Chuong 1 nhap mon marketing

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN MARKETING (Marketing introduction)

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN MARKETING (Marketing introduction)
... hướng theo (Marketing- Orientation Stage) Marketing ª Marketing xã hội (The Societal Marketing Concept) Th.S DINH TIEN MINH 10 Bả ng 1 .1: Cá c giai đoạ n phá t triể n củ a Marketing Hướ ng Marketing ... Phân loại Marketing ª Căn vào lónh vực hoạt động: ( 1) Marketing kinh doanh (Business Marketing) Marketing công nghiệp, Marketing thương mại, Marketing du lòch, Marketing dòch vụ (2) Marketing ... động: Marketing vi mô Marketing vó mô ª Căn vào phạm vi hoạt động: Marketing nước Marketing quốc tế ª Căn vào khách hàng: Marketing cho NTD Marketing cho tổ chức ª Căn vào hình thái sản phẩm: Marketing...
 • 19
 • 721
 • 0

marketing căn bản - chương 1 nhập môn marketing (ts nguyễn ngọc long)

marketing căn bản - chương 1 nhập môn marketing (ts nguyễn ngọc long)
... Chương 1: Nhập môn Marketing Chương 2: Thị trường hành vi tiêu dùng Chương 3: Sản phẩm Chương 4: Giá Chương 5: Phân phối Chương 6: Chiêu thị Tài liệu tham khảo Giáo trình Marketing ... http://nqcenter.wordpress.com/ Chương 1: Nhập môn F Marketing gì? F Những nội dung Marketing & ứng dụng F Quản trị Marketing F Môi trường Marketing F Hệ thống thông tin Marketing Marketing gì? Mang người ... Khách hàng Phương tiện Kết thúc Marketing Tổng hợp Lợi nhuận qua Sự thỏa mãn Quan niệm Marketing Quan niệm Marketing 11 Nội dung Marketing Product Promotion Place Price 12 Product – Sản phẩm • Hàng...
 • 18
 • 295
 • 0

Bài giảng Quản trị maketing: Chương 1 - Nhập môn marketing

Bài giảng Quản trị maketing: Chương 1 - Nhập môn marketing
... Communication T ng h p b i Nguy n Kim Nam 18 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING ª Căn vào lónh vực hoạt động: Có: (1) Marketing Marketing kinh doanh (Business Marketing) ngành thương mại, công ... Phối hợp marketing Lợi nhuận thông qua thoả mãn nhu cầu khách hàng (b) Quan điểm marketing Source: Marketing management - An Asian Perspective - p 21 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 12 Vai trò marketing ... quâ 19 1. 5 PHÂN LOẠI MARKETING (tt) ª Căn vào qui mô, tầm vóc hoạt động: Marketing vi mô Marketing vó mô ª Căn vào phạm vi hoạt động: Marketing nước Marketing quốc tế ª Căn vào khách hàng: Marketing...
 • 21
 • 373
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING pdf

Tài liệu CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING pdf
... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Hà Nội, tháng 11/2004 Marketing Địa phương Quản Marketing kỷ 21 Chương 1: Nhập môn quản Marketing GIỚI THIỆU Chương trình bày lý cần marketing ... tháng 11/2004 Marketing Địa phương Quản Marketing kỷ 21 Chương 1: Nhập môn quản Marketing Để xem xét sâu chủ đề Quản Marketing Thế kỷ 21, phần trình bày chia làm phần: I Marketing Doanh ... Xinh Xinh Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Hà Nội, tháng 11/2004 Marketing Địa phương Quản Marketing kỷ 21 Chương 1: Nhập môn quản Marketing 13 Hãy nêu minh chứng tài liệu dịch...
 • 31
 • 234
 • 0

Chương 1 NHẬP MÔN VỀ MARKETING NÔNG NGHIỆP docx

Chương 1 NHẬP MÔN VỀ MARKETING NÔNG NGHIỆP docx
... Anh Duy 10 0 10 0 410 5037 Lưu Thanh Đà 10 0 10 0 410 5039 Lương Thị Kim Hoàng 10 0 10 0 410 5048 Hứa Quốc Khoa 10 0 10 0 410 50 51 Huỳnh Thanh Long 10 0 10 0 410 5055 10 Lê Thị Lụa 10 0 10 0 410 5056 11 Nguyễn ... Chuyên đề: NHẬP MÔN VỀ MARKETING NÔNG NGHIỆP 1. 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. 1 .1 Khái niệm 1. 2 SỰ PHÁT TRIỄN CỦA MARKETING NÔNG NGHIỆP 1. 3 KÊNH MARKETING (Marketing Channel) 1. 4 THỊ ... MARKETING 14 1. 4 .1 Thị trường 14 1. 4.2 Quá trình Marketing 18 1. 4.3 Hiệu thị trường 20 1. 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ MARKETING 26 1. 5 .1 nghiên cứu theo nghiệp vụ marketing...
 • 32
 • 197
 • 1

Tài liệu Chương 1: Nhập môn cấu trúc dữ liệu pdf

Tài liệu Chương 1: Nhập môn cấu trúc dữ liệu pdf
... ->3.4E+38 Cấu trúc liệu vấn đề liên quan a Dữ liệu lưu trữ liệu b Các kiểu liệu đơn giản c Các kiểu liệu cấu trúc 10 Cấu trúc liệu vấn đề liên quan c Các kiểu liệu cấu trúc Các kiểu liệu Các kiểu liệu ... dẫn tới cấu trúc liệu khác Cấu trúc liệu vấn đề liên quan a Dữ liệu lưu trữ liệu - Khi chọn cấu trúc liệu phải nghĩ tới phép toán tác động lên cấu trúc ngược lại - Cách biểu diễn cấu trúc liệu nhớ ... thuật toán Cấu trúc lặp • Cấu trúc for • Cấu trúc while • Cấu trúc while 16 Thuật toán b Các cấu trúc điều khiển thuật toán Cấu trúc chọn • Cấu trúc if • Cấu trúc swith 17 Thuật toán c Chương trình...
 • 33
 • 419
 • 3

Tài liệu Chương 1: Nhập môn kinh tế học docx

Tài liệu Chương 1: Nhập môn kinh tế học docx
... CHƯƠNG NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC KINH TẾ HỌC XUNG QUANH CHÚNG TA KINH TẾ HỌC KINH TẾ HỌC VĨ MÔ KINH TẾ HỌC VI MÔ Tại phải nghiên cứu kinh tế học? • • • Sự hiểu biết KTH ... đình Cung c Hỗn hợp Thị trường + Vai trò kinh tế Chính phủ: - Hiệu - Công - Ổn định Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc Kinh tế học vĩ mô kinh tế học vi mô ... sách cộng đồng Hiểu cách thức kinh tế đại vận hành • Mốc đời KTH: năm 1776 • Nền móng KTH: sách “Của cải dân tộc” • Cha đẻ KTH: Adam Smith Định nghĩa KTH • KTH khoa học nghiên cứu hành vi người...
 • 16
 • 824
 • 5

Tài liệu Chương 1. Nhập môn giải phẫu học docx

Tài liệu Chương 1. Nhập môn giải phẫu học docx
... “Danh từ giải phẫu học 1986 xuất tài liệu “Bài giảng Giải phẫu học Ðây tác phẩm tuân thủ triệt để danh pháp PNA phần lớn danh từ PNA có sách Ðáng tiếc nay, hệ danh pháp dùng môn Giải phẫu nước, ... tên nhà giải phẫu học, ngoại trừ “gân Achille” Achille nhà giải phẫu học Mỗi quốc gia có quyền dịch PNA sang ngôn ngữ để tiện sử dụng Ở Việt nam, nay, chưa có thống danh từ giải phẫu học tiếng ... giữ lòng bày tay hướng trước VII Danh từ giải phẫu học Muốn giảng dạy, nghiên cứu tốt môn học, cần thiết phải có hệ thống danh từ thống Đối với giải phẫu học vậy, có nhiều hệ danh pháp Hiện tại,...
 • 4
 • 756
 • 5

Chương 1: NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ

Chương 1: NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ
... TRƯỜNG CẠNH TRANH HỒN TỒN Chương 6: THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHƠNG HỒN TỒN Chương 1: NHẬP MƠN KINH TẾ VI MƠ 1 .Kinh tế học – Kinh tế vi mơ – Kinh tế vĩ mơ 2.Những vấn đề kinh tế doanh nghiệp 3.Đường ... nhu cầu người 1.2 Kinh tế học vi mơ – Kinh tế học vĩ mơ: KINH TẾ HỌC Kinh tế vi mơ (Microeconomics)  Bộ phận: hộ gia đình, xí nghiệp, ngành sản xuất, thò trường Kinh tế vi N/C thò trường ... thuyết tập KINH TẾ VI Chương 1: NHẬP MƠN KINH TẾ VI Chương 2: CUNG -CẦU – LÝ THUYẾT VỀ GIÁ CẢ Chương 3: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Chương 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ Chương...
 • 16
 • 389
 • 0

quản trị hành chính văn phòng - chương 1-nhập môn quản trị hành chính văn phòng

quản trị hành chính văn phòng - chương 1-nhập môn quản trị hành chính văn phòng
... quản trị phải có người quyền  Nhà quản trị phải gắn bó chặt chẽ quyền trách nhiệm  Có nhiều lọai nhà quản trị doanh nghiệp : nhà quản trị tổng quát nhà quản trị chức Nhà quản trị hành văn phòng ... việc cấp quản (văn phòng thủ tướng, văn phòng phủ …)  Tiếp cận chức : văn phòng nơi thực loại hình công việc (văn phòng luật sư, văn phòng công chứng …)  Tiếp cận hoạt động : văn phòng trụ ... nhà quản trị chức năng, có quyền tổ chức điều hành họat động hành văn phòng doanh nghiệp, chịu trách nhiệm kết họat động hành văn phòng theo quyền hạn trách nhiệm  Vấn đề : Nhà quản trị hành văn...
 • 21
 • 1,802
 • 0

chương 1 : nhập môn AUTOCAD

chương 1 : nhập môn AUTOCAD
... ứng với giá trị nhập vào nh- sau: Số nhập vào Giải thích Hiển thị 0d Chỉ có độ 15 0d 0d00' Độ phút 15 0d10' 0d00'00" Độ phút giây 15 0d 10 ' 12 '' 0d00'00.0" Đến phần lẻ giây 15 0d 10 ' 12 .3'' Chọn đơn ... phiên AutoCAD lại kèm theo đặc điểm mới, cải tiến bổ xung tiện ích Nhận xét với 04 phiên gần AutoCAD 14 ; AutoCAD2 000 ; AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 cho thấy : Phiên AutoCAD 2000 so với AutoCAD 14 ... thiểu 256 màu 1. 2 Giao diện AutoCAD Sau khởi động AutoCAD xuất hình làm việc AutoCAD Toàn khung hình đ-ợc chia làm vùng : Vùng III Vùng I Vùng IV Vùng II Hình 1. 1 - Màn hình giao diện AUTOCAD 2004...
 • 27
 • 722
 • 4

slide kinh tế nông nghiệp chương 1 Nhập môn kinh tế nông nghiệp

slide kinh tế nông nghiệp chương 1 Nhập môn kinh tế nông nghiệp
... hóa NN; cân cung cầu TT nông sản C6: Quản lý nhà nước KTNN Hãy bình luận tranh CHƯƠNG NHẬP MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP I Khái niệm chung nông nghiệp: Nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng phức tạp ... nuôi dịch vụ NN • Nghĩa rộng: nông nghiệp; lâm nghiệp thủy sản I Khái niệm chung nông nghiệp: Kinh tế nông nghiệp không đơn ngành kinh tế mà tổng hợp ngành: kinh tế; kỹ thuật; sinh học • Cơ cấu ... khu vực nông nghiệp, nông thôn tác động đến sản lượng khu vực phi nông nghiệp Do phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho dân cư nông nghiệp, làm tăng sức mua từ khu vực nông thôn làm...
 • 52
 • 597
 • 1

chương 1 nhập môn thương mại điện tử

chương 1 nhập môn thương mại điện tử
... 2004 không 30% năm Sự phát triển TMDT • Qua giai đoạn: – Thương mại thông tin (i-commerce ) – Thương mại giao dịch (t-commerce) – Thương mại cộng tác (c-commerce) Sự phát triển TMDT Sự phát triển ... tăng chất lượng hàng hóa, dịch vụ: chuyển hàng nhanh, giảm giá sp Khái niệm • Mục tiêu thương mại điện tử: – – – – Giảm chi phí Đẩy nhanh vòng đời sản phẩm Hồi đáp khách hàng nhanh Tăng chất ... trợ thay cho làm việc trực tiếp Sự phát triển TMDT • năm 60 kỷ XX, việc trao đổi liệu điện tử thư tín điện tử (e-mail) thực mạng nội (intranet); • Những năm 80 kỷ XX, nhiều hệ thống giao dịch...
 • 28
 • 169
 • 0

chương 1 nhập môn matlab

chương 1 nhập môn matlab
... Khởi tạo biến vectơ ma trận Ví dụ: 1) ể khởi tạo vectơ a = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ) thực >> a =1: 10 a= 10 2) ộ dài b-ớc số âm >> a= [10 0: -10 :20] a = 10 0 90 80 70 60 50 40 30 20 3) Các giá ... học >> c=0:pi/6:2*pi c = Columns through 0.5236 1. 0472 1. 5708 2.0944 2. 618 0 Columns through 12 3 .14 16 3.6652 4 .18 88 4. 712 4 5.2360 5.7596 Column 13 6.2832 Tớnh toỏn khoa hc Khởi tạo biến vectơ ... d-ơng thỡ A^m cho ta tích m nhân tử A Vớ d: >> A= [1 2; 4]; A^2 ans = 10 15 22 >> pi^2 ans = 10 975 /11 12 >> mu2= 2 ^10 0; >> format long, mu2 mu2 = 1. 267650600228229e+030 Tớnh toỏn khoa hc Vớ d: Tớnh...
 • 195
 • 2,050
 • 0

chương 1 nhập môn kinh tế lượng

chương 1 nhập môn kinh tế lượng
... 2004 14 5 40, 61 217 0 ,1 0 An Giang 2005 13 9 41, 51 219 4 0 An Giang 2006 14 0 30,60 2 210 ,4 0 Ba Ria Vung Tau 2004 64776 12 20, 01 897,6 Ba Ria Vung Tau 2005 714 41 157,99 913 ,1 Ba Ria Vung Tau 2006 10 6 618 ... 3822,3 5649,5 19 88 3972,7 5865,2 19 89 4064,6 6062,0 19 90 413 2,2 613 6,3 19 91 410 5,8 6079,4 19 92 4 219 ,8 6244,4 19 93 4343,6 6389,6 19 94 4486,0 6 610 ,7 19 95 4595,3 6742 ,1 1996 4 714 ,1 6928,4 Thi Phuong ... 1 Lịch sử hình thành khái niệm KTL 1. 1 Lịch sử hình thành môn học  1. 2 Khái niệm Kinh tế lượng  Thi Phuong Mai VU- FIEFTU (2 010 ) 1. 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH MÔN HỌC Kinh tế lượng xuất môn...
 • 44
 • 300
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng nhập môn marketingtài liệu nhập môn marketingnhập môn marketing nông nghiệptập 1 nhập môn cá cược bóng đábuổi 1 nhập môn mạch sốbuoi 1 nhap mon mach sochuong 2 nhap mon lap trinh vb netchương 2 nhập môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mácphần 1 nhập môn quản trị hành vi tổ chức1 nhập môn cơ sở hình thành giá cảbài 1 nhập môn sức khoẻ môi trườngtự học ngôn ngữ lập trình java tập 1 nhập môn javalab 1 nhập môn mạch sốbài 1 nhập môn lắp ráp và sửa chữa máy vi tínhnhập môn marketing marketing introductionchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 48. Quả