SÓNG VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG

Nghiên cứu biến dạng đàn hồi - phi tuyến quá trình truyền sóng đàn hồi của kim loại, hợp kim bằng phương pháp mô men

Nghiên cứu biến dạng đàn hồi - phi tuyến và quá trình truyền sóng đàn hồi của kim loại, hợp kim bằng phương pháp mô men
... dạng đàn hồi biến dạng kim loại 2.3 PPMM nghiên cứu trình biến dạng phi tuyến KL * Xây dựng đợc biểu thức giải tích tả phụ thuộc ứng suất vào phơng pháp men độ biến dạng trình biến dạng phi ... Cr Al-Cu, Cu-Ni, Cu-Zn, Al-Mg, Ag-Mg, Ag- Nghiên cứu trình biến dạng phi tuyến KL HK Đã thu Pd, Ag-Zn, Cr-Ni, Cr-Fe, V-W, V-Nb, V-Ta, Fe-Cu, Pt-Ir (với nhiều nồng đợc biểu thức giải tích tả ... tính chất đàn hồi KL cấu trúc LPTD LPTK nh: đun đàn hồi, số đàn hồi vận tốc truyền sóng đàn hồi Đặc biệt, nghiên cứu trình biến dạng phi tuyến KL, thu đợc biểu thức tả quan hệ phi tuyến ứng...
 • 14
 • 502
 • 0

Thiết bị quá trình truyền chất - Chương 1

Thiết bị và quá trình truyền chất - Chương 1
... k(CA - CA*)a(CB - CB*)b ⇒ ∆C = (CA - CA*)a(CB - CB*)b hồûc u = k1CAaCBb - k2CRrCSs ∆C1 = CAaCBb ∆C2 = CRrCSs ⇒ u = k1∆C1 - k2∆C2 * Quạ trçnh dë thãø: +) Háúp thủ hay ngỉng håi : ∆C = C - C* C: ... -0 .2 ÷ -0 .3 So sạnh cäng sút Q1 v Q2 våïi Q2 = 2Q1 v láúy n = -0 .2 ta cọ: − 2Q S mQ2 0.2 = = ( ) −0.2 = 0.87 − 0.2 S1 mQ1 Q1 Nghéa l nãúu cäng sút tàng lãn láưn thç giạ thnh sn pháøm gim âi 13 % ... tháúy: R = aQ-0.4 a: l hãû säú phủ thüc vo cháút ca sn xút Nãúu so sạnh hãû thäúng våïi cäng sút Q1 v Q2 våïi Q2 = 2Q1 thç: − 2Q R2 aQ2 0.4 = = ( ) −0.4 = 0.76 ⇒ R2 = 0.76R1 − 0.4 R1 aQ1 Q1 Nghéa...
 • 13
 • 424
 • 0

Thiết bị quá trình truyền chất - Chương 2

Thiết bị và quá trình truyền chất - Chương 2
... Ca2+, Mg2+ a/ Phỉång phạp hoạ hc: * Phỉång phạp väi-xä âa: väi trỉåïc räưi xä âa sau - Väi loải âäü cỉïng tảm thåìi, loải sàõt v CO2 Ca(HCO3 )2 + Ca(OH )2 = 2H2O + 2CaCO3 Mg(HCO3 )2 + Ca(OH )2 = 2H2O ... Ca(OH )2 = 2H2O + CaCO3 + MgCO3 FeSO4 + Ca(OH )2 = Fe(OH )2 + CaSO4 4Fe(OH )2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 - Xä âa loải âäü cỉïng vénh viãùn MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3 + Na2SO4 MgCl + Na2CO3 = MgCO3 + 2NaCl CaSO4 ... dủ: - Sn xút NH3 cáưn tåïi 1500 m3H2O/T - Såüi nhán tảo cáưn tåïi 25 00 m3H2O/T 22 - H2SO4 cáưn tåïi 50 m3H2O/T II Phán loải: 1/ Nỉåïc khê quøn: Âọ l nỉåïc mỉa, cọ êt tảp cháút v múi ho tan 2/ ...
 • 9
 • 263
 • 0

Thiết bị quá trình truyền chất - Chương 3

Thiết bị và quá trình truyền chất - Chương 3
... têch) sau: H2: 5 2-5 7; N2: 17. 5-1 9; NH3: 1 2-1 8; CH4: 6.6; Ar: 5.5 - Khê â chuøn hoạ âi vo thiãút bë ngỉng tủ (2) âỉåüc lm sảch bàòng nỉåïc, nhiãût âäü tỉì 12 0-2 00oC xúng cn 2 5 -3 5oC Pháưn låïn amoniac ... âäü 25 35 oC 2CH2CH2(OH)NH2 + H2O + CO2 ↔ (CH2CH2(OH)NH3)2CO3 CH2CH2(OH)NH2 + H2O + CO2 ↔ (CH2CH2(OH)NH3)HCO3 2CH2CH2(OH)NH2 + H2S ↔ (CH2CH2(OH)NH3)2S CH2CH2(OH)NH2 + H2S ↔ (CH2CH2(OH)NH3)HS 28 ... phỉång phạp Cu-NH3 Tỉïc dng múi âäưng acetat nỉåïc amoniac âãø háúp thủ Quạ trçnh âỉåüc tiãún hnh åí P = 12 0 -3 20atm, to < 25oC v sỉí dủng thạp âãûm âãø háúp thủ: Cu(NH3)nOOH + CO = [Cu(NH3)nCO]OOH...
 • 4
 • 200
 • 0

Thiết bị quá trình truyền chất - Chương 4

Thiết bị và quá trình truyền chất - Chương 4
... xúng 44 0oC, khê âi vo låïp xục tạc III náng mỉïc chuøn hoạ SO2 lãn 96% Khi âi vo låïp xục tạc IV khê åí nhiãût âäü 41 5 -4 18oC v tải âáy SO2 chuøn hoạ tiãúp lãn âãún 98% 2/ Háúp thủ SO3: - Häùn ... SO2 to nhiãût våïi cháút xục tạc V2O5, nhiãût âäü phn ỉïng oxy hoạ täút nháút khong 44 0oC räưi gim xúng 41 5 -4 20oC Do âọ, trỉåïc âỉa vo thiãút bë tiãúp xục âãø thỉûc hiãûn phn ỉïng oxy hoạ, khê ... cäng âoản ny (Hçnh 4. 4.) - Häùn håüp khê sau âỉåüc mạy nẹn (1) nẹn qua thiãút bë lc (2), âi vo thiãút bë truưn nhiãût kiãøu äúng chm (3) v âỉåüc gia nhiãût âãún nhiãût âäü 23 0-2 40 oC bàòng nhiãût...
 • 4
 • 171
 • 0

Thiết bị quá trình truyền chất - Chương 5

Thiết bị và quá trình truyền chất - Chương 5
... amoniac coù nọửng õọỹ 1 0-1 2% NH3 Tổỡ thióỳt bở loỹc (4) khờ õi vaỡo thióỳt bở tióỳp xuùc (5) õóứ oxy hoaù NH3 thaỡnh NO khoới (5) họựn hồỹp khờ nitroza coù nhióỷt õọỹ lón õóỳn 75 0-8 50 oC õổa qua nọửi ... (Hỗnh 5. 2.) - Khọng khờ õổồỹc õổa qua thióỳt bở laỡm saỷch khờ bũng nổồùc hay bũng xọ õa loaợng (1) õóứ khổớ khờ coù tờnh axit vaỡ qua thióỳt bở loỹc bũng daỷ (2) õóứ loaỷi taỷp chỏỳt cồ hoỹc - Sau ... tuỏửn hoaỡn õóửu õổồỹc laỡm laỷnh trổồùc bồm trồớ laỷi thaùp hỏỳp thuỷ - Ra khoới thaùp ( 15) họựn hồỹp khờ coỡn khoaớng 0. 6-0 .8% oxyt nitồ Khờ õổồỹc õổa vaỡo thaùp hỏỳp thuỷ xọ õa (16), (17) õóứ...
 • 3
 • 216
 • 0

Thiết bị quá trình truyền chất - Chương 6

Thiết bị và quá trình truyền chất - Chương 6
... NH3 gäưm hai giai âoản: Giai âoản 1: 2NH3 + CO2 H2N-CO-ONH4 Giai âoản 2: khỉí nỉåïc ca amän cacbamat âãø tảo thnh ure': H2N-CO-ONH4 H2N-CO-NH2 - Trong cäng nghiãûp cọ nhiãưu lỉu trçnh âiãưu chãú ... lải, pháưn nh âỉåüc båm (11) âỉa vo thạp (9) + Sn pháøm lng åí (8) gäưm: 4 6- 4 7% ure', 25% H2N-CO-ONH4, 1 3-1 4% H2O v 1 5-1 6% NH3 Häùn håüp nọng chy âỉåüc gim ạp sút xúng atm, sau âọ cho vo thạp chỉng ... 3 0-3 5oC Cạc hảt sn pháøm råi xúng bàng ti ( 16) âỉa vo kho v âọng bao 2/ Cäng nghãû sn xút phán ure': - Ure' sảch CO(NH2)2 l nhỉỵng tinh thãø khäng mu, cọ hm lỉåüng nitå theo lê thuút 46. 6% -...
 • 8
 • 253
 • 0

Thiết bị quá trình truyền chất - Chương 7

Thiết bị và quá trình truyền chất - Chương 7
... ClO-, ClO 3-, v c Cl2 ho tan Âiãưu ny lm cho vng catolit täưn tải cạc phn ỉïng: Cl2 + OH- (xụt) = Cl- + HClO HClO + OH- = ClO- + H2O Cạc ion ClO-, ClO 3- bë khỉí trãn catät: ClO 3- + 6H+ + 6e = Cl- ... NaCl + NaOCl + 2H2O Màût khạc: ϕCl- = 1.33V ϕClO- = 0.94V Cho nãn ion ClO- ỉu tiãn phọng âiãûn trỉåïc ion Cl- Phn ỉïng xy sau: 6ClO- + 6OH- - 6e = ClO 3- + 4Cl- + O2 + 3H2O 49 Nhỉ váûy, mún tảo ... cỉûc m tải âọ quạ thãú phọng âiãûn ca ion OH- låïn hån quạ thãú phọng âiãûn ca ion Cl-, (ηOH- > ηCl-) cho (ϕOH-+ ηOH- > ϕCl-+ ηCl-) Nhỉ váûy, ion Cl- s ỉu tiãn phng âiãûn 0.83 1.33 ϕa(V) Qua nghiãn...
 • 12
 • 243
 • 0

Thiết bị quá trình truyền chất - Chương 8

Thiết bị và quá trình truyền chất - Chương 8
... 2∆HH2O - ∆HPbO2 - 2∆HH2SO4 ∆H = 2 (-2 18. 8) + 2 (-6 8. 31) - (-6 5.5) - 2 (-2 07.45) = -9 3 .82 0 kcal/mol ∆H = -9 382 0 cal/mol ∂E ∂E : hãû säú nhiãût âäü; thỉåìng láúy = 0.0003 Volt/âäü ∂T ∂T 4. 18 × 9 382 0 ... ρ U(V) Un thåìi gian nghè B (2.7V) Eaq Eaq 2.4V Eo 20 - - 2.01.96 A(1.7) ∆E Up 15 - - 1.51.27 Eo ∆E IpRaq 1.27 ρ 10 - - 1. 0- 5- 0.54 - 0.5 - InRaq ρ 1.11 1.11 Ip In Cp = 5.4×10 = 54 A.h Cn = In×tn ... lm gim tøi th ca accu: 68 - Àn mn sỉåìn cỉûc chiãúm 31% - Biãún âäøi cỉûc ám 25% - Do nảp âiãûn sai 14% - Lm biãún cháút cỉûc ám 6% - Hng lạ cạch 5% - Tåi dỉång cỉûc 4% - Hng v 15% 3/ Sỉí dủng...
 • 14
 • 129
 • 0

nghiên cứu về trao đổi nhiệt khối lượng giữa các pha trong các quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt

nghiên cứu về trao đổi nhiệt và khối lượng giữa các pha trong các quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt
... 36 hợp chất lỏng chứa bọt sóng xung kích lan truyền hỗn hợp 3.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha sóng xung kích lan 36 truyền hỗn hợp 3.1.1.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha hỗn hợp dầu thô 36 chứa ... chất lỏng chứa bọt có tƣơng tác sóng xung kích số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt 3.2.1 Quá trình trao đổi nhiệt pha có tƣơng tác sóng 61 xung kích số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt 3.2.1.1 Quá trình trao ... THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƢỢNG GIỮA CÁC PHA TRONG CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP CHẤT LỎNG CHỨA BỌT Ngành : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Mã số: 60.52.04 Học...
 • 90
 • 110
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu về TRAO đổi NHIỆT KHỐI LƯỢNG GIỮA các PHA TRONG các QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG một số hỗn hợp CHẤT LỎNG CHỨA bọt

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu về TRAO đổi NHIỆT và KHỐI LƯỢNG GIỮA các PHA TRONG các QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG một số hỗn hợp CHẤT LỎNG CHỨA bọt
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ****** BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƯỢNG GIỮA CÁC PHA TRONG CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN SÓNG TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP CHẤT LỎNG CHỨA ... HỢP 3.1 QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ KHỐI LƯỢNG GIỮA CÁC PHA KHI CÓ SÓNG XUNG KÍCH LAN TRUYỀN TRONG HỖN HỢP 3.1.1 QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT GIỮA CÁC PHA TRONG MỘT SỐ HỖN HỢP LỎNG- HƠI 3.1.1.1 Quá ... kết nghiên cứu trình trao đổi nhiệt khối lượng pha trình truyền sóng số hỗn hợp chất lỏng chứa bọt như: hỗn hợp nước chứa bọt hơi, dầu thô chứa bọt hơi, nitơ lỏng chứa bọt freon 21 chứa bọt hơicó...
 • 26
 • 121
 • 0

Lễ hội quá trình vận động của nó trong đời sống kinh tế xã hội thăng long hà nội

Lễ hội và quá trình vận động của nó trong đời sống kinh tế xã hội thăng long hà nội
... lưu tất khu vực, hàng hoá nông, lâm sản miền thấy Nội Quá trình vận động lễ hội Thăng Long - Nội Phù hợp với bối cảnh kinh tế - hội đây, lễ hội Thăng Long - Nội vận động theo phát triển ... năm 2008 1070 lễ hội (Hà Nội 535 + Tây (cũ) 535 tổng số 543 lễ hội Nội 552 lễ hội Tây), chưa kể số lễ hội huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc chuyển Như vậy, khẳng định, vùng lễ hội đậm đặc ... nghi lễ, lễ hội vốn từ dân gian gia công, nâng cấp để trở thành lễ hội cung đình mà thấy lịch sử Điều tạo sắc thái riêng cho văn hoá Thăng Long - Nội - nhóm lễ hội cung đình Vận động theo hội...
 • 8
 • 426
 • 0

quá trình truyền bá tiếp thu những hệ tư tưởng trong thời kỳ Bắc thuộc (Nho, Đạo, Phật) đối với đời sống văn hóa làng Việt

quá trình truyền bá tiếp thu những hệ tư tưởng trong thời kỳ Bắc thuộc (Nho, Đạo, Phật) đối với đời sống văn hóa làng Việt
... người Việt Thời kỳ Bắc thu c khoảng thời gian dài với nhiều biến động nhiều luồng tưởng, phạm vi tiểu luận xin đề cập đến tác động ba luồng tưởng Nho, Đạo,Phật tới đặc trưng làng việt Nam ... bão, ác giả ác báo b, Tác động tới văn hóa làng Cũng giống Đạo giáo, tác động Phật giáo tới văn hóa làng chủ yếu lĩnh vực tưởng đạo đức, lối sống, tín ngưỡng nghệ thu t - Người Việt Nam tìm ... cấp biến chuyển Vì có giá trị phổ biến hệ thống tưởng tôn giáo có sức sống lâu dài (7) Người Việt Nam tiếp thu luồng tưởng thường có khuynh hướng tiếp thu giá trị phổ biến, giá trị tồn thừa...
 • 9
 • 561
 • 5

Lối sống trong giới trẻ nước ta hiện nay, nhìn từ biểu hiện quá trình nhận thức

Lối sống trong giới trẻ nước ta hiện nay, nhìn từ biểu hiện và quá trình nhận thức
... mở đầu Phần nội dung I Lối sống giới trẻ nớc ta Những biểu tích cực 2 Những biểu tiêu cực II Nhìn nhận thực trạng từ trình nhận thức Từ phía gia đình_xã hội 6 Từ thân giới trẻ Kết luận 11 13 ... Điều góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, lối sống thiếu đạo đức lan tràn giới trẻ Nhìn nhận thực trạng biểu lối sống niên từ trình nhận thức vừa nhằm đánh giá lối sống họ, tìm giải pháp giải vấn đề, ... Phần nội dung I Lối sống giới trẻ nớc ta Những biểu tích cực Giới trẻ niên Việt Nam nhận đợc quan tâm toàn xã hội Họ ngời kế cận phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc ta Nhìn nhận lại chặng đờng...
 • 13
 • 19,838
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: chất chứa mầm bệnh và quá trình truyền lâyđiều kiện phát sinh bệnh và quá trình truyền lây nguyên tắc dùng thuốc trong điều trị bệnh môi trường ao nuôi cáphương pháp mô tả kênh và quá trình truyềnquá trình truyền sóngquá trình truyền sóng là gìquá trình truyền sóng cơquá trình truyền sóng vô tuyếnquá trình truyền sóng làquá trình truyền sóng trên đường dây tải điệnbản chất của quá trình truyền sóngquá trình truyền sóng trong không gianmột số kết quả rút ra từ thực hiện điều tra xã hội học và quá trình khảo sát trên ba tờ báo gia đình và xã hội sức khoẻ và đời sông và phụ nữ việt namgen mã di truyền và quá trình nhân đôi của adntruyền hình số mặt đất dvbt và quá trình chuyển đổi sang dvbt2ghen ma di truyen va qua trinh nhan doi adn inh hoc 1250 ThongTinTiengAnh NguyenVanTuyen 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU53 ThongTinTiengAnh VuThiKimNgan 2015.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUTài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2015Tìm số chiaGiảm đi một số lầnGiảm đi một số lầnLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUBài 6. Bảo vệ thông tin máy tínhLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUchủ đề bản thânGấp một số lên nhiều lầnBài 8. Sống chan hoà với mọi ngườiBiên bản và nghị quyết năm 200820150831 20150831 dlg tb ny gd bs 19.932.609 cpĐồ dùng dạy học Toán lớp 1 (Hình vẽ)Effect of heat conduction of penny (nhiệt lạnh)