DE CUONG ON TAP HK 2 NAM 20102011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 NĂM 2010-2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 NĂM 2010-2011
... x 1 c/ + x1 x a/ ; b/ x 12 + x 22 ; d/ x13 + x23 Bài 22 : Cho phương trình: x2 – 2( m – 1)x + m – = (1) a Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm phân biệt b Gọi x1 , x2 nghiệm phương trình (1) ... vuông góc với OD 1 + = 2 OC OD R c/ Xác định vị trí M để ( AC + BD ) đạt giá trị nhỏ Bài ( 0,5 điểm) Cho a + b , 2a x số nguyên Chứng minh y = ax2 + bx + 20 09 nhận giá trị nguyên ĐỀ 3: Câu I (2, 5 ... có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 b/ Giải phương trình (1) với m = c/ Lập hệ thức liên hệ x1 ; x2 độc lập m d/ Tìm m để A = x 12 + x 22 nhỏ Bài 19 : Cho phương trình x2 – x + m – = (1) Tìm m để a/...
 • 9
 • 166
 • 0

Đề cương ôn tập HK 2 tiếng anh 8.

Đề cương ôn tập HK 2 tiếng anh 8.
... sending) 26 I don’t know how…………… the game (a playing b to play c played d can I play) 27 The Pyramids of Cheops is one of the seven …………… of the world a Pyramids b temples c landmarks d wonders 28 ... seen) 24 It’s too cold outside .? _ Sure I’ll it right now a Would you like to shut the windows b Will you shut the windows please? c Shall I shut the windows? d Can I shut the windows? 25 Millions ... She asked me ……a driving licence.(a If I have b whether I have c If I had d whether I have had) 29 These computers are made _Australia.(a in b from c of d by) 30 The —— festival is a festival...
 • 6
 • 17,559
 • 410

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2-S9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2-S9
... tháo gỡ thuỷ lôi, bom, mìn biển, sông đảm bảo việc lại bình thường - Sau năm (1973 -1974) khôi phục xong sở kinh tế, hệ thống sông thuỷ nông, mạng lưới giao thông, công trình văn hoá, giáo dục, y ... Phát huy dân chủ tăng cường chế độ làm chủ tập thể quần chúng xã viên nông thôn, Nâng cao chất lượng đảng viên kết nạp đảng viên lớp HCM - Thành tựu: + Nông nghiệp: Chăn nuôi đưa dần lên thành ngành ... Nẵng phong trào học sinh sinh viên phát triển - Ở nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven thò xã: nổ phong trào phá “ACL”, chống “bình đònh nông thôn” Đầu 1971, ta làm chủ thêm 3600 ấp với triệu dân,...
 • 19
 • 439
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 TIN 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 TIN 7
... Tính trung bình cộng giá trị C2:F2 Tính tổng giá trị C2:F2 TIm giá trị lớn C2:F2 Tìm giá trị nhỏ C2:F2 A/ =sum(C2:F2) B/ =max(C2:F2) C/ =min(C2:F2) D/ =average(C2:F2) C©u 40: Trong c¸c phÇn mỊm ... Finish Câu 34 :Để tính tổng giá trị E3 F7, sau nhân với 10% ta thực cơng thức sau đây? a/ E3 + F7 * 10% b/ (E3 + F7) * 10% c/ = (E3 + F7) * 10% d/ =E3 + (F7 * 10%) Câu 35: Phần mềm Typing Test ... Fill Câu 27 : Nút lệnh Fill Color dùng để a/ Tô màu chư;õ b/ Tô màu c/ Tô màu đường viền d/ a,b,c sai Câu 28 : Để thiết đặt lề cho trang in chọn a/ Left; b/ Bottom; c/ Top; d/ Right Câu 29 : Ô A1...
 • 4
 • 189
 • 0

de cuong on tap hk 2 09-10

de cuong on tap hk 2 09-10
... 2) Vạch dấu Vạch dấu 5) Khoan lỗ BĐ Lắp TBĐ vào bảng điện 4) Đi dây đèn Đi dây đèn Thứ tự : Câu 5: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm cầu chì, công tắc hai cực điều khiển hai đèn (2, 5đ) ... trình lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển bóng đèn ( 1,5đ) C Kế hoạch ôn tập: Tuần 30 31 32 33 34 35 36 Câu hỏi ôn tập 1-3 3-4 5-6 7-8 Ôn tập phần kĩ Ôn tập phần kĩ Ôn tập phần kĩ ...
 • 3
 • 193
 • 0

de cuong on tap hk 2 09-10hay co phan ki nang

de cuong on tap hk 2 09-10hay co phan ki nang
... giác quan C Kế hoạch ôn tập: Tuần 30 31 32 33 34 35 36 Câu hỏi ôn tập 1-3 4-7 8-11 12- 16 Ôn tập phần kĩ Ôn tập phần kĩ Ôn tập phần kĩ hết C 1) … 2) … 3) … 4) … ... chọn ý cột A phù hợp ý cột B Ghi kết vào cột C: (2 ) A B 1) Da khô có vảy sừng bao bọc a) Tham gia di truyền cạn b) Bão vệ màng nhĩ, hướng âm vào 2) Đầu có cổ dài màng nhĩ 3) Màng hốc nhỏ đầu c) ... xương là: a) Căn vào đặc điểm xương c) Căn vào nguồn thức ăn b) Căn vào môi trường sống d) Câu b c 2) Tim chim khác với tim bò sát, thể ở: a) Tim ba ngăn, máu đỏ tươi nuôi thể b) Tim ba ngăn, tâm...
 • 2
 • 187
 • 0

Đề cương ôn tập hk 2 10CB

Đề cương ôn tập hk 2 10CB
... = 2sin 2a − sin 4a 2sin 2a + sin 4a d) D = sin a − sin 3a 2cos4a Bài 17:Chứng minh đồng thức: a) − cos x + cos2 x = cotx sin x − s inx π  2cos2 x − sin x = tan  − x ÷ 2cos2 x + sin x 4  Bài ... d qua A (2; -3) có vectơ phương u = (2; - 1) r b) d qua B(4; -2) có vectơ pháp tuyến n = (- 2; - 1) c) d qua hai điểm D(3; -2) E(-1; 3) d) d qua M (2; -4) vuông góc với đường thẳng d’: x – 2y – = e) ... d2 trường hợp: a d1: 3x – y + = d2: 2x – 4y + =  x = −3 + 3t  x = − 2t  b d1: 2x – 3y + = d2:  c d1: x = d2:  y = t  y = + 3t  a M(5; 1) : 3x – 4y – = x = 1+ t 3.8 Cho điểm A(–1; 2) ,...
 • 7
 • 220
 • 0

de cuong on tap hk 2 truong thpt DA

de cuong on tap hk 2 truong thpt DA
... e) + cot x cot x 2 (1 − tan x ) f) − 2 tan x sin x cos x g) 2( sin6x+cos6x)-3(sin4x+cos4x) h) 2( sin4x+cos4x+sin2x.cos2x)-(sin8x+cos8x) Bµi 20 :Chứng minh D ABC cân nếu: Trêng THPT §«ng Anh ®Ị c¬ng ... ;tan(x- ) biết ÷ ç ÷ ç3 è ø 12 3p sin x = , ( < x < 2p) 13 Bµi 18:Rót gän biĨu thøc sau víi ®iỊu kiƯn cã nghÜa: a) (tanx+cotx )2- (tanx-cotx )2 b) (1-sin2x)cot2x+1-cot2x cos x c) tanx+ + sin x cos ... k× ii – m«n to¸n líp 10 Trêng THPT §«ng Anh N¨m häc 20 09 -20 10 Bµi 7:Với giá trị m, phương trình sau có nghiệm d¬ng ph©n biƯt? a) x2+ (3 - m)x + - 2m = b) (m − 1)x − 2( m + 3)x − m + = Bµi :Tìm m...
 • 4
 • 216
 • 0

De cuong on tap HK 2 toan 8(09-10)

De cuong on tap HK 2 toan 8(09-10)
... + 2) ( 2x – 3) 2/ (x + 1)(x2 – x + 1) 3/ (x – y )(x2 + xy + y2) 2/ a) Phân tích thành nhân tử: 1/ 2x2 – 4x + 2/ 3x3 + 12x2 + 12x 3/ x3 – 2x2 + x 4/ 2x2 – 8x 5/ x2 + 2x + – 16y2 6/ x2 + 6x – y2 ... – 3 )2 – (2x – 1)(2x + 1) = 10 6/ 25 (x + 3 )2 + (1 – 5x)(1 + 5x) = 7/ (x + 1 )2 – (3x – 2) (3x + 2) = 10 8/ -4(x – 1 )2 + (2x – 1)(2x + 1) = -3 5/ (-2x5 + 3x2 – 4x3): 2x2   6/ (x3 – 2x2y + 3xy2): ... + tx – 2ty 12/ x2 – 3x + xy – 3y 13/ 2xy + 3z + 6y + xz 14/ x2 – xy + x - y 15/ xz + yz – 2x – 2y 16/ x + 4x – 2xy - 4y + y2 4/ (x – 2y)(x2y2 - 2/ (-y)7 : (-y)3 3/ 6x2y3 : 2xy2  2 4/ x3y3 :...
 • 8
 • 241
 • 0

Đề cương ôn tập HK 2 - Toán 8

Đề cương ôn tập HK 2 - Toán 8
... thức sau: A= 10x - 4x2 - 23 B= x 2x + Bài 12: Tìm giá trị nhỏ biểu thức sau: A= (x -2 ) 2; B= (x2 -9 )4+ y -1 C = (2x+1 )2+ 3.( 2x+5) D = x2+ 2y2 - 2xy - 4y +5 E = 5x2 +8xy +5y2 -2 x +2y Bài13: Tìm ... x.(2x-9) = 3x.(x-5) 2 b) (2x-1) -( 2x+1) = 4.(x-3) c) d) e) x + 3x + + = 2, 5 x 2 x x x = 20 01 20 02 2003 x + 3. (2 x + 1) x + 3.( x + 1) + 12 x + = + 12 Bài 2: Giải phơng trình: a)( 2x-6 ).( 20 ... phơng trình sau tơng đơng: a) x2+ 2x + 3x - +x2 x - 12 b) 3x 2- 5x- > x2+ x +1 x 2- 3x- > Bài 16: Chứng minh bất phơng trình sau vô nghiệm a) x2+ x +2 b) x 4- 2x2 +5 Bài 17: Một ngời xe đạp từ...
 • 6
 • 298
 • 1

DE CUONG ON TAP HK 2 TOAN 11

DE CUONG ON TAP HK 2 TOAN 11
... PTTT (C) biết tiếp tuyến x +1 song song với đường thẳng y = x Bài tập 14 Tìm vi phân hàm số: 2x y = x − x + y = x +3 y = ( x + 2) ( x + 1) y = 2x − x −1 2x − 6x + y= 2x + y = x + x + 7 y = sin x ... 10 Cho đường cong (C): y = y = − x + Bài tập 12. Viết PTTT đồ thị hàm số y = − x + 3x Biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y = −9 x + Bài tập 13 Cho hàm số y = f(x) = 2x + 2x + có đồ thị ... x2 + 2x + Chứng minh rằng: 2y.y’’ – = y 2 Bài tập Giải phương trình : f’(x) = biết rằng: a) f(x) = cos x +sin x + x b) f(x) = sin x − cos x + x c) f(x) = 3cosx + 4sinx + 5x d) f(x) = 2x4 – 2x3...
 • 3
 • 162
 • 0

Đề cương ôn tập Hk 2

Đề cương ôn tập Hk 2
... độ trình ? Quá trình gọi trình ? 27 )Vẽ đồ thò biểu diễn tăng nhiệt độ theo thời gian ? Thời gian (ph) 10 11 12 13 14 15 16 Nhiệt độ (0C ) 30 28 25 22 15 12 0 0 12 a Cho biết đồ thò diễn tả trình ... chất đóù (ở thể rắn)? 21 )Nhiệt độ nóng chảy băng phiến nước đá ? 22 )Thế ngưng tụ? Kể vài tượng quen thuộc ngưng tụ nước? 23 )Làm để nhận biết nước đun bình thuỷ tinh sôi? 24 )Nhiệt độ sôi nước bao ... nhiệt độ sau sang nhiệt giai Ken vin :25 0C , 3780C , 120 C , -150C , 450C , 23 ,80C 16)Đổi nhiệt độ sau sang nhiệt giai Farenhai : 23 0C , 1150C , 150C , -25 0C , 750C , 33,80C 17)Điền thêm từ vào...
 • 6
 • 214
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 TOÁN 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 2 TOÁN 6
... tổng: a) 2 2 + + + + 1.3 3.5 5.7 99.101 Bài 8*: Chứng tỏ phân số Bài 9*: Cho A = n +2 n b) 5 5 + + + + 1.3 3.5 5.7 99.101 2n + phân số tối giản 3n + (n Z ; n 5) Tìm x để A Z Phần 2: Hình học ... Bài 6: Một tổ công nhân phải trồng số ba đợt Đợt I tổ trồng đợc Đợt II tổ trồng đợc tổng số 3 số lại phải trồng Đợt III tổ trồng hết 160 Tính tổng số mà đội công nhân phải trồng? ... ; n 5) Tìm x để A Z Phần 2: Hình học I Lý thuyết:Trả lời câu hỏi cho phần ôn tập hình học (sgk - 95, 96) II Bài tập: Bài 1: Vẽ hình theo cách diễn đạt lời: a) - Vẽ tia Oa - Trên nửa mặt phẳng...
 • 2
 • 171
 • 0

đề cương ôn tập hk 2 lớp 10

đề cương ôn tập hk 2 lớp 10
... (extinct) 20 At first nobody noticed the of the old man (disappear) 21 Do you have a costume in your country? (nation) 22 The film is 90 minutes , but it is very interesting ( length) 23 He ... died (orphan) 24 What you know about Hue songs? (tradition) 25 Scott’s tunes were a of classical European and African beats (mix) 26 John Lennon is one of my favorite (music) 27 Can you ... over Germany in the final match, Brazil became team to win the five times 20 The 20 06 World Cup was by Germany Exercise 2: Complete the sentences with the appropriate form of the words in parentheses...
 • 7
 • 162
 • 1

đề cương ôn tập hk 2 lớp 11

đề cương ôn tập hk 2 lớp 11
... 2 I was useful _ them because I could speak French I am living away my family and my relatives 11 A number of rare animals are now in danger extinction 12 If people's ... very intelligent A which B whom C whose D when 20 I am going to visit the town I was born and grew up A where B which C when D whom 21 September 2nd 1945 was the date President Ho Chi ... Independence of Vietnam A where B who C when D which 22 Are there any services in the area? A post B post office C postal D posting 24 I want to have this sum of money sent to Sydney by...
 • 10
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hk 2 tiếng anh 8đề cương ôn tập hk 2 lớp 2 toánđề cương ôn tập toán cuối năm lớp 2đề cương ôn tập chương 2 giải tích 12đề cương ôn tập chương 2 hình học 9đề cương ôn tập triết 2đề cương ôn tập toán cuối năm lớp 3đề cương ôn tập chương 2 đại số 8đề cương ôn tập hk 1 môn hóa học lớp 9 docxđề cương ôn tập chương 2 đại số 7đề cương ôn tập chương 2 hình học 11đề cương ôn tập chương 2 đại số 9đề cương ôn tập mác 2đề cương ôn tập chương 2 vật lý 10đề cương ôn tập chương 2 hình học 7bai giang may cong cuCataloge dung cu co khiGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔITiểu luận về Độ nhớt_ViscositySẢN XUẤT POLYURETHANETìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸYêu cầu về mặt kĩ thuậtCấu hình DHCP trên linuxTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâychỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCấu hình FTP trên windowsBÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍCấu hình web server trên windowsTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoSiêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0