Thơ nho việt nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV

Thơ Nho việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV

Thơ Nho việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV
... án thơ Nho Việt Nam khoảng kỷ (từ kỷ XIV đến kỷ XV) Thơ Nho thơ tác giả nhà nho, chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo, cảm hứng Nho giáo, quan niệm thẩm mỹ Nho giáo Thơ Nho Việt Nam thơ nhà nho Việt ... mạo thơ Nho kỷ XIV kỷ XV Trên sở phác họa đường vận động dòng thơ CHƯƠNG Những cảm hứng thơ Nho Việt Nam từ kỷ XIV đến kỷ XV (Từ trang 87 đến trang 123) Chương trình bày cảm hứng chủ đạo thơ Nho ... Tống Nho Đồng thời 30 tư tưởng Nho giáo thơ ca nhà thơ Nho Việt Nam tiếp thu, sáng tạo nên mang đậm tính thực, tính dân tộc 1.2 DIỆN MẠO THƠ NHO VIỆT NAM TỪ GIỮA THẾ KỶ XIV ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XV 1.2.1...
 • 205
 • 299
 • 0

Thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV

Thơ Nho Việt Nam từ giữa thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XV
... án thơ Nho Việt Nam khoảng kỷ (từ kỷ XIV đến kỷ XV) Thơ Nho thơ tác giả nhà nho, chịu ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo, cảm hứng Nho giáo, quan niệm thẩm mỹ Nho giáo Thơ Nho Việt Nam thơ nhà nho Việt ... mạo thơ Nho kỷ XIV kỷ XV Trên sở phác họa đường vận động dòng thơ CHƯƠNG Những cảm hứng thơ Nho Việt Nam từ kỷ XIV đến kỷ XV (Từ trang 87 đến trang 123) Chương trình bày cảm hứng chủ đạo thơ Nho ... Tống Nho Đồng thời 30 tư tưởng Nho giáo thơ ca nhà thơ Nho Việt Nam tiếp thu, sáng tạo nên mang đậm tính thực, tính dân tộc 1.2 DIỆN MẠO THƠ NHO VIỆT NAM TỪ GIỮA THẾ KỶ XIV ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XV 1.2.1...
 • 205
 • 299
 • 1

Sự vận động của thể thơ tự do trong văn học việt nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945

Sự vận động của thể thơ tự do trong văn học việt nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945
... a th thơ t t ñ u th k XX ñ n 1945 phương di n hình th c Chương KHUYNH HƯ NG T DO HOÁ HÌNH TH C TRONG VĂN H C VI T NAM T Đ U TH K XX Đ N 1945 1.1 Nh ng ti n ñ văn hoá - xã h i, văn h c a Văn h ... i c a văn xuôi Đây n n t ng cho th thơ văn xuôi ñ i 3.1.3 Và s ñ i c a th thơ văn xuôi Trong cu n Thơ m i 1932 -1945 tác gi tác ph m, thơ văn xuôi chi m m t s lư ng kiêm t n (5/102 thơ t do) ñ ... u ñ t m i văn h c ñã mang l i thành t u r c r cho văn h c Vi t Nam t ñ u th k XX ñ n 1945 Trong thành t u chung ñó, thơ ca có v trí ñ c bi t quan tr ng L n ñ u tiên văn h c Vi t Nam, thơ có s...
 • 26
 • 467
 • 5

Quan hệ thương mại giữa vùng Hoa Nam ( Trung Quốc ) và Bắc Kỳ ( Việt Nam ) từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Quan hệ thương mại giữa vùng Hoa Nam ( Trung Quốc ) và Bắc Kỳ ( Việt Nam ) từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
... với vùng Hoa Nam; nhận biết hệ kinh tế xã hội sách vùng Bắc Kỳ (Việt Nam) Bởi lý trên, chọn đề tài: Quan hệ thương mại vùng Hoa Nam (Trung Quốc) Bắc Kỳ (Việt Nam) từ cuối kỷ XIX đến đầu kỷ XX ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN NAM TRUNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VÙNG HOA NAM (TRUNG QUỐC) VÀ BẮC KỲ (VIỆT NAM) TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ ... với Bắc Kỳ từ đầu kỷ XIX đến năm 1885 27 CHƢƠNG QUAN HỆ THƢƠNG MẠI GIỮA VÂN NAM, QUẢNG TÂY VÀ BẮC KỲ TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐÂU THẾ KỶ XX 34 2.1 Cơ sở quan hệ thƣơng mại Việt Nam Trung Quốc...
 • 124
 • 259
 • 1

Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
... xét hoạt động khai thác mỏ ngƣời Hoa tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối kỷ XVII đến nửa đầu kỷ XIX 12 Chƣơng CƠ SỞ XUẤT HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KHAI MỎ CỦA NGƢỜI HOA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC ... Cơ sở xuất hoạt động khai thác mở ngƣời Hoa tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam vào cuối kỷ XVII Chƣơng 2: Tình hình khai mỏ ngƣời Hoa tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối kỷ XVII đến kỷ XIX Chƣơng ... NGƢỜI HOA CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỶ XVII ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX 2.1 Tình hình khai mỏ ngƣời Hoa tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam dƣới thời kỳ Lê – Trịnh kỷ XVII - XVIII...
 • 115
 • 253
 • 3

Sự thâm nhập của pháp vào việt nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

Sự thâm nhập của pháp vào việt nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
... Chƣơng 1: Sự thâm nhập Pháp vào Việt Nam từ kỷ XVII đến nửa sau kỷ XVIII Chƣơng 2: Sự thâm nhập Pháp vào Việt Nam từ cuối kỷ XVIII đến kỷ XIX Chƣơng 3: Hệ trình xâm nhập Pháp vào Việt Nam SVTH: ... Chƣơng SỰ THÂM NHẬP CỦA PHÁP VÀO VIỆT NAM TỪ GIỮA THẾ KỶ XVII ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XVIII 1.1 VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI PHÁP VÀ VIỆT NAM TỪ GIỮA THẾ KỶ XVII ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XVIII 1.1.1 ... 54 Chƣơng 2: SỰ XÂM NHẬP CỦA PHÁP VÀO VIỆT NAM TỪ NỬA SAU THẾ KỶ XVIII ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX 57 2.1 BIẾN ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở PHÁP VÀ VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XVIII ...
 • 119
 • 171
 • 0

tưởng triết học về con người trong thơ ca việt nam từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX

Tư tưởng triết học về con người trong thơ ca việt nam từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX
... XVI đến đầu kỷ XIX Đi sâu lý giải số nội dung tƣ tƣởng triết học ngƣời thơ ca Việt Nam từ kỷ XVI đến đầu kỷ XIX Chỉ ý nghĩa tƣ tƣởng triết học ngƣời thơ ca Việt Nam từ kỷ XVI đến đầu kỷ XIX việc ... giá trị tƣ tƣởng triết học ngƣời thơ ca ViệtNam từ kỷ XVI đến đầu kỷ XIX 57 2.4.1 Những giá trị tích cực tƣ tƣởng triết học ngƣời thơ ca Việt Nam từ kỷ XVI đến đầu kỷ XIX 57 2.4.2 ... giải tƣ tƣởng triết học ngƣời thơ ca Việt Nam giai đoạn từ kỷ XVI đến đầu kỷ XIX Hệ thống hóa phân tích số nội dung tƣ tƣởng triết học ngƣời thơ ca Việt Nam từ kỷ XVI đến đầu kỷ XIX Trên sở đó,...
 • 81
 • 107
 • 0

Giáo trình lịch sử việt nam từ đầu thế kỷ x đến giữa thế kỷ XIX phần 1

Giáo trình lịch sử việt nam từ đầu thế kỷ x đến giữa thế kỷ XIX phần 1
... Lòch Sử Lòch sử Việt Nam từ đầu kỷ X đến kỷ XIX - 18 - Biều xu hướng lực lượng cát thời Hậu Ngô Vương, ám sát, tranh giành quyền lực thời Đinh - Tiền Lê Đặc điểm bật x hội Việt Nam kỷ 10 tranh ... Bảo Khoa Lòch Sử Lòch sử Việt Nam từ đầu kỷ X đến kỷ XIX -4- CHƯƠNG MỘT: TỪ CHÍNH QUYỀN HỌ KHÚC TỚI TRIỀU TIỀN LÊ I Bảo vệ củng cố quyền tự chủ từ họ Khúc đến triều Ngô vào đầu kỷ 10 , triều Đường ... đến tình hình trò, x hội nước ta thời kỳ Trần Văn Bảo Khoa Lòch Sử Lòch sử Việt Nam từ đầu kỷ X đến kỷ XIX - 20 - Cuộc kháng chiến chống Tống (10 75 -10 77) Vào nửa sau kỷ thứ 11 , nhà Tống bò tộc...
 • 63
 • 186
 • 0

Giáo trình lịch sử việt nam từ đầu thế kỷ x đến giữa thế kỷ XIX phần 2

Giáo trình lịch sử việt nam từ đầu thế kỷ x đến giữa thế kỷ XIX phần 2
... đoạt, cát xung đột phe phát phong kiến diễn liên miên Đây biểu khủng hoảng chế độ phong kiến Việt Nam từ kỷ 16 đến kỷ 18 Trần Văn Bảo Khoa Lòch Sử Lòch sử Việt Nam từ đầu kỷ X đến kỷ XIX - 67 - ... kháng chiến chống Xiêm Trần Văn Bảo Khoa Lòch Sử Lòch sử Việt Nam từ đầu kỷ X đến kỷ XIX - 73 - Sau nhiều lần thất bại, Nguyễn ánh trốn sang Băng Cốc cầu cứu vua Xiêm Nước Xiêm La từ lâu nhòm ngó ... chia làm 29 tỉnh, đứng đầu tỉnh chức tổng đốc Dưới triều Nguyễn, từ đời Minh Mạng, hệ thống quyền Trần Văn Bảo Khoa Lòch Sử Lòch sử Việt Nam từ đầu kỷ X đến kỷ XIX - 80 - tổ chức chặt chẽ từ trung...
 • 18
 • 213
 • 0

Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX

Hoạt động khai thác mỏ của người Hoa ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam từ cuối thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
... Việt Nam kỷ 17-18”, Nxb Trẻ TPHCM 85 Li Tana (1997), “Dân số miền Bắc Việt Nam từ kỷ 16 đến 18” – Tạp chí Xưa Nay, số 42, tr 26 86 Li Tana (2003), “Thuyền kỹ thuật đóng thuyền Việt Nam cuối kỷ ... “Tình hình xã hội phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu kỷ XIX , Kỷ yếu hội thảo khoa học Chúa Nguyễn vương triều Nguyễn lịch sử Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XIX, Nxb Thế giới, tr 363 – 366 /b Nguyễn ... lịch sử Việt Nam kỷ XVII- XVIII", Nghiên cứu lịch sử, số 4, trang 21 38 157 Nguyễn Quốc Vinh (1999), “Thiên ký chinh An Nam kỷ lược – Một nhìn người Trung Hoa tình hình Việt Nam cuối kỷ XIX –...
 • 15
 • 138
 • 0

Những đổi mới cơ bản của thơ trữ tình Việt Nam từ giữa thập niên 80 đến nay

Những đổi mới cơ bản của thơ trữ tình Việt Nam từ giữa thập niên 80 đến nay
... trình thơ Việt Nam đại (Vũ Quần Phơng), Mời năm cõng thơ leo núi (Thanh Thảo), Tổng quan thơ Việt Nam 1975-2000, Thơ Việt Nam thời kì đổi 1986-2000 (Mã Giang Lân), Những chuyển động thơ Việt Nam ... luận án thơ trữ tình Việt Nam từ thập kỉ 80 đến (về bản, luận án dừng mốc thời gian năm 2005 Chúng đề cập đến số tập thơ gây đợc d luận, đợc công bố vào hai năm 2006, 2007) Thơ từ sau 1975 đến đầu ... biệt với thơ trữ tình Đề tài luận án "Những đổi thơ trữ tình Việt Nam từ thập kỉ 80 đến nay" nên trình triển khai đề tài, chủ yếu trọng đến vấn đề đổi (đổi quan niệm sáng tác, cảm hứng, nghệ...
 • 27
 • 1,413
 • 10

Bài 14: Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954

Bài 14: Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
... thuật: ? Mĩ Thuật Việt Nam thời kì chia giai đoạn? Trả lời: Chia làm giai đoạn: + Giai đoạn 1: Từ cuối kỉ XIX đến năm 1930 + Giai đoạn 2: Từ năm 1930 đến năm 1945 + Giai đoạn 3: Từ năm 1945 đến ... lời: Chia làm giai đoạn: + Giai đoạn 1: Từ cuối kỉ XIX đến năm 1930 + Giai đoạn 2: Từ năm 1930 đến năm 1945 + Giai đoạn 3: Từ năm 1945 đến năm 1954 ? Em cho biết nước ta đổi sách nhờ vào đâu? ... nghệ Nam Bộ có :Họa sĩ Diệp Minh Châu, Trần Văn Lắm, Huỳnh Văn Gấm, Nguyễn Cao Thương Củng cố: ? Em cho biết mĩ thuật Việt Nam có giai đoạn? Trả lời: Chia làm giai đoạn: + Giai đoạn 1: Từ cuối...
 • 21
 • 4,398
 • 10

Việt Nam từ đầu thế kỉ đến 1945

Ký Việt Nam từ đầu thế kỉ đến 1945
... chỉnh thêm tác phẩm tuỳ bút, bút Nói đến diện mạo lịch sử Việt Nam thời kỳ cần phải ghi nhận vai trò nhiều bút viết ghi chép, phóng điều tra, nhật ký, hồi ký, du Ở có trang tường thuật sống ... góp phần nâng cao nhận thức niềm tự hào dân tộc, mở rộng dung lượng thực tầm bao quát sâu rộng, đa diện thể đương thời * Nhìn lại chặng đường phát triển thể loại Việt Nam từ đầu kỷ đến ... triển * Nối tiếp thời kỳ phát triển cực thịnh suốt thập kỷ ba mươi, tác phẩm Việt Nam từ 1940 đến Cách mạng tháng Tám 1945 có bước tiếp nối chuyển hướng đáng ý Trước hết, tác giả chủ lực Trọng...
 • 7
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mĩ thuật việt nam từ cuối thế kỷgiáo án bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 lịch sử 11 gv ng t duykhái quát văn học việt nam từ đầu thế kỷ xx đến cách mạng tháng tám năm 1945đặc điểm lớn về tình hình thế giới và việt nam từ giữa thập kỉ 80 của thế kỉ xxbài 14 mỹ thuật việt nam từ cuối thế kỷ xix đến năm 1954giáo án lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914hãy chứng minh tình yêu quê hương đất nước trong văn học việt nam từ đầu thế kỷ xx cho đến năm 1945khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám 1945khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám 1945 co bankhái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cmt8 năm 1945 lớp 11khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cmt8 năm 1945khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám năm 1945khai van hoc viet nam tu dau the ki 20 den cach mang thang tam nam 1945soạn bài khái quát văn học việt nam từ đầu thế kỉ xx đến cách mạng tháng tám năm 1945hhat quat van hoc viet nam tu dau the ki xx den cm thang 8 nam 1945Tiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 3. People''''s backgroundỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcVận động tại quảng trịMôn công nghệ phần mềm nâng caoNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDHọc thuyết kinh tế của adam smithBài tập chia dạng đúng của từ có ĐÁP ÁN KÈM THEO