Bài giảng về Nguyên lý kế toán Nguyễn Thiên Tú

Bài giảng về chuẩn mực kế toán quốc tế

Bài giảng về chuẩn mực kế toán quốc tế
... dụng Chuẩn mực áp dụng kế toán khoản doanh thu phát sinh từ giao dịch nghiệp vụsau: a Bán hàng b Cung cấp dịch vụ c Tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia Chuẩn mực không áp dụng kế toán ... Khấu hao Thanh lý Phạm vi áp dụng IAS 16 áp dụng cho kế toán nhà xưởng, máy móc, thiết bị trừ chuẩn mực khác cho phép cách hạch toán khác Chuẩn mực không áp dụng cho: -Máy móc thiết bị nắm giữ mục ... ban đầu máy móc, thiết bị, nhà xưởng khác với qui định chuẩn mực nội dung khác phương pháp hạch toán khấu hao … đươc hạch toán theo chuẩn mực Các khái niệm -Nhà xưởng, máy móc, thiết bị tài sản...
 • 27
 • 256
 • 0

Nguyên kế toán Bài giảng 2 : quy trình kế toán - nguyễn bảo linh docx

Nguyên lý kế toán Bài giảng 2 : quy trình kế toán - nguyễn bảo linh docx
... 10/08 /20 05 Nguyễn Bảo Linh by Nguyen Bao Linh 18 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 20 05 -2 0 06 Ngun kế tốn Bài giảng Qui trình kế tốn Bút toán (entry) Mỗi nghiệp vụ ghi nhận bút toán Bút toán ... Lập BC Tài 24 12 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 20 05 -2 0 06 Ngun kế tốn Bài giảng Qui trình kế tốn Bài thực hành lớp Xem thực hành kèm theo giảng thực bước qui trình kế toán hướng ... lệ, bút toán (entry) thường cách dòng trống 10/08 /20 05 Nguyễn Bảo Linh by Nguyen Bao Linh 28 14 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 20 05 -2 0 06 Ngun kế tốn Bài giảng Qui trình kế tốn Sổ...
 • 17
 • 196
 • 0

bài giảng nguyên ke toán Dương văn

bài giảng nguyên lý ke toán Dương văn tú
... cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 20x1 công ty XYZ Đơn vò tính: …………… ThS DƯƠNG VĂN TÚ 37 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS DƯƠNG VĂN TÚ 38 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS DƯƠNG VĂN TÚ 39 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN TÀI SẢN ... năm 20X1 ThS DƯƠNG VĂN TÚ 49 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS DƯƠNG VĂN TÚ 50 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG TÍNH GIÁ MỘT SỐ ĐỐI TƯNG KẾ TOÁN & XÁC ĐỊNH KQKD 4.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: Để phản ánh quản loại tài ... TÚ 12 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ThS DƯƠNG VĂN TÚ 13 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN CHƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN: 2.1.1 Khái niệm bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán...
 • 92
 • 238
 • 0

NGUYÊN tắc cơ bản về QUẢN kế TOÁN

NGUYÊN tắc cơ bản về QUẢN lý kế TOÁN
... toán - Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đơn vị kế toán thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập - Đơn vị kế toán phải vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán - Sổ kế toán phải ghi ... sổ, kế toán trưởng người đại diện theo pháp luật đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai - Mỗi đơn vị kế toán có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ kế toán - Sổ kế ... toán a) Tài liệu kế toán phải đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trình sử dụng lưu trữ b) Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ: - Chứng từ kế toán - Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp -...
 • 6
 • 218
 • 0

Bài giảng về nguyên máy chương 6

Bài giảng về nguyên lý máy  chương 6
... (6. 36) - Để máy chuyển động thì: ε = ⇒ M d + M c − ω12 Bm Thiết kế máy - 102 - dJ =0 dϕ (6. 37) TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 6: Chuyển động thực & điều chỉnh chuyển động máy ... tắt máy (tăng dần) (bình ổn) (giảm dần) ϕ Hình 6. 1 Bm Thiết kế máy - 95 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 6: Chuyển động thực & điều chỉnh chuyển động máy - Trong giai đoạn máy ... sinh cơng Hình 6. 8 Nguyên làm việc: - Khi máy chuyển động bình ổn, cầu 3, trượt C có vị trí định nên piston Bm Thiết kế máy - 109 - TS Bùi Trọng Hiếu Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 6: Chuyển động...
 • 21
 • 113
 • 0

Bài giảng về nguyên hàm tích phân 2014

Bài giảng về nguyên hàm tích phân 2014
... F(x) + C gọi họ nguyên hàm hàm số f(x) Với giá trị cụ thể C ta nguyên hàm hàm số cho Ví dụ: Hàm số f(x) = 2x có nguyên hàm F(x) = x2 + C, (x2 + C)’ = 2x Hàm số f(x) = sinx có nguyên hàm F(x) = –cosx ... Trang 24 05 NGUYÊN HÀM CỦA HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ Xét nguyên hàm hàm phân thức hữu tỉ I = ∫ P ( x) dx Q( x) Nguyên tắc giải: Khi bậc tử số P(x) lớn Q(x) ta phải chia đa thức để quy nguyên hàm có bậc ... Việt Hùng (0985.074.831) – Facebook: LyHung95 Trang 01 ĐẠI CƯƠNG VỀ NGUYÊN HÀM I NHẮC LẠI KHÁI NIỆM VỀ VI PHÂN CỦA HÀM SỐ Vi phân hàm số y = f(x) kí hiệu dy cho công thức dy = df ( x ) = y ' dx...
 • 68
 • 1,312
 • 252

Giáo trình nguyên kế toán 2: Chứng từ và sổ kế toán

Giáo trình nguyên lý kế toán 2: Chứng từ và sổ kế toán
... theo trình tự thời gian Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ o Ghi theo nội dung kinh tế Sổ 35 Bài 2: Chứng từ sổ kế toán Chứng từ ghi sổ kế toán lập sở chứng từ kế toán Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán ... khoản kế toán) sổ kế toán tổng hợp sổ nhật ký – Sổ Căn để ghi vào sổ nhật ký – Sổ chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại  Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ gồm có loại sổ kế toán sau: ... suất lao động hiệu công tác kế toán Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Sổ, thẻ kế toán chi tiết CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ Bảng tổng hợp chi tiết Bảng...
 • 24
 • 1,984
 • 0

Tập bài giảng môn pháp luật kế toán

Tập bài giảng môn pháp luật kế toán
... lại kế toán tài có kế toán tổng hợp kế toán chi tiết, kế toán tài kế toán tổng hợp kế toán quản trị kế toán chi tiết II/ Khái quát pháp luật kế toán 1/ Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật ... tượng kế toán cụ thể đơn vị kế toán Kế toán chi tiết minh họa cho kế toán tổng hợp Số liệu kế toán chi tiết phải khớp với số liệu kế toán tổng hợp kỳ kế toán Có phải kế toán tài kế toán tổng hợp kế ... nghiệp kế toán; Quản lư nhà nước kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Luật kế toán văn quy phạm pháp luật quốc hội ban hành nguồn chủ yếu pháp luật kế toán điều chỉnh vấn đề lĩnh vực kế toán...
 • 88
 • 2,734
 • 37

Bài giảng bảng cân đối kế toán

Bài giảng bảng cân đối kế toán
... tài sản bảng cân đối kế toán nào? Các quyền tài sản công ty thể nghĩa vụ nợ bảng cân đối kế toán? Công ty thực việc đánh nghĩa vụ nợ này? Công ty phân loại nghĩa vụ nợ bảng cân đối kế toán? Công ... loại nợ ngắn hạn, khoản nợ này: Được dự kiến toán chu kỳ kinh doanh bình thường doanh nghiệp;  Được toán vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm   Tất khoản nợ phải trả khác nợ phải ... nợ bảng cân đối kế toán? Công ty thực việc đánh vốn cổ phần, công ty công bố vốn cổ phần bảng cân đối kế toán? 30 Đỗ Thiên Anh Tuấn 15 ...
 • 15
 • 1,947
 • 15

BÀI GIẢNG VỀ MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU

BÀI GIẢNG VỀ MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU
... gói tin đến đích cách riêng lẻ, độc lập Nội dung gói tin gồm: - Địa nhận - Địa gửi - Dữ liệu, độ dài - Các thông tin kiểm soát, phục vụ khác Để gói tin đến máy người nhận (máy đích) gói tin ... dụng giao thức truyền thông TCP/IP TCP (Transmisson Control Protocol): Là giao thức cho phép hai thiết bị truyền thông mạng kết nối với trao đổi dòng liệu (đã đóng gói) thông tin cần truyền Đảm ... 1 Internet gì? Internet mạng máy tính toàn cầu kết nối hàng triệu máy tính mạng máy tính khắp giới sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP Công dụng Cung cấp nguồn tài nguyên...
 • 21
 • 544
 • 6

LUẬN CHUNG VỀ QUẢN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XDCB TRONG DOANH NGHIỆP XÂP LẮP

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XDCB TRONG DOANH NGHIỆP XÂP LẮP
... giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm loại giá thành sản phẩm: a Giá thành sản phẩm: Giá thành sản phẩm toàn chi phí sản xuất chi phí sản xuất tính theo số lượng loại sản phẩm hoàn thành Giá thành ... chi phí sản xuất *.Yêu cầu quản nhiệm vụ kế toán tập chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp - Yêu cầu quản Yêu cầu quản chi phí: - Nắm rõ mức độ loại chi phí từ xây dựng kế ... kế toán cung cấp Giá thành thực tế công tác xây lắp bao gồm chi phí định mức, chi phí vượt định mức, chi phí dự toán chi phí dự toán nghiệp phép tính vào giá thành Giá thành dự toán mang tính...
 • 34
 • 96
 • 0

BÀI GIẢNG 7 HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ TRUNG TÂM ĐẦU

BÀI GIẢNG 7 HỆ THỐNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM VÀ TRUNG TÂM ĐẦU TƯ
... 129 Bài - Kế tốn trách nhiệm & Trung tâm đầu Định nghĩa cho thí dụ trung tâm trách nhiệm sau đây: trung tâm chi phí, trung tâm doanh thu, trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu Theo bạn, trung ... thuộc vào cách sử dụng hệ thống kế tốn trách nhiệm Hệ thống kế tốn trách nhiệm có hai mặt thơng tin trách nhiệm Ảnh hưởng đến hành vi nhà quản lý hệ thống kế tốn trách nhiệm tuỳ thuộc vào khía ... trung tâm đầu Cơng thức ROI kết hợp nhiều lĩnh vực trách nhiệm nhà quản lý thành số mà đem so sánh q trình sinh lời vốn trung tâm đầu khác tổ chức 121 Bài - Kế tốn trách nhiệm & Trung tâm...
 • 26
 • 1,053
 • 11

bài giảng bảng cân đối kế toán - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng bảng cân đối kế toán - đại học mở tp hồ chí minh
... phép bù trừ) Lập bảng cân đối kế tốn Bảng cân đối kế tốn năm trước (ghi vào cột số đầu năm) Bảng cân đối tài khoản Sổ tổng hợp tài khoản loại đến 4, Sổ chi tiết số đối tượng để lập bảng tổng hợp ... 55,278,798,853 - 57,007,946,169 - 212 4,085,533,316 - 4,149,733,376 - 213 109,934,416,800 - 109,934,416,800 - 214 - 66,095,762,148 - 82,931,908,833 217 452,838,178,485 - 549,637,925,339 - 221 234,663,283,064 ... thơng tin trên Bảng cân đối kế tốn 07/11/2013 Bài t p th c hành • Liệt kê khoản sau khoản phải thu ngắn hạn đền thời điểm 31/12/X1 - Tài sản thiếu chờ xử lý chưa thu hồi từ tháng 11/X0 - Tiền bán...
 • 13
 • 734
 • 0

Xem thêm