Bài giảng ôn tập sinh học 12

Bài giảng ôn tập sinh học 12

Bài giảng ôn tập sinh học 12
... lượng hệ sinh thái * Sản lượng sinh vật sơ cấp, sản lượng sinh vật thứ cấp - Hiệu suất sinh thái d Sinh khu sinh học trái đất - Sinh quyển: khái niệm - Khu sinh học + Khái niệm + Các khu sinh học ... học, tiến hoá sinh học C tiến hoá tiền sinh hoc, tiến hoá sinh học D Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học 23 Đại địa chất gọi kỉ nguyên bò sát? A Đại thái cố B Đại cổ sinh ... sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh D đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh 19 Trong giai...
 • 54
 • 389
 • 14

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 21

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 21
... (A) Bài : 5570 ADN không thực chức sau đây? Chọn đáp án A Chứa gen mang thông tin di truyền B Bảo quản thông tin di truyền C Truyền thông tin di truyền qua hệ D Chứa nhiễm sắc thể Đáp án : (D) Bài ... ADN nhân đôi dựa vào khuôn mẫu phân tử ARN Đáp án : (A) Bài : 5574 Điều không nói nhân đôi ADN là: Chọn đáp án A Xảy vào lúc phân tử ADN trạng thái tháo xoắn B Dựa khuôn mẫu phân tử ADN mẹ C ... nitric loại uraxin Đáp án : (D) Bài : 5548 Đơn phân cấu tạo ADN là: Chọn đáp án A Axit amin B Axit đêôxiribônuclêic C Axit ribônuclêic D Nuclêôtit Đáp án : (D) Bài : 5547 ADN có thành phần sau...
 • 12
 • 229
 • 0

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 13

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 13
... tiền sinh học B Tiền hoá hóa học C Tiến hoá hóa học tiến hóa tiền sinh vật D Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học Đáp án : (C) Bài : 6702 Quá trình phát triển từ sinh vật trái đất tạo sinh ... hoá học B Tiến hoá sinh học C Tiến hoá tiền sinh học D Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học Đáp án : (B) Bài : 6701 Sự kiện bật cuối trình tiến hoá côaxecva giai đoạn tiến hoá tiền sinh học ... tiến hoá sau đây? Chọn đáp án A Tiến hoá tiền sinh học B Tiến hóa sinh học C Tiến hóa hóa học D Tiến hóa hóa học tiến hóa sinh học Đáp án : (B) Bài : 6704 Trong giai đoạn tiến hóa trái đất, giai...
 • 19
 • 249
 • 0

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 9

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 9
... tố sinh thái B Nhân tố hữu sinh C Nhân tố vô sinh D Con người Đáp án : (A) Bài : 5345 Tác động sinh vật lên thể sinh vật khác xem loại nhân tố sinh thái sau đây? Chọn đáp án A Nhân tố vô sinh ... năm 193 0 B Ở Châu Á vào năm 192 4 C Ở Nam Phi vào năm 192 4 D Ở Đông Nam Á vào năm 193 0 Đáp án : (C) Bài : 6871 Đặc điểm sinh hoạt lao động giai đoạn vượn người là: Chọn đáp án A Chế tạo công cụ ... Đáp án : (C) Bài : 68 39 Điểm giống người thú là: Chọn đáp án A Đều có nanh phát triển B Đều phân hoá thành cửa, nanh hàm C Đều có số lượng D Răng hàm không phát triển Đáp án : (B) Bài : 6838 Để...
 • 33
 • 210
 • 0

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 8

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 8
... (B) Bài : 5 388 Tập hợp sau quần thể sinh vật? Chọn đáp án A Các thông khu đồi B Các voi khu rừng Châu Phi C Các cá hồ D Các rau mác bãi bồi Đáp án : (C) Bài : 5 387 Nhóm sinh vật sau quần thể sinh ... Bài : 5419 Trong hệ sinh thái, động vật đóng vai trò là: Chọn đáp án A Sinh vật tiêu thụ B Sinh vật phân huỷ C Sinh vật cung cấp D Sinh vật sản xuất Đáp án : (A) Bài : 54 18 Hệ sinh thái hệ thống ... sống kí sinh Đáp án : (A) Bài : 20733 Ở trạng thái hoạt động virut tồn dạng: Chọn đáp án A Sống kí sinh thể sinh vật B Sống hoại sinh C Sống tự D Sống kí sinh hoại sinh Đáp án : (A) Bài : 20732...
 • 26
 • 227
 • 0

