Chế tạo và khảo sát tính chất vật lý của các hạt fe3o4 và fe3o4 pha tạp

CHẾ tạo KHẢO sát TÍNH CHẤT vật của các hạt fe3o4 fe3o4 PHA tạp

CHẾ tạo và KHẢO sát TÍNH CHẤT vật lý của các hạt fe3o4 và fe3o4 PHA tạp
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Tô Thành Tâm CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁC HẠT Fe3O4 Fe3O4 PHA TẠP Chuyên ngành: vật chất rắn Mã số: 60 44 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... đổi chất hoạt hóa bề mặt dung môi không ảnh hưởng nhiều đến trình chế tạo Nhược điểm phương pháp tính đồng hạt nano không cao khó khống chế trình hình thành hạt nano .Hạt nano từ tính chế tạo ... kích thước hạt, hạt tạo có kích thước lớn 2.2 Quy trình chế tạo mẫu : Việc chế tạo hạt nano từ tính Fe 3O4 phương pháp đồng kết tủa dựa vào phản ứng hoá học: 2FeCl3 + FeCl2 + 8NaOH  Fe3O4 + 8NaCl...
 • 56
 • 132
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chế tạo khảo sát tính chất vật của các hạt Fe3O4 Fe3O4 pha tạp

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chế tạo và khảo sát tính chất vật lý của các hạt Fe3O4 và Fe3O4 pha tạp
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Tô Thành Tâm CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CÁC HẠT Fe3O4 Fe3O4 PHA TẠP Chuyên ngành: vật chất rắn Mã ... hợp, hạt nano phải phân tán cho hạt tính chất lý, hóa giống để điều khiển phân phối sinh học loại bỏ sinh học Để đáp ứng yêu cầu ứng dụng hạt nano từ tính Fe3O4 phải có từ tính lớn nhờ pha tạp ... kích thước hạt, hạt tạo có kích thước lớn 2.2 Quy trình chế tạo mẫu : Việc chế tạo hạt nano từ tính Fe3O4 phương pháp đồng kết tủa dựa vào phản ứng hoá học: 2FeCl3 + FeCl2 + 8NaOH  Fe3O4 + 8NaCl...
 • 57
 • 236
 • 0

Khảo sát tính chất vật trong dịch chuyển nguyên tử dưới sự kích thích kết hợp của các chùm tia laser

Khảo sát tính chất vật lý trong dịch chuyển nguyên tử dưới sự kích thích kết hợp của các chùm tia laser
... Khảo sát tính chất vật dịch chuyển nguyên tử kích thích kết hợp chùm tia laser làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ vật Mục tiêu luận văn nghiên cứu, tìm hiểu tính chất vật khảo ... tác hai chùm laser kết hợp gần sóng quay gần lưỡng cực điện để tìm mức dịch chuyển nguyên tử Từ đề xuất mức khảo sát dịch chuyển 31 để khảo sát tượng suốt cảm ứng điện từ tính chất vật có liên ... Trình bày sở thuyết tương tác hệ nguyên tử với xung ánh sáng môi trường quang học kết hợp Chương 2: Khảo sát tính chất vật có xác suất dịch chuyển nguyên tử môi trường quang học kết hợp có hiệu...
 • 39
 • 58
 • 1

Khảo sát tính chất vật trong dich chuyển nguyên tủ dưới sự kích thích kết hợp của các chùni tia laser

Khảo sát tính chất vật lý trong dich chuyển nguyên tủ dưới sự kích thích kết hợp của các chùni tia laser
... lên nguyên tử chùm laser kết hợp Trong luận văn này, khảo sát tính chất vật tượng suốt cảm ứng điện từ bẫy quang từ 5 Do đó, chọn đề tài: Khảo sát tính chất vật dich chuyển nguyên tủ kích ... để khảo sát tính chất hiệu ứng suốt điện từ 25 Chương KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LÝ KHI CÓ DỊCH CHUYỂN NGUYÊN l TRONG MÔI TRƯỜNG QUANG HỌC KÉT HỢP 2.1 Khảo sát tượng suốt cảm ứng điện tù’ cho hệ nguyên ... kích thích kết hợp chùni tia laser làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ vật Mục tiêu luận văn nghiên cứu, tìm hiểu tính chất vật khảo sát giao thoa lượng tử xác suất dịch chuyển nguyên...
 • 29
 • 174
 • 0

Tính chất vật của khối hạt

Tính chất vật lý của khối hạt
... oh t - Di n tích b m t h p ph 29 2.3 Tính ch t v t c b n c a kh i h t Tính hút m c a h t Tính n ng h p ph gi i h p ph tn c ah c g i tính hút m c a h t Tính hút m c a h t ph thu c vào thành ... -tr a c k 2.3 Tính ch t v t c b n c a kh i h t Góc nghiêng TN (o) TT Tên h t Sai khác (o) Thóc 34-45 10 Ngô 30-40 10 Lúa mì 23-38 15 ng 24-32 V ng (mè) 27-34 ut 2.3 Tính ch t v t c b n c a ... h t II.2 Tính t ng phân c p Khái ni m: Kh i nông s n (kh i h t) di ng toàn th cá th ch u tác ng t ng h p u ki n ngo i c nh, c tính v t a b n thân o nên s phân ph i m i, lúc h t có tính ch t...
 • 20
 • 803
 • 1

Nnhững tính chất vật của khối hạt có liên quan đến công tác bảo quản

Nnhững tính chất vật lý của khối hạt có liên quan đến công tác bảo quản
... thüc vo âäü áøm ca khäng khê bao quanh khäúi hảt Âäü áøm ca khäng khê bao quanh låïn thç hảt s hụt thãm áøm v thy pháưn tàng lãn, ngỉåüc lải âäü áøm ca khäng khê bao quanh nh thç hảt nh båït håi ... âäü räùng âọng mäüt vai tr ráút quan trng vç nãúu âäü räùng nh lm cho hảt hä háúp úm khê v s lm gim âi âäü náøy máưm ca hảt Âäü räùng ca khäúi hảt cn giỉỵ vai tr quan trng viãûc thäng giọ (nháút ... no âọ nhỉng khäng phạt hiãûn këp thåìi, âàûc truưn v dáùn nhiãût cháûm nãn nhiãût khäng ta ngoi âỉåüc, chụng ám è v truưn dáưn âäü nhiãût cao sang cạc khu vỉûc khạc, âãún phạt hiãûn âỉåüc thç...
 • 17
 • 242
 • 1

Những tính chất vật của khối hạt có liên quan đến bảo quản

Những tính chất vật lý của khối hạt có liên quan đến bảo quản
... thüc vo âäü áøm ca khäng khê bao quanh khäúi hảt Âäü áøm ca khäng khê bao quanh låïn thç hảt s hụt thãm áøm v thy pháưn tàng lãn, ngỉåüc lải âäü áøm ca khäng khê bao quanh nh thç hảt nh båït håi ... âäü räùng âọng mäüt vai tr ráút quan trng vç nãúu âäü räùng nh lm cho hảt hä háúp úm khê v s lm gim âi âäü náøy máưm ca hảt Âäü räùng ca khäúi hảt cn giỉỵ vai tr quan trng viãûc thäng giọ (nháút ... no âọ nhỉng khäng phạt hiãûn këp thåìi, âàûc truưn v dáùn nhiãût cháûm nãn nhiãût khäng ta ngoi âỉåüc, chụng ám è v truưn dáưn âäü nhiãût cao sang cạc khu vỉûc khạc, âãún phạt hiãûn âỉåüc thç...
 • 17
 • 456
 • 1

Những tính chất vật của khối hạt có liên qian đến công tác bảo quản thực phẩm

Những tính chất vật lý của khối hạt có liên qian đến công tác bảo quản thực phẩm
... ca hảt vỉåüt quạ 14 - 15% thç VSV s phạt triãøn v náúm mäúc s phạt triãøn trỉåïc tiãn Såí dé náúm mäúc phạt triãøn trỉåïc tiãn l vç: - Náúm mäúc cọ kh nàng phạt triãøn thy pháưn ca hảt v âäü áøm ... loải náúm mäúc bàõt âáưu phạt triãøn âäü áøm ca hảt âảt 14% cn VK v náúm men bàõt âáưu phạt triãøn åí w låïn hån 18% Tuy nhiãn, thỉûc tãú cọ nhỉỵng trỉåìng håüp VSV phạt triãøn khäúi hảt cọ âäü ... phạt triãøn, sinh sn, mc thnh âäút såüi v thnh hãû såüi náúm Qua nghiãn cỉïu h â chè ràòng VSV cọ kh nàng phạt triãøn åí âäü áøm ngang âäü áøm tåïi hản hồûc cao hån 0,5 - 1%, tỉïc l VSV chè phạt...
 • 51
 • 887
 • 7

Sự biến đổi tính chất vật của các nguyên tố - NC

Sự biến đổi tính chất vật lý của các nguyên tố - NC
... kính ngun tử ngun tố nhóm A biến đổi tuần hồn theo chiều tăng điện tích hạt nhân ăn n e- lư g ïng e- + e- ion hóa II NĂNG LƯNG ION HÓA   Năng lượng Ion hoá (I) nguyên tử lượng tối thiểu cần thiết ... tách e Năng lượng ion hóa: I1 < I2 ...
 • 24
 • 534
 • 0

