TÍNH CHỐNG CHỊU của THỰC vật (TIẾT 36)

Nguyên tố vi lượng với tính chống chịu của thực vật ppsx

Nguyên tố vi lượng với tính chống chịu của thực vật ppsx
... nguyên tố vi lượng có tác dụng hạn chế vi c giảm cường độ quang hợp gặp hạn, ảnh hưởng nhiệt độ cao, trình hoá già Đối với trình hô hấp nguyên tố vi lượng có tác động trực tiếp Nhiều nguyên tố, ... nhân chủ yếu để nâng cao tính chịu hạn chịu nóng cây, đặc biệt thời kỳ khủng hoảng Nguyên tố vi lượng trình trao đổi chất THỨ BA, 07 THÁNG 2010 20:20 Các nguyên tố vi lượng có tác dụng sâu sắc ... lục lạp Mn, Cu Các nguyên tố Co, Cu, Zn, Mo có ảnh hưởng tốt đến độ bền vững chlorophyll Các nguyên tố Zn, Co có tác dụng tốt đến tổng hợp carotenoid Nói chung nguyên tố vi lượng có ảnh hưởng...
 • 8
 • 370
 • 1

Tính chống chịu của thực vật Stress pot

Tính chống chịu của thực vật Stress pot
... chịu thực vật điều kiện bất lợi môi trường Dưới điều kiện tự nhiên nhân tạo thực vật không ngừng chịu stress Các tác nhân gây nên stress cho thực vật khô, hạn, lạnh, nóng, ... trọt Một số tác nhân gây stress tác động riêng rẽ có nhiều stress phối hợp với tác động lên thể thực vật Ví dụ stress thiếu nước thường liên kết với stress nhiễm mặn vùng rễ stress nhiệt độ cao Một ... nhân gây stress tạo nên khả thích ứng đặc trưng thực vật Sinh lý stress nghiên cứu mối quan hệ khăng khít thể với môi trường, đồng thời đưa biện pháp nhằm giúp cho trồng nâng cao khả chống stress...
 • 5
 • 824
 • 6

Tính chống chịu của thực vật

Tính chống chịu của thực vật
... tương ứng (chịu hạn, chịu rét, chịu mặn…) II Tính chống chịu thực vật 2.1 .Tính chịu rét:  Khả chịu tác động rét thời gian dài  Thực vật ôn đới chịu rét tốt, thực vật nhiệt đới nhiệt đới chịu rét ... lý chống chịu thực vật - Đó khả thực vật chống lại chịu tác động bất lợi môi trường để trì tồn Tuỳ thuộc vào tác nhân bất lợi (hạn, nóng, rét, mặn, ngập úng…),có thể phân biệt kiểu chống chịu ... chịu rét  Mức độ chịu rét khác tuỳ theo giống, loài theo pha phát triển cá thể thực vật 2.1 Tính chịu rét: Tác hại rét thể thực vật:  Giới hạn nhiệt độ thấp bị hại:  Đa số thực vật nhiệt đới có...
 • 34
 • 620
 • 6

SINH LÝ CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI

SINH LÝ CHỐNG CHỊU CỦA THỰC VẬT VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BẤT LỢI
... điểm chống chịu stress Khả thích nghi với điều kiện bất lợi tiền toàn thể thực vật Nhưng thường chống chịu xuất lúc theo s ự xu ất yếu tố định phát huy ưu lên c thể, lúc c thể phát sinh khả chống ... mặn điều kiện sống thích hợp cho loại này, phát tri ển t ốt môi tr ường mặn so với môi trường bình thường Như từ khả chống chịu chuyển thành đặc tính thích nghi 7.2 Sinh chống chịu thực vật Thực ... đổi chấtcũng hoạt động sinh Các biến đổi xảy theo chiều hướng bất lợi cho Trong trình chịu tác động bất lợi VSV gây bệnh, c thể thực v ật phát sinh phản ứng tự vệ để chống lại bệnh làm cho...
 • 20
 • 895
 • 9

Bài báo cáo tính chống hạn của thực vật doc

Bài báo cáo tính chống hạn của thực vật doc
... NÉT VỀ TÍNH CHỊU HẠN CỦA THỰC VẬT - Tính chịu hạn thực vật thích nghi có chất di truyền thể tính thích nghi đa dạng mặt hình thái sinh lý thực vật chịu nước bị hạn I.CÁC LOẠI HẠN Ở THỰC VẬT Có ... b Thực vật tích luỹ nước (hạn sinh giả) c Thực vật thích nghi tìm kiếm nước d Thực vật chịu khô hạn trạng thái tiềm sinh (anabios) 1 .Thực vật tránh khô hạn ( thực vật chóng tàn Ephemerophyta) ... khỏi bị hạn tác động gây hư hại sử dụng nước cách có hiệu cách tiến hành quang hợp theo đường CAM Các phản ứng chịu hạn a Thực vật tránh khô hạn (thực vật chóng tàn Ephemerophyta) b Thực vật tích...
 • 36
 • 1,568
 • 13

Tiểu luận chuyên đề Protein và tính chống chịuthực vật

Tiểu luận chuyên đề Protein và tính chống chịu ở thực vật
... Tiểu luận chuyên đề Protein tính chống chịu thực vật PHẦN II: TỔNG QUAN 2.1 Một số vấn đề chung nhẩt chuyển gen thực vật [2] Chuyển gen phát triển với phát triển kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực ... bào vật chủ - Nuôi cấy mô tế bào để tạo mô sẹo - Tạo chuyển gen ống nghiệm Tài liệu chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Protein tính chống chịu thực vật - Mang chuyển gen thực ... chia sẻ tại: wWw.SinhHoc.edu.vn Tiểu luận chuyên đề Protein tính chống chịu thực vật khoai lang, mẫu giống thể tính kháng thuốc cỏ Người ta tìm cách đưa gen bar vào loài nấm men (yeast) thông...
 • 12
 • 1,142
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng của thực vật có mạch và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghiên cứu tính đa dạng của thực vật có mạch và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ NGẦN NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT CÓ MẠCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Chuyên ... nhiên Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 2.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Tính đa dạng thực vật mạch hệ sinh thái rừng tự nhiên khu bảo tồn thiên nhiên Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 2.3 ... đến tính đa dạng sinh học, loài quý loài vai trò quan trọng hệ sinh thái khu bảo tồn Với lí chọn đề tài Nghiên cứu tính đa dạng thực vật mạch khu bảo thiên nhiên Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh...
 • 109
 • 288
 • 2

xác định một số chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồng và đánh giá tính chống chịu của một số giống lúa địa phương

xác định một số chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồng và đánh giá tính chống chịu của một số giống lúa địa phương
... ñịnh số chủng vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv oryzae gây bệnh bạc lúa số tỉnh vùng ñồng sông Hồng ñánh giá tính chống chịu số giống lúa ñịa phương Mục tiêu ñề tài (1) Xác ñịnh ñược số chủng vi khuẩn ... biến số tỉnh vùng ñồng sông Hồng, số nguồn gen lúa ñịa, nguồn gen lúa nhập nội, giống lúa thị nòi, lúa lúa lai nước, lúa lúa lai Trung Quốc - Vi khuẩn: chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa số vùng ... lập vi khuẩn gây bệnh bạc lúa số tỉnh vùng ñồng sông Hồng (2) Nghiên cứu xác ñịnh chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa giống lúa thị nòi quốc tế phân tích ADN (3) Nghiên cứu phân bố chủng vi khuẩn bạc...
 • 97
 • 307
 • 0

Nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu mối LIÊN hệ GIỮA đặc TÍNH PHÂN bố của THỰC vật NGẬP mặn với độ mặn đất, tần SUẤT NGẬP TRIỀU tại VÙNG VEN SÔNG RẠCH cà m

Nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu mối LIÊN hệ GIỮA đặc TÍNH PHÂN bố của THỰC vật NGẬP mặn với độ mặn đất, tần SUẤT NGẬP TRIỀU tại VÙNG VEN SÔNG RẠCH cà m
... sát độ m n đất, tần suất ngập triều ven sông rạch Mau Kết khảo sát độ m n đất Khu vực nghiên cứu độ m n đất tập trung độ m n 30 - 35‰ (cấp độ m n M4 ) chi m tới 34/76 ô (44,7%) ô nghiên cứu ... Kế tiếp độ m n 35-40‰ (cấp độ m n M5 ) chi m tỷ lệ lớn thứ 27,6% (21/76) tổng số ô Độ m n 25-30 ‰ (cấp độ m n M3 ) chi m 13,2% ô nghiên cứu Hai cấp độ m n đất từ 15-20‰ (cấp độ m n M1 ) độ m n đất ... tra Vùng bị ngập triều bất thường (cấp độ ngập L5), với đi m chi m 3,9% ô nghiên cứu Thiết lập m i liên hệ xây dựng phương trình tương quan phân bố loài thực vật RNM độ m n đất, tần suất ngập triều...
 • 11
 • 185
 • 0

Đánh giá tính đa dạng của thực vật bậc cao có mạch trên núi đá vôi tại khu vực hương sơn, mỹ đức, thành phố hà nội

Đánh giá tính đa dạng của thực vật bậc cao có mạch trên núi đá vôi tại khu vực hương sơn, mỹ đức, thành phố hà nội
... bảo tồn đa dạng thực vật Phương pháp nghiên cứu: 2.1 Phương pháp kế thừa: Để sở đánh giá trạng đa dạng thực vật khu vực núi đá vôi Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Thành phố Nội, tiến hành khảo ... tính đa dạng thực vật bậc cao mạch núi đá vôi khu vực Hương Sơn, Mỹ Đức, thành phố Nội II NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Nội dung nghiên cứu: Do hạn chế mặt thời gian, kinh phí nên thực ... phổ dạng sống, yếu tố địa lý hệ thực vật theo hệ sinh thái • Đánh giá tính đa dạng sinh học hệ thực vật • Điều tra đánh giá tiềm tài nguyên thực vật • Xác định loài thực vật giá trị kinh tế cao, ...
 • 19
 • 340
 • 0

Tính chịu hạn của thực vật

Tính chịu hạn của thực vật
... MỤC LỤC Tính chịu hạn thực vật a, Tác hại hạn đến thực vật b, Đặc tính trao đổi nước nhóm sinh thái thực vật c, Bản chất tính chống chịu hạn d, Biện pháp làm tăng tính chịu hạn Mở đầu Nước ... chống chịu cho thể thực vật Vì nước cần cho thực vật giai đoạn Thiếu nước gây nên hậu lớn hoạt động sống a , Tác hại hạn đến thực vật a, Tác hại hạn đến thực vật Nguyên nhân làm cho thiếu nước hạn ... thực vật chịu hạn: Cách không lâu, người ta cho đặc điểm tính chịu hạn thực vật tiêu hao nước từ đén kết luận:Cường độ thoát nước thấp phải tiêu đáng ý đẻ đánh giá hạn sinh hay nói khác đi, hạn...
 • 35
 • 2,028
 • 9

Xem thêm