Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0-30m nước) tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0-30m nước) tỉnh Sóc Trăng
... pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nƣớc) tỉnh Sóc Trăng góp phần đánh giá nguồn tài nguyên khoáng sản rắn đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý ... NGUYỄN THI ̣BÍCH NGỌC ́ NGHIÊN CƢU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN VÙNG BIỂN NÔNG VEN BỜ (0-30M NƢỚC) TỈNH SÓC TRĂNG Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trƣờng Mã số: ... triển bền vững Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá đƣợc triển vọng tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ tỉnh Sóc Trăng; - Đề xuất đƣợc giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý phục vụ phát triển...
 • 81
 • 342
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 30m nước) tỉnh sóc trăng

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 – 30m nước) tỉnh sóc trăng
... nghiên cứu đánh giá cẩn trọng Đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ (0 30m nước) tỉnh Sóc Trăng góp phần đánh giá nguồn tài nguyên ... nguyên khoáng sản rắn đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp phục vụ phát triển bền vững Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá triển vọng tài nguyên khoáng sản rắn vùng biển nông ven bờ tỉnh Sóc Trăng; ... dạng khoáng sản biển, đặc biệt dầu khí khoáng sản rắn Vùng biển nông ven bờ (từ 30m nước) tỉnh Sóc Trăng đánh giá vùng có triển vọng khoáng sản rắn, đặc biệt vật liệu xây dựng Đây nguồn tài nguyên...
 • 87
 • 36
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường nước vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận

Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường nước vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận
... vung Ninh Thuan - Binh Thuan phat trien theo nhom chinh [26]: - Nhom dut gay DB - TN: Gom hai dut gay chinh la Ham Tan - Cam Ranh va Song Dinh - Da Don - Nhom dut gay TB - DN : dut gay Di Linh - ... viing Ninh Thuan - Binh Thuan DANH MUC C A C HINH V E Hinh 2.1 Ban d6 Dia mao tinh Ninh Thuan - Binh Thuan Hinh 2.2 Ban Da't viing Ninh Thuan - Binh Thuan Hinh 2.3 Ban Tham thuc vat Ninh Thuan - ... doi trung - Doi v6i cac khu vuc it va rat it mua, cac thang kho ( X ^ g < 2T - nhiet dp tmng binh thang) keo dai - thang (XI hoac Xn - IV), c6 toi - thang han < T) va - thang kiet - (X^^^g (X^^ng...
 • 141
 • 207
 • 2

Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên một số vũng, vịnh chủ yếu ven bờ biển việt nam kiểm kê hệ thống vũng vịnh ven bờ biển việt nam

Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng, vịnh chủ yếu ven bờ biển việt nam  kiểm kê hệ thống vũng vịnh ven bờ biển việt nam
... pháp sử dụng hợp tài nguyên số vũng - vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam thuộc chơng trình KC 09 Điều tra nghiên cứu ứng dụng Công nghệ biển, nhiệm vụ chuyên đề kiểm hệ thống vũng vịnh ven bờ ... vũng vịnh Việt Nam việc làm cần thiết góp phần việc quản sử dụng hợp tài nguyên vũng vịnh Việt Nam Trong khuôn khổ nhiệm vụ đề tài KC 09 22: Đánh giá trạng, dự báo biến động đề xuất giải pháp ... hệ thống vũng - vịnh ven biển Việt Nam Kết thống đợc 48 vịnh vụng phân bố dọc theo dải bờ biển từ Bắc vào Nam Một số vũng - vịnh tên đợc thống đề tài gọi theo tên địa phơng gần Các vũng- vịnh...
 • 18
 • 504
 • 4

vận dụng các nguyên khoa học môi trường phân tích và đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên than bùn khu vực u minh hạ

vận dụng các nguyên lý khoa học môi trường phân tích và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên than bùn khu vực u minh hạ
... DUNG CHÍNH • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THAN BÙN U MINH HẠ • CHƯƠNG II: SỬ DỤNG THAN BÙN • CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT THAN BÙN U MINH HẠ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THAN ... lượng than bùn U Minh Hạ sản xuất chất humic tốt Than bùn U Minh Hạ hoàn toàn đủ đi u kiện để sử dụng sản xuất chất humic CHƯƠNG II: SỬ DỤNG THAN BÙN THEO HƯỚNG NGUYÊN LI U KHOÁNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ... sinh học cân sinh thái CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT THAN BÙN U MINH HẠ 2.2 Đối với khu vực khai thác - phục hồi vùng đệm: a Sử dụng có hi u tài nguyên liên quan...
 • 18
 • 462
 • 0

Đề tài đánh giá hiện trạng, dự báo biển đông về đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên một số vùng vịnh chủ yếu ven biển việt nam

Đề tài đánh giá hiện trạng, dự báo biển đông về đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vùng  vịnh chủ yếu ven biển việt nam
... nghệ Việt Nam Phân viện Hải dơng học Hải Phòng Đề tài cấp Nhà nớc KC 09 - 22 Đánh giá trạng, dự báo biến động đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên số vũng - vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam ... vụ Đề tài cấp Nhà nớc KC 09 - 22 Đánh giá trạng, dự báo biến động đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên số vũng - vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam Phân viện Hải dơng học Hải Phòng chủ ... thống vũng vịnh ven bờ biển việt nam dới góc độ an ninh, quốc phòng 4.1 Quan điểm định hớng sử dụng hợp tài nguyên 4.1.1 Khái niệm sử dụng hợp tài nguyên Vũng vịnh ven bờ biển tài nguyên địa...
 • 35
 • 58
 • 0

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn việt nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp chuyên đề các giải pháp sử dụng hợp tài nguyên thiê

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn việt nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp  chuyên đề các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiê
... hại) - Nớc vệ sinh môi trờng Chơng Kết nghiên cứu chuyên đề "Các giải pháp sử dụng đất hợp tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trờng nông thôn theo vùng sinh thái đặc trng" 2.1 Nguyên nhân suy ... thái - Tác động hậu việc suy thoái môi trờng nguồn tài nguyên nông thôn số vùng - Các sách giải pháp bảo vệ môi trờng sử dụng hợp nguồn tài nguyên nông thôn số vùng 1.3 Phơng pháp nghiên cứu ... phù hợp với đặc điểm vùng nghiên cứu 1.2 Nội dung : - Nguyên nhân suy thoái môi trờng nguồn tài nguyên nông thôn số vùng sinh thái - Hiện trạng môi trờng sử dụng tài nguyên nông thôn số vùng sinh...
 • 49
 • 315
 • 0

Đánh giá hiện trạng khai thác rừng ngập mặn để phục vụ cho mục đích nuôi tôm trên cơ sở đó sẽ đề xuất giải pháp sử dụng hợp tại xã Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam

Đánh giá hiện trạng khai thác rừng ngập mặn để phục vụ cho mục đích nuôi tôm trên cơ sở đó sẽ đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tại xã Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam
... mặn để phục vụ cho mục đích nuôi tôm sở đề xuất giải pháp sử dụng hợp Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam nhằm đánh giá trạng khai thác diện tích rừng ngập mặn đề xuất giải pháp quản sử dụng ... thống giải vấn đề xúc Xuất phát từ luận thực tiễn với lòng mong muốn góp phần trí tuệ nhỏ bé nhằm khôi phục trạng rừng ngập mặn địa phương nên chọn đề tài: "Đánh giá trạng khai thác rừng ngập mặn ... trạng khai thác gỗ củi, phá rừng ngập mặn làm đầm nuôi tôm khiến diện tích rừng ngập mặn bị thu hẹp Dưới số nghiên cứu diện tích rừng ngập mặn tỉnh thành phố nước ta: Hiện nay, Theo PGS-TS Nguyễn...
 • 19
 • 1,033
 • 7

Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp một số hồ nước tại các quận nội thành hà nội

Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ nước tại các quận nội thành hà nội
... lựa chọn đề tài: Nghiên cứu hình thành, phát triển đề xuất giải pháp sử dụng hợp số hồ nước quận nội thành Nội để Hồ Nội không điểm nóng môi trường mà thực phát huy vai trò sống động ... cứu nước hình thành, phát triển hồ nước, cụ thể hồ nước khu vực đồng châu thổ - Phân tích, đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới hình thành phát triển hồ nước quận nội thành Nội nói riêng khu vực thành ... ao hồ Chương 3: Đặc điểm hình thành phát triển số hồ nước quận nội thành Nội Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ Nội có 111 hồ, bao gồm hồ khu vực ngoại thành, với tổng diện tích mặt nước...
 • 19
 • 375
 • 0

Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp một số hồ nước tại các quận nội thành Hà Nội

Nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý một số hồ nước tại các quận nội thành Hà Nội
... 2: Các nhân tố ảnh hƣởng tới hình thành phát triển số hồ nƣớc quận nội thành Nội Chƣơng 3: Đặc điểm hình thành phát triển số hồ nƣớc quận nội thành Nội Chƣơng 4: Đề xuất giải pháp sử dụng ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Đỗ Thị Ngân NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ MỘT SỐ HỒ NƯỚC TẠI CÁC QUẬN NỘI THÀNH HÀ NỘI Chuyên ... lựa chọn đề tài: Nghiên cứu hình thành, phát triển đề xuất giải pháp sử dụng hợp số hồ nước quận nội thành Nội để Hồ Nội không điểm nóng môi trƣờng mà thực phát huy vai trò sống động...
 • 102
 • 282
 • 0

Kiểm kê bổ sung, nghiên cứu xác định nguyên nhân sâu xa suy thoái và đề xuất giải pháp sử dụng hợp để bảo tồn một số hệ sinh thái đất ngập nước vùng nội địa 111148

Kiểm kê bổ sung, nghiên cứu xác định nguyên nhân sâu xa suy thoái và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý để bảo tồn một số hệ sinh thái đất ngập nước vùng nội địa 111148
... kếm bố >ung đe xây dựng sơ liệu đủ vè Jut ngập nước va xác định nguvên nhân lam SL thối hệ sinh thái ĐNN đẽ xuất giai pháp 1V sử dung hợp nhăm góp phàn hao tơn phát triên hèn \ Cmư ĐNN nội ... yếu tố định lượng để xác định ranh giới dạng ĐNN M ột số dạng Đ N N xác định dựa vào vếu tơ địa mạo (cháng hạn loại từ đèn 6), dạng khác lại dựa vào trạng sử dụng đất (như dạng 10 15) Đây hệ thống ... theo đa dạng hệ sinh thái tài ngun thiên nhiên Mỗi nhóm Đ N N ven bờ lại chứa đựng m ột vài hệ sinh thái, trái lại kiểu loại Đ N N trùng với hệ sinh thái tên Các vùng ĐNN hệ sinh thái Đ N N ven...
 • 99
 • 203
 • 1

luận văn nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh bình thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo tồn và phục hồi

luận văn nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh bình thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi
... khai thác titan tới hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo tồn phục hồi Trong đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu tác động khai thác titan tới đa ... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KHAI THÁC TITAN TỚI CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN, ... sinh thái ven biển Mục tiêu chung: Đánh giá tác động khai thác khoáng sản titan tới hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất giải pháp sử dụng hợp tài nguyên, bảo tồn phục hồi hệ sinh...
 • 107
 • 341
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp địa bàn huyện yên bình tỉnh yên báisử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản                 hình  4 4   các phương hướng sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sảnbảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sảnnghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp tỉnh ở quản bìnhgiải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên đấtbiện pháp sử dụng hợp lý tài nguyên đấttiểu luận môn bảo vệ môi trường và sử fụng hợp lý tài nguyên khoáng sảnnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênluận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxnghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý sử dụng tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông vu gia sông hàn đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững thành phố đà nẵngnghiên cứu đề xuất giải phápđồ án nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã cao lãnh tỉnh đồng thápkiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm vầ hiệu quảbáo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả