Tác động của biến đổi khí hậu đến sinh hoạt và sản xuất của dân cư huyện gò công đông tỉnh tiền giang

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế khả năng thích ứng của cộng đồng tại huyện Can Lộc, tỉnhTĩnh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế và khả năng thích ứng của cộng đồng tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
... GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC NGUYỄN QUANG NINH NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN CAN LỘC, TỈNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ ... kết tác động biến đổi khí hậu đến sinh kế khả thích ứng cộng đồng CHUƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan biến đổi khí hậu 1.1.1 Một số khái niệm biến đổi khí hậu BĐKH thay đổi hệ ... hƣởng đến sinh kế - nông nghiệp nhƣ nào?; Cộng đồng làm hoạt động sinh kế để thích ứng với BĐKH Trong luận văn này, đối tƣợng nghiên cứu tác động BĐKH khả thích ứng cộng đồng BĐKH Nghiên cứu đƣợc...
 • 103
 • 278
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế sức khỏe cộng đồng

nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế và sức khỏe cộng đồng
... An sinh h ; - Các giá tr an sinh c tinh th trách nhi -N ên quan nhau: qu t : trình giúp c ì có mà ch ài, kinh nghi ên môn, tín d nh d qu c àk c b c hình th luy ình [11] 1.1.2 Sinh k sinh k Sinh ... 1.4.1.1 Nh - Khí h : trung bình theo th [2] Là t m nh vào hoàn c ình nhi -S tu T khí h ình thành: Khí h chung c Có quy tính [18] ình thành c àn chu trình àn nhi Các trình hình thành khí h àn c ... + Cung c g pháp lu c nghiên c às c ên c ên thành ph + Góp ph ung c ,t nghiên c +M b b) Ý ngh ên c toàn c : às c cho - Cung c cho c ãH ên sinh k às nh nh - Cung c c ên sinh k quy às có thêm...
 • 110
 • 695
 • 2

TÁC ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu đến NÔNG NGHIỆP AN NINH LƯƠNG THỰC tại VIỆT NAM

TÁC ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu đến NÔNG NGHIỆP và AN NINH LƯƠNG THỰC tại VIỆT NAM
... bị đói Vì thế, an ninh lương thực ngày trở nên quan trọng quốc gia khu vực Tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệp an ninh lương thực Việt Nam Nước ta có 85 triệu dân dự báo đến năm 2020, dân ... nghiêm trọng khác Các tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệp an ninh lương thực Việt Nam bao gồm: - Thu hẹp diện tích đất nông nghiệp: Theo tính toán, nhiệt độ trung bình Việt Nam tăng lên 3oC ... đảm bảo an ninh lương thực ngày cấp bách Tác động biến đổi khí hậu tới nông nghiệp an ninh lương thực giới Nhu cầu lương thực thếgiới đa dạng, lúa gạo mặt hàng lương thực quan trọng Hàng năm giới...
 • 14
 • 1,106
 • 3

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN THIÊN TAI GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CHO KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH pps

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CHO KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH pps
... ứng vững trước bão nhỏ GIẢI PHÁP ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Để giảm thiểu thiệt hại tác động bất lợi biến đổi hậu gây cho thành phố Hồ Chí Minh, cần tiến hành số giải pháp sau: - Giáo dục ... nước, động khu vực cần phải xem xét đầy đủ tác động bất lợi tượng biến đổi khí hậu, từ nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu, thích ứng kịp thời BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THIÊN ... thực đo nhiệt độ, mưa, triều mực nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh vùng phụ cận, nhận thấy khu vực TP .Hồ Chí Minh năm qua có biểu rõ nét biến đổi khí hậu thiên tai bất thường 2.1 Nhiệt độ tăng cao...
 • 10
 • 208
 • 0

Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng phát triển ở việt nam một số gợi ý chính sách

Tác động của biến đổi khí hậu đến tăng trưởng và phát triển ở việt nam và một số gợi ý chính sách
... thành thách thức lớn phát triển bền vững Việt Nam trước mắt lâu dài Tác động biến đổi khí hậu đến tăng trưởng phát triển Việt Nam 3.1 Tác động biến đổi khí hậu đến tăng trưởng kinh tế Năm 2006, ... chung giới Các nghiên cứu tác động BĐKH đến tăng trưởng phát triển Việt Nam chưa nhiều Bài viết tổng hợp phân tích số tác động BĐKH đến tăng trưởng phát triển Việt Nam dựa số nghiên cứu ban đầu chủ ... xuống Việt Nam sách ứng phó với BĐKH phù hợp hiệu (CIEM, DOE UN University, 2012) 3.2 Tác động biến đổi khí hậu đến số ngành/lĩnh vực chủ chốt Việt Nam 3.2.1 Tác động biến đổi khí hậu đến ngành...
 • 8
 • 234
 • 0

Đánh giá tác động của thiên tai gây ra bởi biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân xã giao xuân, huyện giao thủy, tỉnh nam định

Đánh giá tác động của thiên tai gây ra bởi biến đổi khí hậu đến sinh kế người dân xã giao xuân, huyện giao thủy, tỉnh nam định
... HƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI GÂY RA BỞI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ NGƯỜI DÂN XÃ GIAO XUÂN, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ... tên Đánh giá tác động thiên tai gây BĐKH đến sinh kế người dân Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nhằm đánh giá tác động thiên tai gây BĐKH hoạt động sản xuất khả thích ứng người dân ... họa thiên tai Giao Xuân, huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định giai đoạn 2008 - 2012; - Đánh giá tác động thiên tai tới sinh kế người dân bao gồm ảnh hưởng thiên tai tới sinh kế người dân đánh giá...
 • 89
 • 344
 • 1

Anh chị hãy phân tích tác động của con người gây biến đổi khí hậu tác hại của biến đổi khí hậu đến môi trường sống, đề xuất các

Anh chị hãy phân tích tác động của con người gây biến đổi khí hậu tác hại của biến đổi khí hậu đến môi trường sống, đề xuất các
... bàn tác động người đến biến đổi khí hậu, vấn đề lớn mà phải đối mặt nay, tác hại biến đổi khí hậu đến môi trường sống biện pháp giảm thiểu I Thế biến đổi khí hậu? Trước tiên cần hiểu: Biến đổi khí ... cầu), cho thấy tốc độ phát thải khí CO2 nước tăng nhanh khoảng 15 năm qua III Tác hại biến đổi khí hậu đến môi trường sống Biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới môi trường chung a C c n ú i b ă n g ... biệt ngữ cảnh sách môi trường, biến đổi khí hậu thường đề cập tới thay đổi khí hậu nay, gọi chung tượng nóng lên toàn cầu Nguyên nhân làm biến đổi khí hậu trái đất gia tăng hoạt động tạo chất Nguyễn...
 • 24
 • 97
 • 0

TÁC ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu đến hạn hán KHU vực NAM TRUNG bộ VIỆT NAM, KHẢ NĂNG dự TÍNH GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

TÁC ĐỘNG của BIẾN đổi KHÍ hậu đến hạn hán KHU vực NAM TRUNG bộ VIỆT NAM, KHẢ NĂNG dự TÍNH và GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
... biến đổi khí hậu toàn cầu - Đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi hạn hán cho khu vực Nam Trung Bộ Đối tượng: Hạn hán, tính chất, mức độ, xu biến đổi hạn hán Phạm vi: Hạn khí tượng khu vực Nam Trung ... giải pháp ứng phó Mục tiêu - Làm rõ biến đổi hạn hán khu vực Nam Trung Bộ mối quan hệ với biến đổi khí hậu thập kỷ gần - Chỉ biến đổi hạn hán khu vực Nam Trung Bộ tương lai, mối quan hệ với biến ... phương chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với hạn hán điều kiện biến đổi khí hậu Đóng góp luận án - Chỉ tính chất, mức độ xu biến đổi hạn hán khu vực Nam Trung Bộ mối quan hệ với biến đổi khí hậu thập...
 • 26
 • 199
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế ven biển

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế ven biển
... 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN THỊ XÃ NINH HÒA CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ NUÔI TRỒNG ... CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Xây dựng sở liệu Để đánh giá mức độ tác động BĐKH đến sinh kế cộng đồng dân cư ven biển thị ... hai biểu biến đổi khí hậu b Nguyên nhân biến đổi khí hậu Khí hậu biến đổi nhóm nguyên nhân: ->Nhóm nguyên nhân khách quan (do biến đổi tự nhiên) bao gồm: biến đổi hoạt động mặt trời, thay đổi quỹ...
 • 56
 • 431
 • 0

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của cộng đồng dân ven biển tỉnh Khánh Hòa

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của cộng đồng dân cư ven biển tỉnh Khánh Hòa
... phó hộ gia đình với BĐKH; ảnh hưởng BĐKH đến sinh kế cộng đồng dân ven biển tỉnh Khánh Hòa, bao gồm vấn đề liên quan đến nguồn lực sinh kế, hoạt động sinh kế, kết sinh kế, khả bị tổn thương lực ... kế cộng đồng ven biển dựa nguồn lực sinh kế kết tương tác nhóm yếu tố 1.3 Biến đổi khí hậu sinh kế bền vững 1.3.1 Gắn kết biến đổi khí hậu với khung sinh kế bền vững Cách tiếp cận sinh kế bền ... tỉnh Khánh Hòa sử dụng nguồn lực sinh kế để thực hoạt động sinh kế đạt kết sinh kế gì? BĐKH gây ảnh hưởng cho hộ gia đình ven biển tỉnh Khánh Hòa? Các hộ gia đình ven biển tỉnh Khánh Hòa nhận thức...
 • 116
 • 868
 • 5

nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện thái thụy, tỉnh thái bình đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển

nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện thái thụy, tỉnh thái bình và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển
... **************** NGUYỄN MINH THẢO NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ ĐỂ PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Khoa học ... giải pháp ứng phó để phát triển lựa chọn nghiên cứu Mục tiêu - Dự báo ảnh hưởng BĐKH đến NTTS huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cho việc NTTS trước ảnh hưởng ... ứng phó hệ thống tự nhiên, xã hội huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chưa toàn diện chi tiết Do đó, đề tài luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH đến NTTS huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình đề xuất giải...
 • 96
 • 1,840
 • 14

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó để phát triển
... cư huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 35 3.1.4 Hiện trạng ngành thủy sản huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 36 3.2 Tác động BĐKH đến huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 39 3.2.1 Một số biểu BĐKH đến ... BĐKH huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 59 3.4 Định hướng phát triển cho việc NTTS huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 60 3.5 Đề xuất số giải pháp hỗ trợ cho việc NTTS bền vững thích ứng ... biểu BĐKH đến huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 39 3.2.2 Kịch BĐKH 47 3.2.3 Tác động BĐKH đến huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 50 3.3 Đánh giá khả ứng phó trước ảnh hưởng BĐKH 54...
 • 10
 • 737
 • 7

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tại thành phố hải phòng

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tại thành phố hải phòng
... nng lng t nhiờn liu húa thch ( nh du m, than ỏ, khớ t nhiờn,), phỏ rng v chuyn i s dng t 15 Thành phần khí quyển: Hỡnh S gia tng phỏt thi KNK tng lờn t 1870 - 2000 Năm (T 18702000) Hỡnh Nng khớ...
 • 92
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và nông thôn nước tađịa hình của đồng bằng duyên hải miền trung như thế nào rộng lớn có điều kiện tương đối thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuấtảnh hưởng tự nhiên của bắc trung bộ đến sinh hoạt và sản xuấttác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệpđánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực sông lônhung tac dong tich cuc va tieu cuc cua bien doi khi hau den tai nguyen nuoc o viet namtac dong cua bien doi khi hau den tai nguyen nuoc o viet namtac dong cua bien doi khi hau den hoat don nuoi trong thuy san o nghe antác động của biến đổi khí hạu đến vườn quốc gia tam đảo3 đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giangvà đề xuất một số giải pháp ứng phótác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giangbiến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh nam địnhtác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống tự nhiên và sinh tháitác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vựctác động của biến đổi khí hậu đến tỉnh nam địnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây