ĐỀ CƯƠNG ôn THI môn KINH tế CHÍNH TRỊ lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ

Đề cương ôn thi môn kinh tế tài chính

Đề cương ôn thi môn kinh tế tài chính
... doanh kỳ Tất số dư Nợ tài khoản ghi vào phần tài sản bảng cân đối kế toán Tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” (TK 154) cuối kỳ không thi t phải có số dư không Các tài khoản phản ánh ... vào Theo quyền sở hữu tài sản cố định chia thành A Tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình B Tài sản cố định thuê tài sản cố định tự có C Tài sản cố định phúc lợi, tài sản cố định phục ... giá vốn hàng bán máy móc thi t bị hoạt động không đạt công suất thi t kế Theo quy định hành, tỷ lệ trích kinh phí công đoàn 3% tính hết vào chi phí Mọi nghiệp vụ tăng tài sản cố định doanh nghiệp,...
 • 16
 • 73
 • 0

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... động kinh tế, trừ hoạt động kinh tế vượt sức doanh nghiệp Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết kinh tế 15 Adam Smith không đánh giá tiền tệ, coi tiền môi giới giản đơn Đúng Adam Smith không đánh ... hoá, tự kinh tế, tự trao đổi 14 Adam Smith cho Nhà nước phải can thiệp vào tất hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt kinh tế vượt sức doanh nghiệp Sai Adam Smith cho Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt ... thông hàng hoá Đúng Adam Smith coi tiền “bánh xe vĩ đại lưu thông” 17 Trong lý luận giá trị lao động, Adam Smith cho giá trị sử dụng định giá trị trao đổi Sai Adam Smith cho giá trị sử dụng không...
 • 4
 • 3,560
 • 40

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KINH TẾ KHAI THÁC THƯƠNG VỤ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KINH TẾ KHAI THÁC THƯƠNG VỤ
... chuyến hay kì khai thác (t; tkm.thl) R: Chi phí khai thác để hoàn thành khối lượng (đ) Rc,Rđ: chi phí khai thác ngày tàu chạy, đỗ (t/ngày) Tc,Tđ: thời gian tàu chạy, đỗ chuyến hay kì khai thác (ngày) ... QL: lượng hàng hoá chuyến kì khai thác( THl,TKm) DtTc: số tàu chạy chuyến kì khai thác( TTNC) + Năng suất ngày tàu khai thác: số hải lí,TKm mà phương tiện làm ngày khai thác Mkt = QL/Dt.Tkt = a.vkt.Cc ... chảy, chế độ công tác động chính, + Tốc độ khai thác: tốc độ trung bình thực tế mà tàu thực quảng đường tàu chạy điều kiện hàng hải khác với thời gian khai thác xác định + Tốc độ kinh tế: tốc độ...
 • 32
 • 813
 • 7

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... thuật đại cho kinh tế quốc dân + Tạo điều kiện để khôi phục sở kinh tế cho kinh tế hàng hóa phát triển đẩy mạnh phân công lao động xã hội tạo tính độc lập mặt kinh tế thành phần kinh tế, tạo môi ... +Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ: nông dân cá thể, thợ thủ công cá thể, tầng lớp tiểu thương - Trong trình cải tạo xây dựng kinh tế xuất thành phần kinh tế mới: + Thành phần kinh tế nhà nước ... Nếu không thực giá trị ( hàng hóa không bán ) không thực đuơcj giá trị sứ dụng hàng hóa Việc thực giá trị hàng hóa giá trị sử dụng hàng hóa bị tách biệt vả không gian lẫn thời gian Giá trị thu...
 • 12
 • 664
 • 22

Đề cương ôn thi môn kinh tế bảo hiểm

Đề cương ôn thi môn kinh tế bảo hiểm
... đồng bảo hiểm bao gồm nội dung sau: - Tên, địa doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người bảo hiểm người thụ hưởng - Đối tượng bảo hiểm - Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản bảo hiểm bảo hiểm ... cần thi t phải bảo hiểm hoả hoạn ? Đối tượng, phạm vi, số tiền bảo hiểm giá trị bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn? Đối tượng phạm vi bảo hiểm Bảo hiểm hỏa hoạn? Đối tượng bảo hiểm Đối tượng bảo ... hạn bảo hiểm tính lại phí bảo hiểm Nếu phí bảo hiểm tính sở số giá trị tối đa bình quân nhiều số phí bảo hiểm nộp người bảo hiểm trả nốt cho công ty bảo hiểm số phí thi u Trong thời gian bảo hiểm, ...
 • 24
 • 2,768
 • 12

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án
... phần kinh tế, " kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố, phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày cảng trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế ... kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân * Kinh tế tập thể: Là thành phần kinh tế bao gồm sở kinh tế người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý Kinh tế tập thể ... hướng điều tiết vĩ mô nên kinh tế - Kinh tế Nhà nước nắm giữ vị trí, lĩnh vực then chốt kinh tế, vì chi phối hoạt động thành phần kinh tế khác toàn kinh tế - Kinh tế Nhà nước nhiệm vụ quan trọng...
 • 33
 • 2,386
 • 29

Đề cương ôn thi môn kinh tế vĩ mô

Đề cương ôn thi môn kinh tế vĩ mô
... Lý thuyết tập kinh tế ôn thi hết học phần 2012 Email:anhchangthantuongkute9x.hvtc@gmail.com Phone: 0985150895 Đề Cương Ôn Thi Kinh Tế 2012 ương Chương 1_Nhập môn kinh tế học Chươ 1_Nhậ ... tiết kinh tế mô: *Công cụ kinh tế: -Các sách kinh tế đòn bẩy kinh tế ( thuế, tiền lương, trợ cấp) *Công cụ pháp luật: -Vận dụng văn pháp quy kinh tế Học, học nữa, học Đồng hành mùa thi sinh ... +Kinh tế học vi mô: "là môn học nghiên cứu cách thức định hộ gia đình, doanh nghiệp tương tác họ thị trường cụ thể" +Kinh tế học mô: "nghiên cứu tượng toàn tổng thể kinh tế" 1.2.Ba vấn đề kinh...
 • 104
 • 151
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... Kỹ sư nông nghiệp điều phải định hướng rõ ràng cho người học hiểu học gì? Học môn gì? Những môn học giúp ích bổ trợ cho môn học khác học xong Kỹ sư tương lai làm việc để phát triển kinh tế – xã ... luật giá trị kinh tế xã hội chủ nghúa, hạn chế hướng dẫn quy luật giá trị hai thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa Đảng ta nêu rõ : “ giai đoạn nước ta kinh tế xã hội chủ nghĩa không chịu ... giá trị kinh tế nước ta • Những tác động tích cực quy luật giá trị: Áp dụng Quy luật giá trị vào kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, thấy mạnh tác động vào hoạt động sản xuất, kinh...
 • 21
 • 1,680
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... trò chủ đạo; kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân” Việc xác định phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước ... cho kinh tế thị trường nước ta phát triển theo định hướng XHCN Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh thêm vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước kinh tế nhà nước chiếm tỉ trọng lớn kinh tế quốc dân, mà kinh tế ... với thu hút công nghệ đại, tạo thêm việc làm Có thành phần KT Dự thảo báo cáo trị Đại hội X Đảng xác định: ‘‘Phát triển kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước...
 • 19
 • 72
 • 1

Đề cương ôn tập Môn kinh tế chính trị

Đề cương ôn tập Môn kinh tế chính trị
... lưu thông ( tức tiền tệ để két|) tiền tệ không làm tăng thêm giá trị Như vậy, mâu thuẫn công thức chung rư biểu chỗ: tiền tệ vừa lớn lên lưu thông vừa không tạo lưu thông Đó mâu thuẫn công thức ... dư? Giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng dư siêu ngạch? So sánh giống khác giá trị thặng dư tuyệt đối giá trị thặng dư tương đối Giá trị thặng dư, giá trị thặng ... tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư siêu ngạch Giá trị thặng dư: phần giá trị dôi giá trị sức lao động, người công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm đoạt giá trị thặng dư phản...
 • 9
 • 332
 • 0

Đề cương ôn tập MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Đề cương ôn tập MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... liệu học tập CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ Câu : Khái niệm hình thái kinh tế xã hội ? Tại nói phát triển hình thái kinh tế xã hội trình lịch sử tự nhiên? a) Khái niệm hình thái kinh tế xã ... liệu học tập - Cơ sở hạ tầng kết cấu kinh tế đa thành phần có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể nhiều thành phần kinh tế khác Tính chất đan xen kết cấu sở kinh tế vừa làm cho kinh tế sôi động, ... Đồng thời phải quan tâm đến công nghiệp hóa HĐH nông nghiệp kinh tế nông thôn, phát triển toàn diện nông lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp SX hàng tiêu dùng...
 • 24
 • 234
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị 15 câu

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị 15 câu
... động đông đảo, đợc đào tạo chuyên môn + Kinh tế nhà nớc có mối quan hệ kinh tế nớc rộng lớn tạo điều kiện thành phần kinh tế nhà nớc phát huy vai trò chủ đạo kinh tế nội điạ kinh tế quốc tế Mặc ... mạnh mẽ hình thức kinh tế trang trại thành phần kinh tế tập thể nói chung kinh tế hợp tác lĩnh vực có bớc phát triển Hiện kinh tế hộ gia đình nông thôn phận quan trọng kinh tế tập thể, giữ vai ... cách quan hệ thống trị kinh tế nghị rõ không bỏ qua kinh tế hàng hoá quan hệ kinh tế kinh tế (quan hệ thị trờng, hàng hoá, tiền tệ) + Chúng ta không bỏ qua thành tựu khoa học công nghệ mà chủ nghĩa...
 • 14
 • 247
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... Dao, dân tộc Mông, dân tộc Thái chiếm đa số 80%; lại số dân tộc khác Là huyện nghèo; với 16/18 xã đặc biệt khó khăn; Kinh tế, VH - XH cha phát triển, sở hạ tầng thấp kém, giao thông lại khó khăn, ... xut vt liu xõy dng trờn a bn Tuy nhiờn kinh t cũn hn ch: c cu kinh t cũn mt cõn i, Kinh t nụng nghip chim t l cao, cụng nghip, dch v thp -V PT cỏc thnh phn kinh t: cỏc thnh phn KT huyn ó phỏt trin, ... mụn Kinh t chớnh tr (Chớnh sỏch kinh t mi-NEP ca Lờnin) 1-ụi vi a phng: Phong Thổ huyện vùng cao biên giới, có 98,5km đờng biên giáp với huyện Kim Bình - tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; đầu cầu thông...
 • 8
 • 199
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế đô thị

Đề cương ôn tập môn kinh tế đô thị
... cứu vấn đề tội phạm đô thị : - Đô thị nơi tập trung đông dân tập trung nhiều cải xã hội Mức độ tội phạm xảy đô thị đặc biệt đô thị trung tâm cao vùng khác - Các hộ gd, dn nhạy cảm với vấn đề tội ... sách môi trường đô thị đến tăng trưởng kinh tế thị nào? Chính quyền sd sách môi trường đô thị thông qua công cụ kinh tế thuế Các sắc thuế chủ yếu môi trường gồm: thuế ô nhiễm không khí, thuế ... đói đô thị Với tư cách lãnh đạo nhà quyền đô thị , đè xuất chương trình, giải pháp để xóa đói giảm nghèo địa phương a, Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói đô thị: - Sự đình đốn kinh tế: kt đô thị tăng...
 • 8
 • 249
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn kinh tế chính trịđề cương ôn thi môn kinh tế lượngđề cương ôn thi môn kinh tế phát triểnđề cương ôn tập môn kinh tế chính trị mác lêninđề cương ôn thi môn kinh tế quốc tếdề cương ôn tập môn kinh tế chính trịđề cương ôn thi môn kinh tế công cộngđề cương ôn thi môn kinh tế vi môcâu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trịđề cương ôn tập môn kinh tế họcđề cương ôn tập môn kinh tếđề cương ôn thi luật kinh tếđề cương thảo luận môn kinh tế chính trịđề cương ôn thi môn luật hành chínhôn thi môn kinh tế chính trịPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả