Lenh thong dung CAD2016

Những câu lệnh thông dụng mới ưa thích của người dùng phần 1 pps

Những câu lệnh thông dụng mới ưa thích của người dùng phần 1 pps
... Trong phần Type a name for this shortcut , gõ Hibernate , bấm Finish Thêm hộp thoại Command Prompt Menu ngữ cảnh Nếu bạn hay dùng câu lệnh Command Prompt Vista để mỏ nhanh tới Folder mà hay dùng ... 9 VSSadmin 10 Ctrl + Shift + Enter - Thực thi chương trình quyền Admin Tạo nút Hibernate hình Windows Vista Chọn điểm hình , bấm chuột phải Bấm New > chọn Shortcut Trong phần Type the location ... chuột phải vào Folder , bạn sẽthấy lựa chọn Open Command Prompt Here Nhưng chức Folder có sẵn , để dùng cho Folder bạn làm sau : Mở NotePad tạo file có tên cmdprompt.reg có nội dung sau : Windows...
 • 5
 • 117
 • 0

Một số lệnh thông dụng trong R pot

Một số lệnh thông dụng trong R pot
... deviation) biến số x Phương sai (variance) biến số x Hiệp biến (covariance) hai biến số x y Hệ số tương quan (coefficient of correlation) biến số x y Chỉ số biến số x Hệ số tương quan (correlation coefficient) ... biến số x length(x) Tổng số yếu tố (elements) biến số (hay số mẫu) Số tổng biến số x Khác biệt max(x) min(x) Số trung bình biến số x Số trung vị (median) biến số x Độ lệch chuẩn (standard deviation) ... sd=1) rexp(n, rate=1) rgamma(n,shape,scale=1) rpois(n, lambda) rweibull(n,shape,scale=1) rcauchy(n,location=0,scale=1) rbeta(n, shape1, shape2) rt(n, df) rchisq(n, df) rbinom(n, size, prob) rgeom(n,...
 • 7
 • 170
 • 0

10 lệnh thông dụng mới trong Windows Vista pptx

10 lệnh thông dụng mới trong Windows Vista pptx
... 9 VSSadmin 10 Ctrl + Shift + Enter - Thực thi chương trình quyền Admin Tạo nút Hibernate hình Windows Vista Chọn điểm hình , bấm chuột phải Bấm New > chọn Shortcut Trong phần Type the ... gõ shutdown.exe /h Trong phần Type a name for this shortcut , gõ Hibernate , bấm Finish Thêm hộp thoại Command Prompt Menu ngữ cảnh Nếu bạn hay dùng câu lệnh Command Prompt Vista để mỏ nhanh ... hiển thị Administrator hình Welcome Vista làm sau : Bấm Start > chọn Run > gõ Regedit Tìm theo đường dẫn sau : HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurrentVersion > Winlogon...
 • 5
 • 131
 • 0

MatLab cơ bản và các lệnh thông dụng

MatLab cơ bản và các lệnh thông dụng
... tên file Matlab tự động thực thi dòng lệnh có file.m (ví dụ để thực thi lệnh có file test.m, cần gõ lệnh test) 2 Các lệnh thông dụng Matlab a Một vài kiểu liệu Matlab có đầy đủ kiểu liệu bản: số ... là: A=1 b Các lệnh điều khiển Lệnh Clear: Xóa tất biến nhớ Matlab Lệnh clc: Lệnh xóa cửa sổ lệnh (command window) Lệnh pause: Chờ đáp ứng từ phía người dùng Lệnh =: lệnh gán Lệnh %: câu lệnh sau ... thích Lệnh input: lệnh lấy vào giá trị Ví dụ: x = input(‘Nhap gia tri cho x:’); Lệnh help: lệnh yêu cầu giúp đở từ Matlab Lệnh Save: Lưu biến vào nhớ Ví dụ: Save test A B C (lưu biến A, B, C vào...
 • 8
 • 524
 • 7

các lệnh tìm kiếm thông dụng trong google

các lệnh tìm kiếm thông dụng trong google
... cần bổ sung thêm từ "OR" * Tìm kiếm theo cụm từ - Bạn đặt cụm từ tìm kiếm dấu "" để có kết xác Kỹ thuật đặc biệt có ích bạn tìm kiếm câu nói câu thành ngữ tiếng * Tìm kiếm tên miền (domain) riêng ... bạn biết tới tên website truy nhập mà không thông tin cần tìm đặt vị trí website đó, bạn sử dụng Google để tìm kiếm tên miền Chẳng hạn bạn muốn tìm kiếm domain quản trị website Trường Đại học ... bạn muốn tìm kiếm nghĩa "cá" từ mà không quan tâm tới nghĩa "âm nhạc", bạn cần phải cho thêm dấu "-" vào trước từ "music": * Tìm từ đồng nghĩa - Cấu trúc: " ~" Searches Bạn không muốn tìm kiếm từ...
 • 2
 • 220
 • 0

.Các lệnh tìm kiếm thông dụng trong Google doc

.Các lệnh tìm kiếm thông dụng trong Google doc
... pháp tìm kiếm nâng cao với Google Dưới thảo luận lệnh đặc biệt Google giải thích lệnh cách ngắn gọn nói rõ sử dụng để tìm kiếm thông tin [ intitle: ] Cú pháp “intitle:” giúp Google giới hạn kết tìm ... tạp, chí không liên quan tới chủ đề bạn cần tìm kiếm Trong trường hợp này, sử dụng vài thuật toán tìm kiếm giúp ích cho bạn nhiều * Lệnh tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích định - Cấu trúc: ... giới hạn tìm kiếm Google , thử nhiều máy tìm kiếm khác _ GOOGLE, Google in a whole new way How about this for google: Google Desktop Search: http://www.desktop .google. com/...
 • 21
 • 179
 • 0

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: MỆNH LỆNH CÁCH docx

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: MỆNH LỆNH CÁCH docx
... mặt) Quá khứ giả định cách có hình thức giống nhưQuá khứ đơn giản Đặc biệt, Quá khứ giả định cách To Be Were tất Ví dụ : - If only hewere good at English ! (Giá mà giỏi tiếng Anh! ) - I wish Iwere ... làm cho mệnh lệnh lời yêu cầu dứt khoát Ví dụ : - Do shut up ! (Câm mồm ngay!) - Do stand aside ! (Đứng sang bên xem nào!) GIA DINH CACH Hình thức Khác với Hiện đơn giản , Hiện giả định cách không ... đừng làm ồn vậy!) - Let's not talk with them ! (Chúng ta đừng nói chuyện với họ!) ™ thứ ba, mệnh lệnh cách = Let him / her / it / them + Nguyên mẫu To Tuy nhiên, phủ định, ta dùng Is not / Are...
 • 5
 • 217
 • 0

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: TƯỜNG THUẬT CÂU HỎI, CÂU MỆNH LỆNH ppsx

Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng: TƯỜNG THUẬT CÂU HỎI, CÂU MỆNH LỆNH ppsx
... thơ mộng) Chuyển từ câu mệnh lệnh trực tiếp sangcâu mệnh lệnh gián tiếp Động từ tường thuật thường dùng Tell (bảo) , Ask (yêu cầu) , Advise (khuyên), Warn (căn dặn), Order (Ra lệnh) , Remind (Nhắc) ... speak French?", she said to me (Cô ta bảo : "Anh nói tiếng Pháp hay không?") -> She asked me if / whether I could speak French (Cô ta hỏi nói tiếng Pháp hay không) - "Did anybody see me?", he ... Động từ tường thuật Say phải đổi thành Ask , Inquire , Wonder Want to know Ví dụ : - " What is the weather...
 • 5
 • 261
 • 1

Một số câu lệnh và hàm thông dụng trong Visual Basic

Một số câu lệnh và hàm thông dụng trong Visual Basic
... III MỘT SỐ LỆNH : EXIT FOR Câu lệnh : EXIT FOR Lồng vào vòng lặp For muốn dừng lại vòng lặp lúc EXIT DO Câu lệnh : EXIT DO Lồng vào vòng lặp có cấu trúc DO muốn dừng lại vòng lặp lúc EXIT FOR Câu ... , , 2) = “355” 23 Hàm Val(String) Hàm có tác dụng đổi chuỗi thành số, chuỗi có kí tự đầu ký tự trả 24 Hàm Str (Number) Ngược lại Hàm Val Hàm có tác dụng đổi số thành chuỗi 25 Hàm QBColor (color) ... hoạt thực lệnh gọi (VB ngầm hiểu False) Ví dụ : AppActive “Microsoft Word” IV MỘT SỐ HÀM : Tất hàm có dạng : Tên hàm (các đối số) Hàm Abs (Number) Trả giá trị giá trị tuyệt đối Number Hàm Sin (Number...
 • 9
 • 409
 • 0

Xem thêm