KHOI NGHIA HAI BA TRUNG NAM 40

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)
... Thu Trang hiïån: Bà i 17 Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có thay đổi ? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ... nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 32
 • 4,320
 • 4

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng năm 40

Tiết 19: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40
... sinh anh dũng Hai Bà. Giới thiệu đền thờ Hai -Gv :Cuộc khởi nghĩa Hai Trng có ý nghĩa nh nào? (Thảo luận) -Gv: Hiện địa phơng ta có công trình văn hoá mang tên Hai , hàng năm nhà trờng ... động2: -Gv: Yêu cầu Hs đọc mục Sgk & hỏi:Vì khởi nghĩa Hai TRng bùng nổ? -Hs : Dựa vào Sgk trả lời ,Gv bổ sung -Gv: Em biết Hai Trng? -Gv: Cuộc khởi nghĩa diễn nh nào? -Hs: Dựa vào đồ tờng ... ảnh Hai Trng D/ Tiến trình lên lớp: I / ổn định lớp: II/ Kiểm tra cũ: - Đất nớc Âu Lạc dới thời thuộc Hán có thay đổi? - Trình bày nguyên nhân , diễn biến, kết khởi nghĩa Hai Trng? III/ Bài...
 • 9
 • 10,097
 • 6

Lịch sử 4 : Khởi nghĩa hai Trưng ( năm 40 )

Lịch sử 4 : Khởi nghĩa hai Bà Trưng ( năm 40 )
... tháng năm 2009 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân: - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Khởi nghĩa Hai Trưng( năm 40 ) “ Một xin rửa nước thù Hai ... này” (Thiên Nam ngữ lục) Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân: - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Diễn biến: Lược đồ khởi nghĩa ... Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân : - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Diễn biến: - Mùa xuân năm 40 , cửa sông Hát Môn, Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa...
 • 33
 • 1,986
 • 3

KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG NĂM 40

KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG NĂM 40
... tự hào gương Hai Trưng, nhân dân ta lập đền thờ Hai nhiều nơi Đền thờ Hai Trưng (Hát Mơn) trước Đền thờ Hai Trưng (Hát Mơn) ngày Đền thờ Hai Trưng Đền thờ Hai Trưng ( Hà Nội ... xâm lược Bài tập trắc nghiệm: Chọn ý em cho Sâu năm bị hộ, nhân dân ta lại giành độc lâp (tính từ năm 179 TCN đến năm 40) : A 40 năm B 219 năm C 79 năm Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Ngun nhân ... quả; ý nghĩa 1/ Cuộc khởi nghĩa Hai diễn nào? Ở đâu? 2/ Quan sát lược đồ khu vực nổ khởi nghĩa Hai Trưng Dựa vào lược đồ nội dung, em trình bày diễn biến khởi nghĩa 3/ Cuộc khởi nghĩa thu...
 • 42
 • 1,548
 • 0

Khoi nghia Hai Ba Trung (Nam 40)

Khoi nghia Hai Ba Trung (Nam 40)
... ba ngày 28 tháng năm 2010 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nguyên nhân: QUẬN GIAO CHỈ THỜI NHÀ HÁN CAI TRỊ Thứ ba ... thờ hai Bà Trưng (Hát Môn) trước Đền thờ hai Bà Trưng (Hát Môn) ngày Đền thờ Hai Bà Trưng Đền thờ Hai Bà Trưng ( Hà Nội ) (Mê Linh ) Đền thờ Hai Bà Trưng (tỉnh khác) Ủy ban nhân dân Quận Hai ... nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này” (Thiên Nam ngữ lục) Thứ ba ngày 28 tháng năm 2010 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nguyên...
 • 28
 • 1,323
 • 1

Tài liệu Khởi nghĩa Hai Trưng năm 40

Tài liệu Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40
... Lạc tướng huyện Chu Diên Hai gia đình Lạc tướng mưu việc lớn Họ liên kết với thủ lónh nơi để chuẩn bò dậy • Lý làm cho Hai Trưng đònh khởi nghóa? Khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ a Ngun nhân ... kỳ nào? Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ Qua phần 1, em nêu nguyên nhân bùng nổ khởi nghóa? • Trưng Trắc Trưng Nhò gái Lạc tướng thuộc dòng dõi Hùng Vương huyện Mê Linh Chồng Trưng Trắc ... L­ỵc ®å khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng Bµ Th¸nh Thiªn b Diễn biến: - Mùa xn năm 40, Hai ( B¾c Ninh) Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn(Hà Bµ VÜnh Huy ( B¾c Ninh) Tây) Nµng Qc - Nghĩa qn làm chủ Mê...
 • 17
 • 516
 • 0

Gián án T19 Bai 17 cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40( Thi GV Gioi Ha Noi)

Gián án T19 Bai 17 cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40( Thi GV Gioi Ha Noi)
... Âu Lạc từ kØII TCN đến kØ I có đổi thay? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ a Nguyªn nh©n b DiƠn biÕn HAI BÀ TRƯNG LÀM LỄ TẾ TRỜI ĐẤT RA QUÂN GIẾT GIẶC C¶nh Hai Bµ Tr­ng lµm lƠ tÕ trêi ®Êt tr­íc ... ®äc lêi thỊ Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh HAI BÀ TRƯNG CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA (Thi n Nam ngũ lục, sử ca dân gian kỉ ... ChØ Luy l©u Chu Nhai Nam H¶i Nhà H¸n gép  Xãa tªn n­íc ta, u L¹c víi biÕn n­íc ta qn cđa Trung Qc thµnh qn, thµnh Ch©u Giao hun cđam­u Trung nh»m ©m Qc g×? §¹m NhÜ Cưu Ch©n NhËt Nam N¨m 111.TCN...
 • 28
 • 1,009
 • 0

Gián án tiet 19 bai 17 cuoc khoi nghia hai ba trung (nam 40)

Gián án tiet 19 bai 17 cuoc khoi nghia hai ba trung (nam 40)
... Bà i 17 19 tiÕt Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) GV :Bïi ThÞ ChÊt Minh Tr­êng THCS Gia Sµng TP Th¸I Nguyªn Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ ... Hán - Thi Sách bị Tơ Định giết chết Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 22
 • 943
 • 3

Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _2 doc

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _2 doc
... nhà, đàn đánh” năm 40 sau công nguyên Vì vậy, hai sử gia tiền bối lỗi lạc Lê Văn Hưu Ngô Sĩ Liên có lời ca ngợi Hai Trưng sách Đại Việt sử kí toàn thư (ngoại kỷ, 3) sau: Trưng Trắc Trưng ... Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng mãi tài sản vô giá tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất nhân dân Việt Nam Tiếp nối truyền thống vẻ vang Hai Trưng, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - ... triều đình nước ta Sau Hai Trưng mất,tưởng nhớ công ơn liệt nữ anh hùng, nhân dân nhiều địa phương lập đền, miếu thờ phụng Hai tướng lĩnh Hai Đặc biệt, nơi kinh đô thời Trưng Nữ Vương ởxã...
 • 6
 • 689
 • 0

Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _1 potx

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40 - 43 sau công nguyên) _1 potx
... rõ Ngay từ năm 40 kỷ đầu Công nguyên (39 -4 0) dân tộc ta theo lời kêu gọi hai người phụ nữ trẻ tuổi (Trưng Trắc, Trưng Nhị) khởi nghĩa tôn nhiều phụ nữ lên nắm quyền lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang ... - nữ tướng: Khởi nghĩa Lang Tài (Bắc Ninh) Được Trưng Vương phong Phương Dung công chúa giữ chức nữ tướng quân 17.Trần Nang - Trưởng Lĩnh trung quân: Khởi nghĩa Thượng Hồng (Hải Dương) Được Trưng ... Phú Thọ Trưng Vương phong Nguyệt Điện Tế công chúa giữ chức Tiền đạo tả tướng quân 10.Thiều Hoa - Tiên phong nữ tướng: Khởi nghĩa Tam Thanh, Phú Thọ Được Trưng Vương phong Đông Cung công chúa...
 • 5
 • 323
 • 0

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG ( NĂM 40) docx

Giáo án Lịch sử lớp 6 : Tên bài dạy : CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( NĂM 40) docx
... nước GV: Cuộc khởi nghĩa phát triển nào? GV: Dùng lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng phóng to để em dễ theo dõi, sau yêu cầu HS điền danh tướng Hai Trưng khắp nơi kéo quân tụ nghĩa GV: Em nêu tên ... nhà Hai Trưng dậy khởi nghĩa GV: Yêu cầu HS nói rõ thân Hai Trưng HS trả lời + Hai Trưng gái Lạc tướng huyện Mê Linh ( vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo thuộc tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc) + Trưng ... Chu Diên ( vùng đất thuộc Đan Phượng – Hà Tây Từ Liêm – Hà Nội ngày nay) * Diễn biến khởi nghĩa + Mùa xuân năm 40 ( tháng dương lịch) , Hai Trưng dựng + Hai gia đình Lạc tướng cờ khởi nghĩa, ...
 • 16
 • 4,130
 • 4

Bài giảng môn lịch sử: Khởi nghĩa Hai Trưng năm 40 pot

Bài giảng môn lịch sử: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 pot
... Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Trưng ( tranh vẽ ) Khởi nghĩa Hai Trưng ( tranh vẽ ) Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ c Kết , ý nghĩa ... nhà Hán Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ a Nguyên nhân : - Do sách thống trị tàn bạo nhà Hán - Thi Sách bị Tô Định giết chết Lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng ... Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có thay đổi ? Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ a Nguyên nhân b Diễn biến c Kết ý nghĩa Nước Âu...
 • 21
 • 1,341
 • 0

bài giảng lịch sử 6 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai trưng (năm 40)

bài giảng lịch sử 6 bài 17 cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm 40)
... 1 Hai B Trng ó lm gỡ sau ginh li c c lp - Trng Trc lờn ngụi vua, ly hiu l Trng Vng (nm 40) - Xõy dng nn t ch: + nh ụ Mờ Linh + Phong chc tc, ... Nghênh chiến với địch Lãng Bạc - Quân ta lùi giữ Mê Linh Cổ Loa rút Cấm Khê -Ta sức cản địch Hai hy sinh oanh liệt đất Cấm Khê 2 Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Hỏn (42 - 43) d) Kt qu t nc ... quõn thu ca Mó Vin ó i ng vo sụng Bch ng lờn Lc u d Hai B Trng ó nghờnh chin quyt lit vi Mó Vin Lóng Bc ti Cm e Hai B Trng ó hi sinh oanh lit ti Khờ S KT - EM Cể NHN XẫT Gè...
 • 25
 • 875
 • 0

Khởi nghĩa Hai Trưng (Năm 40)

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)
... vực khởi nghĩa Hai Trưng Em nêu kết ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Hai Trưng ? Kết khởi nghĩa Hai Trưng là: - Trong vòng không đầy tháng khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi Ý nghĩa khởi nghĩa Hai ... ách đô hộ nhà Hán Em nêu diễn biến khởi nghĩa Hai Trưng ? Diễn biến khởi nghĩa Hai Trưng là: Mùa xuân năm 40 cửa sông Hát, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Nghĩa quân làm chủ Mê Linh chiếm ... Hai Trưng cưỡi voi trận Em nêu nguyên nhân khởi nghĩa Hai Trưng ? Nguyên nhân khởi nghĩa Hai Trưng là: - Do lòng yêu nước căm thù giặc - Do...
 • 24
 • 151
 • 0

Khởi nghĩa Hai Trưng năm 40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40
... ba năm ) để tìm hiểu kết ý nghĩa khởi nghĩa Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Kết ý nghĩa: -Trong vòngcủa cuộcđầy ? khơng khởi nghĩa • Nêu kết tháng,cuộc khởi nghĩa thắng lợi - Khởi nghĩa Hai ... HÁN CAI TRỊ Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Ngun nhân: - n hận trước ách hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa HAI BÀ TRƯNG CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA NHỮNG NGƯỜI TÀI ỦNG HỘ HAI BÀ RẤT ĐÔNG ... Định cắt râu cải trang Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40) Diễn biến: - Mùa xn năm 40, cửa -Nêu Hát Mơn, HaidiễnTrưng thời gian biến sơng cuộckhởi nghĩa ? dựng cờ khởi nghĩa - Nghĩa qn làm chủ Mê...
 • 45
 • 219
 • 0

Xem thêm