Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Thực Hành

Biên dịch câu truy vấn thời gian, thực thi trên hệ quản trị sở dữ liệu

Biên dịch câu truy vấn thời gian, thực thi trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu
... nghiệm câu truy vấn có yếu tố thời gian môi trường Visual C++ với liệu thực bệnh viện Nhân dân Gia Đònh-TP.HCM, có kết qủa tốt 4.1 Cú pháp câu truy vấn SubTSQL Để thực biên dòch câu truy vấn mã ... [9] Dữ liệu thời gian cập nhật bảng liệu mô hình quan hệ truy n thống, bảng có liệu thời gian thêm vào cột v_begin (thời gian bắt đầu liệu sinh ra), v_end (thời gian kết thúc) Nói cách khác liệu ... việc biên dòch câu SubTSQL mã nguồn mở có ý nghóa thi t thực, câu SubTSQL với cú pháp đơn giản, dễ thân thi n với người dùng (Những câu truy vấn thời gian Update Delete biên dòch cách tương tự câu...
 • 8
 • 571
 • 3

Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị sở dữ liệu số 3 docx

Tài liệu Bài thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu số 3 docx
... phẩm 3. 2 cho biết mã sp, tên sp, tên loại sp mà bán từ ngày 1/1/2006 đến 30 /6/2006 3. 3 cho biết số lượng sp loại sp gồm thông tin: mã loại sp, tên loại sp, số lượng sản phẩm 3. 4 cho biết tổng số ... 2006 3. 5 cho biết thông tin phiếu xuất mà nhânl viên có mã NV01 xuất 3. 6 cho biết danh sách nhân viên nam có tuổi 25 30 3. 7 thông kê số lượng phiếu xuất theo nhân viên 3. 8 Lấy tên nhân viên có số ... phiếu xuất MAPX MASP Số lượng 1 10 15 2 20 20 3 25 12 Câu 3: Tạo view theo yêu cầu sau: 3. 1 cho biết: “mã sản phẩm, tên sản phẩm, tổng số lượng xuất sản phẩm năm 2006” Lấy liệu từ View xếp tăng...
 • 3
 • 1,384
 • 6

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity) Với thuộc tính phức hợp (ghép): thành phần chuyển thành thuộc tính quan hệ Với thuộc tính đa trị: thực thể chuyển thành quan hệ Một quan hệ chứa ... chuyển đổi kiểu thực thể thông thường (regular entity) Mỗi kiểu thực thể thông thường chuyển thành quan hệ (bảng) Khoá kiểu thực thể trở thành khoá bảng Các thuộc tính kiểu thực thể trở thành cột bảng ... entity) Mỗi thực thể yếu chuyển thành quan hệ Thuộc tính xác định kiểu thực thể chủ đưa vào thuộc tính quan hệ Khóa cuả quan hệ= thuộc tính xác định thực thể chủ + thuộc tính xác định thực thể yếu...
 • 33
 • 1,066
 • 6

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... Nhân viên Lớp con: Quản lý, kế toán, thư ký… Lớp cha: Nhân viên Lớp cha: loại thực thể bao gồm số thực thể riêng biệt thể mô hình liệu Lớp con: thực thể có vai trò riêng biệt thành viên lớp cha ... CONTRACT thực thể có giá trị thuộc thuộc tính trên, thuộc tính lại để trống Cách 2: Tạo kiểu thực thể riêng biệt cho loại nhân viên không tận dụng thuộc tính chung 3NN HeCSDL Lớp cha/lớp Ví dụ Quản ... (Supertype subtype) Siêu kiểu (supertype): kiểu thực thể tổng quát có mối liên kết với hay nhiều kiểu Kiểu (subtype): phân nhóm từ kiểu thực thể thành nhiều kiểu thực thể 6NN HeCSDL Mô hình Attributes...
 • 28
 • 798
 • 4

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... hàm tập hợp (Aggregate function) Tên hàm SUM Ý nghĩa Tính tổng số MIN Trả giá trị nhỏ MAX Trả giá trị lớn AVG Tính giá trị trung bình COUNT Đếm số phần tử (not null) Được dùng để tổng kết giá trị ... mà kết trả giá trị đơn (single value) tập giá trị đặt lồng vào bên lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, hay DELETE, hay bên truy vấn khác Subquery dùng nơi mà biểu thức phép dùng Subquery thực thi chậm ... danh sách (list) hay nhiều giá trị bao gồm mệnh đề GROUP BY hay HAVING 38NN HCSDL 38 Subquery với toán tử so sánh >ALL có nghĩa lớn giá trị >ANY có nghĩa lớn giá trị Vd: >ALL (1, 2, 3) lớn >ANY...
 • 44
 • 1,209
 • 10

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... lược đồ quan hệ R(U), r quan hệ R, X Y tập thuộc tính U Định nghĩa: Phụ thuộc hàm (FD) f: X Y lược đồ quan hệ R giá trị X r có quan hệ xác với giá trị Y r Nghĩa r có giá trị X có giá trị Y ∀t1, ... quan hệ Q giả sử F tập phụ thuộc hàm Q, tập thuộc tính X ⊆ Q+ Bao đóng tập thuộc tính X tập + XF ) phụ thuộc hàm F ký hiệu X+ (hoặc tập tất thuộc tính A ⊆ Q+ suy từ X dựa vào phụ thuộc hàm F hệ ... Q từ tập S NN HeCSDL 38 V í dụ NN HeCSDL 39 Phương pháp tìm khóa Xác định tập bắt buộc phải có khóa (tập thuộc tính trừ vế phải) Xác định tập thuộc tính cần phải thử tập (loại bỏ tập từ tập thuộc...
 • 42
 • 1,451
 • 4

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... thuật dùng để tạo tập quan hệ có đặc điểm mong muốn dựa vào yêu cầu liệu nghiệp vụ Mục đích: loại bỏ bất thường (anomaly) quan hệ để có quan hệ có cấu trúc tốt hơn, nhỏ Quan hệ có cấu trúc tốt ... quan hệ R 3NF tập phụ thuộc hàm F R dạng chuẩn phụ thuộc hàm X->A với A ∉ X X siêu khóa R A thuộc tính khóa HeCSDL 24 24NN Biến đổi thành dạng chuẩn Loại bỏ phụ thuộc bắc cầu quan hệ tạo quan hệ ... Form) Lược đồ quan hệ R dạng 2NF tập phụ thuộc hàm F nếu: R dạng chuẩn Mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa R Nếu quan hệ R có khóa đơn đương nhiên quan hệ dạng chuẩn 17NN...
 • 37
 • 711
 • 5

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị dữ liệu

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị cơ sơ dữ liệu
... rã… Cho quan hệ r Phân rã thành quan hệ 9NN HeCSDL …Ví dụ phân rã Kết nối tự nhiên quan hệ phân rã này: Có không thuộc quan hệ gốc ban đầu 10NN HeCSDL 10 Phân rã không mát thông tin Thực tế nhận ... phân rã, CSDL không lưu trữ quan hệ r mà lưu lại quan hệ chiếu r1, , rn CSDL phải có khả khôi phục lại quan hệ gốc r từ quan hệ chiếu Nếu không khôi phục lại quan hệ r việc phân rã không biểu diễn ... phân rã quan hệ Phân rã quan hệ r lược đồ R, cho tập hợp quan hệ πU1(r) rn = πUn(r) r1 = r2 = πU2(r),… 6NN HeCSDL Phân rã không mát thông tin(Lossless decomposition) Khảo sát quan hệ r phân rã...
 • 38
 • 660
 • 2

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị sở dữ liệu SQL Server

Bài tập thực hành môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server
... BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER Module 1: Nội dung kiến thức thực hành: SQL SerVer Management Studio  Tạo quản lý CSDL Phần 1: SQL Server Management ... _data1 thành 50 MB Tương tự tăng SIZE tập tin QuanLyDeAn _log thành 10 MB Nếu Management Studio để thay đổi SIZE tập tin bạn làm nào? IBM-T60 BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER ... datatype, liệt kê IBM-T60 BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL SERVER - Các system datatype SQL Server lưu trữ Table CSDL - Các User-defined datatype SQL Server lưu trữ Table CSDL...
 • 21
 • 5,638
 • 9

Thực hành Hệ quản trị liệu SQL Server

Thực hành Hệ quản trị cơ sơ dũ liệu SQL Server
... Đạt Page 50 Thực Hành Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu( SQL SERVER) – 11 LT-TM giá trị cần thay đổi cột bảng VATTU (trừ cột mã vật tư) : mã vật tư, tên vật tư, đơn vị tính phần trăm thủ tục thực lệnh UPDATE ... thêm cột trị giá, biết trị giá = tổng thành tiền mẩu tin chi tiết tương ứng bảng CTPNHAP Ngô Tất Đạt Page 12 Thực Hành Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu( SQL SERVER) – 11 LT-TM select P.Sopn, Ngaynhap=convert(char(7),Ngaynhap,111),Sodh,Tgnhap, ... cột tổng trị giá xuất(tgxuất) cho bảng PXUAT Trong tgxuat = (slxuat*dgxuat) bảng ctpxuat.Chỉ cập nhật cho phiếu xuat năm 2006-01 Ngô Tất Đạt Page Thực Hành Hệ Quản Trị Sở Dữ Liệu( SQL SERVER) ...
 • 55
 • 464
 • 0

Hệ quản trị sở dữ liệu Chuong IV Tổ chức lưu trữ và các phương thức truy xuất

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Chuong IV Tổ chức lưu trữ và các phương thức truy xuất
... lưu không theo thứ tự logic (mà thứ tự thêm liệu) —  Thường liệu quan hệ lưu file ◦  Tìm kiếm: duyệt ◦  Thêm: nhanh —  Cách thức lưu trữ thao tác liệu dễ, thích hợp cho tập tin có kích thước ... block phải đọc giảm ◦  Giá trị field cluster key lưu lần, có record table khác tham chiếu đến dòng ⇒ tiết kiệm không gian để lưu trữ (và tạo mối quan hệ liệu) —  Tổ chức dl theo kiểu cluster ... (Sequential) —  Là hình thức lưu trữ liệu mẫu tin lưu trữ theo thứ tự trường search key —  Link mẫu tin quan hệ thứ tự pointer —  Thích hợp cho ứng dụng đặc trưng làm việc liệu xếp (theo search...
 • 33
 • 331
 • 0

Giáo trình tin học 12: Hệ quản trị sở dữ liệu MS Access BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP pptx

Giáo trình tin học 12: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP pptx
... dung: Tiết 31 - Đề thực hành (lấy lại thức hành tiết 30) Học sinh làm lại câu 1-câu tiết 30, Học sinh với tư cách người : học sinh mẫu, trợ giảng để hướng dẫn học sinh khác hệ thống máy Hi class ... 32 –GV rút kinh nghiệm qua tiết thực hành, khắc phục yếu điểm học sinh qua thực hành: Tiếp tục sử dụng phương pháp để phát thắc mắc học sinh, cuối đảm bảo tất học sinh hiểu làm , nghi ngờ vấn...
 • 3
 • 271
 • 0

Hệ quản trị sở dữ liệu. File đính kèm gồm slide bài giảng + Source Thực hành

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. File đính kèm gồm slide bài giảng + Source Thực hành
... dùng hệ điều hành bên 7 Chủ sở hữu quyền Chủ sở hữu (ownership) đối tượng CSDL người tạo đối tượng Các đối tượng có sẵn HQTCSDL thuộc thân HQTCSDL mà đại diện nhà quản trị CSDL (DBA) Chủ sở hữu ... lý Cấu trúc luận lý Data Files Data Blocks Control Files Extents Redo Log Files Segments Archived Redo Log Files Tablespaces Parameter Files Alert Trace Log Files Backup Files 33 Data blocks, Extents ... bảo hệ thống phục hồi có cố 24 Các Thủ Tục Đi Kèm (tt.) Kiểm định (Audit): bao gồm thủ tục quản lý để: Bảo đảm tính xác liệu vào Bảo đảm tính xác trình xử lý liệu Ngăn ngừa phát lỗi suốt trình thực...
 • 66
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệuhệ quản trị cơ sở dữ liệu oracleđánh giá hệ quản trị cơ sở dữ liệuhệ quản trị cơ sở dữ liệu chương 5 điều khiển cạnh tranhhệ quản trị cơ sở dữ liệu chương 3 lưu trữ và cấu trúc tập tinhệ quản trị cơ sở dữ liệu chương 6 hệ thống phục hồihệ quản trị cơ sở dữ liệu chương 4 giao dịch transactionhệ quản trị cơ sở dữ liệu chương 1 giới thiệuvai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệuđặc điểm hệ quản trị cơ sở dữ liệutự học hệ quản trị cơ sở dữ liệuhệ quản trị cơ sở dữ liệu access là gìhệ quản trị cơ sở dữ liệu oracle là gìhệ quản trị cơ sở dữ liệu mysql là gìhệ quản trị cơ sở dữ liệu dbms là gìPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại