Bài giảng Marketing ngân hàng ThS. Thái Thị Kim Oanh

Bài giảng Marketing ngân hàng ThS. Thái Thị Kim Oanh

Bài giảng Marketing ngân hàng ThS. Thái Thị Kim Oanh
... Tổng quan marketing ngân hàng Chương 2: Thị trường và mơi trường Marketing ngân hàng Chương 3: Đo lường và lựa chọn thị trường mục tiêu cho ngân hàng Chương 4: Chiến lược sản phẩm ngân hàng ... Tổng quan marketing ngân hàng  1) 2) 3) 4) Ơn tập kiến thức marketing bản: Bản chất hoạt động Marketing Vị trí vai trò marketing doanh nghiệp Marketing đại (nội dung) Các cơng cụ Marketing ... marketing ngân hàng địa bàn,Thảo luận nhóm phát biểu ý kiến - Phƣơng pháp học: Chuẩn bị tài liệu,Hƣớng dẫn, trao đổi - Giáo trình học tập    Giáo trình Marketing ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Thị...
 • 10
 • 283
 • 0

Bài giảng marketing ngân hàng chương 4 chiến lược sản phẩm ngân hàng GV trần thị ngọc quỳnh

Bài giảng marketing ngân hàng chương 4 chiến lược sản phẩm ngân hàng  GV trần thị ngọc quỳnh
... DUNG  4. 1 Khái niệm sp, dịch vụ kinh doanh NH  4. 2 Chiến lược sản phẩm ngân hàng 4. 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng  4. 2.2 Chiến lược sp có  4. 2.3 Chiến lược sp  4. 1 Khái niệm sản phẩm NH Sản phẩm ... cung ứng, khai thác quản lý sp 4. 2 Chiến lược sản phẩm ngân hàng 4. 2.1 Mục tiêu CL SPDV NH 4. 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng 4. 2.3 Chiến lược sp có 4. 2 .4 Chiến lược sp 4. 2.1 Mục tiêu CL SPDV NH Các ... 4. 2 .4 Chiến lược phát triển sản phẩm a Khái niệm phân loại sản phẩm b Chiến lược phát triển sp c Phương pháp phát triển sản phẩm d Quy trình phát triển sp a khái niệm phân loại sản phẩm Sản phẩm...
 • 69
 • 783
 • 4

Bài giảng marketing ngân hàng chương 3 chiến lược maketing ngân hàng GV trần thị ngọc quỳnh

Bài giảng marketing ngân hàng chương 3 chiến lược maketing ngân hàng  GV trần thị ngọc quỳnh
... chiến lược 25 3. 2 Các chiến lược marketing NH tiêu biểu 3. 2.1 Chiến lược lựa chọn danh mục sp 3. 2.2 Chiến lược cạnh tranh 3. 2 .3 Chiến lược tăng trưởng 3. 2.4 Chiến lược quan hệ khách hàng 26 3. 2.1 ... ràng dài hạn 33 3. 2 .3 Chiến lược tăng trưởng Ma trận Ansoff Hiện Thị trường Mới 1.THÂM NHẬP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SP 3. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Hiện ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM 34 Mới 3. 2 .3 Chiến lược tăng ... DUNG Một số vấn đề chiến lược •Khái niệm, vai trò •Quy trình xây dựng chiến lược Các chiến lược marketing ngân hàng tiêu biểu 2 3. 1 Một số vấn đề chiến lược Khái niệm: Chiến lược việc xác định...
 • 40
 • 514
 • 0

Bài giảng marketing ngân hàng chương 5 chiến lược giá GV trần thị ngọc quỳnh

Bài giảng marketing ngân hàng chương 5 chiến lược giá  GV trần thị ngọc quỳnh
... phá sản Z” điều chỉnh Hạn mức tín nhiệm S&P 5. 65- 5. 85 BBB- 5. 25- 5. 65 BB+ 4. 95- 5. 25 Lãi suất cho vay BB Giá trị Z” 4. 75- 4. 95 BB- 4 .50 -4. 75 B+ 4. 15- 4 .50 B Tham khảo bảng xếp hạn tín dụng NH DN nằm ...     5. 1 Khái niệm giá marketing ngân hàng 5. 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá 5. 3 Quy trình định giá 5. 4 Định giá số spdv NH tiêu biểu 5. 5 Các chiến lược định giá tiêu biểu 5. 1 Khái ... niệm giá marketing ngân hàng Giá sản phẩm dịch vụ ngân hàng số tiền mà KH phải trả để quyền sử dụng khoản tiền thời gian định sử sụng SPDV NH cung cấp 5. 1 Khái niệm giá marketing ngân hàng Hình...
 • 43
 • 669
 • 0

Bài giảng marketing ngân hàng chương 6 chiến lược phân phối GV trần thị ngọc quỳnh

Bài giảng marketing ngân hàng chương 6 chiến lược phân phối  GV trần thị ngọc quỳnh
... DUNG  6. 1 Những vấn đề chung  6. 2 Các kênh phân phối chủ yếu hoạt động ngân hàng 6. 3 Mục tiêu chiến lược phân phối NH  6. 4 Lựa chọn kênh phân phối 6. 1 Những vấn đề chung Khái niệm: * Phân phối ... tương lai 6. 2 Các kênh phân phối chủ yếu NH 6. 2.1 Kênh phân phối truyền thống Chi nhánh Ngân hàng đại lý 6. 2.2 Hệ thống phân phối hàng đại Ngân hàng điện tử (e-banking) Ngân hàng qua mạng ... Kênh phân phối đại 6. 2.2 Kênh phân phối đại 6. 2.2 Kênh phân phối đại 6. 2.2 Kênh phân phối đại NH qua mạng nội (LAN) 6. 2.2 Kênh phân phối đại NH qua mạng internet 6. 2.2 Kênh phân phối đại Ưu điểm...
 • 27
 • 411
 • 0

Bài giảng marketing ngân hàng chương 2 nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu GV trần thị ngọc quỳnh

Bài giảng marketing ngân hàng chương 2 nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu  GV trần thị ngọc quỳnh
... 23 2. 3 Chọn thị trường mục tiêu a.Khái niệm thị trường mục tiêu b Tiêu chí chọn thị trường mục tiêu c Chiến lược chọn thị trường mục tiêu d Chiến lược phối hợp công cụ hỗn hợp marketing thị trường ... trường mục tiêu 24 a Khái niệm thị trường mục tiêu Khái niệm Thị trường mục tiêu khúc thị trường mà doanh nghiệp định hướng nỗ lực marketing vào Khái niệm 25 b Tiêu chí lựa chọn thị trường mục tiêu ... HỎI NGHIÊN CỨU: Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing NH? Phân khúc thị trường ngành NH dựa vào tiêu thức nào? Làm để NH chọn thị trường mục tiêu? 2www.themegallery.com 2. 1 Nghiên cứu...
 • 32
 • 434
 • 0

Bài giảng Marketing ngân hàng Trần Anh Quang

Bài giảng Marketing ngân hàng Trần Anh Quang
... biệt ngân hàng 33 1.2 VAI TRÒ CỦA MARKETING NGÂN HÀNG  Marketing ngân hàng  vừa khoa học,  vừa nghệ thuật,  vừa nghề 34 Trần Anh Quang 17 12/22/2012 1.3 ĐẶC TRƯNG CỦA MARKETING NGÂN HÀNG ... vụ ngân hàng phù hợp cách thức ứng dụng Marketing nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động ngân hàng kinh tế thị trường Chương1 Tổng Quan Marketing Ngân Hàng Trần Anh Quang 12/22/2012 1.1Khái niệm marketing ... ảnh ngân hàng 35 1.3.1 Marketing ngân hàng loại hình marketing dòch vụ tài • Để củng cố niềm tin khách hàng, ngân hàng làm ?  Giảm tính vơ hình ?  Gia tăng niềm tin  Tạo lợi cạnh tranh ? 36 Trần...
 • 37
 • 428
 • 2

bài giảng marketing ngân hàng DH Vinh ppt

bài giảng marketing ngân hàng DH Vinh ppt
... marketing ngân hàng   13 Marketing ngân hàng tồn nỗ lực ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu câu khách hàng thực mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp Marketing ngân hàng tập hợp hành động khác ngân hàng ... hướng nguồn lực co ngân hàng vào việc phục vụ tốt nhu câu khách hàng, sở đo thực mục tiêu ngân hàng Bài 1: Tổng quan marketing ngân hàng II VAI TRỊ CỦA MARKETING ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG Là câu nối hoat ... tác chăm soc khách hàng nhân viên với khách hàng - Giai hài hòa lợi ích nhân viên, khách hàng chủ ngân hàng 15 Bài 1: Tổng quan marketing ngân hàng Tao vị canh tranh ngân hàng - Tao khác biệt,...
 • 189
 • 570
 • 3

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 2 các chính sách marketing hỗn hợp

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 2 các chính sách marketing hỗn hợp
... phẩm Các cách tổ chức phát triển SP Ban quản lý SP Giám đốc SP Tìm kiếm hội thoả mãn khách hàng Kỳ vọng khách hàng Khoảng trống ch-a thoả mãn Mức đáp ứng thực chất SP Các hội (1) Các SP (2) Cải ... dãn cầu Giá A Không co dãn L-ợng cầu cho giai đoạn P2 P1 Q2 Q1 Giá B Cầu co dãn L-ợng cầu cho giai đoạn P2 P1 Q2 Q1 Các mục tiêu sách giá Các mục tiêu CS giá H-ớng lợi nhuận Thu nhập mục tiêu ... Chuyển giao Chính sách quốc gia Các ph-ơng pháp sáng tạo Tìm kiếm trực tiếp Các ph-ơng pháp Tạo ý t-ởng Nối marketing công nghệ Sáng kiến công nghệ Nghiên cứu tìm kiếm khách hàng Tài trợ cho ng-ời...
 • 62
 • 131
 • 0

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 4 2nội dung marketing ngân hàng

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 4 2nội dung marketing ngân hàng
... hành ngân hàng Sức mạnh th-ơng l-ợng ng-ời mua Sự đe doạ dịch vụ thay Mụ hỡnh lc lng cnh tranh ca Porter MễI TRNG VI Mễ Các quan hệ khác - Quan hệ với khách hàng: Hiểu rõ khách hàng, chia khách hàng ... hoch marketing ngõn hng Vai trũ ca bn k hoch marketing Cỏc cỏch tip cn vic lp k hoch Ni dung (yu t) ca bn k hoch Vai trũ ca bn k hoch chin lc marketing NH Bn k hoch: Trung tõm ca quỏ trỡnh marketing ... yếu tố địa lý - Khách hàng ai? - Khách hàng cần gỡ? - Nhng đặc điểm nhu cầu tất khách hàng tiềm nng? XC NH PHM VI TH TRNG Tng dõn s 100% Th trng tim nng Th trng sn sng 100% 40 % Th trng kh nng...
 • 36
 • 170
 • 0

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 5 3chiến lược marketing ngân hàng

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 5 3chiến lược marketing ngân hàng
... TH TRNG Marketing Mix Ngân hàng Thị tr-ờng A Tiếp cận không phân biệt Marketing Mix oạn Marketing Mix oạn Marketing Mix oạn B Tiếp cận theo đoạn thị tr-ờng oạn Marketing Mix oạn Ngân hàng oạn ... vic t c cỏc mc tiờu Phõn b cỏc ngun lc marketing t c cỏc mc tiờu ú MC TIấU Li nhun Tng trng v quy mụ MC TIấU Th phn Kim soỏt ri ro v a dng húa Chin lc marketing cho Ngõn hng Hai nhúm chin lc: ... mc tiờu Phỏt trin SP v CS marketing mix Cung cp theo th trng hp hn Thu hp tt theo khu vc a lý, nhõn khu, tõm lý ỏp ng tng on nh Cung cp theo tng ngi Thit k SP v CS marketing phự hp ti nhu cu...
 • 25
 • 167
 • 0

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 1 tổng quan về marketing ngân hàng thƣơng mại

slike bài giảng marketing ngân hàng chương 1 tổng quan về marketing ngân hàng thƣơng mại
... MARKETING NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1. 1 Giới thiệu khái niệm liên quan đến marketing NH 1. 2 Mục tiêu marketing ngân hàng 1. 3 Đặc điểm Marketing Ngân hàng 1. 4 Nội dung marketing NH 1. 5 Các thách thức Marketing ... hoạt động marketing để cạnh tranh tốt thời gian tới? 9/4/2 011 Néi dung Chƣơng 1: Tổng quan marketing ngân hàng Chƣơng 2: Nội dung marketing ngân hàng Chƣơng 3: Chiến lƣợc marketing ngân hàng TÀI ... tiêu dùng Marketing công nghiệp Marketing phi lợi nhuận, xã hội Marketing dịch vụ Marketing quản lý quan hệ khách hàng Marketing toàn cầu, trực tiếp 19 50’s 19 60’s 19 70’s 19 80’s 19 90’s Marketing...
 • 56
 • 144
 • 0

bài giảng thanh toán quốc tế thẻ ngân hàng - ths.thị tuyết anh

bài giảng thanh toán quốc tế thẻ ngân hàng - ths. võ thị tuyết anh
... thẻ • Biểu tượng, logo • Số thẻ • Thời hạn hiệu lực • Tên chủ thẻ VISA CARD Thẻ tín dụng quốc tế (Master) Thẻ tín dụng quốc tế( VISA) Thẻ ghi nợ quốc tế THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ Thẻ Amex Thẻ Amex Thẻ ... Đối với ngân hàng phát hành thẻ - Ngân hàng đa dạnh hóa sản phẩm dịch vụ • - Tăng doanh thu thu phí hai bên: Phí thu từ chủ thẻ phí từ đại lý chấp nhận thẻ - Ngân hàng thu hút khách hàng đến ... thẻ phạm vi tòan quốc quốc tế - Có thể ngân hàng cho vay tiền sử dụng trước trả sau mà khơng cần phải chấp (thấu chi) - Đặc biệt có thẻ (thẻ ghi nợ thẻ tín dụng) túi, người chủ thẻ tự tin khả tài...
 • 47
 • 1,465
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai giang marketing ngan hangbài giảng marketing ngân hàng thương mạislide bài giảng marketing ngân hàngbài tập marketing ngân hàngbài giảng luật ngân hàngtài liệu bài giảng luật ngân hàngbài giảng marketing dịch vụ ths nguyễn văn tâmslide bài giảng luật ngân hàngtập bài giảng luật ngân hàngbài giảng luật ngân hàng thầy minh hiệpbài giảng luật ngân hàng nhà nướcbài giảng luật ngân hàng và chứng khoánbài giảng môn ngân hàng thương mạigiáo trình bài giảng luật ngân hàngslide bài giảng môn ngân hàng thương mạichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