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 1

Bài giảng ôn tập sinh học TNPT-CDĐH- BỘ ĐỀ 1
... 10 Vậy người trả lời không? Chọn đáp án A Đúng B Không thể ba nhiễm kép số lượng NST 11 ; C Không thể ba nhiễm kép số lượng NST 5; D Không thể ba nhiễm kép số lượng 14 ; Đáp án : (A) Bài : 214 15 ... (A) Bài : 214 29 Kiểu gen là: Chọn đáp án A Tập hợp gen tế bào thể; B Tập hợp gen NST tế bào sinh dưỡng; C Tập hợp gen NST giới tính XY ; D Tập hợp gen NST giới tính X; Đáp án : (A) Bài : 214 28 ... trả lời: Chọn đáp án A 1, 2; B 1, 3; C 1, 2, 3; D 1, 2, 3, 4, Đáp án : (D) Bài : 214 10 Đột biến không làm thêm vật chất di truyền: Chọn đáp án A Chuyển đoạn tương hỗ không tương hỗ; B Mất đoạn...
 • 22
 • 177
 • 0

Ôn tập sinh học 12: bài 1-2-3

Ôn tập sinh học 12: bài 1-2-3
... chiều nào? Mạch khuôn chiều 3’ → 5’, ARN tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ 27) Phiên mã vi sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực khác nào? Sinh vật nhân sơ hình thành ARN trưởng thành Sinh vật nhân thực: ... mạch khuôn ADN 25) Tên enzim làm nhiệm vụ phiên mã Cho biết vị trí tác động chiều dịch chuyển enzim này? ARN – pôlimeraza; vùng P theo chiều 3’ → 5’trên mạch khuôn 26) Phiên mã diễn dựa khuôn mẫu ... sản phẩm gen sinh Ba mức độ chính: Điều hòa phiên mã, điều hòa dịch mã điều hòa sau dịch mã 38) sinh vật nhân sơ điều hòa cấp độ chủ yếu? cấp độ phiên mã 39) điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân...
 • 3
 • 1,061
 • 9

Bài tập xác suất Sinh học_Tài liệu ôn tập Sinh học 12

Bài tập xác suất Sinh học_Tài liệu ôn tập Sinh học 12
... • Xác suất sinh trai gái = 1/2 • Xác suất sinh bình thường = 3/4 • Xác suất sinh bệnh bạch tạng = 1/4 Như theo qui tắc nhân: • Xác suất sinh trai bình thường = (1/2)(3/4) = 3/8 • Xác suất sinh ... -Tài liệu ôn tập SINH HỌC 12 – Chuyên đề : XÁC SUẤT SINH HỌC - Trang: bệnh galacto huyết đột biến gen lặn NST thường qui định mẹ người đàn ông không mang gen gây bệnh Xác suất đứa sinh bị ... -Tài liệu ôn tập SINH HỌC 12 – Chuyên đề : XÁC SUẤT SINH HỌC - Trang: 18a/ Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng sinh đứa đầu lòng bị bệnh A 1/4 B 1/8 C 1/9 D 2/9 18b/ Nếu đứa đầu bị bệnh XS để sinh...
 • 17
 • 392
 • 2

BÀI GIẢNG ÔN TẬP - SINH 12

BÀI GIẢNG ÔN TẬP - SINH 12
... tháp sinh khối D tháp sinh khối tháp số lượng 23 Có chuỗi thức ăn lưới thức ăn sau? Lúa - - - - > Chuột - - - > Mèo - - - - > Hổ Vi sinh vật Rau cải - - - - > Sâu rau - - - - > Chim - - - - > ... trung - Đặc trung phân bố cá thể không gian, ví dụ Quan hệ loài qu n xã: đặc điểm ví dụ quan hệ - Cộng sinh - Hợp tác - Hội sinh - Cạnh tranh - sinh - Ức chế - cảm nhiễm - Sinh vật ăn sinh ... pôlipeptit tổng hợp từ đoạn gen A Alanin - Lơxin - Lizin - Alanin B Alanin - Lơxin - Alanin - Lizin C Lơxin - Alanin - Alanin - Lizin D Lơxin - Alanin - Lizin - Alanin 17 Chiều mạch mã gốc gen phiên...
 • 54
 • 431
 • 0

Tài liệu ôn tập sinh hoc 12

Tài liệu ôn tập sinh hoc 12
... Giáo trình phụ đạo sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường - Trong nửa sau kỉ XIX tích luỹ nhiều tài liệu ngành Sinh học, đặc biệt cổ sinh vật học, địa lý sinh vật học, phơi sinh học củng cố ... Ngun Sinh - Cổ Sinh – Trung Sinh – Tân Sinh Đại Kỷ Thời gian Thái Cổ 3500tr – 900tr Ngun Sinh 2600tr – 2038tr Cambr i Xilua Cổ 570tr – 80tr 490tr – 120 tr 370tr – Điều kiện mơi trường Sự phát sinh ... giao phối với chênh lệch mùa sinh sản 20 Giáo trình phụ đạo sinh học 12 Giáo viên : Nguyễn Mạnh Cường c)Cách li sinh sản : DO đặc điểm quan sinh sản tập qn hoạt động sinh dục khác mà cá thể thuộc...
 • 30
 • 666
 • 9

ôn tập sinh học 12

ôn tập sinh học 12
... di truyền là:cá thể quần thể không giao phối dinh dưỡng quan sinh sản, tập tính sinh dục 11.Nguyên nhân dẫn đến cách li di truyềnlà:bộ NST#SL,hình dạng,cấu trúc…… 12. Theo Darrein nhân tố tiến hoá ... sức sống -sinh sản vi sinh vật nhân tố tiến hoá là:CLTN 9.Vì CLTN nhân tố tiến hoá CLTN quy đònh chiều hướng , nhiệp điệu phổ biến TPKG QT CLTN nhân tố đònh hướng tiến hoá 10 Các li sinh sản khác ... hình loại hình thích nghi : KH 19, TNKH gọi :TN sinh thái, thướng biến 20 Kể tên tiêu chuẩn phân biệt loài thân thuộc :hình thái-đòa lí sinh thái -sinh lí hoà bình-di truyền 21.Tiêu chuẩn hình thái...
 • 5
 • 317
 • 5

Câu hỏi ôn tập sinh học 12 - HKII - Tiến hóa và Sinh thái

Câu hỏi ôn tập sinh học 12 - HKII - Tiến hóa và Sinh thái
... phát sinh loài người? So sánh tiến hóa sinh học tiến hóa văn hóa – xã hội trình phát sinh loài người Mối quan hệ trình tiến hóa sinh học tiến hóa VH-XH ... 31: TIẾN HÓA LỚN Để phác họa phát sinh chủng loại, nhà khoa học dựa vào chứng tiến hóa nào? Giải thích trình tiến hóa lớn hình thành nên đơn vị phân loại loài sơ đồ tiến hóa ... Phần bảy SINH THÁI HỌC Chương 1: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT Bài 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI: Môi trường sống gì?...
 • 28
 • 2,305
 • 15

Ôn tập sinh học 12

Ôn tập sinh học 12
... ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ĐỀ ÔN THI NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN SINH 12 NC Thời gian làm bài:45 phút Mã đề thi 122 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: 01 Tiến hoá ... ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ĐỀ ÔN THI NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN SINH 12 CB Thời gian làm bài:45 phút Mã đề thi 124 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: 01 Trong kỹ ... n = NST + NST B 4n = 126 NST C 2n + 2n = 64 ST + 62 NST D 3n = 93 NST SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT ĐỀ ÔN THI NĂM HỌC 2008 - 2009 MÔN SINH 12 CB Thời gian làm bài:45...
 • 14
 • 325
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 kỳ I và hệ thống kiên thức

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập sinh học 12 kỳ I và hệ thống kiên thức
... Khi hai tiểu phân ribôxôm liên kết v i mARN thể giai đoạn trình gi i mã? A Giai đoạn chuẩn bị dịch mã B Giai đoạn kh i đầu dịch mã C Giai đoạn kết thúc dịch mã D Giai đoạn kéo d i mạch pôlipetit ... làm cho sinh gi i ngày đa dạng, phong phú A i u kiện ngo i cảnh không ngừng biến đ i nên xuất biến dị sinh vật ngày nhiều B biến dị cá thể biến đ i đồng loạt thể sinh vật di truyền cho hệ sau ... phát sinh biến dị chế di truyền biến dị B gi i thích thành công chế hình thành đặc i m thích nghi sinh vật C sâu vào đường hình thành lo i D làm rõ tổ chức lo i sinh học Câu 17 Phát biểu không...
 • 127
 • 950
 • 14

Bài giảng Ôn tập Hình học phẳng Lớp 9

Bài giảng Ôn tập Hình học phẳng Lớp 9
... góc B BÀI TẬP: Bài 1: Cho tam giác ABC ( Â= 1v ), đường cao AH Đường tròn đường kính AH cắt cạnh AB, AC E F a CM: tứ giác AEHF hình chữ nhật b CM: tứ giác EFCB nội tiếp c Đường thẳng qua A vuông ... diện tích hình giới hạn hai cạnh TB, TD cung BCD theo R Bài 19: Hai đườngtròn (O) (O’) có bán kính R R’ ( R > R’) tiếp xúc C Gọi AC BC hai đường kính qua C (O) (O’) DE dây cung (O) vuông góc với ... cân c Tứ giác AHBK nội tiếp Bài 31 Cho đoạn thẳng AB C điểm nằm A B Người ta kẻ nửa mặt phẳng bờ AB hai tia Ax By vuông góc với AB Trên tia Ax lấy điểm I Tia Cz vuông góc với tia CI C cắt By...
 • 9
 • 859
 • 14

Xem thêm