giáo trình toán tin ứng dụng

GIÁO TRÌNH TOÁN HỌC: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

GIÁO TRÌNH TOÁN HỌC: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
... Chủ đề: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ℑ1.TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài 1: Cho hàm số y = x3 − 3mx + 3(2m − 1) x + a) Khảo sát hàm số m=1 b) Xác định m để hàm số đồng biến tập xác định c) Định m để hàm số giảm ... hoành Chứng minh đồ thị có tâm đối xứng Trang 20 HÀM SỐ BẬC BA Y=AX3+BX2+CX+D Bài Cho hàm số y=f(x)=-x3-3x2+4 a Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số b Chứng minh đồ thị hàm số có tâm đối xứng c ... thị hàm số b Chứng minh đồ thị hàm số có tâm đối xứng c Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số M(1; 2) d Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số trục hoành Trang 23 Bài Cho hàm...
 • 54
 • 408
 • 1

Giáo trình toán học ứng dụng - PGS. TS Nguyễn Hải Thanh

Giáo trình toán học ứng dụng - PGS. TS Nguyễn Hải Thanh
... Ơ - - ặ ặ ặ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D ặ ặ D ặ D ặ - - S Ơ S S Ơ Ơ - Ơ Ơ Ơ - Ơ Ơ Ơ " D - - - - - - - - - - - - - - - S - Ơ - - - - - - - - - - S - Ơ - - - - - - - - - - - S - ... r r - - r - - - - - m m m - m = - = - m m m Ê m - - ặ ặ ặ Ê Ê Ê ặ ặ r - r - - m = - - - - m - - m - m Ê m Ê - - ẽ è ể ặ - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - ặ ặ - Ê Ê - - Ê Ê - Kết ... - Ơ - - - - - - - - - - - S - - Ơ - - - " - - - - - - - - - - - - - - - S - - - Ơ Ơ - Ơ Ơ S - - - - - - - - - - " - - - - - - Ơ Ơ Ơ Ơ Ê " - - - - - - - - - ...
 • 147
 • 434
 • 0

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ khoa toán - tin ứng dụng doc

Chương trình giáo dục đại học theo học chế tín chỉ khoa toán - tin ứng dụng doc
... MI4140 MI4150 MI4021 MI4022 4( 4-2 - 0-8 ) 3( 3-1 - 1-8 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 3( 3-1 -0 . 5-6 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 2( 2-1 - 0-4 ) x( 0-0 - 2-0 ) x( 0-0 - 2-0 ) 18 TC (1 8-7 - 0-3 6) 3( 3-1 - 0-6 ) MI4090 3( 3-1 - 0-6 ) MI3120 H C KỲ VII Xác su t ... Xemina (Ia) 2( 2-1 - 0-4 ) 3( 3-1 - 0-6 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-1 - 0-4 ) 10 TC 2( 2-1 - 0-4 ) MI4021 Xemina (IIa) 2( 2-1 - 0-4 ) MI4031 Phương pháp ph n t h u h n 2( 2-1 - 0-4 ) MI4041 2( 2-1 - 0-4 ) MI4061 ... is Cơ s 2( 2-1 - 0-4 ) i cương (*) k thu t chung 10 3( 3-0 - 0-6 ) 3( 2-1 - 0-4 ) 2( 2-0 - 0-4 ) 3 X X X X X x( 2-0 - 0-4 ) X x( 2-0 - 0-4 ) X X X( 2-0 - 1-4 ) 3( 3-2 - 0-8 ) i cương 43 TC X 3 3 4 3( 3-1 - 1-8 ) 2( 2-0 - 0-4 ) 20 TC...
 • 19
 • 266
 • 0

Giáo trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán doc

Giáo trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán doc
... copy công thức dòng thứ xuống II - Thực hành làm kế toán với doanh nghiệp gồm hai hoạt động, thương mại sản xuất Quy trình nhập nghiệp vụ kế toán vào bảng Khi bắt đầu kỳ kinh doanh mới, quy trình ... liệu, công cụ dụng cụ theo đối tượng kỳ + Sheet “NXT-NVL, CCDC”:báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ + Sheet”SO CT-Z” : sổ chi tiết giá thành theo hạng mục công trình, ... ánh vào sheet Phat sinh N-X, Phiếu nhập kho nhập mã xử lý mã hàng hóa vào bên cột K, Phiếu xuất kho nhập mã xử lý mã hàng hóa vào cột L Với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, Khi phản ánh vào...
 • 10
 • 352
 • 1

Giáo trình hình thành ứng dụng quy trình kiểm kê xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p1 pdf

Giáo trình hình thành ứng dụng quy trình kiểm kê xử lý thông tin trong kế toán doanh nghiệp p1 pdf
... nhỉ: ghi chẹp trng làõp, cäng viãûc däưn nhiãưu vo cúi k, khäng thêch håüp våïi nhỉỵng doanh nghiãûp cọ quy mä låïn ạp dủng kãú toạn th cäng 111 d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic ... bng täøng håüp chi tiãút âãø láûp cạc bạo cạo ti chênh c Så âäư trçnh tỉû ghi chẹp v xỉí l thäng tin Chỉïng tỉì gäúc Säø Nháût k âàûc biãût Säø Nháût k chung Säø, th kãú toạn chi tiãút Säø Cại ... kãú toạn chỉa âỉåüc thỉûc hiãûn trãn mạy vi thç hçnh thỉïc ny chè ph håüp våïi nhỉỵng âån vë cọ quy mä vỉìa v nh 5.2.2.2 Hçnh thỉïc Säø kãú toạn Nháût k - Säø Cại a Âàûc trỉng cå bn ca hçnh thỉïc...
 • 10
 • 97
 • 0

Giáo trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán

Giáo trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán
... copy công thức dòng thứ xuống II - Thực hành làm kế toán với doanh nghiệp gồm hai hoạt động, thương mại sản xuất Quy trình nhập nghiệp vụ kế toán vào bảng Khi bắt đầu kỳ kinh doanh mới, quy trình ... liệu, công cụ dụng cụ theo đối tượng kỳ + Sheet “NXT-NVL, CCDC”:báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ + Sheet”SO CT-Z” : sổ chi tiết giá thành theo hạng mục công trình, ... ánh vào sheet Phat sinh N-X, Phiếu nhập kho nhập mã xử lý mã hàng hóa vào bên cột K, Phiếu xuất kho nhập mã xử lý mã hàng hóa vào cột L Với nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, Khi phản ánh vào...
 • 10
 • 162
 • 0

Chương trình đào tạo chuẩn ngành toán tin ứng dụng

Chương trình đào tạo chuẩn ngành toán tin ứng dụng
... Khối kiến thức sở ngành Bắt buộc: 55 tín 49 tín Tự chọn: 6/12 tín - Khối kiến thức chuyên ngành bổ trợ 12 tín - Khối kiến thức thực tập tốt nghiệp tín 2.2 Khung chương trình đào tạo Số TT Mã môn ... MAT2015 Thống kê ứng dụng 45 15 MAT2042 Khối kiến thức Tin học 24 IV.1.2 MAT1055, MAT1052 MAT1056, MAT1052 37 MAT2033 Ngôn ngữ lập trình 30 15 INT1006 38 INM2002 Kỹ thuật lập trình 20 10 MAT2033 ... Môn học tiên 8/20 MAT3065 Chương trình dịch 20 10 INM2007 MAT3114 Phát triển ứng dụng Web 20 10 INM2011 INM2006, INM2009, MAT2034, MAT2015 MAT3154 Xêmina vấn đề đại Tin học 10 MAT3068 Công nghệ...
 • 5
 • 157
 • 0

Giáo trình toán rời rạc dùng cho chuyên ngành công nghệ thông tin

Giáo trình toán rời rạc dùng cho chuyên ngành công nghệ thông tin
... tập sinh viên học mộtnToán rời rạc tr-ờng Hãy biểu diễn tập sau qua A B a) Tập sinh viên năm thứ hai học Toán rời rạc tr-ờng b) Tập sinh viên năm thứ hai không học Toán rời rạc c) Tập hợp sinh ... 22 Quy tắc suy luận đ-ợc dùng lập luận sau a) An giỏi môn Toán Do An giỏi môn Toán môn Tin b) Hoa giỏi môn Toán Tin Do Hoa giỏi môn Toán c) Nếu trời m-a bể bơi đóng cửa Trời m-a bể bơi đóng cửa ... Lời nói đầu Toán rời rạc kiến thức sở đ-ợc giảng dạy tất khoa Công nghệ Thông tin Tuy nhiên, tuỳ theo yêu cầu kiến thức cấu trúc ch-ơng trình đào tạo mà kết cấu môn học nơi...
 • 241
 • 489
 • 1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p10 ppt

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p10 ppt
... hạn bêtông, lấy 0.0016 8.1.4 -Tính toán ứng suất tiếp: Đối với dầm liên hợp, ta phải đặc biệt ý đến việc kiểm tra ứng suất tiếp Chơng IV: Thiết kế cầu dầm - 147 - Giáo trình Thiết kế cầu thép Biên ... trục trung hòa dầm thép tơng đơng với lực N d v mômen M d = N b a ứng suất dầm thép đợc xác định từ điều kiện riêng dầm thép chịu mômen giai đoạn MI, MII v Nd, Md: o ứng suất mép dầm thép: th,tr ... dẻo dầm thép biên bêtông cha đạt đến còng độ, đợc lấy: ++m2 = 1.2 bt,0 0.6Rb ++m2 = 1.1 0.6Rb < bt,0 0.8Rb ++m2 = 1.0 bt,0 > 0.8Rb 8.1.3.2 -ứng suất dầm thép: ứng suất mép dầm thép: th,tr = ứng...
 • 5
 • 229
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p9 ppsx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p9 ppsx
... btct 8.1 -Tính toán dầm chịu uốn: 8.1.1-Đặc điểm tính toán: Khi tính toán phải kết hợp với công nghệ thi công Tùy theo công nghệ thi công m tính dầm lm việc theo hay nhiều giai đoạn Tính toán dựa ... (4.55) Ta nhận thấy phơng pháp tính toán mối nối nêu đợc áp dụng trờng hợp tỷ số chiều diện tán đinh 1/2 nối < 1/5-1/6 (thờng chiều ngang chiều dọc) Nếu tỷ số ny lớn tính toán theo giả thiết phân tố ... Fbng (4.50) 6.2.2 -Tính toán mối nối sờn dầm: N1 Nk r1 Ni i yk y1 N1 Ms Ms c rk N1x Nk N1 N1y z Nmax Z Nmax Hình 4.46: Tính toán mối nối sờn dầm Các đinh bố trí sờn dầm đợc tính theo mômen uốn...
 • 5
 • 193
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p8 pot

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p8 pot
... Đ4.6 tính toán cấu tạo dầm đặc 6.1 -Tính toán liên kết biên dầm vo sờn dầm: 6.1.1-Liên kết đinh tán, bulông: P a2 H a thép góc biên Va Sa a2+2H sừơn dầm Hình 4.44: Tính toán liên kết đinh tán, ... 5.3.3 -Tính toán liên kết sờn tăng cờng ứng v sờn dầm: Đối với dầm tán đinh, số lợng đinh cần thiết: n= A d s Rem (4.36) Trong đó: +Rem: cờng độ chịu ép mặt đinh tán +d: đờng kính lỗ đinh tán ... tán Đối với dầm hn, thờng định trớc chiều di đờng hn lh v chiều cao hn hh kiểm tra ứng suất mối hn theo công thức: h = A 0,75.R0 4.0,7.hh l h (4.37) Trong đó: +0.7hh: chiều cao tính toán đờng...
 • 5
 • 226
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p7 potx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p7 potx
... +max, 1: ứng suất có kèm theo dấu thớ chịu nén lớn v mép đối diện mãnh sờn dầm +s, hs: bề dy v chiều cao tính toán mãnh sờn dầm +: hệ số ngm sờn dầm, đợc lấy nh sau: ++Đối với dầm đinh tán: =1.4 ... kim không cần tính toán ổn định chung 5.2 -Tính toán ổn định cục bộ: Hiện tợng ổn định cục l tợng chi tiết dầm nh biên, sờn dầm bị cong vênh tác dụng ứng suất pháp, ứng suất tiếp v ứng suất cục ... tăng cờng ứng v ngang Khi sờn dầm đợc xem nh mỏng ngm đn hồi cạnh thuộc biên dầm v kê tự lên sờn tăng cờng ứng v ngang 5.2.1-Mất ổn định ứng suất pháp: ứng suất nén pháp tuyến mép sờn dầm đợc...
 • 5
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6 pdf

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p6 pdf
... dầm chủ +p: độ võng dầm chủ tải trọng p=1t/m phân bố dầm chính, p.L4 tt đợc xác định: p = 384 E.I d +Ltt: chiều di tính toán dầm chủ +Id: mômen quán tính dầm chủ Nếu hệ số mềm < 0.05 áp dụng ... 4.2.2-Kiểm tra ứng suất: 4.2.2.1-Kiểm tra ứng suất pháp: Điều kiện: max = M h Ru I gi (4.17) Trong đó: +M: mômen tính toán tiết diện cần kiểm tra +h: chiều cao dầm chủ +Ru: cờng độ tính toán thép ... tính toán đồng thời ứng suất tiếp lớn lên Do ta cần phải kiểm tra ứng suất tơng đơng Điều kiện: td = 0.8 + 2.4 R0 (4.19) Trong đó: +, : ứng suất pháp v tiếp thớ cần kiểm tra ứng suất tơng đơng...
 • 5
 • 168
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p5 pptx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p5 pptx
... cầu dầm - 121 - Giáo trình Thiết kế cầu thép Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ Khoảng cách tĩnh vấu neo cứng v neo cứng với cấu kiện liên kết khác không > lần chiều dy bình quân v không < 3.5 lần chiều ... không < 3.5 lần chiều cao diện ép mặt tính toán bêtông vo neo Khoảng cách tĩnh neo mềm không < đờng kính cốt thép lm neo Đ4.4 tính toán cầu dầm đặc 4.1-Xác định nội lực dầm chủ: 4.1.1-Tải trọng: ... Trọng lợng dầm thép 1m di đợc xác định theo công thức Streletski: gd = n h k + n1 g bmc + n2 g lmc a.l Ru n1 (1 + ).a.l (4.4) Trong đó: +l: nhịp tính toán dầm, m +Ru: cờng độ tính toán dầm thép,...
 • 5
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p4 pptx

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng sơ đồ tính toán chiều cao dầm đinh tán của dầm đơn p4 pptx
... chiều cao dầm nên chiều cao kiến trúc giảm Độ cứng tăng lên Cấu tạo v thi công phức tạp Chơng IV: Thiết kế cầu dầm - 117 - Giáo trình Thiết kế cầu thép Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ ứng dụng: ... pháp nâng cao lực dầm liên hợp 3.3-Cấu tạo dầm thép liên hợp với BTCT: đồ mặt cắt ngang cầu, số lợng dầm chủ v khoảng cách chúng chọn giống nh dầm thép có BTCT không liên hợp Chiều cao dầm thép ... dầm thép bình thờng khoảng 15-20% Chiều cao dầm thép không kể chiều dy BTCT lấy nh sau: 1 l cầu ôtô v h = l cầu xe 15 25 12 18 Dầm đơn giản: h = lửa l 25 35 Dầm liên tục có chiều...
 • 5
 • 209
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình điện tử ứng dụnggiáo trình thủy khí ứng dụngtài liệu giáo trình access và ứng dụnggiáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tổng quan về gia tốc hệ điều hành và api p1giáo trình viễn thám ứng dụnggiáo trình vi sinh ứng dụnggiáo trình đồ họa ứng dụnggiáo trình cơ học ứng dụnggiáo trình hòa âm ứng dụnghọc toán tin ứng dụng ra làm gìgiáo trình enzyme và ứng dụnggiáo trình phát triển ứng dụng webviện toán tin ứng dụngngành toán tin ứng dụngkhoa toán tin ứng dụngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