Luận văn thạc sĩ khai phá tập mục thường xuyên có trọng số

Luận văn khai phá tập mục thường xuyên trọng số

Luận văn khai phá tập mục thường xuyên có trọng số
... khn ca bi toỏn khai phỏ lut kt hp trung bi toỏn th nht, ú l khai phỏ tt c cỏc mc thng xuyờn tha ngng h tr cho trc, v cỏc nghiờn cu v khai phỏ lut kt hp phn ln trung vo bi toỏn khai phỏ mc thng ... ó bỏn Khi ú, bi toỏn khai phỏ lut kt hp kinh in tr thnh bi toỏn khai phỏ lut kt hp cú trng s Nh ó trỡnh by trờn, khai phỏ lut kt hp cú trng s l hng nghiờn cu quan trng khai phỏ d liu v hc mỏy, ... toỏn khai phỏ lut kt hp 1.2 Mt s thut toỏn c bn khai phỏ mc thng xuyờn 1.2.1 Thut toỏn Apiioii 1.2.2 Thut toỏn FP-growth 14 1.3 Kt lun 21 Chmmgo 2: KHAI...
 • 86
 • 237
 • 0

Khai phá tập mục thường xuyên trọng số

Khai phá tập mục thường xuyên có trọng số
... ra: Tập tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa L Ký hiệu: D Cơ sở liệu W Tập trọng số mục Lk Tập k -tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa L Tập tất tập mục thường xuyên trọng số chuẩn ... k -tập mục thường xuyên SC(X) Số đếm hỗ trợ tập mục X WFIk Tập k -tập mục thường xuyên trọng số WFI Tập tất tập mục thường xuyên trọng số MaxW Trọng số giá trị lớn CSDL giao tác MinW Trọng ... Khai phá tập mục thường xuyên trọng số Mục đích nghiên cứu Nắm bắt kiến thức tổng quan phương pháp khai phá tập mục thường xuyên kinh điển số phương pháp khai phá tập mục thường xuyên có...
 • 87
 • 309
 • 0

Khai phá tập mục thường xuyên trọng số

Khai phá tập mục thường xuyên có trọng số
... Tập trọng số mục L Tập tất mục thường xuyên ck Tập k -tập mục ứng viên Lk Tập k -tập mục thường xuyên SC(X) Số đếm hỗ trợ tập mục X WFIk Tập k -tập mục thường xuyên trọng số WFI Tập tất tập mục ... Khai phá tập mục thường xuyên trọng số Mục đích nghiên cứu Nắm bắt kiến thức tổng quan phương pháp khai phá tập mục thường xuyên kinh điển số phương pháp khai phá tập mục thường xuyên ... kỳ tập tập mục thường xuyên phải tập mục thường xuyên tập mục ứng viên gồm k mục đuợc sinh cách kết nối tập mục thuờng xuyên (k- Tập k 1) mục loại bỏ tập mục ứng viên chứa tập thường xuyên...
 • 58
 • 59
 • 0

Khai phá tập mục thường xuyên trọng số trên sở dữ liệu giao tác

Khai phá tập mục thường xuyên có trọng số trên cơ sở dữ liệu giao tác
... tất mục thường xuyên Ck Tập k -tập mục ứng viên Lk Tập k -tập mục thường xuyên SC(X) Số đếm hỗ trợ tập mục X WFIk Tập k -tập mục thường xuyên trọng số WFI Tập tất tập mục thường xuyên trọng số ... Đầu ra: Tập các tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa L.  Ký hiệu: D  sở dữ liệu Tập các trọng số của các mục Lk  Tập các k -tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa  L   Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số chuẩn hóa  ... ra: Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số.   41  Ký hiệu: D  sở dữ liệu MaxW  Trọng số giá trị lớn nhất trong CSDL giao tác WFIk  Tập các k -tập mục thường xuyên trọng số WFI   Tập tất cả các tập mục thường xuyên trọng số ...
 • 80
 • 243
 • 0

Khai phá tập mục thường xuyên đóng trong sở dữ liệu và ứng dụng

Khai phá tập mục thường xuyên đóng trong cơ sở dữ liệu và ứng dụng
... Khai phá tập mục thường xun đóng sở liệu ứng dụng Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan khai phá liệu khai phá tập mục thường xun Chương 2: Khai phá tập mục thường xun đóng sở liệu ... quan khai phá liệu khai phá tập mục thƣờng xun 1.1 Khái niệm khai phá tri thức khai phá liệu 1.2 Kiến trúc hệ thống khai phá liệu 1.3 Q trình khai phá liệu 1.4 Một số kỹ thuật khai phá liệu 1.4.1 ... Chƣơng 2: Khai phá tập mục thƣờng xun đóng sở liệu 32 2.1 sở tốn học tập mục thường xun đóng 32 2.1.1 Ánh xạ đóng 32 2.1.2 Tập đóng 32 2.1.3 Kết nối Galois 32 2.1.4 Bao đóng tập mục liệu 33...
 • 79
 • 322
 • 0

