CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI

CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI
... kết quốc tế) Trong tập hợp lực lượng nước bao gồm : giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức Trong dựa tảng khối liên minh công nông giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua Đảng tiên ... họp thủ đô Hà Nội từ ngày đến ngày 10/9/1960, đại hội đề đường lối chung cho cách mạng Việt Nam, đường lối cho cách mạng XHCN miền Bắc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam giai đoạn Cụ ... nông, trung tiểu địa chủ tư An Nam chưa lộ mặt phản cách mạng, đánh đổ phận lộ rõ mặt phản cách mạng Trong liên lạc tạm thời với tầng lớp, giai cấp khác Đảng không nhượng chút lợi ích công nông...
 • 15
 • 64
 • 0

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 1.doc
... nông dân.Trong đó,chống đế quốc ,giải phóng dân tộc nhiêm vụ hàng đầu Câu3:Phân tích phong trào yêu nước.Ý nghĩa phong trào đó? Trả lời; *Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến vừa ... đình phong kiến nhà Nguyễn ký hiệp ước ácmăng năm 1883 Patơnốt năm 1884,đầu hang thục dân Pháp,song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra.Phong trào Cần Vương(1885-1896),một phong trào ... Câu4:Nguyên nhân thất bại phong trào yêu nước nước ta theo khuynh hướng Tư sản-phong kiến đầu kỷ 20 Phong trào yêu nước bị thất bại trước đàn áp đẫm máu đế quốc phong kiến tay sai Nguyên nhân...
 • 8
 • 4,215
 • 77

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 3.doc
... trở thành đảng cầm quyền -Trên giới, hệ thống XHCN hình thành Phong trào cách mạng giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển mạnh Phong trào dân chủ, hoà bình vươn lên mạnh mẽ *Khó khăn: Sau Cách ... gồm tính chất: dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến +cách mạng việt nam có đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược đối tượng phụ nửa phong kiến +nhiệm vụ cách mạng việt nam lúc đánh đuổi ... việt nam lúc đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập thống cho dân tộc,xóa bỏ di tích phong kiến nửa phong kiến,làm cho người cày có ruộng,phát triển chế độ dân chủ nhân dân,gây sở cho chủ nghĩa...
 • 13
 • 5,189
 • 29

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 4.doc

Cau hoi on tap mon duong loi cong san chuong 4.doc
... Trong kinh tế tri thức, nhuồn nhân lực nhanh chóng tri thức hóa; sáng tạo, đổi mới, học tập trở thành yêu cầu thường xuyên người phát triển cong người trở thành nhiệm vụ trung tâm xã hội - Trong ... phẩm nước (GDP) - Trong kinh tế tri thức, tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, vốn quý nhất, nguồn lực quan trọng hàng đầu, định tăng trưởng phát triển kinh tế - Trong kinh tế tri thức, ... thức tổ chức cho phù hợp với điều kiện môi trường cạnh tranh quốc tế Trong 25 năm đổi mới, đạt thành tựu kinh tế ấn tượng, song khách quan mà nói kinh tế nước ta tình trạng lạc hậu, đổi tư kinh...
 • 37
 • 3,896
 • 21

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của ĐCSVN
... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với nhau; cách ... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Mở lớp huấn luyện trị cho cán cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên...
 • 31
 • 14,920
 • 128

ngân hàng câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đcsvn

ngân hàng câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đcsvn
... dung đường lối cách mạng Đảng giai đoạn 1954- 1964? 45 Phân tích nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm Đảng giai đoạn cách mạng 1954- 1964? 46 Quá trình hình thành, nội dung đường lối cách mạng ... 50 Phân tích đường lối công nghiệp hoá thông qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12- 1976) rút nhận xét? 51 So sánh đường lối công nghiệp hoá Đại hội IV (12- 1976) đường lối công nghiệp hoá ... Ái Quốc nêu Đường Cách Mệnh, Chánh cương vắn tắt Sách lược vắn tắt” (Giáo trình Đường lối cách mạng ĐCSVN, Nxb CTQG, H tr.52) 23 Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng phong trào cách mạng năm 1932-1935?...
 • 6
 • 2,504
 • 1

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng có đáp án

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng có đáp án
... MỤC LỤC 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam .1 MỤC LỤC 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Dành ... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... cách mạng Việt Nam Tác phẩm Đường cách mệnh rõ tính chất nhiệm vụ cách mạng Việt Nam cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Hai cách mạng quan hệ mật thiết với nhau; cách...
 • 74
 • 3,314
 • 10

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
... cộng sản Việt Nam đời Đông Dương cộng sản Đảng: ngày 17-6-1929, Hà Nội, đại biểu tổ chức cộng sản miền bắc thành lập - An Nam cộng sản Đảng: vào mùa thu năm 1929, đại biểu hội Việt Nam cách mạng ... đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới Nội dung ... lập Đảng cộng sản giải thể tổ chức hội Việt Nam cách mạng niên, với đại biểu muốn thành lập Đảng cộng sản không muốn tổ chức đảng đại hội niên không muốn giải tán Hội Việt Nam cách mạng niên Trong...
 • 59
 • 678
 • 1

câu hỏi ôn tập môn đường lối ĐCSVN đại học nông nghiệp

câu hỏi ôn tập môn đường lối ĐCSVN đại học nông nghiệp
... Câu 11: Nêu định nghĩa kinh tế thị trường định hướng XHCN ĐHĐBTQ lần thứ IX (2001) làm rõ tính định hướng XHCN phát triển kinh tế thị trường Việt Nam nay? Câu 12: Trình bày ... trương xây dựng Đảng hệ thống trị thời kỳ đổi mới? Câu 13: Làm rõ quan điểm chủ trương Đảng xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới? Câu 14: Trình bày tư tưởng đạo Đảng đối ngoại thời...
 • 2
 • 208
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
... chế độ thực dân Pháp (1925), Đường cách mệnh.(1927) NAQ có vai trò lớn thành lập tổ chức cộng sản : Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.Nhưng tổ chức ... trị Đảng ta - Cương lĩnh Hồ Chí Minh +)Nội dung Cương lĩnh: Cương lĩnh xác định vấn đề Cách mạng Việt Nam: + Phương hướng chiến lược Cách mạng Việt Nam là: cách mạng sản dân quyền cách mạng ... An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, trung lập họ, phận mặt phản cách mạng phải đánh đổ - Về lãnh đạo cách mạng: + Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt nam Đảng cộng...
 • 36
 • 2,240
 • 6

Bộ 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Bộ 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
... hội Việt Nam cách mạng niên, với đại biểu muốn thành lập Đảng cộng sản không muốn tổ chức đảng đại hội niên không muốn giải tán Hội Việt Nam cách mạng niên Trong bối cảnh tổ chức cộng sản Việt Nam ... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... đời Đông Dương cộng sản Đảng: ngày 17-6-1929, Hà Nội, đại biểu tổ chức cộng sản miền bắc thành lập An Nam cộng sản Đảng: vào mùa thu năm 1929, đại biểu hội Việt Nam cách mạng niên Trung Quốc Nam...
 • 15
 • 365
 • 0

7 câu hỏi ôn tập môn đường lới cách mạng phần CNH HĐH

7 câu hỏi ôn tập môn đường lới cách mạng phần CNH HĐH
... dục - đào tạo, khoa học công nghệ nghiệp cách mạng toàn dân Năm là, văn hóa mặt trận; xây dựng phát triển văn hóa nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng kiên trì, thận trọng ... để tồn phát triển Bản sắc dân tộc thể tất lĩnh vực đời sống xã hội: cách tư duy, cách sống, cách dựng nước, cách giữ nước, cách sáng tạo văn hóa, khoa học, nghệ thuật,… thể sâu sắc hệ giá trị ... kế hoạch chủ yếu; coi thị trường công cụ thứ yếu bổ sung cho kế hoạch Không thừa nhận thực tế tồn kinh tế nhiều thành phần thời kì độ, lấy kinh tế quốc doanh tập thể chủ yếu, muốn nhanh chóng...
 • 19
 • 410
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
... PHẦN II: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN ( 1975 - nay) Câu 13: Chủ trương Công nghiệp hoá XHCN thời kỳ trước đổi Đảng CSVN? Câu 14: Công nghiệp hoá gì? mục tiêu, ... định hướng XHCN Đảng ta giai đoạn nay? Câu 19: Hệ thống trị Việt Nam gồm yếu tố nào? Mục tiêu, quan điểm Đảng đường lối xây dựng hệ thống trị thời kỳ đổi mới? Câu 20: Quan điểm, chủ trương Đảng xây ... mới? Câu 21: Quan điểm, chủ trương Đảng xây dựng Văn hoá thời kỳ nay? Câu 22: Chủ trương Đảng việc giải vấn đề xã hội nay? Câu 23: Nội dung đường lối đối ngoại Đảng thời kỳ 1975 – 1986? Câu 24:...
 • 2
 • 129
 • 0

CÂU hỏi ôn tập môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG VIỆT NAM

CÂU hỏi ôn tập môn ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG VIỆT NAM
... chiến lược cách mạng, văn kiện xác định tích chất cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư chủ nghĩa để tới xã hội cộng sản, nhiệm vụ cách mạng nối ... đông dân chúng Việt Nam trị vũ trang nhằm đạt mục tiêu cách mạng đánh đổ đế quốc phong kiến, giành quyền tay công nông Về vị trí quốc tế, cách mạng Việt Nam phận khăng khít với cách mạng giới thể ... cấp vô sản nông dân hai động lực cách mạng mạng tư sản dân quyền, giai cấp vô sản đông lực mạnh, giai cấp lãnh đạo cách mạng, nông dân có số lượng đông đảo nhất, động lực mạnh cách mạng, giai...
 • 42
 • 288
 • 0

Xem thêm