Tiểu Luận Xây dựng bài tập về tính chất vật của các hợp chất dẫn xuất halogen-ancol-phenol(hóa học lớp 11-T

Tiểu Luận Xây dựng bài tập về tính chất vật lý của các hợp chất dẫn xuất halogen-ancol-phenol(hóa học lớp 11-T
... trình hóa học phổ thông phần tính chất vật không phần quan trọng liên quan đến tượng ,các biến đổi xảy sống ngày Qua việc thực đề tài: Xây dựng tập tính chất vật hợp chất dẫn xuất halogen-ancol-phenol(hóa ... học sinh giải tập tự luận trắc nghiệm -Dạng tập tự luận: Dạng tập cho học sinh nêu tính chất vật chất, quy luật biến đổi thông số vật nhóm hợp chất, cùng dãy đồng đẳng.Cho học sinh giải thích ... khoa,sách tập tài liệu tham khảo xây dựng gần 60 tập gồm dạng tập: -Bài tập tự luận: Bài tập áp dụng kiến thức sách giáo khoa nêu tính chất vật lý, dựa vào đặc điểm cấu tạo giải thích tượng -Bài tập...
 • 19
 • 547
 • 0

Nghiên cứu chế tạo khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2
... Kt qu phõn tớch XRD ca mu TiO2 v nanocomposite TiO2/ PANi Cú th nhn thy cỏc pớc c trng ca mu TiO2 u xut hin kt qu XRD ca mu nanocomposite TiO2/ PANi Kt qu ny cho thy, TiO2 ó c pha PANi composite ... (XRF) cho thy TiO2 cú th i sõu vo mng PANi bng quỏ trỡnh khuch tỏn cng bc (do khuy trn sut quỏ trỡnh polyme húa) Hm lng ca TiO2 nanocomposite khong t 0,4 % S cú mt ca TiO2 mng nanocomposite ... LUN 3.1 TNG HP TIO2/ PANI TRấN NN THẫP KHễNG G 3.1.1 Tụng hp TiO2/ PANi bng k thut in húa quột th vũng 12 10 Dòng điện (mA) 2 -2 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Điện (V so với...
 • 26
 • 402
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát tính chất hóa lý của vật liệu n757 cskgc pvc nanocomposittính chất vật lý của các chất tạo ngọtkhảo sát tính chất cơ lý của ps n757 peo nanocomposite bằng phương pháp cơ nhiệt động học dmtatính chất vật lý của các chất hữu cơtính chất vật lý của các hợp chất hữu cơsánh tính chất vật lý của các cấu trúc nano zno với zno dạng khốinghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4hãy quan sát bảng tóm tắt cấu tạo và tính chất vật lý của kim loại kiềm rút ra nhận xét về năng lượng ion hoá thế điện cực chuẩn eo mạng tinh thể của một số kim loại kiềmkhảo sát tính chất vật liệutóm tắt cấu tạo và tính chất vật lý của kim loại kiềmphương pháp khảo sát tính chất vật liệutính chất vật lý của sắtxây dựng cơ sở dữ liệu và sách điện tử tra cứu các tính chất vật lý của đá và một số loại quặng ở việt namtính chất vật lý của bột sắttb ve viec tam ung co tuc 12 08 2tb nhan so chung nhan sohuu cp 2008To trinh phan phoi LN 201620100426KSH_NQDHCD – KSH 20100426KSH NQDHCD20120120 KSH BCTC Cty me QUY 4.2011Thu moi du Dai hoi Dai hoi DCDTN 201720130423 KSH Dinh Chinh KQKD Quy 1 Nam 201320130426 KSH Bo Sung Thuyet Minh BCTC Quy 1 Nam 201320130722-KSH-KQKD Quy 2 Nam 2013 Va Giai Trinh Bien Dong So Voi Cùng Ky – KSH20130815 KSH KQKD Soat Xet Ban Nien Nam 201320140423 20140421 KSH Bao Cao Thuong Nien Nam 201320110128 KSH BCTC quy 4 201020140516 20140516 KSH Nghi Quyet Va Bien Ban DHDCD Thuong Nien Nam 201420090213 KSH BCTC tom tat quy4 200820100330 KSH BCTC KT 2009CVT Company%2bVisit%2bNote Chuy%e1%bb%83n%2bs%c3%a0n%2bni%c3%aam%2by%e1%ba%bft%2btrong%2bth%c3%a1ng%2b10%2b20172 cac noi dung can thong qua tai dhcd bat thuong 20111 chuong trinh dhcd bt 12082011API 2013.7.2 db06ad0 Bao cao thuong nien 2012 signed7 du thao nq dhdcd bt 12082011