Khai phá tập mục thường xuyên đóng trên dòng dữ liệu

Khai phá tập mục thường xuyên đóng trên dòng dữ liệu
... >supp(Y), Y tập cha X, Y X, X = f(X) 2.4 Khai phá tập mục thƣờng xuyên dòng liệu giao tác Bài toán khai phá tập mục thƣờng xuyên dòng liệu giao tác đƣợc phát biểu nhƣ sau: Khai phá tập mục thƣờng xuyên ... thiết khai phá tất tập mục thƣờng xuyên mà cần khai phá tập mục thƣờng xuyên đóng Khai phá luật kết hợp dựa tập mục thƣờng xuyên đóng cho hiệu cao hơn, đảm bảo không tìm tập mục thƣờng xuyên ... thƣờng xuyên phải tập mục thƣờng xuyên tập mục ứng viên gồm k mục đƣợc sinh cách kết nối tập mục thƣờng xuyên có (k-1) mục loại bỏ tập mục ứng viên có chứa tập thƣờng xuyên Giả sử mục liệu giao...
 • 64
 • 384
 • 1

LUẬN văn THẠC KINH tế xây DỰNG THƯƠNG HIỆU CO OPMART của LIÊN HIỆP hợp tác xã THƯƠNG mại TP hồ CHÍ MINH đến năm 2015

LUẬN văn THẠC sĩ KINH tế xây DỰNG THƯƠNG HIỆU CO OPMART của LIÊN HIỆP hợp tác xã THƯƠNG mại TP hồ CHÍ MINH đến năm 2015
... quốc tế, Saigon Co. op cần thiết phải có điều chinh đầu tư mạnh cho công tác xây dựng thương hiệu Co. opmart tương lai Mục đích nghiên cứu Đề tài Xây dựng thương hiệu Co. opmart Liên hiệp Hợp Tác ... HƯỚNG XÂY DựNG THƯƠNG HIỆU CO. OPMART CỦA LIÊN HIỆP HTX TM THÀNH PHỐ (SAIGON CO. OP) ĐẾN NĂM 2015 Định hướng phát triển kỉnh doanh Saỉgon Co. op đến năm 2015 Xác định mục tiêu kinh doanh Saigon Co. op ... sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận thương hiệu - xây dựng thương hiệu định vị thương hiệu - Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động xây dựng thương hiệu Co. opmart Liên Hiệp HTX TM Thành Phố thời...
 • 99
 • 367
 • 2

khai phá tập mục thường xuyên lợi ích cao trong sở dữ liệu

khai phá tập mục thường xuyên lợi ích cao trong cơ sở dữ liệu
... mục lợi ích cao - Tập mục lợi ích cao chứa tập tập mục lợi ích TWU cao Điều có nghĩa là, ta tìm đƣợc tập tập mục lợi ích TWU cao ta cần tìm tập mục lợi ích cao tập Do tập mục lợi ích TWU cao ... phần cao, đánh giá đóng gióp tập mục tổng số mục liệu sở liệu; khai phá tập mục lợi ích cao, đánh giá lợi ích tập mục mang lại sở liệu Các tác giả đề xuất mô hình khai phá tập mục lợi ích cao ... định) Lợi ích tập mục số đo lợi nhuận mà tập mục đóng góp sở liệu, tổng lợi nhuận, tổng chi phí tập mục Khai phá tập mục lợi ích cao khám phá tất tập mục lợi ích không nhỏ ngƣỡng lợi ích tối...
 • 88
 • 262
 • 1

nghiên cứu một số thuật toán khai phá tập mục thường xuyêntập mục cổ phần cao trong sở dữ liệu

nghiên cứu một số thuật toán khai phá tập mục thường xuyên và tập mục cổ phần cao trong cơ sở dữ liệu
... nghiên cứu này, chọn đề tài luận văn: “ Nghiên cứu số thuật toán khai phá tập mục thường xuyên tập mục cổ phần cao sở liệu làm chủ đề nghiên cứu Mục đích luận văn phát triển số thuật toán khai phá ... tập mục cổ phần cao nhƣng tập khác B lại Do áp dụng thủ pháp sử dụng tính chất Apriori vào việc khai phá tập mục cổ phần cao Đã có nhiều công trình nghiên cứu thuật toán tìm tập mục cổ phần cao, ... đóng góp) tập mục số đo tỷ lệ đóng góp tập mục sở liêu Khai phá tập mục cổ phần cao khám phá tất tập mục cổ phần không nhỏ ngƣỡng quy định ngƣời sử dụng Trong toán bản, thuật toán khám phá đƣợc...
 • 80
 • 312
 • 0

Tóm tắt Luận văn Thạc Kỹ thuật Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu
... nhiệm vụ cần thực khai phá liệu cuối trình khai phá liệu Một phương pháp khai phá áp dụng nhiều nhiệm vụ khai phá liệu kỹ thuật mạng ron nhân tạo Chúng ta tìm hiểu mạng ron nhân tạo với ... trình khai phá liệu sử dụng kỹ thuật học Các kết luận văn là: quy nạp ước lượng sử dụng tham số tốc độ lỗi Ở chương 1, nghiên cứu tổng quan khai phá liệu, phân loại khai phá liệu, đưa nhiệm vụ khai ... giả thiết Cuối cùng, để ứng dụng trình khai phá liệu sử dụng kỹ thuật mạng ron, chương 3, giới thiệu toán phụ tải điện năng, toán phù hợp với việc sử dụng mạng ron, với đầu dự đoán phụ tải...
 • 17
 • 206
 • 0

Luận văn thạc về Đo lường mức độ thỏa mãn với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên công ty International SOS Việt Nam

Luận văn thạc sĩ về Đo lường mức độ thỏa mãn với công việc và kết quả thực hiện công việc của nhân viên công ty International SOS Việt Nam
... luận văn tốt nghiệp Đo lường mức độ thỏa mãn với công việc kết thực công việc nhân viên công ty International SOS Việt Nam thực nhằm: - Đo lường mức độ thỏa mãn công việc nhân viên tổ chức - Đo ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ********* NGUYỄN DUY CƯỜNG ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THỎA MÃN VỚI CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY INTERNATIONAL SOS VIỆT NAM LUẬN ... Mục tiêu đề tài Nghiên cứu thực nhằm: - Đo lường mức độ thỏa mãn công việc nhân viên tổ chức - Đo lường ảnh hưởng mức độ thỏa mãn công việc đến kết thực công việc nhân viên tổ chức - Đề nghị số...
 • 97
 • 986
 • 7

luận văn thạc Dạy học Tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp

luận văn thạc sĩ Dạy học Tập đọc lớp 5 theo quan điểm tích hợp
... LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP 1.1 Quan điểm dạy học tích hợp 1.1.1 Thế dạy học tích hợp 1.1.1.1 Các quan điểm tÝch hợp Có nhiều quan điểm khác thuật ngữ tích hợp ... dạy khoa học để đưa lÝ phải dạy học tích hợp khoa học, dạy học tích hợp gì, cách thức dạy học tích hợp triển vọng dạy học tích hợp, có nêu rằng: Tích hợp không diễn nội dung mà tích hợp phương ... dung luận văn gồm có chương: - Chương I: Cơ sở lí luận thực tiễn việc dạy học theo quan điểm tích hợp - Chương II: Các biện pháp dạy học Tập đọc líp theo quan điểm tích hợp - Chương III: Dạy học...
 • 133
 • 344
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật xây dựng

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật xây dựng
... III NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỘN VÀ MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN HAI TRỤC CƯỠNG BỨC VỚI CÁC LOẠI VẬT LIỆU RỜI 3.1 Một số tính chất ... Trần Văn Viết – Nghiêng cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng nằm ngang với vật liệu rời – luận văn thạc kỹ thuật – ĐH Xây dựng 2009 [21] ... Kết luận chương I Đề tài luận văn cao học lựa chọn là: “ Nghiên cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng với loại vật liệu xây dựng CHƯƠNG II NGHIÊN...
 • 21
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ về giải quyết tranh chấp lao động trong dn fdi thực trạng và giải phápluận văn thạc sĩ giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpdanh mục đề tài luận văn thạc sĩdanh mục luận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcdanh mục luận văn thạc sĩ kinh tếdanh mục luận văn thạc sĩluận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trungdanh mục luận văn thạc sĩ ngôn ngữ anhdanh mục luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhdanh mục luận văn thạc sĩ luật kinh tếdanh mục luận văn thạc sĩ quản lý kinh tếmột số biện pháp bồi dưỡng hứng thú học tập môn tiếng việt cho học sinh lớp 4 các trường tiểu học huyện trảng bàng tỉnh tây ninh luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcluận văn thạc sĩ sử dụng phần mềm cabri trong dạy học khám phá môn toánluan van thac si kiem soat chi von chuong trình mục tiêuluan van thac si thao luan nhom trong day tap lam vanBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 8. Nước MĩBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 16. ADN và bản chất của genBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 2. ChấtUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldUnit 2. ClothingUnit 3. A trip to the countrysidechương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Vận động tại quảng trịCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIA