tối ưu nhất, phù hợp với điều...
 • 45
 • 471
 • 5

Bài giảng marketing căn bản chương 3 chiến lược sản phẩm

Bài giảng marketing căn bản chương 3 chiến lược sản phẩm
... hàng biết sản phẩm bán chào hàng  Tạo điều kiện tốt để khách hàng làm quen có dịp đánh giá sản phẩm  Biện pháp kích thích khách hàng định mua sản phẩm 10 NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI CỦA SẢN PHẨM MỚI ...  Sản phẩm thiết kế không tốt  Chi phí triển khai sản phẩm cao dự kiến  Định vị sai thị trường  Chậm chạp việc giới thiệu sản phẩm  Đánh giá mức market size 11 VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA CHIẾN LƯỢC ... hiệu P lại Marketing Mix  Giúp thực hiệu mục tiêu chung: + Lợi nhuận + Thế lực, uy tín + An toàn, hiệu  Chiến lược sản phẩm – vũ khí cạnh tranh sắc bén hiệu 12 CHU KỲ ĐỜI SỐNG SẢN PHẨM Doanh...
 • 20
 • 1,927
 • 7

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm

Bài giảng marketing căn bản chương 4 chiến lược giá sản phẩm
... Ý nghĩa – tầm quan trọng của giá cả  Mục tiêu định giá  Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá  Phương pháp định giá Chiến lược giá của xí nghiệp  Các chiến lược định giá sản phẩm mới  Các chiến lược định giá sản phẩm phối  ... định  giá cạnh  tranh  16 NHỮNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH ĐỊNH GIÁ • Chiến lược giá xí nghiệp Thị trường Doanh nghiệp Khu vực - FOB - CIF - phân phối giống 17  CHIẾN LƯỢC GIÁ SẢN PHẨM MỚI Định giá cao chắ ... Các chiến lược định giá sản phẩm phối  hợp TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ Doanh nghiệp Người tiêu dùng Chính sách phủ Ý NGHĨA CỦA GIÁ CẢ Giá hình thành dựa Giá trị sử dụng Giá trị sử dụng Giá trị Giá trị Giá Giá CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ...
 • 23
 • 1,110
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bai giang marketing can banslide bài giảng marketing căn bảnbài giảng marketing căn bản đại học thương mạibài giảng marketing căn bản chương 3bài giảng marketing căn bản chương 4bài giảng marketing căn bản chương 2bài giảng marketing căn bản chương 1slide bài giảng marketing căn bản ftuđề cương bài giảng marketing căn bảnbài giảng marketing căn bản chương 5video bài giảng marketing căn bảnbài giảng marketing căn bản docbài giảng marketing căn bản chương 9bài giảng marketing căn bản đại học kinh tếbài giảng marketing căn bản chương 8Quyết định 1436 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhiền đến năm 2050Quyết định 1504 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Cụm công nghiệp Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1 500Quyết định 2235 QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa và thể thao do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 1841 QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình ThuậnQuyết định 3151 QĐ-UBND năm 2016 Quy định tạm thời áp dụng đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lào CaiQuyết định 567 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc GiangQuyết định 2023 QĐ-UBND năm 2016 về Định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng đối với loại cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn tỉnh Trà VinhQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh BìnhQuyết định 644 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A do tỉnh Gia Lai ban hànhQuy định trình bày LVTS ứng dụngQuyết định 2114 QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ trợ cấp một lần (Đợt 04 năm 2016) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 28 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng TrịQuyết định 3446 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng NinhQuyết định 822 QĐ-SYT năm 2016 Quy chế quản lý hồ sơ công, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68 2000 NĐ-CP của Sở Y tế Hà GiangQuyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk LắkQuyết định 2264 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 2730 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1 500