Đề thi thử đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (1)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (1)
... công dân: Nhà phút) nước pháp luật; Hàng hóa – tiền tệ - thị trường; Kinh tế hàng hóa; Công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Các sách giáo dục – đào tạo, khoa học – công ... tích, suy luận, đánh giá, giải vấn đề thông qua lĩnh vực Địa lý 10 Năng lực tư định tính với cấp độ hiểu,vận dụng, phân tích, suy luận, đánh giá, giải vấn đề thông qua lĩnh vực Giáo dục công ... thông qua lĩnh vực Giáo dục công dân Lịch sử: Lịch sử giới cận - Trắc nghiệm – đại Lịch sử Việt lựa chọn, Nam cận – đại đáp án Tư định Địa lý: Địa lý tự nhiên, Địa tính Kiến lý dân cư, Chuyển...
 • 2
 • 183
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (2)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (2)
... tỉnh: A Tĩnh B Quảng Bình C Quảng Trị D Thừa Thi n - Huế Câu 26: Tăng trưởng kinh tế là: A Sự gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng thời gian định B Sự gia tăng tổng sản phẩm quốc gia (GNP) ... phẩm quốc gia (GNP) khoảng thời gian định C Sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người khoảng thời gian định D Cả A, B, C Câu 27: Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh thành lập vào năm nào? A 1987 B ... quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng là: A Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân B Liên minh giai cấp nông dân đội ngũ trí thức C Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông...
 • 15
 • 114
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (3)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (3)
... khoáng t Ch n câu tr l i đ t vào m ch g c a r theo nh ng đư ng nào? A: Gian bào thành tế bào B: Tế bào chất gian bào C: Thành tế bào tế bào chất D: Tế bào chất nhân tế bào 26 Hình thái gi i ph ... giới tính 14 Các nhà khoa h c phát hi n r ng tính tu i c a thi n th ch rơi vào Trái đ t giá tr thu đư c g n gi ng Ngư i ta tin r ng v t th h M t tr i (bao g m c M t tr i) đ u hình thành t i th i ... 238 238 206 đ nguyên t c a Pb U m t m u thi n th ch 1,04 Bi t chu kỳ bán rã c a U thành Pb sau m t chu i phân rã 4,47 t năm Tính tu i (t năm) c a m u thi n th ch bi t ban đ u hoàn toàn 206 Pb...
 • 9
 • 120
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (4)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (4)
... cá tra, cá basa nhiều nước? Chọn câu trả lời A: An Giang – Kiên Giang B: Tiền Giang – Hậu Giang C: Hậu Giang – Kiên Giang D: Tiền Giang – An Giang 39 Kháng chiến lâu dài đặc điểm chung hai đấu ... thắng B: Được quốc tế ủng hộ C: Có nhà quân thi n tài D: Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc 11 Cuộc cách mạng mang màu sắc tư sản cuối kỷ XIX đưa quốc gia châu Á phát triển thành nước đế quốc chủ nghĩa ... nước xã hội chủ nghĩa chi viện D: Việt Nam nhân dân giới ủng hộ 19 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập năm quốc gia Inđônêxia, Mã Lai, Thái Lan, Xing–ga–po, Philippin vào: Chọn câu trả...
 • 9
 • 93
 • 1

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (5)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (5)
... vào ch tr ng 48 Hàm s Ch n câu tr l i có hai m c c tr giá tr c a m là: A: B: C: < m < D: < m < 49 Tìm giá tr nh nh t c a m cho hàm s đ ng bi n R Đi n vào ch tr ng 50 Nguyên hàm c a hàm s Ch n câu ... lư t trung m c a c nh AA’, BC CD Thi t di n t o b i m t ph ng (MNK) v i hình h p là: Ch n câu tr l i A: Lục giác B: Tam giác C: Ngũ giác D: Tứ giác 35 Tìm m đ hàm s đ t c c ti u t i m có hoành ... = D: x = Phương trình ti p n c a đ th hàm s Ch n câu tr l i qua m M(1;0) là: A: B: C: D: B t phương trình Ch n câu tr l i có nghi m là: A: B: C: D: Cho hàm s Giá tr y'(0) b ng: Ch n câu tr l...
 • 9
 • 93
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (6)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (6)
... biên học cổ điển Hệ thống học Niu-tơn vận hành tốt hai trăm năm; đến mức, cuối kỉ XIX, nhiều nhà vật lí tin vấn đề thời gian trước sách giáo khoa Vật lí khép lại mà viết thêm Có thể vấn đề nảy ... nhận Chọn câu trả lời A: văn hóa – khoa học B: khoa học – văn học C: khoa học – nghệ thuật D: nghệ thuật – văn học 14 Tác phẩm KHÔNG thuộc giai đoạn văn học từ 1945 đến 1975? Chọn câu trả lời ... giải vấn đề giới C: Thuyết học cổ điển giải vấn đề xảy vật lí D: Thuyết học cổ điển học thuyết xuất sắc thời đại 10.3 Theo đoạn trích, “hai đám mây” hình ảnh thể hai vấn đề nào? Chọn câu trả lời...
 • 13
 • 90
 • 2

Đề thi mẫu đại học quốc gia nội năm 2016 phần khoa học tự nhiên (đánh giá năng lực)

Đề thi mẫu đại học quốc gia hà nội năm 2016 phần khoa học tự nhiên (đánh giá năng lực)
... tồn dao động điện từ tự Hiệu điện cực đại cường độ dòng điện cực đại qua mạch U0 I0 Tại thời điểm Facebook.com/ThiThuDaiHoc - Trang 23 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học hiệu điện hai tụ ... 206 Pb 238U mẫu thi n thạch 1,04 Biết chu kỳ bán rã 238U thành 206 Pb sau chuỗi phân rã 4,47 tỉ năm Tính tuổi (tỉ năm) mẫu thi n thạch biết ban đầu hoàn toàn 206 Pb Facebook.com/ThiThuDaiHoc ... cư tỷ lệ giới tính (D) PHẦN (B): KHOA HỌC XÃ HỘI (55 PHÚT) ww w Câu 101 Sự gia tăng dân số tự nhiên nước ta năm qua KHÔNG dẫn đến kết sau đây? Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục mầm non (A)...
 • 9
 • 333
 • 1

DE THI THU DAI HOC BACH KHOA HA NOI 2009 ( THAY nhan day gia su moi doi tuong tai nha dam bao ket qua sau 10 buoi

DE THI THU DAI HOC BACH KHOA HA NOI 2009 ( THAY nhan day gia su moi doi tuong tai nha dam bao ket qua sau 10 buoi
... ud = 200 cos (1 00 t + )(V ) )(V ) D ud = 100 cos (1 00 t + Cõu 31 in tớch ca t in mch dao ng LC bin thi n theo phng trỡnh q = Qocos( t + ) Ti thi T T im t = , ta cú: A ud = 100 cos (1 00 t + B ud ... thc u = 100 cos (1 00 t + )(V ) Dựng vụn k cú in tr rt ln ln lt o in ỏp gia hai u cun cm v hai bn t in thỡ thy chỳng cú giỏ tr ln lt l 100 V v 200V Biu thc in ỏp gia hai u cun dõy l: )(V ) )(V ) ... chuyn ng quay ca vt l chm dn gia tc gúc õm D vt cú th quay nhanh dn vi gia tc gúc õm Cõu 49 Hai õm phỏt t hai nhc c cú cựng cao m tai ngi nghe phõn bit c l vỡ chỳng cú VT Lí 12 THI TH I HC ( S22)...
 • 7
 • 381
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ docx
... Câu49: Trong dao động điều hòa A Khi gia tốc cực đại động cực tiểu B Khi lực kéo cực tiểu cực đại C Khi động cực đại cực đại D Khi vận tốc cực đại pha dao động cực đại Câu50: Giả sử nguyên tử nguyên ... tượng giao thoa xảy ra, hình dạng vị trí vân giao thoa không thay đổi B Hiện tượng giao thoa xảy ra, hình dạng vân giao thoa thay đổi không đối xứng C Hiện tượng giao thoa xảy ra, vị trí vân cực đại ... quay vật rắn quanh trục cố định xuyên qua vật, chất điểm xa trục quay thì: A có vận tốc nhỏ gia tốc nhỏ B có momen quán tính động qay không đổi C có moomen quán tính động lớn D có tốc độ góc gia...
 • 7
 • 204
 • 0

Đề THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN HÓA LẦN 1

Đề THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN HÓA LẦN 1
... 37 38 39 40 C C C D B 41 42 43 44 45 A C A B A 46 47 48 49 50 B D C D D TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM HỌC 2 011 - 2 012 HÒN GAI Môn: HÓA HỌC ( khối A, B ) Thời gian làm bài: 90 phút ... 223,6 atm C 207,36 atm D 211 ,968 atm ĐÁP ÁN C A D D A 10 A D C A A 11 12 13 14 15 D C B A B 16 17 18 19 20 C D B B B 21 22 23 24 25 A D D C A 26 27 28 29 30 B D B B B 31 32 33 34 35 A C B A C 36 ... 7D 13 A 19 C 25D 31A 37D 43A 49D 55D 2C 8B 14 C 20A 26D 32B 38C 44B 50D 56D 3B 9D 15 B 21B 27A 33B 39B 45A 51C 57C 4D 10 C 16 B 22D 28A 34C 40B 46B 52B 58A 5D 11 A 17 A 23D 29C 35C 41C 47A 53C 59B 6A 12 B...
 • 14
 • 554
 • 10

Tuyển tập các đề thi thử Đại học quốc gia môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết)

Tuyển tập các đề thi thử Đại học quốc gia môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết)
... CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 -2015 MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm): Tuyển tập đề thi thử đại học quốc gia môn ngữ văn năm 2015 (kèm ... nhà văn 18 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tuyển tập đề thi thử đại học quốc gia môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 5: ĐỀ THI SỐ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: ... 0,5 0,5 1,0 0,5 ĐỀ SỐ 2: Tuyển tập đề thi thử đại học quốc gia môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 -2015 TRƯỜNG THPT...
 • 111
 • 5,258
 • 34

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA 2015 MÔN VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA 2015 MÔN VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN
... dng gia hai im AM khụng thay i iu chnh R H thc liờn h gia f1 v f2 l f1 A f2 = B f2 = f1 C f2 = D f2 = f1 f1 - HT Trang 33/40 - Mó thi 132 ễN THI THPT QUC GIA MễN VT 12 Thi gian ... dựng ng h bm giõy o chu k dao ng iu hũa T ca mt lc n bng cỏch o thi gian mi dao Trang 8/40 - Mó thi 132 ng Ba ln o cho kt qu thi gian ca mi dao ng ln lt l 2,01s; 2,12s; 1,99s Thang chia nh nht ... k2< k1 - Ht Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Trang 27/40 - Mó thi 132 ỏp ỏn Thi Th Quc Gia 2015 Trng THPT Tiờn Hng ỏp ỏn mó : 136 01 C; 02 A; 03 B; 04...
 • 40
 • 659
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia

Đề thi thử đại học quốc gia
... illustrator Question 18: Our hotel is……… walking distance of the sea A close B inside C near D within Question 19: “Why don‟t we go to the zoo?” – “………… ” A Because we don‟t have enough money B ... sorry C I like but I can D I will Question 23: You can‟t just bury your…… in the sand and hope that this problem goes away A book B hand C head D foot Question 24: You should bear in mind that children ... experience of either owning a pet or being in (35)……… contact with someone who does Is there such a things as “the ideal pet”? If so what characterises the ideal pet? Various (36)…… influence one‟s...
 • 8
 • 119
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia

Đề thi thử đại học quốc gia
... illustrator Question 18: Our hotel is……… walking distance of the sea A close B inside C near D within Question 19: “Why don‟t we go to the zoo?” – “………… ” A Because we don‟t have enough money B ... sorry C I like but I can D I will Question 23: You can‟t just bury your…… in the sand and hope that this problem goes away A book B hand C head D foot Question 24: You should bear in mind that children ... experience of either owning a pet or being in (35)……… contact with someone who does Is there such a things as “the ideal pet”? If so what characterises the ideal pet? Various (36)…… influence one‟s...
 • 8
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2015đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2014đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2013đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2012đáp án đề thi thử đại học quốc gia hà nộiđáp án đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2015thi thử đại học quốc gia hà nộilịch thi thử đại học quốc gia hà nội 2014thi thử đại học quốc gia hà nội 2015de thi thu dai hoc quoc gia tran phu ha tinh lan 1 nam 2015đề thi thử đại học quốc gia năm 2015 môn hóatuyển tập các đề thi thử đại học quốc gia môn ngữ văn năm 2015 kèm đáp án chi tiếtgiai tri tiet de thi thu dai hoc quoc gia so 2 nam 20142015đề thi thử đại học sư phạm hà nội 2012đề thi thử đại học sư phạm hà nội 2013Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (tt)GIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔIPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointSẢN XUẤT POLYURETHANETiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticCông nghệ Sản xuất izo octanSản xuất nhiên liệu sạchgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình FTP trên linuxGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Cấu hình web server trên linux