Tính chất hyperbolic trên trường không acsimet

tính chất hyperbolic trên trường không acsimet

tính chất hyperbolic trên trường không acsimet
... với trường số phức, việc nghiên cứu toán hyperbolic trường không Acsimet dễ nhiều Ví dụ hàm nguyên trường không Acsimet không điểm nghĩa 1 \ {0,∞} hyperbolic Định lý Picard trường không Acsimet ... □ 27 Chương TÍNH CHẤT HYPERBOLIC TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMET 2.1 Định lý Picard cho đường cong đại số trường không Acsimet Trong phần này, ta bàn luận định lý tương tự trường không Acsimet định ... hình trường không Acsimet 15 1.5 Lý thuyết Nevanlinna đường cong đại số 24 Chương TÍNH CHẤT HYPERBOLIC TRÊN TRƯỜNG KHÔNG ACSIMET 27 2.1 Định lý Picard cho đường cong đại số trường...
 • 51
 • 197
 • 0

đa thức duy nhât và bi-urs kieu (1,n) cho hàm phân hình trên trường không acsimet

đa thức duy nhât và bi-urs kieu (1,n) cho hàm phân hình trên trường không acsimet
... hàm nguyên p-adic ϕ hàm phân hình p-adic K, gọi hàm phân hình p-adic Sau này, không cần phân biệt, gọi chung hàm phân hình K hàm phân hình C hàm phân hình Cho f hàm chỉnh hình p-adic khác số ... Vậy P không đa thức yếu cho M(W) Do P không đa thức mạnh cho M(W) 21 Từ trường hợp đặc biệt xem xét trên, đưa điều kiện cần để đa thức W đa thức yếu (mạnh) cho M(W) Hệ 2.1 Nếu P đa thức yếu cho ... lớp đa thức thỏa mãn điều kiện tách nghiệm đa thức yếu mạnh cho hàm phân hình trường không Acsimet, đặc số p ≥ Đònh nghóa 2.1 ([9]) Một đa thức khác số P (z) ∈ W[z] gọi đa thức yếu cho F với hàm...
 • 44
 • 204
 • 0

Phương trình p(f) = q(g) và BI URS cho hàm phân hình trên trường không acsimet

Phương trình p(f) = q(g) và BI URS cho hàm phân hình trên trường không acsimet
... toán bi- URS kiểu (2, m) cho hàm phân hình K : Nếu S, T tập đủ tổng quát K, #S = 2, #T = m 3, (S, T ) bi- URS cho hàm phân hình K Kết tốt cặp (S, T ) với #S = 2, #T < bi- URS cho hàm phân hình ... , an phần tử phân bi t đủ tổng quát K, cặp ({1}, {0, a1 , a2 , , an }) bi- URS cho hàm phân hình K với n C Bi- URS kiểu (2, m), m < Nhận xét 3.2.22 Không tồn bi- URS cho hàm phân hình K kiểu ... khác phân bi t M(K) Ngoài ra, số trờng hợp đặc bi t, cố gắng họ nghiệm phân hình khác phơng trình Chơng nghiên cứu bi- URS cho hàm phân hình trờng không Acsimet Kết chơng đa lớp bi- URS tổng quát cho...
 • 25
 • 223
 • 1

tập xác định duy nhất và đa thức duy nhất cho các đường cong đại số trên trường không acsimet

tập xác định duy nhất và đa thức duy nhất cho các đường cong đại số trên trường không acsimet
... GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM TP H CH MINH Nguyn Thanh Hi TP XC NH DUY NHT V A THC DUY NHT CHO CC NG CONG I S TRấN TRNG KHễNG ACSIMET Chuyờn ngnh: Hỡnh hc v tụpụ Mó s : 60 46 01 05 LUN VN THC ... nú l mt im (iv) Mi a úng tht s ca mt ng cong l mt im (v) Mt a úng cú s chiu bng v ch nú l mt ng cong 25 1.4 ng cong i s v ging ca ng cong i s 1.4.1 ng cong i s 1.4.1.2 nh ngha Mt im mt phng x ... qu Cho C l ng cong cú bc l n v t rP = mP (C ) Khi ú g r (r 1) (n 1)(n 2) P P 2 PC 1.4.2.10 H qu Nu rP (rP 1) (n 1)(n 2) = thỡ C l ng cong hu t 2 PC 1.4.2.11 nh ngha Cho C l mt ng cong...
 • 88
 • 217
 • 0

Đa thức duy nhất và bi urs kiểu (1,n) cho hàm phân hình trên trường không acsimet

Đa thức duy nhất và bi urs kiểu (1,n) cho hàm phân hình trên trường không acsimet
... hàm nguyên p-adic ϕ hàm phân hình p-adic K, gọi hàm phân hình p-adic Sau này, không cần phân bi t, gọi chung hàm phân hình K hàm phân hình C hàm phân hình Cho f hàm chỉnh hình p-adic khác số ... số trường hợp đặc bi t Đề tài mang tên: "Đa thức bi- URS kiểu (1, n) cho hàm phân hình trường không Acsimet" Phương pháp sử dụng ước lượng hàm Nevanlinna để đánh giá tập không điểm lớp đa thức ... URS cho hàm phân hình đa thức P liên kết với S đa thức mạnh cho hàm phân hình Vì để nghiên cứu URS cho hàm phân hình ta nghiên cứu đa thức Khi xem xét xác đònh hàm phân hình thông qua ảnh ngược...
 • 10
 • 131
 • 0

Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tại tỉnh đồng nai

Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tại tỉnh đồng nai
... toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tỉnh Đồng Nai đƣợc thực Phƣơng pháp tiếp cận đề tài ứng dụng kỹ thuật (GIS) vào công tác quản lý môi trƣờng thực so sánh thuật toán nội suy ... ỨNG DỤNG GIS VÀ THUẬT TOÁN NỘI SUY ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả NGUYỄN THỊ KIM OANH Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ ... Việc đánh giá chất lƣợng không khí địa bàn tỉnh Đồng Nai đƣợc thực dựa vào đồ phân vùng chất lƣợng không khí Từ đƣa kiến nghị thích hợp cho nhà quản lý môi trƣờng Kết đánh giá chất lƣợng không khí...
 • 108
 • 361
 • 1

Nghiên cứu qui trình đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực Hà Nội có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm không khí

Nghiên cứu qui trình đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực Hà Nội có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm không khí
... khu vực Nội H7 Bản đồ đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực Nội ( cũ) tính đến yếu tố giảm nhẹ (cả năm) H8 Bản đồ đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu ... khu vực Nội ( cũ) tính đến yếu tổ giảm nhẹ (cả năm) H9 Đản đồ đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực Nội ( cũ) tính đến yếu tổ giảm nhẹ (cả năm) MỞ ĐẦU Ô nhiễm không ... Một hướng nghiên cửu đề cập đến nghiên cứu đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí tính đến yếu tố gây ô nhiễm yếu tổ lợi cho môi trường không khí [1,2] Các tiêu chí đánh giá cụ...
 • 59
 • 298
 • 0

Xây dựng các bản đồ môi trường chuyên đề phục vụ nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS

Xây dựng các bản đồ môi trường chuyên đề phục vụ nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS
... hot ng ti khu cụng nghip chớnh: Khu cụng nghip Minh khai - Vnh Tuy Khu cụng nghip Thng ỡnh Khu cụng nghip ụng Anh Khu cụng nghip Trng nh - uụi Cỏ Khu cụng nghip Vn in - Phỏp Võn Khu cụng nghip Cu ... tn sut vt chun kt hp vi cụng c GIS tớnh toỏn v xõy dng bn phõn b cỏc cht ụ nhim khụng khớ cỏc ngun thi cụng nghip gõy i khu vc thnh ph H Ni S dng mt s phn mm ca cụng c GIS (H thụng tin a lý ... Ngha Khu cụng nghip Gia Lõm - Yờn Viờn Khu cụng nghip Chốm Khu cụng nghip Cu Bu Ngoi cỏc khu cụng nghip nờu trờn, cũn nhiu nh mỏy c nm phõn tỏn, xen k cỏc khu dõn c ni thnh Phn ln cỏc cm cụng nghip...
 • 55
 • 272
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN (GIAI ĐOẠN 2005 2013)

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN (GIAI ĐOẠN 2005 2013)
... khí nước tỉnh Hưng Yên Chương 2: Hiện trạng chất lượng môi trường không khí nước tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2005 2013) Chương 3: Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường không khí nước tỉnh Hưng Yên (giai ... việc đánh giá chất lượng môi trường Chất lượng môi trường không khí thường đặc trưng tiêu nồng độ chất môi trường không khí Trong môi trường không khí chất ô nhiễm nồng độ chất ô nhiễm nhỏ chất lượng ... tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2005 – 2013 - Phân tích đánh giá chất lượng môi trường không khí nước sở so sánh với tiêu chuẩn môi trường cho phép...
 • 117
 • 322
 • 1

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
... quát Đánh giá trạng chất lượng môi trường không khí từ xây dựng đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 1.3 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng môi trường ... tỉnh Tuyên Quang, hướng dẫn trực tiếp T.S Hoàng Văn Hùng, K.S Phạm Văn Tuấn em thực đề tài Đánh giá trạng chất lượng môi trường không khí từ xây dựng đồ chất lượng môi trường không khí khu vực ... trắc môi trường không khí thành phố Tuyên Quang 38 4.2.2 Kết quan trắc chất lượng môi trường không khí 41 4.2.3 Đánh giá chất lượng môi trường không khí theo tiêu riêng lẻ 42 4.2.4 Đánh giá...
 • 78
 • 184
 • 0

Đánh giá chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013.

Đánh giá chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013.
... NGHIÊN CỨU - Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thành phố Thái Nguyên - Đánh giá chất lượng môi trường không khí địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 201 1- 2013 - Đánh giá ảnh hưởng chất gây ... thành phố Thái Nguyên cấp bách Với lý đó, em lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng môi trường không khí địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2013” nhằm đánh giá trạng chất lượng môi trường ... nghệ môi trường Thái Nguyên tiến hành lấy mẫu môi trường không khí số điểm địa bàn thành phố Thái Nguyên Bảng 4.7 Vị trí điểm quan trắc môi trường không khí địa bàn thành phố Thái Nguyên - Theo...
 • 62
 • 392
 • 2

Đánh giá chất lượng môi trường không khí huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm 2015

Đánh giá chất lượng môi trường không khí huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm 2015
... hội huyện Kinh Môn - Tổng quan chất lượng môi trường không khí huyện Kinh Môn - Chất lượng môi trường không khí huyện Kinh Môn tháng đầu năm 2015 - Đề xuất số giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường ... chung huyện Kinh Môn nói riêng cần quan tâm Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài: Đánh giá chất lượng môi trường không khí huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tháng đầu năm 2015 nhằm đánh giá chất ... lý chất thải trước thải môi trường, … Hàng năm, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương tổ chức đánh giá trạng môi trường huyện định kỳ lần /năm Trung tâm Y tế huyện Kinh Môn có đề tài cấp huyện...
 • 52
 • 336
 • 1

đánh giá ảnh hưởng của việc thi công đường cao tốc nội bài, lào cai đoạn qua địa phận tỉnh yên bái tới chất lượng môi trường không khí và môi trường nước mặt khu vực liền kề

đánh giá ảnh hưởng của việc thi công đường cao tốc nội bài, lào cai đoạn qua địa phận tỉnh yên bái tới chất lượng môi trường không khí và môi trường nước mặt khu vực liền kề
... trình thi công ñường cao tốc Nội Bài- Lào Cai ñoạn qua tỉnh Yên Bái tác ñộng từ hoạt ñộng thi công tới chất lượng không khí chất lượng nước mặt khu vực liền kề giai ñoạn nghiên cứu - Xác ñịnh chất ... biến ñộng chất lượng môi trường không khí chất lượng nước mặt khu vực ñang thi công ñường cao tốc Nội Bài – Lào Cai ñoạn qua ñịa phận tỉnh Yên Bái - ðề xuất số giải pháp nhằm giảm thi u tác ñộng ... cứu chất lượng không khí nước mặt khu vực liền kề (trong phạm vi bán kính khoảng 300m từ tuyến ñường ñang thi công) với khu vực thi công ñường cao tốc Nội Bài- Lào Cai ñoạn qua tỉnh Yên Bái (Tuyến...
 • 101
 • 108
 • 0

Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên – tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên – tỉnh vĩnh phúc
... nhiễm không khí nơi TRÍCH YẾU Báo cáo “ Đánh giá chất lượng môi trường không khí khu công nghiệp Khai Quang- thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc phân tích trạng môi trường không khí nguyên nhân, ... nằm phía Đông thành phố Vĩnh Yên cách thủ đô Hà Nội 50 km phía Tây Bắc Sơ đồ 1: Không gian khu công nghiệp Khai Quang thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc Khu công nghiệp Khai Quang ngày phát triển ... trường năm tới thách thức môi trường mà KCN mang lại, nhóm chúng em thực đề tài: “ Đánh giá trạng môi trường không khí khu công nghiệp Khai Quang- thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc Báo cáo tập trung...
 • 42
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất của từ trường trong không khíđịnh lý điểm bất động của ánh xạ co rút và các tính chất tôpô trên không gian meetric nónhien trang chat luong moi truong khong khi va nuoc tinh ba ria vung tautính chất của môi trườngchỉ số chất lượng môi trường không khícác tính chất của hình học không giantiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanhquy chuẩn chất lượng môi trường không khí xung quanhchỉ số chất lượng môi trường không khí aqiqcvn về chất lượng môi trường không khí vuong quanquan trắc chất lượng môi trường không khíđánh giá chất lượng môi trường không khíchất lượng môi trường không khí xung quanhtiêu chuẩn chất lượng môi trường không khíchỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường không khíĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học