Thông tư 302014TTBGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học Quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học

đánh giá hiệu quả việc áp dụng thông 012012tt- btnmt quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

đánh giá hiệu quả việc áp dụng thông tư 012012tt- btnmt quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
... chỉnh Thông quy định chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng đề án bảo vệ môi trường đơn giản ... THIỆU THÔNG TƯ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 3.1 Mục tiêu Thông Thông hướng dẫn chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; ... định chi tiết lập, thẩm định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; - Kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; - Lập đăng đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo khoản...
 • 42
 • 199
 • 1

THÔNG Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
... mục tiêu giáo dục mầm non quy định Luật Giáo dục Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non mức độ yêu cầu nhà trường cần đạt để công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Mỗi tiêu ... chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non công cụ để trường mầm non (sau gọi nhà trường) tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng ... tiêu chuẩn bao gồm tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non mức độ yêu cầu nhà trường cần đạt khía cạnh cụ thể tiêu chuẩn Mỗi tiêu...
 • 11
 • 188
 • 0

Thông 58 về quy chế đánh giá xếp loại học sinh

Thông tư 58 về quy chế đánh giá xếp loại học sinh
... theo Thông s : 58/ 2011/TT-BGD T ngày 12 tháng 12 năm 2011 c a B trư ng B Giáo d c t o) Chương I NH NG QUY i u Ph m vi i u ch nh NH CHUNG i ng áp d ng Quy ch quy nh v ánh giá, x p lo i h c sinh ... m h c sinh c a l p t ch c ho t ng giáo d c h c sinh i u 21 Trách nhi m c a Hi u trư ng Qu n lý, hư ng d n giáo viên, nhân viên, h c sinh th c hi n ph bi n n gia ình h c sinh quy nh c a Quy ch ... d c quan qu n lý giáo d c Quy ch áp d ng i v i h c sinh trư ng THCS, trư ng THPT; h c sinh c p THCS c p THPT trư ng ph thông có nhi u c p h c; h c sinh trư ng THPT chuyên; h c sinh c p THCS c...
 • 13
 • 244
 • 0

Thông 12/2009 quy định đánh giá trường THCS

Thông tư 12/2009 quy định đánh giá trường THCS
... hưởng quy n theo quy định Điều lệ trường trung học quy định khác; không vi phạm quy định Điều lệ trường trung học thực theo Quy định đạo đức nhà giáo; c) Mỗi học kỳ, giáo viên tự rà soát, đánh giá ... cầu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo a) Đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ trường trung học quy định khác; b) Thực nhiệm vụ, quy n hạn theo quy định Điều lệ trường trung học quy định khác; ... theo quy định Điều lệ trường trung học quy định hành; c) Thực quy định hành vi không làm theo quy định Điều lệ trường trung học quy định hành khác Nội nhà trường đoàn kết, cán quản lý, giáo viên,...
 • 16
 • 97
 • 0

Thong tu 32 ve danh gia, XL hoc sinh Tieu hoc

Thong tu 32 ve danh gia, XL hoc sinh Tieu hoc
... Giỏi; b) Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiên tiến cho học sinh xếp loại Khá; c) Khen thưởng thành tích môn học, mặt cho học sinh chưa đạt danh hiệu sau: - Khen thưởng cho học sinh đạt HLM.N môn ... Trung bình: học sinh lên lớp thẳng chưa đạt loại Khá, loại Giỏi; d) Xếp loại Yếu: học sinh không thuộc đối tượng Xét khen thưởng: a) Khen thưởng danh hiệu Học sinh Giỏi cho học sinh xếp loại Giỏi; ... học Điều 10 Đánh giá học sinh có hoàn cảnh đặc biệt Đối với học sinh khuyết tật: a) Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích nỗ lực tiến học sinh chính; đảm bảo quyền...
 • 10
 • 218
 • 0

Thông 32 về đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học

Thông tư 32 về đánh giá xếp loại học sinh Tiểu học
... năm học môn học quy định cụ thể Sổ theo dõi kết kiểm tra, đánh giá học sinh Điều Xếp loại học lực môn học Học sinh xếp loại học lực môn học kì I (HLM.KI) học lực môn năm học (HLM.N) môn học Đối ... Thông báo kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực môn học, xếp loại giáo dục học sinh cho cha mẹ người giám hộ Không thông báo trước lớp họp cha mẹ học sinh điểm chưa tốt học sinh Hoàn ... Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng Thông quy định việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, bao gồm: đánh giá xếp loại hạnh kiểm; đánh giá...
 • 10
 • 835
 • 1

Thông 13 về tiêu chuẩn đánh giá trường PT

Thông tư 13 về tiêu chuẩn đánh giá trường PT
... phạm nhà giáo (các nội dung áp dụng trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học) Điều Chánh Văn phòng, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào ... thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; Thông số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn tra toàn diện nhà trường, sở giáo dục khác tra ... phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông này./ Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ QH; -...
 • 2
 • 145
 • 0

Thông 32 về kiểm tra đánh giá HSTH

Thông tư 32 về kiểm tra đánh giá HSTH
... Bộ Giáo dục Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng Thông quy định việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, bao gồm: đánh giá xếp loại hạnh kiểm; đánh giá ... hay kiểm tra đánh giá bổ sung Tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá bổ sung Ký tên xác nhận kết học bạ sau năm học kết thúc Tiếp nhận giải ý kiến học sinh, khiếu nại cha mẹ người giám hộ đánh giá, ... giao thông Góp phần bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường địa phương Điều Cách đánh giá xếp loại Đánh giá hoạt động thường xuyên giáo viên Khi đánh giá cần ý đến trình tiến học sinh, đánh giá...
 • 10
 • 148
 • 1

THÔNG Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
... Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc ... Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TW; - HĐQG giáo dục; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Bộ pháp (Cục KTr VBQPPL); - Website Chính...
 • 2
 • 186
 • 0

Thông 32 về đánh giá xếp loại học sinh

Thông tư 32 về đánh giá xếp loại học sinh
... đối ng áp dụng Thông quy định việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học, bao gồm: đánh giá xếp loại hạnh kiểm; đánh giá xếp loại học lực; sử dụng kết đánh giá xếp loại; tổ chức thực Thông ... năm học môn học quy định cụ thể Sổ theo dõi kết kiểm tra, đánh giá học sinh Điều Xếp loại học lực môn học Học sinh xếp loại học lực môn học kì I (HLM.KI) học lực môn năm học (HLM.N) môn học Đối ... Thông báo kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực môn học, xếp loại giáo dục học sinh cho cha mẹ người giám hộ Không thông báo trước lớp họp cha mẹ học sinh điểm chưa tốt học sinh Hoàn...
 • 13
 • 307
 • 2

Các rào cản trong thực hiện thông 162009BYT về sàng lọc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại việt nam

Các rào cản trong thực hiện thông tư 162009BYT về sàng lọc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại việt nam
... bạo lực gia đình; 141 phụ nữ nạn nhân bạo hành khác Trong số nạn nhân bạo lực thể chất chiếm 43% , bạo lực tinh thần chiếm 47%, bạo lực kinh tế chiếm 6%, bạo lực tình dục chiếm 4% 54,6% nạn nhân ... điểm nhạy cảm BLGĐ, nạn nhân cần có phòng riêng vấn hỗ trợ thực tế nạn nhân BLGĐ vấn bệnh nhân khám thông thường Lý phần nạn nhân không khai báo tình trạng bạo lực gia đình xấu hổ, mặt khác ... xã có triển khai dòch vụ /tư vấn hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 2/32 xã thuộc nhóm xã dự án tổ chức phi phủ có triển khai thực vấn, hòa giải nạn nhân bạo lực gia đình hoạt động hội phụ nữ...
 • 7
 • 182
 • 0

THÔNG 752009 về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản

THÔNG TƯ 752009 về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản
... hạt điều nơi chế biến hạt điều bán thành phẩm sản phẩm nhân hạt điều dạng thô, với tất quy sản xuất Theo quy trình công nghệ yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm, chia trình chế biến hạt điều sản ... vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định điều kiện biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) sở chế biến chè đen rời chè xanh 1.2 Đối ng áp dụng Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân sản xuất ... safety and hygiene QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định điều kiện để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho sở chế biến rau sử dụng làm thực phẩm 1.2 Đối ng áp dụng Quy...
 • 30
 • 389
 • 0

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) (Kèm theo Quyết định số: 3024 doc

Mẫu quy chế, quy định (ban hành kèm theo Thông tư) (Kèm theo Quyết định số: 3024 doc
... (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi (1) Trích yếu nội dung quy chế (quy định) (2) Số văn (3) Năm ban hành văn (4) Nội dung Thông tư (5) Thẩm quy n ký văn Bộ trưởng; Trường hợp Thứ trưởng giao ký thay...
 • 2
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luan van bao cao thong tu 58 ve danh gia va quan li hoc sinh thcsbao cao ve viec thuc hien thong tu 58 ve danh gia va quan ili hoc sinh thcsbiểu mẫu thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệpthông tư bảo vệ môi trườngbiểu mẫu thông tư ban hành quy chế thực hiện công khaithông tư 27 về kiểm tra hành chính2 xây dựng và sử dụng hệ thống tư liệu về môi trường dùng trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 12 trường thptxây dựng hệ thống tư liệu về môi trường trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 12 trường thptluật quy định mức thu dịch vụ cung cấp thông tin tư vấn về giá đối với tài sảnbao cao danh gia tac dong moi truong de tai ve dbscl theo thong tu 26 nghi dinh 29thông tư quy định về cho vaythông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997bao cao tham luan ve danh gia thuong xuyen hoc sinh theo thong tu 30báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo thông tu 26 nghi dinh 29 o dong bang song cuu longluan van bao cao ve thong tu 58 danh gia va quan li hoc sinh o truong thcschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây