Đại số lie quadratic số chiều thấp

đại số lie quadratic số chiều thấp

đại số lie quadratic số chiều thấp
... tên Đại số Lie quadratic số chiều thấp Mục đích Trình bày cách kiến thức đại số Lie quadratic, đặc biệt đại số Lie quadratic số chiều quadratic Đối tượng nội dung nghiên cứu Đại số Lie quadratic ... đại số Lie G G/I Đại số Lie thương [G,G] Đại số dẫn xuất G RadG (hay R) Căn giải G adx Biểu diễn phụ hợp đại số Lie S Đại số Lie đơn K Trường giao hốn đóng đại số có đặc số (g,B) Đại số Lie quadratic ... 42 §3 Đại số Lie quadratic thực với chiều quadratic 43 3.3.1 Tính chất số chiều quadratic đại số Lie thực quadratic 43 3.3.2 Tính chất bất khả qui đại số Lie thực quadratic chiều quadratic...
 • 58
 • 361
 • 2

đại số lie quadratic số chiều thấp

đại số lie quadratic số chiều thấp
... Đại số Lie quadratic số chiều thấp 2 Mục đích Trình bày cách kiến thức đại số Lie quadratic, đặc biệt đại số Lie quadratic số chiều quadratic Đối tượng nội dung nghiên cứu Đại số Lie quadratic ... Lie Đại số Lie 10 Đại số Lie thương 10 Đại số dẫn xuất 11 Đại số hốn tử 11 Đại số Lie quadratic 18 Đại số Lie thực (hay phức) Đại số Lie đơn 16 Đại số Lie nửa đơn 16 Đại số Lie tự đối ngẫu đối ... thấy rằng: + Mỗi đại số Lie đại số (khơng kết hợp) Trong đó, đại số nói chung khơng phải đại số Lie, ta lấy móc Lie hốn tử đại số trở thành đại số Lie + Mỗi khơng gian vectơ đại số Lie giao hốn 1.2.2.4...
 • 55
 • 275
 • 0

PHÉP THU GỌN ĐẠI SỐ LIE SỐ CHIỀU THẤP

PHÉP THU GỌN ĐẠI SỐ LIE SỐ CHIỀU THẤP
... trận phép thu gọn diag(  ,  ,1,  ) □ 3.2 Các phép thu gọn tham số đại số Lie số chiều thấp Phần xây dựng, xếp phân tích phép thu gọn đại số Lie số chiều thấp Đối với đại số Lie chiều đại ... tất phép thu gọn đại số Lie ba chiều bốn chiều tương đương yếu với phép thu gọn mà giới hạn ma trận thu gọn tồn 2.3 Các tiêu chuẩn cần cho phép thu gọn Để việc nghiên cứu phép thu gọn đại số Lie ... 33]) Ta bảo đại số Lie g Ln thu c 0-cấp Ln thu gọn chuẩn Các cấp khác Ln định nghĩa nhờ phép quy nạp Ta bảo đại số Lie g thu c k-cấp Ln thu gọn đại số thu c (k – 1)-cấp thu gọn đại số thu c cấp...
 • 58
 • 206
 • 0

Phép thu gọn đại số liesố chiều thấp

Phép thu gọn đại số lie có số chiều thấp
... (|u| ) Phép thu gọn đại số Lie chiều thấp 2.4.1 Thu t toán thu gọn 2.4.1.1 Thu t toán thu gọn Thu t toán đưa cho phép tính phép thu gọn tham số liên tục đại số Lie số chiều thấp Thu t toán ... khả thu gọn hầu hết cặp đại số Lie số chiều thấp hai lớp đại số Lie đơn bao trùm đại số Lie số chiều thấp Lớp thứ tạo đại số Lie hầu giao hoán ideal đối chiều Lớp thứ hai gồm đại số ... với phép thu gọn Inonu - Wigner đơn 2.4.2.2 Phép thu gọn đại số Lie số chiều bốn Tương tự, ta kết phép thu gọn đại số Lie số chiều bốn: 1) Tất phép IW - thu gọn tổng quát đại số Lie thực...
 • 33
 • 50
 • 0

sở Grobner của đại số toàn phương đối chiều thấp.

Cơ sở Grobner của đại số toàn phương đối chiều thấp.
... Gr¨bner sở có ứng dụng quan trọng đại số giao o hoán đại số máy tính Đối với đại số toàn phương đối chiều thấp dạng R = K[x1 , , xn ]/I iđêan xác định I R tồn sở Gr¨bner gồm phần tử o bậc hai ... = ⇒ g = g ⇒ G ≡ G Vậy sở Gr¨bner thu gọn I o 26 Chương ¨ CƠ SỞ GROBNER CỦA ĐẠI SỐ TOÀN PHƯƠNG ĐỐI CHIỀU THẤP Trong chương ta xét K -đại số phân bậc chuẩn có dạng R = K[x1 , , xn ]/I với K[x1 ... bậc i I K -đại số phân bậc chuẩn R gọi toàn phương I sinh phần tử bậc hai Iđêan I vành đa thức gọi G -toàn phương I sinh sở Gr¨bner phần tử bậc hai o K -đại số phân bậc chuẩn R gọi G -toàn phương iđêan...
 • 43
 • 224
 • 0

Tập đại số trong không gian chiều thấp và Iđêan của chúng

Tập đại số trong không gian chiều thấp và Iđêan của chúng
... Zariski,trình bày chứng minh số bổ đề định lý biểu iđêan tập đại số Chương : Tập đại số R1, R2 ,R3 iđêan chúng Trong chương tác giả mô tả tập đại số R1 ,R2 ,R3 cố gắng tính toán iđêan chúng. Ngoài ra,tác ... bất khả qui CHƯƠNG 3-TẬP ĐẠI SỐ TRONG R1, R2, R3 VÀ IĐÊAN CỦA CHÚNG 22 Trong chương mô tả tập đại số R1, R2, R3 cố gắng tính toán iđêan chúng Ngoài ra, cố gắn Hình học đại số với toán phổ thông ...  S Khi ngược ảnh f-1(M) tập A tập đại số R2 Tương tự vậy, N tập đại số R2 f(N) tập đại số R2 24 Do f f-1 ánh xạ có tính chất : Ngược ảnh tập đại số Zariski tập đại số Zariski nên liên tục R2...
 • 29
 • 247
 • 2

một lớp con các đại số lie quadratic

một lớp con các đại số lie quadratic
... Chương CÁC ĐẠI SỐ LIE TOÀN PHƯƠNG 13 1.1 Định nghĩa số kết 13 1.2 Các đại số Lie toàn phương kì dị 17 Chương PHÂN LOẠI CÁC ĐẠI SỐ LIE TOÀN PHƯƠNG KÌ DỊ 21 2.1 Các đại số ... Chúng đề xuất nghiên cứu lớp đại số Lie quadratic (tạm dịch lớp đại số Lie toàn phương) dựa bất biến G Pinczon R Ushirobira đưa vào năm 2007 Lớp đại số đặt tên lớp đại số Lie toàn phương kì dị đối ... minh đại số Lie toàn phương mở rộng kép đại số Lie toàn phương đại số Lie đơn đại số Lie chiều (xem [12]) Do nhiều người xem mở rộng kép kiểu mô tả quy nạp kiểu mở rộng nhiều bước đại số Lie toàn...
 • 33
 • 124
 • 0

mở rộng t và không gian các đạo hàm phản xứng của một số đại số lie toàn phương 6 chiều

mở rộng t và không gian các đạo hàm phản xứng của một số đại số lie toàn phương 6 chiều
... chi ti t) M t câu hỏi đ t liệu có t n đại số Lie mà có dạng song tuyến t nh đối xứng, b t biến không suy biến không? Ta gọi đại số Lie đại số Lie toàn phương T t nhiên theo Tiêu chuẩn Cartan ta ... DỤC VÀ ĐÀO T O TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Phi Long MỞ RỘNG T* VÀ KHÔNG GIAN CÁC ĐẠO HÀM PHẢN XỨNG CỦA M T SỐ ĐẠI SỐ LIE TOÀN PHƯƠNG CHIỀU Chuyên ngành: Hình học T pô Mã số: 60 ... thiệu khái niệm mở rộng T* đưa [3] Bằng cách t nh toán cụ thể 2-đối chu trình cyclic, li t toàn mở rộng T* đại số toàn phương giải chiều T k t nhận phân loại đại số Lie toàn phương giải chiều...
 • 46
 • 94
 • 0

phân loại các đại số lie toàn phương giải được đến 6 chiềuchiều toàn phương

phân loại các đại số lie toàn phương giải được đến 6 chiều và chiều toàn phương
... Chương Phân loại đại số Lie toàn phương giải đến chiều chiều toàn phương 3.1 Phân loại đại số Lie toàn phương giải chiều chiều toàn phương 3.1.1 Phân loại nhờ Phân tích Witt Sau nhắc lại kết phân loại ... 1+ = 2 3.2 Phân loại đại số Lie toàn phương giải chiều chiều toàn phương 3.2.1 Phân loại đại số Lie toàn phương giải chiều Giả sử (g, B) đại số Lie toàn phương giải chiều bất khả phân Hiển nhiên ... 2 3.3 Phân loại đại số Lie toàn phương giải chiều chiều toàn phương 3.3.1 Phân loại đại số Lie toàn phương giải đến chiều Cho (g, B) đại số Lie toàn phương không giao hoán giải bất khả phân dimg...
 • 55
 • 199
 • 0

CÁC BẤT BIẾN CỦA MỘT LỚP CON CÁC ĐẠI SỐ LIE GIẢI ĐƯỢC 4 CHIỀU

CÁC BẤT BIẾN CỦA MỘT LỚP CON CÁC ĐẠI SỐ LIE GIẢI ĐƯỢC 4 CHIỀU
... cấu đại số Lie Đặc biệt, thuật toán ứng dụng để tính toán bất biến đại số Lie thực có số chiều thấp Nhưng trước hết, tìm hiểu bất biến đại số Lie? 2.1 Khái niệm bất biến đại số Lie Xét đại số Lie ... trường vectơ bất biến trái}, G đại số Lie X(G) gọi đại số Lie nhóm Lie G Đôi ta ký hiệu G =Lie( G) Các ví dụ Ví dụ 1: Đại số Lie tương ứng với nhóm Lie G = ( ,+) G = Lie( G) = Ví dụ 2: Đại số Lie tương ... chọn sở đại số Lie Hiện chưa có giải vấn đề tính bất biến MD– đại số Bởi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu bất biến MD đại số Cụ thể, muốn hệ thống lại khái niệm đại số Lie, lớp MD đại số Lie Đồng...
 • 64
 • 349
 • 0

Tính chiều dài, số lượng nuclêôtit và khối lượng của phân tử ADN

Tính chiều dài, số lượng nuclêôtit và khối lượng của phân tử ADN
... 300 300 DẠNG Tính số lượng tỉ lệ loại nuclêôtit phân tử ADN Hướng dẫn công thức: Theo nguyên tắc bổ sung, phân tử ADN, số nuclêôtit loại A T G X: A=T G=X - Số lượng nuclêôtit phân tử ADN: A+T+G+X=N ... Xuân Dung - Trường THCS TT Ba Tơ Ký hiệu: N: số nuclêôtit ADN N : số nuclêôtit mạch L: chiều dài ADN M: khối lượng ADN Mỗi nuclêôtit dài 3,4A0 có khối lượng trung bình 300đvC, nên: 2L N L = 3,4A0 ... hyđrô phân tử ADN H = ( x số cặp A-T) + ( x số cặp G-X) Hay: H = 2A + 3G Bài tập hướng dẫn giải: Bài Một gen có 2700 nuclêôtit có hiệu số A với G 10% số nuclêôtit gen a Tính số lượng loại nuclêôtit...
 • 28
 • 34,730
 • 26

Đại số lie của các nhóm lie ma trận luận văn thạc sỹ toán học

Đại số lie của các nhóm lie ma trận luận văn thạc sỹ toán học
... Đại số Lie nhóm Lie ma trận Bài toán đặt trình bày đại số Lie số nhóm Lie ma trận Nội dung chủ yếu luận văn tập hợp cách hệ thống, trình bày chứng minh chi tiết đại số Lie, đại số Lie nhóm Lie ... II Đại số Lie nhóm Lie ma trận 18 Trong chơng này, trình bày định nghĩa tính chất nhóm Lie, đại số nhóm Lie Đặc biệt đại số Lie nhóm Lie ma trận 2.1 Nhóm Lie Trong mục hệ thống lại khái niệm nhóm ... Kết luận Luận văn đạt đợc kết sau: - Hệ thống số khái niệm đại số Lie, đồng cấu Lie, phép đạo hàm đại số Lie số ví dụ đại số Lie, đồng cấu Lie, phép đạo hàm đại số Lie Chứng minh tính chất số đại...
 • 43
 • 655
 • 3

Dạng killing trên đại số lie nửa đơn

Dạng killing trên đại số lie nửa đơn
... Chương Đại số Lie nửa đơn I Đại số Lie nửa đơn II Đại số Lie đơn 11 III Ánh xạ ad 13 Chương Dạng Killing đại số Lie nửa đơn I Vết ánh xạ tuyến tính 18 II Dạng Killing ... I Đại số Lie nửa đơn II Đại số Lie đơn III Ánh xạ ad Chương 2: Dạng Killing đại số Lie nửa đơn Chương nội dung luận văn với việc trình bày khái niệm tính chất dạng Killing đại số Lie nửa đơn ... tài là: Dạng Killing đại số Lie nửa đơn Nội dung luận văn trình bày hai chương : Chương 1: Đại số Lie nửa đơn Trong chương trình bày khái niệm tính chất đại số Lie nửa đơn, đại số Lie đơn Đặc...
 • 37
 • 119
 • 0

Một số tính chất cơ bản của đại số lie lũy linh và ứng dụng luận văn thạc sỹ toán học

Một số tính chất cơ bản của đại số lie lũy linh và ứng dụng luận văn thạc sỹ toán học
... Lie đại số Lie Sự đời lý thuyết nhóm Lie đại số Lie liên kết chuyên ngành Hình học -Tôpô, Giải tích Đại số lại với Do đại số Lie phận quan trọng toán học đại Lý thuyết nhóm Lie đại số Lie ứng dụng ... Vậy adx lũy linh Áp dụng 2.9.1 ta có G đại số Lie lũy linh KÉT LUẬN Luận văn đạt kết sau: + Trình bày cách hệ thống khái niệm, tính chất đại số Lie chứng minh chi tiết tính chất đại số Lie (Định ... Trình bày khái niệm tính chất đại số Lie lũy linh Chứng minh chi tiết: tích trực tiếp hai đại số Lie lũy linh đại số Lie lũy linh, IẢ(#) đại số Lie lũy linh, chứng minh chi tiết định lý Engel...
 • 36
 • 388
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đại số lie đơntìm hiểu đại số liekhả quy đại số lieđồ án về đại số liecấu trúc siêu symplectic trên đại số liedai so lieđại số liegiáo trình đại số liegiao trinh dai so liebai tap dai so liegiáo trình đại số lớp 7 tiết 13 số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn ppsxbài tập đại số sơ cấp và thực hành giải toán hoàng kỳ hoàng thanh hà dhsp đồng tháp potxđại số lie của các nhóm lie ma trận luận văn thạc sỹ toán họcchiếu của đường cong đại số bậc n nói chung là đường cochiếu vuông góc của đường cong ghềnh đại số bậc n lên mM%e1%ba%abu chuy%e1%bb%83n kho%e1%ba%a3n t%e1%ba%a1m %e1%bb%a9ng c%e1%bb%95 t%e1%bb%a9c n%c4%83m 2015 C%c3%a1 nh%c3%a2n20130422 KSH CBTT Thanh Vien HDQT Tu NhiemBài giảng Quản trị Logistics kinh doanh: Chương 120130424 KSH Giai Trinh Nguyen Nhan Lo Nam 2012 Va Bien Phap Khac Phuc20130509 KSH Nghi Quyet HDQT Ve Viec To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 201320140403 20140403 KSH Giai Trinh Chenh Lech So Lieu BCTC Truoc Va Sau Kiem Toan Nam 201320140422 20140422 KSH Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 201320140422 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 12 Ve Viec HDQT Va NCLQ Cung Cap Cac Khoan Vau Cho CTy20140423 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 27 Ve Viec HDQT Cung Cap Khoan Vay Cho CTy20140507 20140507 KSH Cong Van Giai Trinh Cham CBTT Bao Cao Thuong Nien Va Nghi Quyet HDQT20140630 20140630 KSH CBTT Ky Hop Dong Kiem Toan BCTC Nam 201420141010 20141010 KSH Nghi Quyet HDQT So 63 Ve Viec Phat Hanh CP Chao Ban Cho CBCNV20141016 20141016 KSH Dinh Chinh Nghi Quyet HDQT So 6120141021 20141021 KSH CBTT Phat Hanh Co Phieu Theo Chuong Trinh Lua Chon Cho Nguoi Lao Dong20141027 20141027 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 66 Ve Viec Phat Hanh CP Rieng Le20141106 20141106 KSH Giai Trinh Tinh Hinh Hoat Dong Va BCTC Quy 3 Nam 201420141118 20141118 KSH CBTT Thay Doi So Luong CP Luu Hanh20120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 201220111102 KSH BCTC HN quy III 201120100316KSH_NQHDQT – KSH 20100316KSH NQHDQT