Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu DB2 và xây dựng ứng dụng xếp lịch coi thi

Hệ quản trị sở dữ liệu SQL Server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
... Mệnh đề SELECT INTO đưa dữ liệu vào bảng dữ liệu khác, hoặc backup dữ liệu( khó nói rõ) Ví dụ: - Muốn đưa dữ liệu của bảng Persons sang bảng dữ liệu khác SELECT * INTO ... Dùng để chuyển dữ liệu từ kiểu này sang kiểu dữ liệu khác Cú pháp: CONVERT([data_type1], [Data]) Trong đó: data_type1: kiểu dữ liệu chuyển đổi Data: dữ liệu cần chuyển ... về giá trị trung bình của cột dữ liệu số Cú pháp: SELECT AVG([column_name]) FROM [table_name] Ví dụ: Với bảng dữ liệu ‘Orders’ bên dưới - Bây giờ ta muốn lấy giá trị trung...
 • 22
 • 1,033
 • 15

đáp án bài tập hệ quản trị sở dữ liệu SQL

đáp án bài tập hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
... fetch first from dg while @@fetch_status=0 fetch next from dg close dg deallocate dg Bài Quản lý dự án create database QLDA create table nhanvien ( manv char(20) not null primary key, hoten char(20) ... foreign key (masv) references sinhvien(masv)) 2Tạo view để tổng họp tt sv có điểm thi max môn học (cơ sở dl)-create view th1 as select * from sinhvien where masv in (select masv from diem where diemthi ... where ngaytra is null) thuc thi select * from vw_nth Tao View de tong hop thông tin hoá don toán cac khách hàng(hoá don gom thuoc tính sau:Mã khách,Tên khách,Mã phòng,Ðon Giá,Ngàynhan,NgàyTra,ThànhTien)...
 • 36
 • 248
 • 0

TÌM HIỂU GIAO THỨC SSL/TLS CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG

TÌM HIỂU GIAO THỨC SSL/TLS CÁCH TẤN CÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG
... tính và bả o maậ t Page 23 Chương 3: Các kiể u tấ n công và phòng chố ng Bá o cá o môn: Mạ ng má y tính và bả o maậ t Page 24 1/Các kiểu công SSL/TLS Mặc dù giao thức SSL/TLS ... giao thức TLS 1.0 dẫn xuất từ SSL 3.0 Bá o cá o môn: Mạ ng má y tính và bả o maậ t Page Chương 2: Cấ u Trúc và cách hoa ̣t đô ̣ng của SSL 1/Cấu trúc giao thức SSL: Cấu trúc SSL giao ... Protocol .trang 17 Chương 3: Các kiể u tấ n công và phòng chố ng trang 23 Các kiể u tấ n công trang 23 Cách phòng chố ng trang 24 Chương 4: Cài đă...
 • 32
 • 469
 • 0

Tìm hiểu khả năng phân lớp tự động của SQL Server

Tìm hiểu khả năng phân lớp tự động của SQL Server
... Giới thiệu phân lớp: Phân lớp liệu kĩ thuật dựa tập huấn luyện giá trị hay nhãn lớp thuộc tính phân lớp sử dụng việc phân lớp liệu Phân lớp tiên đoán loại lớp nhãn Bên cạnh kĩ thuật phân lớp có ... Liệu việc tìm hiểu sử dụng kĩ thuật phân lớp sản phẩm thương mại Microsoft SQL Server 2000 Học viên Nguyễn Xuân Sơn MỤC LỤC Giới thiệu phân lớp: Phân lớp phương pháp qui nạp định : ... Installation package SQL Server 2000 CD-ROM Trước bắt đầu, ta phải đăng ký với analysis server mà ta muốn tạo kết nối cách kích chuột phải Analysis Server folder chọn Register Server 25 Chú ý có...
 • 37
 • 170
 • 0

luận văn hệ thống quản trị sở dữ liệu các thiết bị đầu cuối

luận văn hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu các thiết bị đầu cuối
... VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI 10 2.1 Thế sở liệu thiết bị đầu cuối mạng? 10 2.2 Quản trị sở liệu thiết bị đầu cuối gì? 10 2.3 Hướng thực việc quản trị liệu thiết bị đầu cuối ... quản trị liệu thiết bị đầu cuối Như biết việc thực quản trị liệu thiết bị đầu cuối mạng trình phải theo hệ thống Do để quản trị sở liệu thiết bị đầu cuối mạng máy tính phai có quy trình Hệ thống ... Quản trị sở liệu thiết bị đầu cuối gì? Quản trị sở liệu thiết bị đầu cuối trình, hoạt động thu thập thông tin thiết bị đầu cuối mạng máy tính, qua có nhận xét đánh giá tình trạng hoạt động thiết...
 • 72
 • 304
 • 0

Bài giảng Quản trị sở dữ liệu Oracle: Chương 1 GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)
... thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Xóa sở liệu 1- 23 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Xóa sở liệu 1- 24 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng ... đặt… 1- 12 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Tạo CSDL 1- 13 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Tạo CSDL… 1- 14 Khoa Hệ thống thông tin quản lý ... viện Ngân Hàng @NhamCT Tạo CSDL… 1- 15 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Tạo CSDL… 1- 16 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Tạo CSDL… 1- 17 Khoa...
 • 26
 • 122
 • 0

Bài giảng Quản trị sở dữ liệu Oracle: Chương 3: GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3: GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)
... quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Cấu trúc logic sở liệu 3-10 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Tablespace  Một sở liệu chia thành nhiều đơn vị logic, gọi tablespace ... chứa bảng dùng để điều khiển chức sở liệu, ví dụ: data dictionary… Tablespace SYSAUX chứa số component khác sở liệu Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Segment, Extent, ... thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Cấu trúc block 3-13 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT 3-14 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT...
 • 14
 • 96
 • 0

Bài giảng Quản trị sở dữ liệu Oracle: Chương 4: GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4: GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)
... tin quản lý – Học viện Ngân Hàng Sử dụng EM để quản lý tablespace - 4-12 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng Sử dụng EM để quản lý tablespace - 4-13 Khoa Hệ thống thông tin quản ... Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng Bảng  Bảng tạm: • • • Lưu trữ liệu dùng riêng cho session Dữ liệu bị xóa kết thúc session transaction Có thể thao tác liệu, nối với với bảng ... tin quản lý – Học viện Ngân Hàng Index  Tạo index  Xóa index  Quản lý index 4-23 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng Sử dụng EM để tạo index 4-24 Khoa Hệ thống thông tin quản...
 • 30
 • 147
 • 0

Bài giảng Quản trị sở dữ liệu Oracle: Chương 2: GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2: GV. Cao Thị Nhâm (HV Ngân hàng)
... thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Sửa liệu UPDATE Tên_bảng SET cột1 = giá _trị1 , …, cộtn = giá _trị_ n [WHERE điều_kiện]; 1-13 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT ... @NhamCT Xóa liệu  Xóa ghi DELETE Tên_bảng WHERE [điều_kiện];  Xóa toàn liệu TRUNCATE TABLE Tên_bảng; 1-14 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Thêm liệu  Nhập giá trị cho ... Control System Control Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT 1-4 Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện Ngân Hàng @NhamCT Kiểu liệu Character Numeric Datetime LOB ROWID...
 • 33
 • 132
 • 0

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng CACTI

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng CACTI
... Cacti thực chức quản lý thiết bị và các thông số mạng hệ thống 2.3 CÀI ĐẶT CACTI Cài đặt gói cần thiết trước cài đặt Cacti Khoa học máy tính – MM02A Nhóm Quản lý hệ thống mạng ... diện quản lý của cacti Hình 2.2: Đăng nhập vào giao diện quản lý 2.4 CẤU HÌNH CACTI Giao diện chính của chương trình Khoa học máy tính – MM02A Nhóm Quản lý hệ thống mạng ... liệu thu thập hệ thống để quản lý dễ dàng Hình 2.8: Sơ đồ quản lý hình của chương trình Khoa học máy tính – MM02A Nhóm Quản lý hệ thống mạng với giao thứv SNMP Trang 27...
 • 35
 • 1,139
 • 5

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng ciscoworks LAN management solution

Tìm hiểu giao thức SNMP và phần mềm quản lý hệ thống mạng ciscoworks LAN management solution
... các phần bản của giao thức SNMP và phần mềm giám sát hệ thống mạng CiscoWorks LAN Management Solution MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG VỚI GIAO THỨC SNMP ... CỦA QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG 16 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG MẠNG CISCOWORKS LAN MANAGEMENT SOLUTION 17 Tổng Kết 28 Tài liệu tham khảo 28 Quản ... Khoa học máy tính – MM02A Quản hệ thống mạng 3- 1.2.2.Giới thiệu giao thức SNMP SNMP giao thức quản lý mạng đơn giản”, giao thức quản lý mạng đơn giản Giao thức tập hợp thủ tục mà...
 • 31
 • 437
 • 0

Tìm hiểu về hệ thống thông tin quản lí

Tìm hiểu về hệ thống thông tin quản lí
... lục Hệ Thống thôn tin quản lí I Sử dụng skyper II Tạotàikhoảnskyper Bước : đăng kí thông tin Hệ Thống thôn tin quản lí Dăng kí tài khoản drop box Bước : Tạo tài khoản: Hệ Thống ... thôn tin quản lí Bước : điền thông tin và tiếp tục Bước : Tạo thư mục cho mỗi phòng ban Hệ Thống thôn tin quản lí Bước 4: Chia sẻ tài khoản: Điền emai và chọn gửi Hệ Thống ... thôn tin quản lí III Tạo gian hàng vật giá Bước 1: đăng kí tài khoản vật giá Hệ Thống thôn tin quản lí Bước 2: Tạo gian hàng riêng Bước 4: Up sản phẩm Hệ Thống thôn tin quản...
 • 12
 • 306
 • 0

Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT

Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT
... Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT DANH SÁCH HÌNH VẼ Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý ... dựng và triển khai hệ thống mạng cho khoa CNTT Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT 1.4 Nội dung thực Nội dung thực hiện/ nghiên ... nghiệm Tìm hiểu giao thức SNMP và thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống mạng cho khoa CNTT CHƯƠNG 2: 2.1 LÝ THUYẾT VỀ GIAO THỨC SNMP Giới thiệu chung giao thức SNMP SNMP là “giao...
 • 62
 • 239
 • 0

Tìm hiểu quy trình Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam, liên hệ về quá trình trồng cà chua

Tìm hiểu quy trình Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam, liên hệ về quá trình trồng cà chua
... hội sản xuất với vốn đầu tư lớn 2.2 SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 2.2.1 Sản xuất giới Bất kỳ trình sản xuất công nghiệp phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng ... giấy xuất thái nguyên áp dụng sản xuất - Quy trình sản xuất công ty - Các chất thải sau thực quy trình sản xuất 3.3.5 Đề xuất phương pháp quản lý xử lý nước khí thải ,chất thải rắn ngành sản xuất ... nghiệp …chủ yếu liên quan đến khối lượng sản xuất không liên quan tới chi phí sản xuất Vì công ty tập trung tối ưu hóa sản xuất để tạo lợi nhuận tài thay thực giảm chi phí sản xuất sản xuất sang hàng...
 • 46
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft accessquản lý cơ sở dữ liệu bản đồ về biến động co2 trong gishệ thống quản trị cơ sở dữ liệubiên tập quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính và hồ sơ địa chínhtìm hiểu về công nghệ rfid và ứng dụng trong quản lý bệnh nhântìm hiểu về công tác đăng ký hộ tịch của phòng tư pháp quận cầu giấythuyết trình tìm hiểu faceboktìm hiểu hệ cơ sở và dữ liệu thực hành tin 12tìm hiểu và sử dụng phần mềm phần cứng hack pass bảo mật wirelesstìm hiểu hiến pháptrả lời tìm hiểu hiến pháptìm hiểu một thiết bị điệntìm hiểu nền văn hóatìm hiểu cách phòng chống tấn công layer2 trên nền tảng swithtìm hiểu về thành tựu chọn cây trồngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây