Dai so 7 HKI 2011 2012

Đề kiểm tra chương 1 đại số 7 năm 2011 - 2012

Đề kiểm tra chương 1 đại số 7 năm 2011 - 2012
... = 3 a) = 0 .75 1. 3 = b) 1. 5 5 + ì = + = 9 9 c)) = = 1 d) 0 ,1 C D 0.25 0 .75 0 .75 225 - 0.5 = 0 ,1. 15 - = 1, 5 0,5 = 0.5 5 = x = =1 4 4 a) x + = + =1 5 b) 5 x + =1 x + = 7 hoc 12 x= x= hoc ... + c v M = -1 nu a + b + c = s 2: Bi Ni dung 12 ì + ữ= ì = 2 a) = 5 .1 = b) 3 .1 3 + ì = + = 9 9 c) = = 1 d) = 0 ,1. 15 0 .75 0 .75 0 .75 0.5 = 1, 5 0,5 = 5 = x= = 4 4 a) x + = + =1 7 b) x+ im ... ngày tháng 11 năm 2 011 H v tờn: Bài kiểm tra chơng i Lp: Môn đại số 7. (Thời gian 45 phút) SĐiểm Nhận xét thầy, cô Đề bài: I/ Trc nghim khỏch quan: (2,00) 38 389 Cõu 1: (0,25) Cho...
 • 7
 • 187
 • 1

Giáo án đại số 7 HKI

Giáo án đại số 7 HKI
... tra cũ : Thế số hữu tỉ? Cho VD số hữu tỉ dương, âm, Chữa tập : − − 22 = = 7 77 − − 21 y= = 11 77 − 22 < −21 77 > a) x = ⇒ - 22 − 21 −3 < ⇒ < 77 77 − 11 3/ Bài : - G/v :Ta biết với số hữu tỉ viết ... nghóa tên gọi “ trục số thực” Trang 32 Giáo án Đại số điểm trục số - ngược lại điểm trục số biển diễn số thực G/v : Như nói điểm biểu diễn số thực lấy trục số Vì trục số gọi trục số thực G/v : nhìn ... nghóa số hữu tỉ : H/s : số hữu tỉ số viết dạng phân số - Thế số hữu tỉ dương ? Số hữu tỉ âm cho ví dụ Số hữu tỉ không số âm, số dương Trang 34 a ( b ≠ 0), a,b ∈ Z b - Số hữu tỉ lớn Số hữu ti nhỏ Số...
 • 66
 • 355
 • 2

giao an dai so 7 HKI

giao an dai so 7 HKI
... -H:Nhận xét mối quan hệ tập hợp N,Z,Q ? -GV: Giới thiệu sơ đồ biểu -HS: quan sát sơ đồ: thò mối quan hệ tập Q hợp Z N -GV: Yêu cầu HS làm trang SGK -cả lớp giải vào vở, Bài trang SGK HS lên bảng ... : So sánh hai số hữu -HS : lớp làm vào , tỉ : −2 HS lên bảng trình bày : So sánh hai phân số −2 −10 −4 −12 *Để so sánh hai số hữu = ; = = 15 −5 15 tỉ ta viết chúng ? −2 −10 −12 dạng phân số so ... 15 nên 30 > −5 sánh hai phân số -HS: Để so sánh hai số hữu tỉ ta -H: Để so sánh hai số hữu viết chúng dạng phân số tỉ ta làm nào? * Để so sánh hai số so sánh hai phân số hữu tỉ ta cần làm : -HS:...
 • 4
 • 156
 • 0

Đại Số 7 HKI 10-11

Đại Số 7 HKI 10-11
... trả lời: Số ngun a số ?2 Số ngun a có phỉa số ?2 Số ngun a có phỉa số ngun tố hay khơng? Vì a hữu tỉ số ngun a = ngun tố hay khơng? Vì sao? sao? Hoạt Động 2: Biểu Diễn Số Hữu Tỉ Trên Trục Số 10’ ... trái điểm y -Số hữu tỉ lớn gọi số hữu tỉ dương; -Số hữu tỉ nhỏ gọi số hữu tỉ âm; Số hữu tỉ khơng số hữu tỉ dương khơng số hữu tỉ âm Hoạt Động 4: Củng Cố 8’ -Thế số hữu tỉ? Tập hợp số hữu tỉ kí ... 39 49b Tìm số chỗ trống ta chuyển vế ? 6 .7: 3=14 20.15:(-12)=-25 72 .6: 27= 16 27. 35:(-15)=-63 -4,4.1,89:9,9=-0,84 0,91.(-6,55):(-0,65)=9, 17 2 21 : = 5 5 1 :1 = 1 : = 4 1 1 : = 2 ,7. 0 ,7: 6,3=0,3 2,4.13,5:5,4=6...
 • 24
 • 178
 • 0

Vở bài tập đại số 7 ( HKI )

Vở bài tập đại số 7 ( HKI )
... = ( − 1 0).  −  = 14           a) Bµi 97SGK) – Trang 48 a) (- 6, 37 0, 4) 2,5 = - 6, 37 (0 ,4 2, 5) = - 6, 37 = - 6, 37 b) (- 0,12 5) (- 5, 3) = (- 0,125 8) (- 5, 3) = (- 1) (- 5, 3) ... A (0 ,5 ; 2), B (2 ; 2) , C (2 ; 0) , D (0 ,5 ; 0) P (- 3 ; 3), Q (- 1; 1) , R (- 3 ; 1) Bµi 36 SGK trang 68 y -4 A -3 -2 -1 O x B -1 -2 D C -3 Bµi 37 SGK trang 68 O(0 ; 0) , A(1 ; 2) , B(2 ; 4) , C(3 ... ( 3) = = −4 −3 a) f (5 ) = b) x -6 f (x ) = 12 x -4 -3 -2 -3 -4 2 12 Bµi 29 SGK trang 64 Cho hµm sè y = f ( x ) = x − TÝnh: f (2 ) = 22 − = f (1 ) = 12 − = −1 f (0 ) = 02 − = −2 f ( 1) = ( 1) = ( 1)2 ...
 • 17
 • 4,919
 • 14

GIAO AN DAI SO 7 - HKI

GIAO AN DAI SO 7 - HKI
... máy tính bỏ túi, thước dây - Làm tập: 72 , 74 , 75 , 77 , 78 SGK - Làm Bài tập : 93,95 SBT Năm học : 2008 - 2009 7, 923 ≈ ,92 17, 418 ≈ , 42 17 50, 401 ≈ ,4 50 79 ,1364 ≈ ,14 79 0,155 ≈ ,16 60,996 ≈ 61 ... tỉ -Sửa tập 1 17 SBT Hoạt động 2: Tổ chức luyện tập (35ph) Dạng 1 :So sánh số thực Bài 1: Điền chữ số thích hợp vào ô vuông (Bảng phụ) a) -3 ,02 < -3 , b) -7 , 5 > -7 , 513 c) -0 ,4 854 > -0 ,49826 d) -1 , ... Nguyễn Thị Thu 38 Hoạt động HS HS: Lên bảng điền vào chổ trống a) -3 ,02 < -3 ,01 b) -7 , 508 > -7 , 513 c) -0 ,49854 < -0 ,49826 d) -1 ,9 076 5 < -1 ,892 HS: Trả lời câu hỏi GV đặt HS: Hoạt động theo nhóm 2...
 • 82
 • 113
 • 1

GA Đại số 7-HKI

GA Đại số 7-HKI
... thừa số a n Nếu x = x = ? b Bài 28 : Luỹ thừa với số mũ chẵn số âm số ?( số dương ) , với số mũ lẽ số âm số ? ( số âm ) / Luỹ thừa với số mũ tự nhiên : Luỹ thừa bậc n số hữu tỉ x tích n thừa số ... dạng phân số với mẫu dương a b x= ,y= ;(m>0) m m • So sánh tử số nguyên a ,b ; Số hữu tỉ lớn gọi số hửu tỉ dương Số hửu tỉ nhỏ gọi số hửu tỉ âm Số hửu tỉ không số hữu tỉ dương không số hữu ... x=? Số = 1,41421356 số thập phân vô hạn không tuần hoàn số vô tỉ ( Kí hiệu I ) Số thập phân Số hữu hạn Số vô hạn E 1m A a / S ABCD = SAEBF D Số tpvht hoàn Số tpvh không t hoàn Trang 32 Số hữu...
 • 80
 • 83
 • 0

Giáo án Đại số 7 2010-2011

Giáo án Đại số 7 2010-2011
... 8/10 SGK: 30 − 175 − 42 − 1 87 47 + + = = −2 70 70 70 70 70 − 56 20 − 49 27 c) = + + = + + = 10 70 70 70 70 a) = -Hai HS lên bảng làm, lớp làm vào -Yêu cầu làm BT 7a trang 10 SGK BT 7: a) HS tìm ... Giáo án Đại số năm học 2010 - 2011 -ở lớp ta biết: Các phân số cách viết khác số, số gọi số hữu tỉ Vậy số trên: 3; - 0,5; 0; ; số hữu tỉ -Định nghĩa: Số hữu tỉ số viết dạng phân số với ... sánh số thực: a) 2,(15) 2,(14); b) -0,2 673 -0,2 67( 3) 45 Giáo án Đại số năm học 2010 - 2011 c) 1,(23 57) 1,23 57; d) 0,(428 571 ) III Bài HĐ Thầy Trò Ghi bảng Hoạt động 1: luyện tập *Dạng 1: So sánh...
 • 158
 • 92
 • 0

ĐẠI SỐ 7 HK1 (2011) - BỐN CỘT

ĐẠI SỐ 7 HK1 (2011) - BỐN CỘT
... a) |-2 ,5| = 2,5 b) |-2 ,5| = -2 ,5 c) |-2 ,5| = -( -2 ,5) 2) Tìm x, biết : a) |x| = b)|x| = 0, 37 c)|x| = d) |x| = e) |x| = -2 BT18:Tính :a) -5 , 17 – 0,469 b) -2 ,05 + 1 ,73 c) (-5 , 17) (-3 ,1) d) (-9 ,18) ... GV: Võ Ẩn = -( 2,134–0,245) = - 1,889 ?3 a) -3 ,116 +0,263 = -( 3,116 -0 ,263) = -2 ,853 -Hs nhắc lại quy tắc a) (-3 ,7) (-2 ,16) học =3 ,7 2,16 =7, 992 b) (-0 ,408) : (-0 ,34) ?3: a) = -( 3,116 -0 ,263) =0,408 ... Biểu diễn số hữu tỉ trục số - Các em biết cách biểu diễn số nguyên trục số ?3: Biểu diễn số -1 ; ; -1 trục số ? - Tương tự ta biểu diễn số hữu tỉ trục số Ví dụ: Biểu diễn số trục số - Chia đoạn...
 • 129
 • 98
 • 2

Dai so 7 (2010-2011) hay

Dai so 7 (2010-2011) hay
... 79 ,3826 đến CSTP thứ ba b .79 ,3826 79 ,38 b Làm tròn số 79 ,3826 đến CSTP thứ hai c .79 ,3826 79 ,4 c Làm tròn số 79 ,3826 đến CSTP thứ a 79 ,3826 79 ,383 b .79 ,3826 79 ,38 c .79 ,3826 79 ,4 Nhận xét làm bạn ... tròn số 76 32 475 3 đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn * Đáp án Quy ớc sgk-36 (4đ) Bài tập: + Hàng chục: 76 32 475 3 76 32 475 0 (2đ) + Hàng trăm: 76 32 475 3 76 3244800 (2đ) + Hàng nghìn: 76 32 475 3 76 325000 ... 69, 70 , 71 , 72 (Sgk - 34, 35) - Hớng dẫn tập nhà 72 : so sánh phần nguyên phần thập phân - Giờ sau: Luyện tập Ngày so n: 01.10.10 Ngày dạy: 04.10.10 Ngày dạy: 07. 10.10 Dạy lớp: 7D, E Dạy lớp: 7G...
 • 164
 • 109
 • 0

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 HKI 2011- 2012 (4 CỘT)

GIÁO ÁN SINH HỌC 7 HKI 2011- 2012 (4 CỘT)
... nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II Đồ dùng dạy học - Tranh sán lông sán gan - Tranh vòng đời sán gan - HS kẻ phiếu học tập vào ... 11: Sán gan Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm bật ngành giun dẹp thể đối xứng bên - Học sinh rõ đợc đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống kí sinh Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, ... động vật học chơng trình sinh học lớp Thi gian Thi gian Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh Ni dung - GV giới thiệu: Động vật đợc chia thành 20 ngành, thể qua hình 2.2 SGK Chơng trình sinh học học ngành...
 • 108
 • 213
 • 5

GIAO AN DAI SO 8 CHUAN(2011-2012)

GIAO AN DAI SO 8 CHUAN(2011-2012)
... tập 75a, 76a, 77a, 78ab, 79abc, 80 a, 81 a, 82 a/ sgk IV Rút kinh nghiệm : Trang : 36 Trng THCS Lờ Hng Phong - Giỏo An i S - Giỏo Viờn Ging Dy Mai Thanh Huyn Ngy Son : Tun : 08 Ngy Ging: Tit : ... ? số liên tiếp đợc viết nh ? (12x-5)(4x-1)+(3x-7)(1-16x) = 81 (48x2 - 12x - 20x +5) + ( 3x - 48x2 - + 112x) = 81 83 x - = 81 83 x = 83 x = 4) Chữa 14 + Gọi số nhỏ là: 2n + Thì số là: 2n + + ... Trang : 19 Trng THCS Lờ Hng Phong - Giỏo An i S - Giỏo Viờn Ging Dy Mai Thanh Huyn = -(x-5)2= -(x-5)(x-5) 1 c) 8x3- = (2x)3-( )3 1 = (2x- )(4x2+x+ ) d) x -64y2= ( x)2-(8y)2 25 1 = ( x-8y)( x+8y)...
 • 134
 • 109
 • 0

Giao an dai so 9 nh 2011-2012 moi

Giao an dai so 9 nh 2011-2012 moi
... Nh n bậc hai t nh tốn -Rèn luyện tư tập t nh nhẩm, nhanh, tập cminh, rút gọn, tìm x, so s nh biểu thức B/ CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ghi đề tập 22, 23, 24, 26 trang 16 sgk HS: Bài tập nh , bảng nh m ... tư tập t nh nhẩm, nhanh, tập cminh, rút gọn, tìm x, so s nh biểu thức B/ CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ghi đề 32, 33, 34, 36 trang 20 sgk HS: Bài tập nh , bảng nh m ghi đề 36 sgk C/ TIẾN TR NH DẠY HỌC: ... HS nh n xét quan hệ a2 a GV giới thiệu đ nh lý:SGK Để cminh a2 =| a | ta cần chứng minh Ta chứng minh Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc – Thăng B nh 0 Đ nh lý: Với số a, ta có a2 =| a | Cm: SGK Trang...
 • 124
 • 137
 • 0

giáo án đại số 7 HKI

giáo án đại số 7 HKI
... ≈ 4 ,77 = 4 ,77 3 c) 96,3 3,0 07 = 289, 574 1 ≈ 289, 57 d) 4,508 : 0,19 = 23 ,72 631 578 9 473 7 ≈ 23 ,73 Câu Lớp Giáo án đại số – học kỳ I Tổng HS Giỏi SL TL KẾT QUẢ KIỂM TRA Khá TB SL TL SL TL Yếu SL 7B ... tròn số 0, 077 1 đến chữ số thập phân Truờng hợp :SGK VD3: Làm tròn số 0, 077 1 đến chữ số thứ hai (làm tròn đến hàng phần trăm) thập phân thứ hai HS: 0, 077 1 ≈ 0,08 0, 077 1 ≈ 0,08 2/ Lm trịn số 2 375 ... Làm tập (SGK tr8) - Bài tập 3(tr8 SGK) So sánh: a) x = −2 −22 = = ; 7 77 y= −3 −21 = 11 77 Vì -22 < -21 77 > 2đ −22 −21 −3 < ⇒ < 77 77 7 11 −3 b) − 0, 75 = −213 18  −216  c) > = ÷ 300 −25 ...
 • 102
 • 96
 • 0

Xem thêm