Đề cương lịch sử đảng

Đề cương lịch sử Đảng

Đề cương lịch sử Đảng
... bày so sánh nội dung Cương lĩnh trị Đảng Luận cương Tháng Mười năm 1930 ? Cương lĩnh trị luận cương tháng 10/1930 văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn Đó văn kiện lịch sử Đảng ta, có tác dụng định ... kiện: Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt Nguyễn Aí Quốc soạn thảo Đó cương lĩnh trị Đảng ta Hội nghị thành lập Đảng mang ý nghĩa lịch sử Đại hội thành lập đảng Sự đời Đảng cộng ... thành Đảng lấy tên Đảng cộng sản Việt Nam, thông qua cương lĩnh vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt Đảng lời kêu gọi thành lập Đảng Các văn kiện hội nghị thông qua cương lĩnh trị Đảng...
 • 48
 • 573
 • 5

Đề cương Lịch sử đảng 39 câu hỏi và đáp án

Đề cương Lịch sử đảng 39 câu hỏi và đáp án
... lĩnh Câu6 :Vì Đảng Cộng sản Việt Nam đời tất yếu lịch sử? 1.Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc đời Đảng tât yếu lịch sử a.Hoàn cảnh quốc tế -Cách mạng Tháng Mời Nga (1917) thắng lợi mở thời đại lịch sử ... lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930? Câu6 :Vì Đảng Cộng sản Việt Nam đời tất yếu lịch sử? Câu7 :Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa lịch sử hạn chế Luận cơng trị tháng 10/1930 Câu8 :Căn ... tổ chức cộng sản thành Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam Câu7 :Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa lịch sử hạn chế Luận cơng trị tháng 10/1930 1.Hoàn cảnh lịch sử -Đảng Cộng sản Việt Nam...
 • 32
 • 423
 • 1

Đề cương: Lịch sử Đảng potx

Đề cương: Lịch sử Đảng potx
... điều lệ vắn tắt đảng lời kêu gọi NAQ thành lập đảng văn kiện quan trọng đảng hội nghị thông qua cuơng lĩnh đảng ta 3.Ý nghĩa đời đảng +đảng đời đánh dấu bước ngoặt vĩ đại lich sử cách mạng nước ... mạng, đảng phái, xu hướng trị tín ngưỡng tôn giáo khác đấu tranh đòi điều dân chủ đơn sơ Trong nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng: Đề cao hoạt động bí mật Đảng; thu nạp Đảng viên củng cố hàng ngũ đảng ... cảnh lịch sử nội dung đường lối đổi ĐHĐBTQ lần thứ VI ĐCSVN đề Ý nghĩa lịch sử Đại hội VI Đại hội họp từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986 Hà Nội Dự đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho 1,9 triệu Đảng...
 • 35
 • 290
 • 0

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG ppt

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG ppt
... nghĩa Cương lĩnh trị Đảng: Cương lĩnh trị Đảng cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn sáng tạo theo đường cách mạng Hồ Chí Minh Phù hợp với xu phát triển thời đại Đáp ứng yêu cầu khách quan lịch sử Nhuần ... tư tưởng cốt lõi cương lĩnh Câu 3: Phân tích quy quật thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam đời mở đầu thời đại lịch sử nước ta, thời đại giai cấp công nhân đảng tiên phong đứng ... sớm thống vào đảng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đường lối chiến lược sách lược cách mạng Đảng thể Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tãt phù hợp với yêu cầu toàn Đảng toàn dân Cương lĩnh trở...
 • 20
 • 264
 • 0

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN LONG MỸ (1937 – 1975)

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN LONG MỸ (1937 – 1975)
... Bình, Long Trị… Tuy nhiên thời gian Long Mỹ gặp nhiều khó khăn, số chi Long Mỹ có chi Lương Tâm, Xà Phiên Long Phú chịu lãnh đạo Đảng Long Mỹ, chi lại chịu lãnh đạo Đảng Long Hồ (Vĩnh Long) Do ... gọi Trung ương Đảng Đảng bộ, quân, dân Long Mỹ hưởng ứng mạnh mẽ, hậu phương thi đua với tiền tiến đẩy mạnh sản xuất, xây dựng vùng giải phóng … Thắng lợi quân dân Long Mỹ đẩy địch vào bị động, ... Chi Đảng Cộng sản quận Long Mỹ, mốc lịch sử quan trọng trưởng thành phát triển Đảng phong trào cách mạng quận Long Mỹ, đáp ứng phong trào đấu tranh nhân dân Long Mỹ tự phát lên tự...
 • 14
 • 1,752
 • 58

de cuong lich su 9

de cuong lich su 9
... Việt Nam( 195 4- 197 5) 10 Hội nghị Ma-xtơ-rich 12/ 199 1 thông qua định quan trọng nào? - định quan trọng: + XD thị trường nội địa Châu Âu với liên minh KT tiền tệ Châu Âu, có đồng chung 1-1- 199 9 phát ... trào đấu tranh lanh rộng nước - 1/1/ 195 9 chế độ độc tài Ba-đi-xta bị lật đổ, CM Cu Ba thắng lợi - Sau chiến thắng Hirôn( 4/ 196 1) Cu Ba tiến CNXH Ý nghĩa: 9. Trình bày sách đối nội, đối ngoại Mĩ ... Phong trào đấu tranh diễn sôi nỗi sớm Bắc Phi: + 18/6/ 195 3: nước cộng hòa Ai Cập đời + Ang- gie-ri đấu tranh giành độc lập từ ( 195 4- 196 2) + Năm 196 0: 17 nước Châu Phi giành độc lập” Năm Châu Phi”...
 • 4
 • 545
 • 18

Đề Cương Lịch Sữ 10-11-12

Đề Cương Lịch Sữ 10-11-12
... giành quyền + Đều đề cập đến vấn đề đoàn kết quốc tế coi CMVN phận CMTG, đoàn kết với VS dân tộc thuộc địa VS Pháp - Khác nhau: Mặt hạn chế Luận cơng khác với Cơng lĩnh c ý nghĩa lịch sử việc ... Email: Quangduylc@yahoo.com.vn Câu1: Hội nghị cấp cao Ianta diễn bối cảnh lịch sử nh nào? Nội dung Hội nghị? a Bối cảnh lịch sử: - Đầu năm 1945 cục diện chiến tranh giới thứ hai bớc vào giai đoạn ... sách đòi quyền tự dân chủ, quyền bình đẳng quyền tự dân tộc VN + 7/1920 Ngời đọc sơ thảo đề cơng vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin.Khẳng định lập trờng kiên ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc...
 • 38
 • 414
 • 6

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN
... Lòch Sử Kinh Tế Quốc Dân Có chức : _ Chức nhận thức biểu khía cạnh : + Nhận thức nội dung kinh tế trải qua thời đại lòch sử + Nhận thức học kinh nghiệm trải qua lónh vực kinh tế, hoạt động kinh tế ... tiến hành khôi phục kinh tế chuyển hướng kinh tế để khôi phục, kinh tế nước Tây Âu Nhật dựa vào nguồn tài Mỹ, dựa vào kinh tế thò trường ưu đãi từ Mỹ Do Mỹ kiểm soát toàn kinh tế giới * 1951 – 1970 ... loại hình kinh tế thời kỳ độ Trên sở hình thành QUSX với chế độ sở hữu tồn với hình thức sở hữu toàn dân sở hữu tập thể tương ứng với loại hình kinh tế bao trùm XH : KT quốc dân kinh tế HTX, mối...
 • 19
 • 668
 • 4

Đề cương lịch sử thi tại chức

Đề cương lịch sử thi tại chức
... đường đắn Lớp học chức ngành QL hoạt động văn hoá Đề cương ôn tập lịch sử … Câu 4: Hoàn cảnh lịch sử nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản VN (2/1930) Phân tích nội dung luận cương trị (10/1930) ... mặt trận, vấn đề dân tộc… Có thể nói, phong trào dân chủ 1936 – 1939 tập dượt, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng sau Lớp học chức ngành QL hoạt động văn hoá Đề cương ôn tập lịch sử Câu 7: Hội ... quyền Lớp học chức ngành QL hoạt động văn hoá Đề cương ôn tập lịch sử cách mạng” để chống lại phủ bù nhìn thân Nhật Hội nghị định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho tổng...
 • 12
 • 251
 • 0

Đề cương lịch sử

Đề cương lịch sử
... Thắng Vương Tình trạng cát chấm dứt Cuối năm 968 đất nước trở lại yên bình thống f/ Điền kiện lịch sử phù hợp với mốc thời gian sau: (1đ) Thời gian Cuối 1009 Sự kiện Nhà Lý thành lập Năm 1010 ... dựng đất nước Cuộc kháng chiến chống quân 2a (2đ) xâm lược Tống (1075- 1077) Tổng điểm điểm B/ ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (4đ) Khoanh tròn chữ đầu câu nhất: 1d (0,5đ) 2b (1đ) điểm 3,5 diểm điểm 10 điểm...
 • 14
 • 297
 • 0

Đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật

Đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật
... dung l phn ch yu ca b lut, k tha nhng b lut trc ú, nhng phong tc quỏn ca ngời Xume quy định nhà vua án nhà vua B lut gm 282 iu khon c th iu chnh hu ht nhng quan h xó hi lỳc by gi, t cỏc ch nh v...
 • 19
 • 2,209
 • 43

Đề cương Lịch sử 7 - HKI

Đề cương Lịch sử 7 - HKI
... Trần (Bài 13) Trả lời : - Chủ trương xây dựng quân đội : “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.” - Quân đội gồm :  Cấm quân  Quân đòa phương - Thực sách “Ngụ binh nông” - Cử tướng giỏi đóng ... - Tinh thần yêu nước, đoàn kết, tâm chống giặc, bảo vệ độc lập nhân dân ta - Nhờ vào chuẩn bò chu đáo mặt cho kháng chiến nhà Trần - Sự lãnh đạo tài tình huy mà đứng đầu Trần Quốc Tuấn, ông đề ... hiểm yếu - Thường xuyên kiểm tra việc phòng giữ Nhà Trần làm để chuẩn bò cho kháng chiến lần II chống quân Nguyên ? (Bài 14) Trả lời : - Mở hội nghò “Diên Hồng” “Bình Than” bàn kế đánh giặc - Cử...
 • 3
 • 2,278
 • 54

Xem thêm