Cơ bản về điệm tâm đồ

MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) doc

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) doc
... điện giải + - Viêm tim, tâm phế mãn + MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN • 5mm = 0,5mV 1mV ... 18 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ TIẾN TRÌNH ĐỌC ECG Tần số : • TS/phút = • • 60 TS/phút = RR(giây) 300 số qng QRS 19 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ 20 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ... QRS độ IV I III II aVF + 90oC I Oo 38 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ 39 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ 40 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ TIẾN TRÌNH ĐỌC ECG 11 Trục P : trục...
 • 46
 • 1,686
 • 4

Những vấn đề bản về điện tâm đồ

Những vấn đề cơ bản về điện tâm đồ
... Nguyên  lý bản  ghi  ECG    thể  là  chất  dẫn điện  tốt   Baƒery       Điện tâm đồ  là  gì???   Ø ĐTĐ  (ECG  –  Electrocardiogram):   Ghi  lại    biểu đồ  hoạt  động điện  học  của ...  giản  hóa điện tâm đồ   •  •  •  •  •  •  •  Mong  muốn  gì  từ  ĐTĐ?   Khái  niệm  hoạt  động điện  của  TB  Im   Hình  dạng  ĐTĐ bản   Làm  thế  nào  ghi  một  ĐTĐ?   Trục điện  Im? ... Ø Máy điện  Jm đồ  (Electrocardiograph):    là  thiết  bị  ghi  lại    hoạt  động điện  học  của  Im     Các  pha  hoạt  động  của  TB  Im  và   biểu đồ điện  học  ghi  được   Sơ đồ  các...
 • 79
 • 211
 • 3

VÀI ĐIỀU BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ doc

VÀI ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ doc
... động mạch chủ, v.v…) V- THAY ĐỔI ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG BỆNH LÝ Điện tâm đồ có vai trò trường hợp sau đây: A- CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM Các rối loạn thể lâm sàng, điện tâm đồ có tầm quan trọng định để chẩn ... nhọn, đối xứng, thiếu máu thượng tâm mạc Trong nhồi máu tim cấp: Q rộng sâu, ST chênh lên, T âm, D2: ST chênh xuống, T dương VI – TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ Điện tâm đồ phương tiện giúp ích cho chẩn ... phương tiện giúp ích cho chẩn đoán bệnh có gây biến đổi tim Điện tâm đồ vạn năng, dựa vào tập hợp phương pháp lâm sàng, X quang, điện tâm đồ với cách thăm dò trình bày chương trước ...
 • 9
 • 235
 • 0

VÀI ĐIỀU BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ potx

VÀI ĐIỀU CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ potx
... động mạch chủ, v.v…) V- THAY ĐỔI ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG BỆNH LÝ Điện tâm đồ có vai trò trường hợp sau đây: A- CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM Các rối loạn thể lâm sàng, điện tâm đồ có tầm quan trọng định để chẩn ... nhọn, đối xứng, thiếu máu thượng tâm mạc Trong nhồi máu tim cấp: Q rộng sâu, ST chênh lên, T âm, D2: ST chênh xuống, T dương VI – TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ Điện tâm đồ phương tiện giúp ích cho chẩn ... phương tiện giúp ích cho chẩn đoán bệnh có gây biến đổi tim Điện tâm đồ vạn năng, dựa vào tập hợp phương pháp lâm sàng, X quang, điện tâm đồ với cách thăm dò trình bày chương trước ...
 • 9
 • 227
 • 2

Những vấn đề bản về điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng

Những vấn đề cơ bản về điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng
... Nguyên  lý bản  ghi  ECG    thể  là  chất  dẫn điện  tốt   Baƒery       Điện tâm đồ  là  gì???   Ø ĐTĐ  (ECG  –  Electrocardiogram):   Ghi  lại    biểu đồ  hoạt  động điện  học  của ...  sóng  ĐTĐ bản   Các  bước bản  đọc  và  Trả  lời  kết  quả  một   ĐTĐ   Mong  chờ  gì  từ  ĐTĐ??   •  Là  phương  Iện  chẩn  đoán  bổ  trợ   (lâm sàng  và   cận lâm sàng  khác), ...  giản  hóa điện tâm đồ   •  •  •  •  •  •  •  Mong  muốn  gì  từ  ĐTĐ?   Khái  niệm  hoạt  động điện  của  TB  Im   Hình  dạng  ĐTĐ bản   Làm  thế  nào  ghi  một  ĐTĐ?   Trục điện  Im?...
 • 79
 • 573
 • 1

bản về điện tâm đồ

CƠ bản về điện tâm đồ
... động mạch chủ, v.v…) V- THAY ĐỔI ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG BỆNH LÝ Điện tâm đồ có vai trò trường hợp sau đây: A- CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM Các rối loạn thể lâm sàng, điện tâm đồ có tầm quan trọng định để chẩn ... trung tâm Như biên độ sóng điện tâm đồ lớn hơn, chuyển đạo có ký hiệu aVR, aVL, aVF C- CÁC CHUYỂN ĐẠO TRƯỚC TIM Đay chuyển đạo đơn cực Điện cực thăm dò đặt điểm ngực, điện cực nối với cực trung tâm ... nhọn, đối xứng, thiếu máu thượng tâm mạc Trong nhồi máu tim cấp: Q rộng sâu, ST chênh lên, T âm, D2: ST chênh xuống, T dương VI – TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ Điện tâm đồ phương tiện giúp ích cho chẩn...
 • 5
 • 259
 • 0

Các nguyên lý bản về điện tâm đồ

Các nguyên lý cơ bản về điện tâm đồ
... phân cực: mặt (+), mặt (-) + Điện qua màng (điện nghỉ) = - 90 mV Các trình điện học tim Các trình điện học tim biến đổi hiệu điện mặt mặt tế bào tim Sự biến đổi hiệu điện di chuyển ion (K+, Na+ ... lên giấy sóng dơng, tức phía đờng đồng điện Khi điện cực A dơng tính tơng đối bút vẽ sóng âm, tức dới đờng đồng điện Hình ảnh điện tim vị trí điện cực khác Nhĩ đồ Xung động từ nút xoang, lan ... ta đặt điện cực máy ghi điện tim lên thể vị trí khác Tuỳ theo chỗ đặt điện cực, hình dáng điện tim đồ khác Trong ví dụ dới để đơn giản ta qui ớc: đặt điện cực dơng (B) bên trái tim điện cực...
 • 35
 • 157
 • 0

Những biến đổi bản về mặt tâm lý của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hoá

Những biến đổi cơ bản về mặt tâm lý của cư dân vùng ven đô đã được đô thị hoá
... TRONG HE THONG NHU CAU CUA CU DAN VUNG VEN DO TRaNG QuA TRINH DO THI HoA H~ THONG NHU CAu CUA cUDAN VUNG VEN DO HI~N NAY Nhll Call v~t chat cua ngum dan ven Ket qua nghien cUll cho thay, nhu cau ... DOl VE MAT NHAN THUC XA HOI CUA CU DAN VUNG VEN DO TRONG QuA TRiNH DO THI HoA NHAN THUC CUA cVDAN VEN DO VE MOT s6 VAN DE xA HOI Nh~n thuc cua ngum dan ven ve qua trinh th! hoa C6 sl! phan cl!Ckha ... cVDAN VEN DO Nhfi'ng bien d6i nh~n thuc cua ngum dan ven ve nghe nghi~p va co hQiHm kiem vi~c lam Ket qua nghien CUllda chi nhii'ng thay d6i dang k~ quan ni¢m v6 ngh6 nghi¢p cua nguai dan ven Tu...
 • 29
 • 63
 • 0

bản về thuế GTGT.doc

Cơ bản về thuế GTGT.doc
... Tính thuế dựa vào hoá đơn đảm bảo xác định thuế có sở để kiểm tra thuế Có thể áp dụng sách thuế với nhiều thuế suất (nếu thu thuế theo chênh lệch áp dụng thuế suất) Có thể tính GTGT thu thuế ... cách thuế bớc II, Quốc hội thông qua hai luật thuế mới: Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế gián thu), Luật thuế thu nhập (thuế trực thu) sửa đổi bổ xung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: Luật thuế xuất ... minh chứng cho thấy thuế suất thuế GTGT cao, có 100 mặt hàng có thuế suất thuế GTGT cao thuế suất thuế doanh thu Nhà nớc nhiều lần phải điều chỉnh giảm thuế Mặc dù theo lý luận thuế GTGT ngời tiêu...
 • 43
 • 306
 • 5

NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ KẾ TOÁN.DOC

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN.DOC
... NộI DUNG Phần I: Những luận Kế toán thuế thu nhập quốc tế Chuẩn mực kế toán quốc tế: Chuẩn mực IAS12: Kế toán thuế thu nhập(Income tax) Chuẩn mực đợc công ... lại Những lúng túng tránh đợc nh ngời làm công tác kế toán phân biệt rõ đợc gia nguyên tắc kế toán thuế phơng pháp kế toán thuế TNDN Tuy nhiên, chênh lệch có tính chất luỹ kế qua nhiều kì kế toán ... Giáo trình kế toán quốc tế( Nhà xuất thống kê) 31 mục lục Lời mở đầu NộI DUNG Phần I: Những luận Kế toán thuế thu nhập quốc tế Chuẩn mực kế toán quốc...
 • 33
 • 259
 • 0

Liên hệ thực tiễn doanh nghiệp để phân tích ý nghĩa và mối quan hệ biện chứng giữa 8 nguyên tắc bản về tổ chức.DOC

Liên hệ thực tiễn doanh nghiệp để phân tích ý nghĩa và mối quan hệ biện chứng giữa 8 nguyên tắc cơ bản về tổ chức.DOC
... dọc) mối quan hệ xử lý Từ thấy đợc đối tác quan hệ ( liên quan đến phận khác nh nào), hình thức thực mối quan hệ ( qua văn , qua điện thoại hay gặp mặt trực tiếp ) - Cần phân biệt mối quan hệ ... động để nhằm mụch đích chung ta thấy nguyên tắc mối quan hệ phụ thuộc nhau, có nguyên tắc nguyên tắc tổ chức hoạt động có hiệu thiếu đợc nguyên tắc 12 Ví dụ : - Muốn xác lập xử lý mối quan ... làm nội dung quản lý nhân , phận trọng yếu chức quản lý nói chung chức tổ chức nói riêng III mối quan hệ biện chứng nguyên tắc tổ chức Sự phân chia tổ chức quản lý cấp khâu thể phân công chuyên...
 • 14
 • 2,669
 • 26

Báo cáo tốt nghiệp Những vấn đề bản về thất nghiệp.doc

Báo cáo tốt nghiệp Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp.doc
... Thực trạng thất nghiệp Việt nam 2.2 Nguyên nhân thất nghiệp Việt nam 2.3 Giải pháp tạo công ăn việc làm Kết luận (1) NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẤT NGHIỆP 1.1: Một vài khái niệm thất nghiệp Để có ... chưa tốt nghiệp phổ thông sở Lao động thất nghiệp chiếm 6,12%; số tốt nghiệp phổ thông sở thất nghiệp chiếm 4,93%; tốt nghiệp phổ thông trung học chiếm 11,27%; tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp ... sâu vào tìm hiểu đăng tải báo tạp chí Vì vậy, tiểu luận kết cấu gồm: Những vấn đề thất nghiệp 1.1 Một vài khái niệm thất nghiệp 1.2 Tỷ lệ thất nghiệp 1.3 Tác động thất nghiệp việc làm Thực trạng,...
 • 21
 • 276
 • 1

Kiến thức bản về dầu nhờn động

Kiến thức cơ bản về dầu nhờn động cơ
... nhiên liệu đương nhiên sản sinh muội đọng lại động cơ, tác dụng dầu nhớt trôi làm muội bám Tác dụng chống gỉ Bề mặt chi tiết kim loại động bao bọc màng dầu mỏng có tác dụng hạn chế tiếp xúc với không ... đây, giới thiệu kiến thức dầu nhớt động - yếu tố thiếu để đảm bảo cho xe bạn vận hành trạng thái tối ưu Một điểm cần lưu ý để bạn giữ xe trạng thái tối ưu, phải ghi nhớ việc thay dầu định kỳ ... chuẩn SAE: Là tiêu chuẩn phân loại dầu theo độ nhớt (được hiểu độ cứng độ mềm dầu) Đối với dầu nhớt đa cấp, tiêu chuẩn cấu thành từ yếu tố, trị số đặc tính dầu điều kiện nhiệt độ thấp trị số...
 • 3
 • 489
 • 21

Những vấn đề lý luận bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
... I Luận văn tốt nghiệp Những vấn đề luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp thơng mại I Khái quát vốn kinh doanh doanh nghiệp thơng mại: Khái niệm phân loại vốn kinh doanh: ... nâng cao hiệu kinh doanh Luận văn gồm có chơng: Chơng I: Những vấn đề luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp thơng mại Chơng II: Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh công ... kiện kinh tế, pháp để hội nhập sâu vào kinh tế khu vực giới, vấn đề quản điều hành vốn kinh doanh doanh nghiệp vấn đề quan trọng Vốn kinh doanh yếu tố thiếu đợc trình sản xuất kinh doanh...
 • 84
 • 639
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết cơ bản về con lắc đơncơ bản về bão nhiệt đớinhững vấn đề cơ bản về khởi sự doanh nghiệpcác khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệpnhững kiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệpkiến thức cơ bản về kế toán doanh nghiệpnhững vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệpkhái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệpcác khái niệm cơ bản về lý thuyết đồ thịkiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệplý luận cơ bản về tài chính doanh nghiệpcơ bản về tài chính doanh nghiệpcác bài tập cơ bản về con lắc đơnbài tập cơ bản về con lắc đơnhướng dẫn cơ bản về cách farm dota phần 2Chương trình của thiên chúabtvn logic va dk ung dungNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu