ĐỀ CƯƠNG ôn tập VAN 8 kỳ II

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2
... đoạn, văn nghò luận II HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ cần giải quan hệ luận điểm văn nghò luận - Biết viết đoạn văn, văn nghò luận vấn đề trò xã hội văn học - Hiểu tường trình, thông Nhớ đặc điểm, công báo ... trường hợp sau: a7 Khi viết thông báo cần ý  Ai thông báo  Thông báo cho  Nội dung công việc  Hậu cần phải xem xét a8 Thể thức kết thúc văn thông báo  Nơi nhận  Lời đề nghò  Ghi đủ họ tên chức ... dụng văn tường a1, - Biết cách viết tường trình, thông trình, thông báo a2 báo - Biết viết tường trình, thông báo với nội dung thông dụng Thủ – Trêng THCS Ngun Tr¶i b1 Ngun ThÞ Minh a3, a4 b2 §Ị...
 • 15
 • 239
 • 1

De Cuong On Tap Toan 8 (ky II)

De Cuong On Tap Toan 8 (ky II)
... động, Hai lớp 8/ 1 8/ 2 nộp tổng cộng 720 vỏ lon bia loại Nếu chuyển 40 vỏ lon bia từ lớp 8/ 1 sang lớp 8/ 2 số vỏ lon bia lớp 8/ 1 4/5 số vỏ lon bia lớp 8/ 2 Hỏi lớp lúc đầu nộp vỏ lon bia loại ? ... biểu diễn tập nghiệm trục số: 2x + ≤ Bài 18 : Học kì I , số học sinh giỏi khối Bài : Tổng số học sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em tờ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh ... trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số: 10 Bài 2: Tổng số học sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em tờ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh lớp? A Bài : a) Cho tam giác ABC có...
 • 11
 • 278
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 6 KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VĂN 6 KỲ II
... nòng cốt câu ) Lớp 6a1, lớp 6a2/ vừa hát vừa múa đẹp ( dấu phảy ngăn cách chủ ngữ với chủ ngữ) C/ TẬP LÀM VĂN : Dàn chung văn tả cảnh văn tả người Dàn chung văn tả Dàn chung văn tả cảnh 1/ Mở ... tục công việc mình, cối hê…… c Kết (0,5 đ) Cảm nghĩ em mưa rào Em gặp ông Tiên truyện cổ dân gian, miêu tả lại hình ảnh ông Tiên theo trí tưởng tượng em - Giới thiệu hình ảnh ông Tiên (ông Bụt) ... nước biểu - Ngôn ngữ tự cụ thể tình nhiên, sử dụng câu yêu tiếng nói văn biểu cảm, từ -Tiếng nói là một giá trị văn hóa cao quý của dân tộc, yêu tiếng nói là yêu văn hóa của...
 • 13
 • 155
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 KỲ II
... ABC vuông A, AB = 24 cm, AC= 18 cm Đường trung trực BC cắt BC, BA, CA M,E,D Tính BC, BE, CD Bài 12: Cho tam giác ACB vuông A, AB = 4.5 cm, AC = cm Trên cạnh BC lấy điểm D cho CD = cm Đường vuông ... tam giác ABC = 60 cm Bài 8: Cho hai tam giác ABC A’B’C’ có AB = cm, AC = cm, BC= cm A’B’ = 8mm, B’C’= 10 mm, C’A’= 12mm a> Tam giác A’B’C’ có đồng dạng với tam giác ABC không? Vì sao? b> Tính tỉ ... gói kẹo lại thùng thứ gấp hai lần số kẹo có thùng thứ hai Bài 9: Ông Bình Bình 58 tuổi Nếu cộng tuổi bố Bình hai lần tuổi Bình tuổi Ông tổng số tuổi ba người 130 Hãy tính tuổi Bình? Bài 10: Một...
 • 3
 • 302
 • 0

de cuong on tap van 7 ky II20102011

de cuong on tap van 7 ky II20102011
... gi ó cp dn s gin d ca Bỏc trờn nhng phng din no? a Trong sinh hot b Trong giao tip vi mi ngi c Trong li núi, bi vit d í a, b, c, u ỳng Cõu7: Phng phỏp lp lun no c s dng ch yu bnc tớnh gin d ca ... thng yờu nc ca ton dõn + Biu dng tt c nhng biu hin khỏc ca lũng yờu nc (0,5 ) + Tuyờn truyn, t chc, lónh o mi ngi úng gúp vo cụng cuc khỏng chin (0,5 ) Cõu 2: Yờu cu ca on - Vit on ỳng hỡnh thc, ... - II) Cõu 1: on trờn trớch t bn no? A Tinh thn yờu nc ca nhõn dõn ta B c tớnh gin d ca Bỏc H C S giu p ca ting vit Cõu 2: Trong nhng phng ỏn sau, phng ỏn no th hin rừ lun im ca on trờn ? A S...
 • 19
 • 403
 • 4

đề cương ôn tập8 kỳ II(2010-2011)

đề cương ôn tập lý 8 kỳ II(2010-2011)
... mà không mặc áo màu đen? Bài 4: Dùng bếp dầu để đun sôi lít nước 20 0C đựng ấm nhôm có khối lượng 0,5kg Tính nhiệt lượng cần để đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/kg.K, nhôm 88 0 J/kg.K ... có cân nhiệt 200C Tính nhiệt dung riêng kim loại? Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế không khí Lấy nhiệt dung riêng nước 4190J/kg.K Bài 6: Tại dùng bếp than lại lợi dùng bếp củi? Tính...
 • 2
 • 71
 • 1

đề cương ôn tập hóa 8 kỳ II(2010-2011)

đề cương ôn tập hóa 8 kỳ II(2010-2011)
... oxi hóa, khử, oxi hóa phản ứng oxi hóa khử? Câu 3: Nêu phương pháp hóa học nhận biết: • Các chất lỏng: a) HCl, H2O, Ca(OH)2,KOH b) H2SO4, NaCl, NaOH, H2O • Các chất khí: a) CO2, O2, H2, Không ... chuyển hóa sau: a) Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaO b) P P O5 H3PO4 H2 Fe FeSO4 c) KMnO4 O2 H 2O KOH K2CO3 Câu 5: Cho biết khối lượng mol oxit kim loại 80 Thành phần phần trăm khối lượng kim loại oxit 80 %.Lập ... MA = 46đvC a) Xác định công thức phân tử (A)? b) Đọc tên hợp chất? c) Phân loại hợp chất? Câu 7: Để điều chế oxit sắt từ nhóm học sinh dùng 22,4gam sắt đốt 4, 48 lít không khí (đktc) a) b) c)...
 • 4
 • 192
 • 0

Đề cương ôn tập toán 8 kỳ II

Đề cương ôn tập toán 8 kỳ II
... Ơn Tập Tốn Đề Cương Ơn Tập Tốn Đề Cương Ơn Tập Tốn 2.§Ị sè 2: Đề Cương Ơn Tập Tốn Đề Cương Ơn Tập Tốn 3.§Ị sè 3: Đề Cương Ơn Tập Tốn C©u C©u C©u C©u Đề Cương Ơn Tập Tốn Đề Cương Ơn Tập Tốn ... 62 Tập nghiệm cuả phương trình: x ( x – ) ( x + ) = …… Đề Cương Ơn Tập Tốn .Mét sè ®Ị thi tham kh¶o: 1.§Ị sè 1: A Trắc nghiệm khách quan: ( điểm) Câu1: x = -2 nghiệm phương trình Đề Cương Ơn Tập ... Câu 28 : Nếu ∆ ABC đồng dạng vớI ∆ A′B′C′ theo tỉ đồng dạng diện tích ∆ ABC 180 cm2 diện tích ∆ A′B′C′ : A .80 cm B.120 cm2 C 288 0 cm2 D 1225 cm2 Câu 29 : Cho ∆ ABC vng A, có AB = 21 cm, AC = 28...
 • 25
 • 84
 • 0

