So sánh một số kiểu truyện cổ tích của các tộc người sử dụng ngữ hệ nam đảo ở việt nam và indonesia

Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích việt nam hàn quốc

Nghiên cứu so sánh một số típ truyện cổ tích việt nam và hàn quốc
... gian Vi~t Nam va van hoa cac nu&c Dong Nam A: Van h6a dan gian Vi¢t Nam b6i canh van 10 h6a Dong NamA Khi chi cac vffn de chu yeu nghien cnu van h9c dan gian Vi~t Nam b6i dmh van hoa Dong NamA, giao ... tfch Vi¢t Nam va truy¢n c6 tfch Han Qu6c, va dj bi¢t fly, tren CcJ SO nghien Ctfu ly giai nguyen nhan cua St! tli'O'ng d6ng SO sanh m¢t SO ki~u truy~n (type) CUa truy~n c6 tfch V i~t Nam va truy~n ... khoa h9c cling da buoc d~u so sanh van chtl'O'ng Han Qu6c voi van chttong aVi¢t Nam va Han Qu6c Nam nhu so sanh th~ lo(;li truy~n truy~n ky chfr Han (PGS Ph~m Tu Chftu), so sanh gifra truy~n HllO'ng...
 • 260
 • 94
 • 0

KIỂU NHÂN VẬT NGƯỜI VỢ THÔNG MINH TÀI TRÍ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA MỘT SỐ TỘC NGƯỜI PHÍA BẮC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN

KIỂU NHÂN VẬT NGƯỜI VỢ THÔNG MINH TÀI TRÍ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA MỘT SỐ TỘC NGƯỜI PHÍA BẮC VIỆT NAM   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN
... đề tài luận văn: Kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí truyện cổ tích số tộc người phía Bắc Việt Nam nhằm mục đích sau: Thống kê, nhận xét diện mạo kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí ... VĂN Qua việc nghiên cứu đề tài, khái quát hệ thống vấn đề truyện cổ tích, nhân vật, kiểu nhân vật, kiểu nhân vật thông minh tài trí, kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí truyện cổ tích Luận ... minh tài trí nhân vật chính; 10/58 truyện người vợ thông minh tài trí nhân vật phụ Những truyện nhân vật người vợ thông minh tài trí xuất đa số nằm tiểu loại truyện cổ tích sinh hoạt, số...
 • 122
 • 292
 • 0

KIỂU NHÂN VẬT NGƯỜI VỢ THÔNG MINH TÀI TRÍ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA MỘT SỐ TỘC NGƯỜI MIỀN BẮC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN

KIỂU NHÂN VẬT NGƯỜI VỢ THÔNG MINH TÀI TRÍ TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA MỘT SỐ TỘC NGƯỜI MIỀN BẮC VIỆT NAM   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN
... đề tài luận văn: Kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí truyện cổ tích số tộc người miền Bắc Việt Nam nhằm mục đích sau: Thống kê, nhận xét diện mạo kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí ... 52 truyện cổ tích khảo sát nguồn tư liệu truyện cổ tích người Việt truyện cổ dân tộc thiểu số miền Bắc, hình tượng nhân vật người vợ thông minh tài trí truyện cổ tích số tộc người miền Bắc Việt ... khác kiểu nhân vật người vợ thông minh tài trí truyện cổ tích số tộc người miền Bắc Việt Nam với số vùng miền khác Từ thấy thống đa dạng, độc đáo kiểu nhân vật người vợ thông minh truyện cổ tích...
 • 142
 • 202
 • 0

Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với một số truyện cổ tích của người Việt

Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với một số truyện cổ tích của người Việt
... số truyện cổ tích ngƣời Việt Chƣơng 3: Ảnh hƣởng yếu tố khác văn hóa Trung Quốc số truyện cổ tích ngƣời Việt 12 PHẦN NỘI DUNG Chƣơng 1: ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠO GIÁO ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA ... ngƣời Trung Quốc số truyện cổ tích ngƣời Việt 84 3.2.1 Ảnh hưởng quan niệm số người Trung Quốc 84 3.2.2 Ảnh hưởng quan niệm thỏ người Trung Quốc 92 3.3 Ảnh hƣởng điển tích văn học Trung ... ẢNH HƢỞNG CỦA TRUYỆN KỂ DÂN GIAN TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA NGƢỜI VIỆT 43 2.1 Một vài nét truyện kể dân gian Trung Quốc 43 2.2 Ảnh hƣởng truyện kể dân gian Trung Quốc...
 • 106
 • 844
 • 2

Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với một số truyện cổ tích của người Việt

Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với một số truyện cổ tích của người Việt
... truyện cổ tích người Việt Nhiệm vụ đề tài - Chỉ ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc truyện cổ tích người Việt Cụ thể nghiên cứu ảnh hưởng Đạo giáo, số truyện kể dân gian, số quan niệm, phong tục điển tích ... Trung Quốc số truyện cổ tích người Việt Chương 3: Ảnh hưởng yếu tố khác văn hóa Trung Quốc số truyện cổ tích người Việt TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Gia Anh (2007), Con số dân gian, Nxb Văn hóa Sài Gòn ... Thêm Tìm sắc văn hóa Việt Nam: nhìn hệ thống – loại hình khác văn hóa Trung Quốc văn hóa Việt Nam Theo ông văn hóa Trung Hoa văn hóa nông nghiệp trọng động, khác với Việt Nam văn hóa nông nghiệp...
 • 12
 • 204
 • 0

Tìm hiểu dây chuyền sản xuất một số hóa chất bản của các tỉnh phía bắc – nam so sánh

Tìm hiểu dây chuyền sản xuất một số hóa chất cơ bản của các tỉnh phía bắc – nam và so sánh
... vv Việc tìm hiểu hoạt động quy trình để sản xuất hóa chất nhà máy quan trọng sinh viên hóa Vì em xin trình bày quy trình sản xuất axit sunfuric xút- clo nhà máy hóa chất tỉnh phía Bắc Nam Axit ... Công nghiệp sản xuất hóa chất ngành quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến mặt khác đời sống sản xuất công nghiệp Mặt khác hóa chất sản xuất công nghiệp sản xuất máy tính hay nhiên liệu chất bôi trơn ... kho axit 1.3 So sánh công nghệ sản xuất hai nhà máy Nhà máy Supe phốt phát Hóa Nhà máy hóa chất Tân Bình chất Lâm Thao - Dây chuyền sản xuất nhà máy sử dụng lò phi tiêu chuẩn - Sản xuất axit sunfuric...
 • 24
 • 355
 • 0

TÌM HIỂU DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MỘT SỐ HÓA CHẤT BẢN CỦA CÁC TỈNH PHÍA BẮC – NAM SO SÁNH

TÌM HIỂU DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MỘT SỐ HÓA CHẤT CƠ BẢN CỦA CÁC TỈNH PHÍA BẮC – NAM VÀ SO SÁNH
... vv Việc tìm hiểu hoạt động quy trình để sản xuất hóa chất nhà máy quan trọng sinh viên hóa Vì em xin trình bày quy trình sản xuất axit sunfuric xút- clo nhà máy hóa chất tỉnh phía Bắc Nam Axit ... Công nghiệp sản xuất hóa chất ngành quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến mặt khác đời sống sản xuất công nghiệp Mặt khác hóa chất sản xuất công nghiệp sản xuất máy tính hay nhiên liệu chất bôi trơn ... động 2.3 Sản xuất xút nhà máy hóa chất Biên Hòa 2.3.1 Giới thiệu nhà máy 2.3.1.1 Lịch sử Nhà máy hóa chất Biên Hòa - Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa trực thuộc Công Ty Hóa Chất Bản Miền Nam tiền...
 • 24
 • 178
 • 1

niên luận: Số phận người vợ lẽ trong kho tàng ca dao truyện cổ tích của người Việt

niên luận: Số phận người vợ lẽ trong kho tàng ca dao và truyện cổ tích của người Việt
... hình tượng người vợ lẽ ca dao truyện cổ tích Chương II: Điểm khác biệt hình tượng người vợ lẽ ca dao truyện cổ tích Phần phụ lục bao gồm: Những ca dao, truyện cổ tích nói số phận người vợ lẽ tác ... người vợ lẽ nét riêng số phận họ ca dao truyện cổ tích Do để mở rộng khảo sát dã mạnh dạn chọn đối tượng khảo sát cho niên luận với đề tài: Số phận người vợ lẽ kho tàng ca dao truyện cổ tích người ... có cách nhìn nhận số phận người vợ lẽ nhóm ca dao, cổ tích có vị trí không nhỏ kho tàng văn học dân gian Việt Nam Thông qua ca dao, truyện cổ tích đề cập đến số phận người vợ lẽ thấy rõ đặc trưng...
 • 35
 • 375
 • 1

một số biện pháp bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần quốc tuấn

một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần quốc tuấn
... Cụng ty Nu nh Cụng ty bit tn dng ti a s lng v cụng sut mỏy múc thit b, phỏt huy nhng u th ca mỡnh thỡ chc chn kh nng kinh doanh ca Cụng ty s cũn cao hn na * Thun li th ba phi k n ú l: Cụng ty cú ... (JUKI) ng thi cụng ty ht sc chỳ trng n vic tỡm kim v m rng th trng xut khu, Cụng ty ó ký nhiu hp ng xut khu vi cỏc cụng ty Phỏp, c, Thu in, Hn Quc, Nht Bn Cho n nay, cụng ty ó liờn tc ginh c ... tc ginh c nhiu Huõn chng lao ng, Huõn chng c lp cao quớ Gn õy nht l nm 2009 Cụng ty ó c Nh nc trao tng Huõn chng c Lp hng nhỡ -Tờn cụng ty: Cụng ty c phn Quc Tun Sinh viên: Vũ Thị Chinh Lớp: QTKD...
 • 70
 • 148
 • 2

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc niêm yết cổ phiếu của các ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... doanh ln ó c thnh lp gm : Ngõn hng Nụng nghip Vit Nam; Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam; Ngõn hng Cụng thng Vit Nam; v Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam Mt s NHTM c phn c cng c sau v b tớn dng nhng ... cỏc NHTM Vit nam hin thng tr th trng tin gi v cho vay vi th phn tng i ln v ngy cng tng Bng 2.6: Th phn ca cỏc NHTM Vit Nam 2000-2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Thị phần NHTM VN việc huy động ... thng mi trờn th trng chng khoỏn Vit nam Chng III: Gii phỏp nhm y mnh vic niờm yt c phiu ca cỏc ngõn hng thng mi trờn th trng chng khoỏn Vit nam Vỡ TTCK Vit Nam v vic niờm yt c phiu cỏc NHTM trờn...
 • 189
 • 210
 • 0

Một số “mẹo vặt” thể bạn chưa biết khi sử dụng Windows (Phần II) doc

Một số “mẹo vặt” có thể bạn chưa biết khi sử dụng Windows (Phần II) doc
... mà sử dụng phím “Tab” Lúc Windows chuyển bạn sang file khác với phần tên bôi đen, bạn cần gõ tên vào mà không cần dùng tới phím “Backspace”, tiện lợi Tăng số lượng thư mục “Send to” Khi bạn ... File dễ dàng Sử dụng Ctrl Shift Windows Explorer để lựa chọn file dễ bị nhầm đôi chút khó khăn Nếu bạn thường xuyên phải thao tác nhiều file lúc, sử dụng tính check-box System Windows Tại giao ... “favourites” Windows Explorer Kéo thư mục bạn muốn Add phía bên trái hình hiển thị Windows Explorer thả Nó xuất “Favourites” bạn Nếu muốn bỏ thư mục đi, bạn cần bấm chuột phải vào chọn “Remove” Sử dụng...
 • 12
 • 169
 • 0

Một số “mẹo vặt” thể bạn chưa biết khi sử dụng Windows (Phần I) ppt

Một số “mẹo vặt” có thể bạn chưa biết khi sử dụng Windows (Phần I) ppt
... hay chưa Để làm việc này, gõ lệnh MSCONFIG start xem tác vụ ram.vbe danh sách hay chưa Bật/tắt Windows Task Manager thể nói, Task Manager chương trình hữu dụng mà Microsoft tích hợp vào Windows ... Nếu muốn bật lại Windows Manager, làm bước đặt giá trị Hexademical thành xóa khóa DisableTaskMgr Ẩn tất ổ cứng Windows Vì lý bảo mật nhiều liệu quan trọng nhạy cảm, bạn sử dụng số chương trình ... Windows Nhờ ứng dụng này, người sử dụng quản lý chương trình tác vụ chạy kiểm soát tắt muốn Bởi vậy, dùng máy tính địa điểm công cộng hàng Internet, máy tính mà nhiều người sử dụng, việc cho...
 • 13
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số đặc điểm cơ bản của quần thể ngườiphan tich co so ly luan trieet hoc cua chinh sach kinh te nhieu thanh phan hien nay o viet nammột số đặc điểm cơ bản của các loại hình nghệ thuậtđiều tra và xử lí số liệu nhằm phân tích chi tiết hoạt động sử dụng thẻ trên cơ sở đó tìm ra những thành công thất bại và những khó khăn tồn tại của dịch vụ thẻ atm trong thời gian quaphần iii một số quan điểm cơ bản của các mác vể xhhmột số quan điểm cơ bản của các mác về xhhtruyện cổ tích về các loài vậttruyện cổ tích ba sợi tóc vàng của quỷtruyện cổ tích của anh em nhà grimmđọc truyện cổ tích về các con vậtđọc truyện cổ tích về các loài vậttruyện cổ tích công chúa tóc vàngtruyện cổ tích công chúa tóc dàikho tàng truyện cổ tích của anh em nhà grimmtruyện cổ tích của andersenNghi quyet DHDCD nam 2012 2bao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox