nghiên cứu đánh giá rủi ro thiệt hại do sét

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ rủi RO THIỆT hại DO sét

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ rủi RO THIỆT hại DO sét
... ếạng sét đánh: (2.34) R = R d + Ri V i:ă R i ro do śt đánh trựcăti păvƠoăc uătŕc:ăRd = Rh + Rs + Rw (2.35) R i ro do śtă đánh giánă ti pă vƠoă c uă tŕcă (baoă gồmă śtă đánh trựcă ti pă gián ... PHÂNăTICHăĐANHăGIAăRỦI RO THIỆTăHẠI DO SETăTHEOăCACăTIÊUăCHUẨN QUỌCăTÊăVAăTRONGăN C 2.1 TỌ̉NGăQUAN Việc đánh giá r i ro thiệt h i do śtăgơyăraăchoăcacăcôngătrinhăxơyăd ṇ găđ́ngăvaiă tròăr tăquanătrọngătrongăviê ... oăvệăchốngăśt đánh trựcăti p.ăTuyănhiênăr i ro do śt đánh giánăti păl năh năr i ro ch pănhậnăđ vệăchốngăl iănh̃ngă nhăh că(Ri > Ra)ăthìăc uătŕcăc̀năđ căb oă ng do śt đánh giánăti p Cácăbiệnăphápăb...
 • 91
 • 60
 • 0

nghiên cứu đánh giá rủi ro thiệt hại do sét

nghiên cứu đánh giá rủi ro thiệt hại do sét
... pháp đánh giá rủi ro theo các tiêu chuẩ n nƣớc và quố c tế Tƣ̀ đó đề xuất phƣơng pháp cải tiến đánh giá rủi ro thiệt hại sét sở phƣơng pháp tính toán rủi ro thiệt hại sét đƣơ ̣c đề ... R2là rủi ro thiê ̣t ̣i dịch vụ công cộng; R3là rủi ro thiê ̣t ̣i về di sản văn hóa ; R4l rủi ro thiê ̣t ̣i giá trị kinh tế 2.3.3 Giá trị rủi ro chấp nhận đƣợc Về nguy loại thiệt hại sét đánh, ... đến dạng sét đánh: (2.34) R = R d + Ri Với: Rủi ro sét đánh trực tiếp vào cấu trúc: Rd = Rh + Rs + Rw (2.35) Rủi ro sét đánh gián tiếp vào cấu trúc (bao gồm sét đánh trực tiếp gián tiếp...
 • 100
 • 288
 • 0

Đánh giá rủi ro thiệt hại do sét

Đánh giá rủi ro thiệt hại do sét
... L.4 thiệt hại giá trò kinh tế 3.3 RỦI RO VÀ NHỮNG THÀNH PHẦN RỦI RO 3.3.1 Rủi ro Mỗi loại rủi ro gây thiệt hại xuất công trình dòch vụ xem xét Trong công trình loại rủi ro sau xem xét: Rủi ro ... ro gây thiệt hại sống người (R1); rủi ro gây thiệt hại dòch vụ công cộng (R2); rủi ro gây thiệt hại di sản văn hóa (R3); rủi ro gây thiệt hại giá trò kinh tế (R4) Trong dòch vụ loại rủi ro sau ... Rủi ro gây thiệt hại dòch vụ công cộng (R.2); rủi ro gây thiệt hại giá trò kinh tế (R.4) Để đánh giá rủi ro R, thành phần rủi ro quan trọng cho công trình đònh nghóa tính toán Rủi ro R tổng rủi...
 • 83
 • 244
 • 0

nghiên cứu đánh giá rủi ro độc học môi trường

nghiên cứu đánh giá rủi ro độc học môi trường
... Đánh giá rủi ro chất độc với môi trường Phạm vi nghiên cứu  Qui mô phòng thí nghiệm  Khoanh vùng nghiên cứu (vùng, miền, lưu vực sông, bờ biển…) Phạm vi ứng dụng  Đánh giá nguồn ... khả rủi ro xảy Biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng tối thiểu tới môi trường Giảm bớt tiếp xúc Các dòch vụ phục vụ Phương pháp đánh giá rủi ro chất độc với môi trường     Các thử nghiệm độc học ... chất độc thể sinh vật Nghiên cứu quần thể (community): Khoanh vùng nghiên cứu xem xét biến đổi số lượng loài Phương pháp luận đánh giá rủi ro chất độc với môi trường   Thử nghiệm sinh học (bioassay):...
 • 23
 • 685
 • 0

Nghiên cứu đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội

Nghiên cứu đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội
... tiờu ỏnh giỏ tai bin l lt 1.3.2.3 Phng phỏp phõn tớch, ỏnh giỏ ri ro tai bin l lt a) ỏnh giỏ ri ro tai bin ỏnh giỏ rui ro tai bin l ỏnh giỏ xỏc sut xy v mc nguy him tai bin ú gõy Tai bin l kt ... ri ro tai bin l lt thnh ph H Ni Chng ỏnh giỏ hin trng, nguy c v phõn tớch ri ro tai bin l lt thnh ph H Ni Hỡnh 1.1 S khu vc nghiờn cu Chng TNG QUAN NGHIấN CU TAI BIN L LT 1.1 Tng quan v tai ... in Ho Bỡnh lm cho hu ht cỏc lũng sụng c gn nh tr thnh cỏc lũng sụng c Rt nhiu lũng sụng c b san lp bi quỏ trỡnh ụ th hoỏ 28 Lũng sụng hin i Trong lónh th nghiờn cu lũng sụng hin i ca hu ht cỏc...
 • 98
 • 1,344
 • 2

CHƯƠNG 6 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 6 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG
... sức khoẻ 6. 2 Lý thuyết đánh giá rủi ro môi trường 6. 2.1 Phương pháp tiếp cận đánh giá rủi ro môi trường Đánh giá rủi ro môi trường công cụ có hiệu quả, giúp nhà quản lý tài nguyên môi trường đưa ... đánh giá rủi ro môi trường: Đánh giá rủi ro hồi cố (ĐGRRHC) Đánh giá rủi ro dự báo (ĐGRRDB) Cả hai cách tiếp cận sử dụng đánh giá rủi ro hoàn chỉnh ĐGRRHC trình xác định nguyên nhân gây rủi ro ... vi ứng dụng - Đánh giá nguồn ô nhiễm không điểm - Ô nhiễm nước - Vùng sinh thái 6. 4 Đánh giá rủi ro, nguy hại độc chất với môi trường Việc nghiên cứu đánh giá rủi ro độc học môi trường thông qua...
 • 13
 • 343
 • 2

Tính toán mức độ rủi ro thiệt hại do sét đánh cho công trình viễn thông

Tính toán mức độ rủi ro thiệt hại do sét đánh cho công trình viễn thông
... Sét đánh g n công trình Sét đánh vƠoăđ ngădơyăđiă vào công trình Sét đánh g năđ ngădơyăđiă vào công trình Sét đánh vƠo công trình t iă măắaẰăcu iăđ ngădơyă (xem hình 3.8) Xác su t sét đánh công trình ... n r i ro đ c xem xét ng v i m i lo i thi t h i công trình Ngu n nguy hi m Sét đánh t i đ ng dơy k t n i t i công trình S3 RU RV RW Sét đánh g n công trình S2 Sét đánh công trình S1 Sét đánh g ... n r i ro cho công trình sét đánh vƠo d ch v n i t i công trình RU: Thành ph năr i ro liênăquanăđ năt năth xúcăvƠăđi năápăb ngăt iăv tăs ng do đi năápăti pă căbênătrong công trình, do sét đánh vƠoăđ...
 • 86
 • 183
 • 1

Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê

Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê
... ch n ñ nghiên c u lu n văn v i ñ tài: “NGHIÊN C U ĐÁNH GIÁ CH T LƯ NG THI T B VÀ QUÁ TRÌNH S N XU T B NG CÔNG C TH NG KÊ” M c ñích c a ñ tài - Nghiên c u phương pháp ñánh giá l c thi t b trình ... V ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B , KI M TRA VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T Chương 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B VÀ KI M TRA, THEO DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T Chương 3: PH N M M H TR ĐÁNH GIÁ ... H TR ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B VÀ KI M TRA QUÁ TRÌNH S N XU T – K T QU KI M TRA ĐÁNH GIÁ Chương T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B , KI M TRA VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T 1.1 T ng quan v...
 • 26
 • 365
 • 0

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê potx

Tài liệu Luận văn:Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê potx
... THI T B VÀ QUÁ TRÌNH S N XU T B NG CÔNG C TH NG KÊ” M c ñích c a ñ tài - Nghiên c u phương pháp ñánh giá l c thi t b trình s n xu t s d ng công c th ng - Nghiên c u ng d ng công c th ng nh ... DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T Chương 3: PH N M M H TR ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B VÀ KI M TRA QUÁ TRÌNH S N XU T – K T QU KI M TRA ĐÁNH GIÁ Chương T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B , KI M TRA VÀ THEO ... lu n tài li u tham kh o lu n văn g m có chương sau: Chương 1: T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B , KI M TRA VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH S N XU T Chương 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG L C THI T B VÀ...
 • 26
 • 284
 • 0

nghiên cứu đánh giá và đề xuất sơ đồ khai thác bền vững tài nguyên nước lưu vực sông ba

nghiên cứu đánh giá và đề xuất sơ đồ khai thác bền vững tài nguyên nước lưu vực sông ba
... nghiên cứu, đề xuất phương pháp khai thác bền vững tài nguyên nước cho lưu vực sông Ba Mục đích đề tài Phân tích, đánh giá tồn khai thác sử dụng nước lưu vực, từ đề xuất đồ khai thác bền vững ... lưu vực sông Ba - Chương II: Nghiên cứu đánh giá quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông - Chương III: Nghiên cứu đề xuất đồ khai thác sử dụng bền vững tài nguyên nước lưu vực ... Nêu tồn khai thác sử dụng nước lưu vực sông Ba nay, bất cập đồ khai thác sử dụng nước yêu cầu bổ sung điều chỉnh nhằm hoàn thiện đồ khai thác sử dụng nước bền vững Đề xuất đồ khai thác...
 • 124
 • 268
 • 8

Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam

Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam
... mô hình nước trầm tích Xây dựng - Hướng dân quy hướng dẫn quy trình công nghệ trình công nghệ điều tra, đánh giá điều tra, đánh giá dự báo ô dự báo ô nhiễm môi trường Nguyên tắc, nhiễm môi quan ... đồ trầm tích tầng mặt + Các b ả n ô môi trường: ô h o học môi trường nước, đồ hoá học môi tn rờ n g tr ầ m tích, đồ môi trư ờng p h ó n g xạ, đồ trạ ns dự báo ô nhiễm môi trường - Báo cáo tông ... ng trâm tích; han đỏ môi trường phỏne; xạ; ô trạng dự báo ỏ nỉ' iem môi trường - Báo cáo tông hợp “Điêu tra, n s h iê n cứu, đánh ơiá dự báo mức độ tổn t h c m g n c trâm tích đáy ô nhiễm ỏ'...
 • 86
 • 335
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy để đánh giá rủi ro và tính toán thiết kế cho kè phú đa tỉnh phú yên

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy để đánh giá rủi ro và tính toán thiết kế cho kè phú đa  tỉnh phú yên
... cao trỡnh nh h p theo thuy t tin c y 45 3.4.1 Bi toỏn ỏnh giỏ an ton h th ng hi n t i 45 3.4.2 Bi toỏn Xỏc nh cao trỡnh nh kố h p theo ph ng phỏp thuy t tin c y ... giỏ s an ton cho cụng trỡnh Tuy nhiờn, ph ng phỏp thi t k cụng trỡnh theo thuy t tin c y v phõn tớch r i ro cú nhi u u i m v gi i quy t c t ng th bi toỏn ny ng d ng thuy t tin c y thi ... th ng sụng theo thuy t tin c y; - Thi t l p c cỏc bi toỏn m u phõn tớch tin c y, ỏnh giỏ an ton, r i ro v m c m b o an ton ỏp d ng cho h th ng sụng; - ng d ng nghiờn c u cho h th ng kố...
 • 87
 • 142
 • 0

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC

Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC
... hệ thống kiểm soát nội 2.1.1 Các lý việc phải hiểu biết đầy đủ hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán Trong kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát ... hành kiểm toán Do vậy, thấy mức độ cần thiết, quan trọng việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát trình kiểm toán báo cáo tài Nghiên cứu đầy đủ hệ thống kiểm soát nội đơn ... hiệu qủa hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội 37 4) Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ: Việc tổng hợp kết khảo sát hệ thống kiểm soát nội đợc thực qua việc lập Bảng đánh giá kiểm soát nội qua...
 • 40
 • 9,241
 • 30

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm soát báo cáo tài chính2 hoàn thiện công tác nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và việc xác định trọng yếu rủi ro trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nướcnghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soáttrường đại học khoa học tự nhiên khoa môi trường phương pháp mờ đánh giá rủi ro môi trường kết hợp nghiên cứu điển hình về chất thải khoannghiên cứu đánh giá các loại hình tai biến đại chất vùng duyên hải trung bộđánh giá rủi ro hoá chất và vấn đề quản lý chất thải nguy hại pptđánh giá rủi ro thuốc bảo vệ thực vật thông qua chỉ số tác động môi trường trong sản xuất súp lơ ở huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngnghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về chất lượng đào tạo nhân lực trình độ đại học ở việt nammô hình nghiên cứu đánh giá mức đô hài lòngchương 4 đánh giá rủi ro môi trường đối với chất thải nguy hạinghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020đánh giá rủi ro cho khoản mục tscđ tại hai khách hàngđánh giá rủi ro môi trường đối với các hóa chất độc hại qua đường hô hấpnghiên cứu đánh giá mức độ nhạy cảm môi trường và mức độ dễ bị tổn thương vùng hải phòng và phụ cậnđánh giá rủi rochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