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2
... cảnh, thứ đồ dùng, loài hoa,về giống vật nuôi, thể loại văn học -Làm đề nghò luận 1 ,2, 3 sgk /85 đề1 , 2, 3sgk/1 28 b Văn tường trình- văn thông báo - Nắm đặc điểm, cách làm, ghi nhớ * D¹ng ®Ị v¨n: ... nhớ * D¹ng ®Ị v¨n: LËp dµn bµi D¹ng 1: Thut minh( Giíi thiƯu) vỊ ®å dïng häc tËp hc sinh ho¹t D2 Thut minh vỊ danh lam th¾ng c¶nh ( tù chän) hc ë ®Þa ph¬ng em D3 Thut minh vỊ mét thĨ lo¹i, v¨n ... dïng D5 Mét sè ®Ị v¨n nghÞ ln §Ị 1: Ph©n tÝch bøc tranh mïa hÌ t©m tëng ngêi tï bµi “Khi tu hó” §Ị 2: Ph©n tÝch lµm nỉi bËt gi¸ trÞ biĨu c¶m, phÐp tu tõ ®iƯp ng÷ khỉ th¬ thø ba bµi Nhí Rõng §Ị 3:...
 • 2
 • 96
 • 0

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2

Đề cương ôn tập văn 8 kỳ 2
... Hanh mi hng 1 921 ch Khi T Hu tu 1 920 Lc bỏt hỳ 20 02 Tc cnh Pỏc Bú Tht H Chớ ngụn t Minh 189 0 tuyt -1969 L tht H Chớ Ngm ngụn t Minh trng tuyt 189 0-1969 L i H Chớ Tht ng Minh ngụn t 189 0-1969 tuyt ... VB Chiu Lớ Cụng Chiudi Un( Lớ ngh ụ( Th Thỏi T ) lun T iờn ụ (974-10 28 ) -Ch chiu Hỏn ) Hch Trn Hchtng Q.Tun ch Hỏn s( D ( 123 1- NL chu t 1300) Trung tng i hch vn) Giỏ tr ni dung Phn ỏnh khỏt ... tin b ca lun T Nguyn ch Hỏn tỏc gi v mc ớch v v Thip NLT tỏc dng ca vic hc phộp ( 1 723 l lm ngi cú o hc( L 180 4 ) c, cú tri thc gúp un phn hng thnh t hc nc Mun hc tt phỏp ) phi cú PP, theo iu...
 • 13
 • 66
 • 0

đề cương ôn tập toán học ii toán 8

đề cương ôn tập toán học ký ii toán 8
... DE AC = 10 cm III/ Tam giác đồng dạng Giáo viên : Đỗ Cao Văn Trường PT cấp II – III Đăng Hà Năm học 2013-2014 Bài 5: Cho hai tam giác ABC A’B’C’ có AB = cm, AC = cm, BC= cm A’B’ = 8mm, B’C’= 10 ... Trường PT cấp II – III Đăng Hà ( x + 2) x + 10 −1 = 2x − 2x − x +1 x −1 − = 11) x −1 x +1 x −1 8) Năm học 2013-2014 x +1 = x−2 x −4 12 = 12) + x + − x3 x+5 ... ba người 130 Hãy tính tuổi Bình? (ĐS : 14 tuổi) Giáo viên : Đỗ Cao Văn Trường PT cấp II – III Đăng Hà Năm học 2013-2014 V/ Bất phương trình bậc ẩn Phương pháp: Khi giải BPT ta ý kiến thức sau:...
 • 4
 • 314
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II
... this school, but this week, they _at Loc An school (work/ are working/ worked/ have worked) 32 “ How wide is this street?” - _It’s _” ( thirteen yards wide/ thirteen yards in wide/ wide thirteen ... Active: S+ Was/ Were+ VingE.g: He was washing clothes at this time yesterday Passive: S+ was/were+being + P.P E.g: Clothes were being washed at this time yesterday e present perfect: Active: S+ have/has+ ... places/ pronouns EXCERCISES I Multiple choice There is not _ in the bag ( some/ any/ anything/ something) Where is the T- shirt _ she gave you on your birthday? ( which/ who/ whom/ of which)...
 • 5
 • 501
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: de cuong ôn tạp van 8 hkiiđề cương ôn tập toán 8 kỳ 2đề cương ôn tập văn 8 học kìđề cương ôn tập văn 8 hk1đề cương ôn tập văn 8 học kì 1đề cương ôn tập văn 8 hk2đề cương ôn tập văn 8 học kì iđề cương ôn tập toán 8 kì iide cuong on tap toan 8 ky iđề cương ôn tập thi học kỳ iiđề cương ôn tập toán 8 học kỳ iiđề cương ôn tập hóa 8 học kì iiđề cương ôn tập toán 8 học kì iiđề cương ôn tập văn 6 học kì iiđề cương ôn tập văn lớp 8 học kì 2Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại