NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 2

Noi dung on thi mon nghiep vu ngan hang 2

Noi dung on thi mon nghiep vu ngan hang 2
... ñ n ngày 31/ 12/ 20 12 Doanh thu năm 20 12 Các kho n gi m tr chi t kh u Tài s n ng n h n ñ u năm 20 12: 22 5.600.000 32. 500.000 29 .500.000 Tài s nNăng lh c tr n năm 20 12 ng n n cu i 31 .25 0.000 Trích ... thu thu n năm 20 12 = 22 5.600.000 - 32. 500.000 = 193.100.000 Vòng quay v n lưu ñ ng năm 20 12 = (193.100.000 x 2) / (29 .500.000 + 31 .25 0.000) = 6,36 vòng Vòng quay v n lưu ñ ng năm 20 13 = 6,36(1+ ... 5.000 - ð t 3: Ngày 15/07 /20 12 4.000 - ð t 4: Ngày 24 /08 /20 12 6.000 - ð t 5: Ngày 13/10 /20 12 5.000 Công trình hoàn thành vào ngày 31/ 12/ 20 12 ñư c ñưa vào s d ng t ngày 01/01 /20 13 Yêu c u: Ti n lãi...
 • 21
 • 463
 • 4

Nghiệp vụ ngân hàng 2.Bảo lãnh ngân hàng

Nghiệp vụ ngân hàng 2.Bảo lãnh ngân hàng
... loại vào nhóm nghiệp vụ tín dụng Bảo lãnh ngân hàng, hiểu A Nếu kí quỹ 100% xem dịch vụ toán B Nếu kí quỹ < 100% xem sản phẩm tín dụng C A B D Cam kết toán có điều kiện Bảo lãnh ngân hàng, hiểu A ... bên bảo lãnh C Bị treo giữ (hold) số dư chưa giải ngân tương đương với chênh lệch giá trị thư bảo lãnh số tiền kí quỹ D câu 15.Khác biệt bảo lãnh ngân hàng cho vay ngắn hạn A Bảo lãnh ngân hàng ... với ngân hàng phát hành D A C 11.Bảo lãnh NHTM ,gồm A Bảo lãnh thực hợp đồng B Bảo lãnh bảo hành C Bảo lãnh vay vốn D câu 12.NHTM không phép phát hành bảo lãnh trường hợp A Mục đích bảo lãnh...
 • 3
 • 221
 • 0

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 1

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 1
... khách hàng đẻ hoàn trả khoản vay mượn D Tổng hòa 6C liên quan đén khách hàng Đáp án 1. D 2C 3D 4B 5B 6C 7B 8C 9D 10 D 11 D 12 C 13 C 14 B 15 C 16 B 17 C 18 A 19 C 20 C 21 B 22 D 23 C 24 A 25 D 26 B 27 B 28 C 29 D 30C ... khác 11 .Tín dụng NHTM không bao gồm giao dịch A Nhà đầu tư bán trái phiếu doanh nghiệp khác phát hành đáo hạn cho ngân hàng B Nhà đầu tư bán cổ phiếu doanh nghiệp khác phát hành cho ngân hàng ... phòng trích lập 10 .Nếu khách hàng có nhu cầu vay giới hạn cho vay theo vốn chủ sở hữu NHTM ngân hàng A Từ chối cho vay B Kiến nghị ngân hàng nhà nước phê duyệt C Hợp với ngân hàng thương mại...
 • 5
 • 197
 • 0

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 3

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 3
... chịu phạt vi phạm hợp đồng D đáp án Đáp án.1C 2D 3D 4B 5B 6D 7D 8D 9A 10C 11B 12C 13D 14D 15C 16D 17C 18D 19C 20 A 21 C 22 C 23 D 24 C 25 D 26 A 27 D 28 A 29 A ... chu kì ngân quỹ doanh nghiệp số âm, tình hiểu A Doanh nghiệp tồn kho quá ngắn ngày không đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, ngân hàng thương mại nên cho vay hạn mức tín để doanh nghiệp ... cho đối tượng khách hàng D đáp án sai 24 Hạn mức tín dụng ngắn hạn doanh nghiệpphải hiểu A Sản phẩm tín dụng không phù hợp với doanh nghiệp hoạt động chịu chi phối tính thời vụ B Loại hợp đồng...
 • 5
 • 196
 • 0

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 4

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 4
... Nguồn thu nợ dự phong ngân hàng B Biện pháp ràng buộc trách nhiệm trả nợ C Không pải nguyên tắc xét cấp tín dụng D đáp án Đáp án 1A 2A 3D 4B 5A 6D 7D 8B 9D 10C 11C 12D 13A 14D 15C 16D 17A 18B 19D ... hữu B Việc nắm giữ tài sản gây rủi roc ho ngân hàng lợi cho dòng tiền trả nợ khách hàng C Các tài sản cần thiết cho hoạt đọng sản xuất kinh doanh khách hàng không bị gián đoạn D câu 17.NHTM chịn ... vật tư hàng hóa A Các tài sản dễ chuyển nhượng thị trường phần lớn trường hợp không cần pải đăng kí quyền sở hữu ngân hàng khó kiểm soát tồn kho B Việc nắm giữ tài sản gây rủi ro cho khách hàng...
 • 3
 • 204
 • 0

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 5

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 5
... thấp so với khoản cho vay trả chậm D A B Đáp án 1B 2A 3C 4A 5D 6C 7D 8A 9D 10C 11D 12A 13C 14D 15C 16 17B 18C 19C 20 D 21 D 22 C 23 C 24 D 25 D 26 B 27 D 28 D ... cho khách hàng ngân hàng quy định chẳng hạn ngày 28 hàng tháng D 1ngày thỏa thuận ngân hàng khách hàng ngày tính lãi vay khác khachshàng khác 15. Lãi vay khoản cho vay trung dài hạn ,hiểu A Được ... nợ khoản vay kì C Trong số tiền thu hàng ,ngân hàng thu khoản lãi theo dư nợ kì,phần lại tiền gốc trả nợ khoản vay kì D Trong số tiền thu hàng ,ngân hàng thu khoản lãi theo dư nợ cuối kì,phần...
 • 5
 • 247
 • 0

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 8

NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 2 8
... kinh doanh cá thể có khoản vay ngân hàng nhóm nợ tiêu chuẩn tình hiểu A Tài sản đảm bảo không đầy đủ B Cơ quan giám sát ngân hàng đánh giá điều kiện tín dụng khách hàng bị nới lỏng mức quy định ... đánh giá 20 .Phương pháp phù hợp để đánh giá tín dụng hộ kinh doanh cá thể A Phương pháp định tính B Phương pháp định lượng C Thuê tư vấn D Cả A B Đáp án 1D 2D 3B 4C 5D 6A 7C 8A 9C 10C 11A 12C 13A ... doanh cho vay trung dài hạn mục đích đầu tư thêm phân xưởng sản xuất địa C Ngân hàng nên từ chối cho vay trung dài hạn khách hàng rủi ro cao D câu sai 19.NHTM khó đánh giá lực hộ kinh doanh cá thể...
 • 3
 • 245
 • 0

Đề cương ôn tập nghiệp vụ ngân hàng 2 có giải chi tiết

Đề cương ôn tập nghiệp vụ ngân hàng 2 có giải chi tiết
... Thiếu 2. 954.810 20 .335,5 2. 975.145,5 2. 954.810 20 .335,5 2. 954.810 421 .26 8,4 3.376.078,4 2. 954.810 441.603,9 2. 954.810 835.701,3 3.790.511,3 2. 954.810 1 .27 7.305 ,2 2.954.810 368.134 ,2 3. 322 .944 ,2 2.954.810 ... 01/03 /20 13 Giải ngân 40% hạn mức Đợt 2: Ngày 01/04 /20 13 Giải ngân 20 % hạn mức Đợt 3: Ngày 15/05 /20 13 Giải ngân 15% hạn mức Đợt 4: Ngày 01/06 /20 13 Giải ngân 15% hạn mức Đợt 5: Ngày 10/06 /20 13 Giải ngân ... 4.500 3.7 62, 91 2. 9 52, 11 2. 060 ,24 1.079,17 LN Trƣớc Thuế Thuế 20 00 2. 837,09 4.747,89 4.739,76 4. 820 ,83 500 709 ,27 1.186,97 1.184,94 1 .20 5 ,21 LN Sau Thuế 1500 2. 127 , 82 3.560, 92 3.554, 82 3.615, 62 LN...
 • 33
 • 342
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 2 nghiệp vụ huy động vốn

Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng  chương 2  nghiệp vụ huy động vốn
... DUNG CHƯƠNG I Tổng quan nghiệp vụ huy động vốn II Các hình thức huy động vốn NHTM III Các giải pháp gia tăng nguồn vốn huy động I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Khái niệm: Huy động vốn nghiệp ... vụ tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ tổ chức cá nhân nhiều hình thức khác để hình thành nên nguồn vốn hoạt động ngân hàng I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Vai trò hoạt động huy động ... Tiếp cận dịch vụ tiện ích ngân hàng I TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Trách nhiệm NHTM hoạt động huy động vốn: • Tham gia Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi • Tạo thuận lợi cho khách hàng gửi rút...
 • 43
 • 912
 • 3

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2 - gv.lê thị khánh phương

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2 - gv.lê thị khánh phương
... hạn nhập vào vốn Ngày Số dƣ (đồng) 01/ 12 13.000.000 05/ 12 14.500.000 10/ 12 8.000.000 18/ 12 20.000.000 23 / 12 25.000.000 25 / 12 18.000.000 28 / 12 12. 000.000 31/ 12 9.000.000 Huy động vốn qua tài khoản ... khách hàng cá nhân sau: - Số tiền gửi : 500.000.000 VND - Lãi suất : 14% / năm, lãi cuối kỳ - Kỳ hạn : tháng - Ngày gửi : 12/ 03 /20 11 - Ngày đến hạn: 12/ 06 /20 11 - Cơ sở tính lãi : 360 ngày/năm Bài ... khách hàng đáo hạn 2/ Giả sử ngày 12/ 05 /20 11, khách hàng rút tiền trước hạn, xác định số tiền tốn cho KH vào thời điểm này, biết lãi suất khơng kỳ hạn 4 .2% /năm 3/ Giả sử ngày 12/ 07 /20 11, khách hàng...
 • 34
 • 1,346
 • 3

Chương 2 - Nguồn vốn ngân hàng, Môn Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại

Chương 2 - Nguồn vốn ngân hàng, Môn Nghiệp vụ ngân hàng Thương mại
... động vốn 2. 2.1 Đối với NHTM Năm 20 12 ĐV tính: tỷ đồng Ngân hàng Tổng nguồn vốn Vốn huy động VHĐ/TNV ACB 176.3 140.7 79,8% EXB 170.156 85.517 50 ,25 % SHB 105.431 71.6 12 67, 92% LOGO  2. 2.1 Đối ... loại nghiệp vụ huy động vốn NHTM Gắn kết hoạt động cá nhân, doanh nghiệp với hoạt động huy động vốn Nội dung: - Những vấn đề chung nghiệp vụ huy động vốn - Các hình thức huy động vốn NHTM - Biện ... với Khách hàng Kênh tiết kiệm đầu tư Cung cấp cho khách hàng nơi an tồn để cất trữ tài sản nhàn rỗi Tiếp cận với dịch vụ ngân hàng 2. 3 Các nghiệp vụ huy động vốn NHTM 2. 3.1 Nghiệp vụ huy động...
 • 43
 • 603
 • 9

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thầy NGHUYÊN MINH KIỀU chương 2

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng thầy NGHUYÊN MINH KIỀU chương 2
... nước 05 /25 /14 Nguyễn Minh Kiều Tầm quan trọng nghiệp vụ huy động vốn  Đối với ngân hàng    Đối với khách hàng     Tạo vốn cho hoạt động ngân hàng Tạo uy tín cho hoạt động ngân hàng Tạo ... kiệm tích lũy cho khách hàng Tạo nơi an tồn để cất giữ tiền Tạo hội tiếp cận dịch vụ khác ngân hàng Thái độ ngân hàng khách hàng 05 /25 /14 Nguyễn Minh Kiều Các nghiệp vụ huy động vốn     Huy ... 05 /25 /14 Nguyễn Minh Kiều 21 Huy động vốn từ tổ chức tín dụng khác từ NH Nhà nước     Vay tổ chức tín dụng khác Nhận vốn ủy thác Vay Ngân hàng Nhà nước Ví dụ minh họa 05 /25 /14 Nguyễn Minh Kiều...
 • 25
 • 773
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về nghiệp vụ ngân hàng hiện nay đối với nên kinh tế thị trường phần 2 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về nghiệp vụ ngân hàng hiện nay đối với nên kinh tế thị trường phần 2 ppt
... thực tế 22 % 32. 000 7.040 6.804 18% 3% 3% 3% 3% 12. 000 6.000 25 .000 34.000 12. 000 141.000 2. 160 180 750 1. 620 360 12. 110 2. 200 181 755 1.590 390 11. 920 Như vậy, lượng tiền dự trữ Ngân hàng 12. 110 ... tiền mặt xảy ngân hàng, tiền mặt dự trữ ngân hàng thương mại ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt xảy không ngân hàng – chẳng hạn toán chuyển khoản ngân hàng khách hàng ngân hàng rút tiền ... 31.6 32 9.107 89.935 6.843 19.338 32. 078 20 .0 12 11.664 3.559 2. 175 1.384 1.091 10.384 1.013 1.798 8. 023 146.158 Tỷ trọng (%) 27 .9 21 ,7 6 .2 61,5 4,7 13 ,2 21,9 13,7 8,0 2, 4 1,5 0,9 0,7 7,4 0,7 1,2...
 • 13
 • 109
 • 0

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 2: Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM potx

BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 2: Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM potx
... Bài 2: Nghiệp vụ huy động vốn NHTM 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Nội dung trình bày  Hoạt động huy động vốn NHTM  Tầm quan trọng nghiệp vụ huy động vốn  Các nghiệp vụ huy động vốn  Giải ... nghiệp vụ huy động vốn NHTM Trình bày ý nghĩa nghiệp vụ huy động vốn Làm để cải thiện nghiệp vụ tốt hơn? Trình bày loại nghiệp vụ huy động vốn NHTM Tại làm để phát triển đa dạng sản phẩm huy động vốn ... dịch vụ khác ngân hàng Thái độ ngân hàng khách hàng 08/09/14 Nguyễn Minh Kiều Các nghiệp vụ huy động vốn Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi  Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá  Huy động...
 • 26
 • 284
 • 0

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 2 nghiệp vụ huy động vốn của nhtm - ths.nguyễn lê hồng vỹ

bài giảng nghiệp vụ ngân hàng chương 2 nghiệp vụ huy động vốn của nhtm - ths.nguyễn lê hồng vỹ
... cung cấp dịch vụ Ngân hàng Huy động vốn phản ánh bên phần tài sản Nợ Ngân hàng  08 :23 Nguyễn Hồng Vỹ 2. 1 Hoạt động huy động vốn NHTM  Theo luật TCTD hành Việt Nam NHTM huy động vốn hình thức ... Nguyễn Hồng Vỹ 2. 3 .2 Huy động vốn qua phát hành GTCG 36 08:48 Nguyễn Hồng Vỹ 18 1/6 /20 13 2. 3 .2 Huy động vốn qua phát hành GTCG Bài tập ví dụ 37   Giả sử khách hàng A, B C mua kỳ phiếu NHTM ... 08/ 02 5.000.000 12/ 02 25.000.000 19/ 02 37.000.000 23 / 02 12. 000.000 27 / 02 19.000.000 Nguyễn Hồng Vỹ 1/6 /20 13 2. 3.1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi 17  Hướng dẫn giải Ngày tháng 31/01 08/02...
 • 23
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2 có đáp ántrắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 2trac nghiem nghiep vu ngan hang 2đề thi mẫu nghiệp vụ ngan hàng 2đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại chương 2bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2bài tập môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 có đáp ánnghiệp vụ ngân hàng hiện đại 2011giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2012khóa học nghiệp vụ ngân hàng 2012Quy cach quyen luan vanDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515down loadLich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)Thông báo CV đi số 1798Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Tuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninhĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015