BÀI GIẢNG NUÔI cá AO nước CHẢY

Chương 2: Nuôi ao nước chảy pptx

Chương 2: Nuôi cá ao nước chảy pptx
... Khái niệm  Nuôi nước chảy nhân tạo  Nuôi nước chảy tự nhiên Flow Through system utilised for Trout Production Flow Through System utilised at an Abalone Hatchery II Xây dựng ao nuôi Chọn ... sàng cho ăn máy cho ăn Chăm sóc, quản lý thu hoạch  Các cố công trình  Địch hại  Mô hình nuôi nước chảy tự nhiên  Mô hình nuôi nước chảy nhân tạo  flow-through  floating raceway ... kế ao  Hình dạng  Không tạo “góc chết”  Kết cấu  Diện tích, độ sâu, bờ, cống, đáy Nguồn nước  Bảo đảm số lượng, chất lượng  pH, nhiệt độ, DO III Kỹ thuật nuôi ao nước chảy Cải tạo ao...
 • 7
 • 392
 • 2

Nuôi ao nước chảy pps

Nuôi cá ao nước chảy pps
...  Nuôi nước chảy nhân tạo  Nuôi nước chảy tự nhiên Flow Through system utilised for Trout Production (nuôi hồi) Flow Through System utilised at an Abalone Hatchery II Xây dựng ao nuôi ... III Kỹ thuật nuôi ao nước chảy Cải tạo ao - Tháo cạn - Tu sửa bờ, cống - Vét bùn làm trơ đáy ao đào thải chất thải nhanh Bón vôi (chlorine) diệt mầm bệnh - Lắp đặt lưới chắn - Lấy nước tháo vài ... kỳ kiểm tra tốc độ sinh trưởng  Các cố công trình  Địch hại  Mô hình nuôi nước chảy tự nhiên  Mô hình nuôi nước chảy nhân tạo  flow-through  floating raceway ...
 • 8
 • 363
 • 0

Nuôi ao nước chảy pptx

Nuôi cá ao nước chảy pptx
... thu hoạch * Qui cách giống giống phải đảm bảo yêu cầu qui cỡ chất lượng yêu cầu nuôi ao nước tĩnh * Mật độ tỷ lệ thả ghép - Mật độ thả hình thức nuôi đạt từ - 10 con/m2 ao nuôi Tuy nhiên ... thước Thức ăn dạng viên có loại loại chìm cho ăn đáy cho ăn Khẩu phần thức ăn 3-5%P thân Trong cho ăn ao nuôi nước chảy cần lưu ý số yêu cầu sau: - Số lượng, khối lượng thức ăn nuôi ... nước chảy lớn nuôi ao nước tĩnh - Số lần cho ăn ngày nên thực nhiều lần (ít lần) - Vị trí ăn nên chọn nơi nước tương đối yên tĩnh phải làm vệ sinh d/- Quản lý chăm sóc - Việc cho cá...
 • 10
 • 907
 • 7

Tài liệu Kỹ thuật nuôi ao nước tĩnh pptx

Tài liệu Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh pptx
... trắng (Cá sống tầng mặt giữa) trắm cỏ (cá sống tầng giữa) mè vinh (cá sống tầng giữa, tầng đáy) rô hu (cá sống tầng giữa) chép (cá sống tầng đáy) Mrigal (cá sống tầng đáy) Các loài ... Mrigal (cá sống tầng đáy) Các loài thích hợp nuôi ao nước tĩnh Những loài chọn nuôi ghép ao nước tĩnh loài có tính ăn khác (cá ăn thức ăn tự nhiên ao thường làm giàu thêm thông qua việc bón ... du Nuôi mè nên bón phân vào ao để thực vật phù du phát triển mè trắng ăn loại bột mịn : cám gạo, cám ngô, bột mỳ, bột sắn, bột đậu tương mè trắng thường nuôi ghép với loài khác ao Nuôi...
 • 5
 • 585
 • 1

Bài giảng nuôi chình doc

Bài giảng nuôi cá chình doc
... thët n 25m3 nỉåïc, nỉåïc åí ao chiãúm 70% c nàm Ni ao tưn hon, mäùi ngy n bäø sung 10% lỉåüng nỉåïc måïi Nhiãût âäü thêch håüp cho ni cạ Chçnh tỉì 20 - 280C, pH tỉì - Mäùi khu vỉûc ao ni n ... khê, mạy båm nỉåïc Nhỉỵng nåi ni våïi qui mä låïn n trang bë mạy chãú biãún thỉïc àn Khi ni cạ Chçnh, phi âm bo cọ âiãûn liãn tủc Ngoi ra, n chn âëa âiãøm ni cọ cháút âáút täút, âëa hçnh ... bo vãû tỉåìng * Âạy ao: Âạy ao thỉåìng cọ hai kiãøu: hçnh lng cho v hçnh phàóng Âạy ao n tho mn cạc u u sau: § Khäng tháúm nỉåïc § Âạy cọ låïp mäüt låïp âạ 20 cm, âỉåüc nãûn chàût, lọt mäüt...
 • 14
 • 396
 • 1

Kỹ thuật nuôi ao nước tĩnh pps

Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh pps
...  chép (cá sống tầng đáy)  Mrigal (cá sống tầng đáy) Các loài thích hợp nuôi ao nước tĩnh Những loài chọn nuôi ghép ao nước tĩnh loài có tính ăn khác (cá ăn thức ăn tự nhiên ao ... lọc nước vào ao đăng lưới đề phòng dữ, tạp xâm nhập  mè trắng (Cá sống tầng mặt giữa)  trắm cỏ (cá sống tầng giữa)  mè vinh (cá sống tầng giữa, tầng đáy)  rô hu (cá sống tầng ... du Nuôi mè nên bón phân vào ao để thực vật phù du phát triển mè trắng ăn loại bột mịn : cám gạo, cám ngô, bột mỳ, bột sắn, bột đậu tương mè trắng thường nuôi ghép với loài khác ao Nuôi...
 • 6
 • 120
 • 0

Kỹ thuật nuôi ao nước tĩnh doc

Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh doc
... • • chép (cá sống tầng đáy) Mrigal (cá sống tầng đáy) Các loài thích hợp nuôi ao nước tĩnh Những loài chọn nuôi ghép ao nước tĩnh loài có tính ăn khác (cá ăn thức ăn tự nhiên ao ... du Nuôi mè nên bón phân vào ao để thực vật phù du phát triển mè trắng ăn loại bột mịn : cám gạo, cám ngô, bột mỳ, bột sắn, bột đậu tương mè trắng thường nuôi ghép với loài khác ao Nuôi ... nên ao nuôi rô phi cần giữ mức nước mét tháng mùa đông * mè vinh ăn tạp ngả loại rau, bèo, cỏ non nuôi sau năm đạt trọng lượng từ 0,2 - 0,5 kg * Nhóm trôi ấn độ (cá Rôhu, cá...
 • 4
 • 301
 • 0

Kỹ thuật nuôi ao nước tĩnh ppt

Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh ppt
...  Mrigal (cá sống tầng đáy) Các loài thích hợp nuôi ao nước tĩnh Những loài chọn nuôi ghép ao nước tĩnh loài có tính ăn khác (cá ăn thức ăn tự nhiên ao thường làm giàu thêm thông qua ...  mè trắng (Cá sống tầng mặt giữa)  trắm cỏ (cá sống tầng giữa)  mè vinh (cá sống tầng giữa, tầng đáy)  rô hu (cá sống tầng giữa)  chép (cá sống tầng đáy)  Mrigal (cá sống ... du Nuôi mè nên bón phân vào ao để thực vật phù du phát triển mè trắng ăn loại bột mịn : cám gạo, cám ngô, bột mỳ, bột sắn, bột đậu tương mè trắng thường nuôi ghép với loài khác ao Nuôi...
 • 5
 • 214
 • 0

Biểu hiện sinh sản và tăng trưởng của tôm bố mẹ nuôi trong hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn an toàn sinh học so với ao nước chảy doc

Biểu hiện sinh sản và tăng trưởng của tôm bố mẹ nuôi trong hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn an toàn sinh học so với ao nước chảy doc
... thống tuần hoàn Nghiên cứu nầy so sánh biểu sinh sản tăng trưởng tôm hai thử nghiệm tôm nuôi từ cỡ thương mại (khoảng 20 g) đến cỡ bố mẹ (khoảng 40-60 g) hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn so với ... sinh sản đàn bố mẹ nuôi ao đất Số liệu tỉ lệ sinh sản sản xuất ấu trùng sống cho thấy khác có ý nghĩa (P>0.05) tôm nuôi hai hệ thống Các kết nầy cho biết tôm bố mẹ nuôi hệ thống tuần hoàn an toàn ... hệ thống tuần hoàn gán cho thiếu sức sản xuất tự nhiên vốn cung cấp chất dinh dưỡng bổ sung cho tôm Ngoài tăng trưởng, biểu sinh sản đàn bố mẹ nuôi hệ thống tuần hoàn so sánh với trình biểu sinh...
 • 2
 • 766
 • 0

Bài giảng phương pháp ảo tính bệ trụ cầu

Bài giảng phương pháp ảo tính bệ trụ cầu
... thủng, tính toán chịu uốn xuất khe nứt nghiêng cho thấy cấu tạo bố trí cốt thép bệ trụ đảm bảo yêu cầu 44 09/06/12 3.3 Tính toán bệ trụ theo phương pháp giằng chống Sơ đồ tính toán Tải trọng tính ... Phước theo sơ đồ Chống - Giằng 3.1 Số liệu tải trọng tính toán 3.2 Phân tích bệ trụ theo phương pháp thông thường 3.3 Tính toán bệ trụ theo phương pháp Chống Giằng 3.4 Liểm tra khả chịu lực Chống ... việc kết cấu bệ trụ cầu Thuận Phước theo mô hình Giằng Chống - Tính toán bệ trụ cầu Thuận Phước theo cách làm thông thường theo mô hình Giằng Chống - So sánh kết tính toán hai cách tính Đề tài...
 • 47
 • 1,541
 • 11

Bài giảng bộ nhớ ảo

Bài giảng bộ nhớ ảo
... vào nhớ vật lý Khoa KTMT Bộ nhớ ảo (tt) Ưu điểm nhớ ảo – Số lượng process nhớ nhiều – Một process thực thi kích thước lớn nhớ thực – Giảm nhẹ công việc lập trình viên  • Không gian tráo đổi nhớ ... quan nhớ ảo Cài đặt nhớ ảo : demand paging Cài đặt nhớ ảo : Page Replacement – Các giải thuật thay trang (Page Replacement Algorithms)    Vấn đề cấp phát Frames Vấn đề Thrashing Cài đặt bộ nhớ ... list, tables cấp phát nhớ (cấp phát tónh) nhiều yêu cầu thực – Một số tính dùng chương trình – Cả chương trình có đoạn code chưa cần dùng  Bộ nhớ ảo (virtual memory): Bộ nhớ ảo kỹ thuật cho phép...
 • 25
 • 1,495
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: các phương thức thả cá cho ăn và quản lý nào là hợp lý trong nuôi cá ao nước chảykỹ thuật nuôi cá ao nước chảykỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnhnuôi cá ao nước tĩnhkỹ thuật nuôi cá ao nước ngọtbài giảng nuôi cá biểnnuôi cá ao nước tùcác loại thức ăn sử dụng trong nuôi cá ao nước tĩnhnuôi cá ao nước tĩnh muốn đạt năng suất cao cần chọn ao nuôi và xác định loài cá nuôi chính như thế nào là hợp lýbiết mật độ nuôi thành phần và tỷ lệ thả ghép các loài cá với nhau khi nuôi cá ao nước tĩnhnuôi cá ao nước tĩnh cách cho cá ăn thế nào để các loài cá ghép với nhau không cạnh tranh thức ăn mà còn hỗ trợ nhau làm môi trường nuôi cá tốt hơnkỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh hệ vacnuôi cá trong ao nước chảybài giảng điện tử sông nước cà maunuôi cá aoThánh phêrô và chén đắngPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảngHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niênVan hoa dog bang bac boBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân1 GioiThieuVeLTHDT2 c++motsomorongsoc